Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Hanstholm Vildtreservat

I medfør af § 33 og § 49, stk. 1 og 3 i lov nr. 269 af 6. maj 1993

om jagt og vildtforvaltning og § 51, stk. 1, § 70, § 73, stk. 4 og §

89, stk. 3 i lov nr. 9 af 3. januar 1992 om naturbeskyttelse

fastsættes:

Formål

§ 1. Bekendtgørelsen har til formål at sikre Hanstholm Vildtreservat som yngleområde for hede- og hedemosefugle og rasteområde for vandfugle. Bekendtgørelsen skal derudover sikre Hanstholm Vildtreservat som levested for oddere.

Afgrænsning

§ 2. Hanstholm Vildtreservat i Viborg Amt omfatter som angivet på kortbilag:

 • 1) Matr. nr. 1 a og 26 a Hansted By, Hansted, matr. nr. 47 a Klitmøller Huse, V. Vandet, matr. nr. 5 e Nors By, Nors, og matr. nr. 1 a Ørgård, Nors.
 • 2) Den del af matr. nr. 1 p Nors By, Nors, og matr. nr. 6 d Sønderby By, Tved (Tved Klitplantage), der afgrænses af en ret linie (brandlinie) fra et knækpunkt i skellet mod matr. nr. 5 e Nors By, Nors, 850 meter nord for Isbjerg, til Hinding-Sårup vejen, derfra ad denne vej mod nord på en strækning af 1000 m og videre ad vejen, der går mod nordvest, til et punkt, hvor denne vej rammer matr. nr 1 a Hansted By, Hansted, øst for Savbjerg.
 • 3) Tuekær, del af matr. nr. 5 c V. Vandet By, V. Vandet.
 • 4) Den til matr. nr. 1 p Nors By, Nors, 1 a Ørgård, Nors, 2 ø Søgård Sædegård, Nors, samt til matr. nr. 5 a og 5 c V. Vandet By, V. Vandet (Tved og Vilsbøl Klitplantage), hørende del af Nors Sø.

Stk. 2. Mod vest afgrænses vildtreservatet af højeste, daglige vandstandslinie.

Jagt og færdsel

§ 3. På vildtreservatets område er det forbudt af udøve jagt på eller på anden måde at ombringe, indfange og forjage pattedyr og fugle.

§ 4. På vildtreservatets område er enhver form for ophold og færdsel forbudt hele året i den centrale del samt i det i § 2, stk. 1, nr. 3 nævnte område (Tuekær) inden for følgende afgrænsning:

 • 1) Mod vest af vejen til Risbjerg (Tyskervejen) og dennes forlængelse i en ret linie til det nordvestlige hjørne af matr. nr. 5 e Nors By, Nors (Risbjerg), og derfra i en ret linie ca. 350 meter nordøst til det sydvestligste hjørne af bevoksningen Søndre Træer.
 • 2) Mod nord af sydkanten af Søndre Træer til bevoksningens østlige punkt, og derfra langs nordsiden af det moselignende område til Savbjerg over dæmningen nord for Sokland.
 • 3) Mod øst af Savbjerg-skræntens overkant langs Sokland til Tved Klitplantage og derfra nord, øst og syd om Tormål inkl. omkringliggende ikke skovbevoksede arealer til overkanten af skrænten øst for Blegsø. Herfra langs skræntens overkant mod syd på østsiden af Blegsø og Hykær til det nordvestlige hjørne af matr. nr. 1 a Ørgård, Nors, og videre i sydøstlig retning langs skellet mellem dette matr. nr. og matr. nr. 5 e Nors by, Nors, til det sydøstligste hjørne af dette matr. nr. vest for Ørgård. Herfra går afgrænsningen i lige linie stik syd til bredden af Nors Sø.
 • 4) Mod syd og sydøst af Nors Sø's nord- og vestbred fra Ørgård til Lillekær, beliggende i Vilsbøl klitplantage ca. 300 meter øst for udløbet fra Nors Sø. Herfra følger grænsen skovkanten syd, vest og nord for Tuekær indtil det nordøstligste hjørne af Vilsbøl Plantage. Herfra mod vest langs nordkanten af Vilsbøl Plantage til Tyskervejen.

Stk. 2. På den øvrige del af vildtreservatets område er kørsel med motordrevet køretøj herunder knallert, kørsel med hestekøretøj samt ridning forbudt hele året.

Stk. 3. På den del af vildtreservatets område, der er beliggende øst for kystvejen og udenfor det i stk. 1 nævnte område er ophold, færdsel til fods samt på cykel desuden forbudt i tidsrummet 1. april - 15. juli.

Stk. 4. Bestemmelsen i stk. 3 gælder ikke:

 • 1) Færdsel til fods til og fra Isbjerget ad anlagt sti fra parkeringspladsen ved Nors Sø;
 • 2) Færdsel til fods til og fra fugletårnet i Tved Plantage ad anlagt sti.

Stk. 5. Det er forbudt at medbringe skydevåben, fangstredskaber og hund på vildtreservatets område.

Stk. 6. Forbudet i stk. 5 mod at medbringe hund på vildtreservatets område gælder ikke for hunde i snor på arealet vest for kystvejen.

Stk. 7. Sportsudøvelse, herunder terræn- og orienteringsløb, ekskursioner og teltslagning er forbudt.

§ 5. Fiskeri, badning og sejlads i vildtreservatets søer er forbudt.

Stk. 2. Forbudet mod fiskeri og badning i stk. 1 gælder ikke for den i § 2, stk. 1, nr. 4 nævnte del af Nors Sø.

Andre bestemmelser

§ 6. Indsamling af dyr og planter samt erhvervsmæssig indsamling af bær, blomster, herunder lyng, pors og lav m.v. er forbudt.

§ 7. Tobaksrygning er forbudt undtagen på den for plantevækst blottede strandbred og havklit. Det er endvidere forbudt at antænde bål, at henkaste brænde eller glødende genstande samt at henkaste affald.

Dispensation og tilsyn

§ 8. Skov- og Naturstyrelsen fører tilsyn med, at reservatbestemmelserne overholdes.

§ 9. Skov- og Naturstyrelsen kan, når særlige forhold taler derfor, dispensere fra bestemmelserne i §§ 3-7.

Stk. 2. Skov- og Naturstyrelsens afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 10. Bestemmelserne i denne bekendtgørelse er ikke til hinder for iværksættelse af foranstaltninger til bekæmpelse af sandflugt efter de herom gældende regler.

Straf og ikrafttrædelse

§ 11. Overtrædelse af bestemmelserne i §§ 3-7 eller af vilkår der er fastsat i en dispensation i medfør af § 9, straffes med bøde, med mindre strengere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

Stk. 2. Straffen kan stige til hæfte eller fængsel i indtil 1 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er:

 • 1) voldt skade på de interesser som lov om naturbeskyttelse § 1, stk. 1 og 2 tilsigter at beskytte, eller fremkaldt fare derfor, eller
 • 2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 1995.

Stk. 2. Samtidig hermed ophæves Landbrugsministeriets bekendtgørelse af 13. maj 1982 om Hanstholm Vildtreservat.

Miljø- og Energiministeriet, den 20. februar 1995

Svend Auken

/ Karen Westerbye-Juhl

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Hanstholm Vildtreservat

Officielle noter

Ingen