Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Takstregulativ for Statens Luftfartsvæsens lufthavne Aalborg - Rønne - Odense - Vagar


Gyldigt fra den 1. januar 1988

Fastsat af Trafikministeriet i medfør af luftfartslovens § 71, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 408 af 11. september 1985.

Godkendt af Folketingets finansudvalg den 16. december 1987

INDHOLDSFORTEGNELSE

 

 A. Almindelige bestemmelser                side 3 

 B. Startafgifter                      side 3 

 C. Passagerafgifter                    side 4 

 D. Opholdsafgifter                     side 5 

 E. Åbningsafgifter                     side 5 

 F. Afgiftsfritagelser                   side 6 

 G. Andre bestemmelser                   side 7 

A. Almindelige bestemmelser

§ 1

Stk. 1. For luftfartøjer, der benytter Aalborg, Rønne, Odense og Vagar Lufthavne, betales afgifter efter dette takstregulativ.

Stk. 2. Alle afgifter er angivet eksklusive moms.

Stk. 3. Afgifter vedrørende indenrigsflyvninger, jf. § 2, stk. 2, bortset fra flyvninger fra Vagar Lufthavn, tillægges den til enhver tid gældende moms.

B. Startafgifter

§ 2

Stk. 1. Beregnet på grundlag af luftfartøjets størst tilladte startmasse i henhold til luftdygtighedsbeviset/flyvehåndbogen betales for hver start følgende:

 

               Pr. påbegyndt 1.000 kg Mindste afgift 

 a. Luftfartøjer til og med 2.000 kg: -        42,00 kr. 

 b. Luftfartøjer over 2.000 kg: 

 1. Indenrigsflyvning       18,00 kr.    93,00 kr. 

 2. Udenrigsflyvning        62,00 kr. 

Stk. 2. Ved indenrigsflyvning forstås flyvning med planlagt første landing på samme eller anden lufthavn i Danmark, Grønland og Færøerne. Ved udenrigsflyvning forstås flyvning med planlagt første landing på en udenlandsk lufthavn.

Stk. 3. Ovennævnte afgifter kan nedsættes eller bortfalde under betingelser, nævnt i § 3 og § 7.

§ 3

Stk. 1. For skole- og øvelsesflyvning nedsættes startafgiften med 70%

Stk. 2. Ved skole- og øvelsesflyvning betragtes "touch and go" eller afbrudt indflyvning til landing som en start.

Stk. 3. Start af svævefly med motorfly og start af fly med faldskærmsspringere betragtes som skole- og øvelsesflyvning, hvis svæveflyvningen respektive faldskærmsspringene kan betragtes som skoling eller øvelse.

Stk. 4. Det er en betingelse for at opnå nedsættelse, at særskilt anmeldelse forud sker til lufthavnens flyveledelse eller, hvor sådan ikke findes, til havnekontoret.

Stk. 5. For så vidt angår øvelsesflyvning, er nedsættelse efter stk. 1 betinget af, at flyvningen udelukkende finder sted inden for lufthavnens kontrolzone eller et andet af lufthavnen angivet område.

C. Passagerafgifter

§ 4

Stk. 1. For luftfartøjer, der i henhold til fartøjets flyvehåndbog er godkendt til mere end 10 passagersæder eller med størst tilladte startmasse på over 5.700 kg, betales der ud over den i § 2 omhandlede afgift en passagerafgift på 65,00 kr. for hver afrejsende passager, såvel betalende som ikkebetalende. Afgiften betales uanset det faktiske antal passagersæder på den pågældende flyvning.

Stk. 2. For transitpassagerer betales 33,00 kr. pr. passager. Forbliver passagererne om bord i luftfartøjet, betales ikke afgift.

Stk. 3. Passagerafgift betales ikke for luftbefordrerens personale under tjenesterejser samt for børn under 2 år.

Stk. 4. Særskilt opkrævning hos passagererne må ikke finde sted.

D. Opholdsafgifter

§ 5

Stk. 1. For et luftfartøjs ophold på lufthavnen i det fri betales for hver påbegyndt 24 timers periode ud over de 6 første timer en opholdsafgift på 5,00 kr. for hver påbegyndt 1.000 kg af luftfartøjets størst tilladte startmasse i henhold til luftdygtighedsbeviset/flyvehåndbogen. Minimumsafgift er 21,00 kr.

Stk. 2. Afgiften betales, uanset om luftfartøjet i samme periode har haft rådighed over hangarplads, for hvilken der er betalt lejeafgift.

Stk. 3. Opholdsafgifter kan, når der er tale om leje for en periode, der ikke er kortere end een måned, afløses af en lejeafgift, der fastsættes efter overenskomst med vedkommende lufthavn. Lejeafgiften erlægges forud og tilbagebetales ikke, selv om opholdet kommer til at strække sig over en kortere periode. Fremleje er ikke tilladt.

E. Åbningsafgifter

§ 6

Stk. 1. For åbning og benyttelse af en lufthavn uden for normal åbningstid betales en afgift på 300,00 kr. pr. påbegyndt time fra det tidspunkt, hvor lufthavnen efter anmodning åbnes, og til flyhandling m.v. er tilendebragt, eller til lufthavnens normale åbningstid. Kræver gældende bestemmelser brandberedskab, eller er dette rekvireret, er afgiften dog 875,00 kr.

Stk. 2. Åbningsafgift betales for hvert enkelt luftfartøj, uanset om lufthavnen i forvejen er rekvireret åbnet.

Stk. 3. Rekvireres en lufthavn åbnet for samtidig benyttelse af flere luftfartøjer tilhørende samme luftfartsselskab, betales kun een afgift pr. påbegyndt time, beregnet efter det luftfartøj, for hvilket der skal betales den højeste afgift.

F. Afgiftsfritagelser

§ 7

Stk. 1. Fritagelse for betaling af de i § 2 og § 4 omhandlede start- og passagerafgifter gælder for:

a. Prøveflyvning på foranledning af Statens Luftfartsvæsen til konstatering af et luftfartøjs luftdygtighed.

b. Teknisk kontrolflyvning for udøvere af erhvervsmæssig luftfart, når flyvningen foretages med start og landing på samme lufthavn uden mellemlanding andetsteds.

c. Svævefly uden eget fremdrivningsmiddel.

d. Teknisk returnering, hvorved forstås start efter tvungen tilbagevenden som følge af tekniske forstyrrelser, vejrhindringer og lignende til den lufthavn, hvorfra start har fundet sted.

e. Luftfartøjer i rednings- og eftersøgningstjeneste.

f. Danske og udenlandske militærluftfartøjer, der ikke er optaget i civile luftfartøjsregistre.

g. Luftfartøjer ejet eller lejet af Statens Luftfartsvæsen.

h. Luftfartøjer, der udelukkende anvendes til befordring af fremmede staters repræsentanter eller FN-personel samt fremmede staters politi-, told- og kontrolluftfartøjer.

Stk. 2. Betingelsen for at opnå fritagelse efter pkt. a, b og c er, at særskilt anmeldelse forud sker til lufthavnens flyveledelse eller, hvor sådan ikke findes, til havnekontoret.

Stk. 3. Fritagelse for betaling af de i § 5 omhandlede opholdsafgifter gælder for de i stk. 1, pkt. e, f, g og h, nævnte luftfartøjer.

Stk. 4. Fritagelse for betaling af de i § 6 omhandlede åbningsafgifter gælder for militær, flyvemæssig benyttelse af Aalborg Lufthavn.

G. Andre bestemmelser

§ 8

Stk. 1. Afgifter i henhold til dette takstregulativ skal betales kontant til havnekontoret forud for hver planlagt flyvnings påbegyndelse. Hvis luftfartsselskaber eller enkeltpersoner regelmæssigt beflyver de omhandlede lufthavne, kan der dog med lufthavnens ledelse træffes aftale om periodevis afregning bagud. Vilkårene for en sådan afregning fastsættes af Statens Luftfartsvæsen.

Stk. 2. Ved manglende kontant afregning uden forudgående aftale kan der tillægges et administrationsgebyr på 52,00 kr. pr. efterfølgende opkrævning.

Stk. 3. Ved undladelse af afregning gælder bestemmelserne i luftfartslovens § 71 og § 146 om udpantning og tilbageholdelsesret.

§ 9

For hjælp ved start af flymotorer samt for andre tjenester, der ydes af lufthavnspersonalet, betales der efter regning.

§ 10

Direktøren for Statens Luftfartsvæsen kan i tilfælde, hvor det ikke er af principiel eller større økonomisk betydning, give dispensation fra dette takstregulativ.

§ 11

Dette regulativ træder i kraft den 1. januar 1988 og har gyldighed indtil videre. Samtidig ophæves takstregulativet for Statens Luftfartsvæsens lufthavne af 19. november 1986.

Officielle noter

Ingen