Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fredning af øgruppen Ertholmene og omliggende søterritorium


Bekendtgørelse om fredning af øgruppen Ertholmene og omliggende søterritorium.

I medfør af §§ 60, 60a og § 66, stk. 2 og 6, i lov om naturfredning, jfr. lovbekendtgørelse nr. 530 af 10. oktober 1984, fastsættes:

Formål

§ 1. Fredningens formål er: at bevare områdets særlige karakter og beskytte de kulturhistoriske og naturvidenskabelige værdier, at sikre de naturvidenskabelige interesser på øen Græsholm, samt at den hermed forbundne naturvidenskabelige forskning kan fortsætte. Afgrænsning § 2. Fredningen omfatter:

 • 1) Christiansø, Frederiksø, Græsholmen, Tat og Østerskær.
 • 2) Søterritoriet omkring øgruppen, som fremgår af kortbilag 1. Området er omfattet af konventionen om vådområder af international betydning, navnlig som levested for vandfugle ( Ramsar-konventionen ) samt udgør et EF-fuglebeskyttelsesområde i henhold til De Europæiske Fællesskabers Råds direktiv af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle. Fredningsbestemmelser

§ 3. På de fredede øer og skær må der ikke:

 • 1) opføres yderligere bebyggelse, skure, boder eller lignende indretninger,
 • 2) foretages til- eller ombygninger af eksisterende bebyggelse uden tilladelse fra fredningsstyrelsen,
 • 3) ændres på belægninger på gader og stier,
 • 4) fjernes eller nedbrydes stengærder,
 • 5) opstilles campingvogne og telte,
 • 6) henkastes eller anbringes affald,
 • 7) anbringes luftledninger med hertil hørende master,
 • 8) udsættes fritlevende dyr, som er fremmede for området,
 • 9) uden for haverne plantes træer eller planter, som er fremmede for området,
 • 10) foretages beskadigelse eller fjernelse af kulturspor fra fortiden, herunder sejlspærringer, forsvarsanlæg, havne- og broanlæg samt historiske skibsvrag, skibsladninger og dele fra sådanne vrag,
 • 11) ske ændringer i terrænet,
 • 12) foregå færdsel på fæstningsmurene,
 • 13) anvendes kemiske bekæmpelsesmidler på udyrkede arealer,
 • 14) foregå skydning, aflivning eller indsamling af fugle eller andre dyr, samt indsamling af æg,
 • 15) fjernes eller plukkes blomster eller planter uden for haver.

Stk. 2. uanset bestemmelserne i stk. 1, kan der:

 • 1) træffes foranstaltninger til sikring af vandforsyningen på Christiansø og Frederiksø,
 • 2) foregå teltning på Hertugindens Bastion samt i haver i umiddelbar tilknytning til beboelseshuse,
 • 3) foretages indgreb til bestandregulering af planter eller dyr i overensstemmelse med fredningens formål efter godkendelse fra Fredningsstyrelsen.

Færdsel og ophold

§ 4. På de fredede øer, holme og skær - med undtagelse af Christiansø og Frederiksø - må færdsel og ophold, bortset fra færdsel i forbindelse med fyrdriften, ikke finde sted uden tilladelse frafredningsstyrelsen.

Stk. 2. Fredningsstyrelsen kan fastsætte nærmere bestemmelser for offentlighedens færdsel og ophold på Christiansø og Frederiksø.

§ 5. Foranstaltninger til bortskaffelse af fast affald, spildevand og løsning af sanitære problemer aftales mellem forsvarsministeriet og fredningsstyrelsen. Særligt vedrørende søterritoriet

§ 6. Brætsejlads ( Windsurfing ) er ikke tillladt.

Stk. 2. Sejlads med en hastighed over 12 knob er ikke tilladt.

Stk. 3. Sejlads er ikke tilladt inden for en afstand af 100 m omkring Græsholm og Tat. Området fremgår af kortbilag 2. Bestemmelsen omfatter ikke erhvervsmæssig sejllads og sejlads i forbindelse med bierhvervsfiskeri. Undtagelse m.v.

§ 7. Fredningsstyrelsen kan tillade mindre betydende fravigelser fra bestemmelserne i § 3, stk. 1., § 4 og § 6, samt videnskabelige undersøgelser.

Stk. 2. Fredningsstyrelsens afgørelser i medfør af stk. 1 er endelige. Tilsyn

§ 8. Fredningsstyrelsen varetager tilsynet med overholdelsen af bestemmelserne i §§ 3, 4 og 6, samt med overholdelse af vilkår meddelt efter § 7. Straf og ikrafttrædelse

§ 9. Overtrædelse af bestemmelserne i § 3, stk. 1, § 4, stk. 1, og § 6, samt af vilkår meddelt efter § 7, straffes jfr. naturfredningslovens § 66, stk. 2 med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning. Det samme gælder overtrædelse af bestemmelser, fastsat i medfør af § 4, stk. 2.

Stk. 2. For overtrædelser, der begås af aktieselskaber, andelsselskaber, anpartsselskaber eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar, jfr. naturfredningslovens § 66, stk. 6.

§ 10. Bekendtgørelsen træder ikraft den 1. januar 1985.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 176 af 11. juni 1926 om fredning af fuglelivet på øen Græsholm ved Christiansø.

Miljøministeriet, den 20. november 1984.

Christian Christensen

/Peter Skov

Officielle noter

Ingen