Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Kalundborg Vildtreservat

I medfør af § 33 og § 49, stk. 1 og 3 i lov nr. 269 af 6. maj 1993

om jagt og vildtforvaltning fastsættes:

Formål

§ 1. Bekendtgørelsen har til formål at sikre den inderste del af Kalundborg Fjord og Gisseløre som et jagtfrit område af hensyn til rastende vandfugle og områdets bynære beliggenhed.

Afgrænsning

§ 2. Kalundborg Vildtreservat i Vestsjællands Amt omfatter som angivet på kortbilag:

  • 1) Den del af Kalundborg Fjord, der ligger øst for en ret linie fra det punkt på Røsnæs, hvor skellet mellem Nyrup By, Raklev og Kalundborg Markjorde rammer kysten ved Blindeinstituttet, til det yderste punkt på den stenhage på Asnæs, der ligger ud for skellet mellem matr. nr. 1 ep og 1 cd Lerchenborg Hdg., Årby.
  • 2) Gisseløre afgrænset mod nord af stensætningen ca. 40 meter sydøst for radiostationen, matr. nr. 76 hn Kalundborg Markjorde.

Stk. 2. Det under stk. 1, nr. 1 nævnte areal på søterritoriet afgrænses mod land af højeste, daglige vandstandslinie.

Jagt og færdsel

§ 3. På vildtreservatets område er det forbudt at udøve jagt på eller på anden måde at ombringe, indfange eller forjage pattedyr og fugle.

§ 4. På vildtreservatets område er færdsel med ladt skydevåben forbudt.

§ 5. Det er forbudt at medtage hunde ved færdsel på vildtreservatets landareal.

Dispensation og tilsyn

§ 6. Skov- og Naturstyrelsen kan, når særlige forhold taler derfor, dispensere fra bestemmelserne i §§ 3-5.

Stk. 2. Skov- og Naturstyrelsens afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 7. Skov- og Naturstyrelsen fører tilsyn med, at reservatbestemmelserne overholdes.

Straf og ikrafttrædelse

§ 8. Efter § 54, stk. 1, nr. 5 i lov om jagt og vildtforvaltning straffes overtrædelse af bestemmelserne i §§ 3-5 med bøde, medmindre strengere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. november 1994.

Miljø- og Energiministeriet, den 4. november 1994

Svend Auken

/ Karen Westerbye-Juhl

Bilag

+++ KORTBILAG +++

Kalundborg Vildtreservat

Officielle noter

Bekendtgørelse uden nummer (offentliggøres i Statstidende)