Ændrer i/ophæver
Dokumentets indarbejdede forskrifter
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om udbetaling af ydelser til militære invalider og deres efterladte i de sønderjyske landsdele

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


Kapitel 1

Almindelige betingelser

§ 1. Til personer, der før den 15. juni 1920 i anledning af tysk værnepligt har pådraget sig en invaliditet eller fået en bestående invaliditet forværret, således at erhvervsevnen er nedsat, ydes erstatning efter reglerne i denne lov. Retten til erstatning er betinget af, at modtageren har dansk indfødsret og fast bopæl og varigt ophold i Danmark, jf. dog § 14, stk. 2.

Stk. 2. Enker efter personer, der før den 15. juni 1920 er dræbt eller dødeligt såret i anledning af tysk værnepligt eller senere er afgået ved døden som følge af sygdom eller beskadigelse, som er pådraget ved værnepligten, tildeles ydelser efter reglerne i denne lov. Retten til ydelser er betinget af, at enken har fast bopæl og varigt ophold i Danmark, jf. dog § 14, stk. 2, og at enten enken eller den afdøde mand var dansk statsborger.

Stk. 3. Personer, der er omfattet af lov nr. 351 af 7. august 1922 om pension til fhv. tyske tjenestemænd og sådannes efterladte i de sønderjyske landsdele, omfattes ikke af denne lov.

§ 2. Invalid er den, der i anledning af tysk værnepligt, jf. § 1, har fået en sådan legemsbeskadigelse, herunder vansirethed eller svaghed, at der ikke er erhvervsevne, eller at erhvervsevnen er nedsat.

Stk. 2. Hvis erhvervsevnen er nedsat med mindre end 10 pct., kan der ikke tilkendes erstatning.

§ 3. Lige med den i § 1 nævnte værnepligt regnes:

 • 1) Internering i koncentrationslejre under krigen 1914-18, for så vidt det drejer sig om værnepligtigt mandskab,
 • 2) de værnepligtiges befalede rejser fra hjemmet til garnisonen og omvendt,
 • 3) civilpersoners arbejde i militært øjemed efter ordre fra en militær befalingshavende,
 • 4) ikke værnepligtiges deltagelse i den frivillige sygepleje ved hæren.

Kapitel 2

Ydelserne

§ 4. For personer, der har pådraget sig invaliditeten under krigsforhold, udgør den årlige erstatning uanset tjenestetid eller tjenestegrad ved et erhvervsevnetab på :

 

 10 pct.       3.309 kr. 

 15 pct.       4.944 kr. 

 20 pct.       6.592 kr. 

 25 pct.       8.253 kr. 

 33 1/3 pct.    10.974 kr. 

 40 pct.      13.172 kr. 

 50 pct.      16.481 kr. 

 60 pct.      19.790 kr. 

 66 2/3 pct.    21.987 kr. 

 75 pct.      24.734 kr. 

 80 pct.      26.369 kr. 

 90 pct.      29.652 kr. 

 100 pct.      32.962 kr. 

Stk. 2. Til personer, der er gift, og personer, der efter tjenestemandsloven ligestilles hermed, ydes et tillæg på 25 pct.

§ 5. For personer, der har pådraget sig invaliditeten under fredsforhold, udgør erstatningen 2/3 af den erstatning, der tilkommer krigsinvalider, jf. § 4.

§ 6. De invalider, der omfattes af §§ 4 og 5, har krav på et tillæg, hvis erhvervsevnetabet er på mindst 40 pct.

Stk. 2. Tillægget udgør årligt ved en invaliditet på :

 

 40 pct.      2.433 kr. 

 50 pct.      6.095 kr. 

 60 pct.      9.771 kr. 

 66 2/3 pct.   12.191 kr. 

 75 pct.     15.238 kr. 

 80 pct.     17.082 kr. 

 90 pct.     20.719 kr. 

 100 pct.     24.394 kr. 

§ 7. Såfremt en invalid, der får erstatning efter §§ 4 eller 5, samtidig får pension fra stat eller kommune, bortfalder den del af erstatningen, der svarer til 20 pct. erhvervsevnetab, dog således at ingen erstatning kan nedsættes til under halvdelen.

Endvidere bortfalder de dele af erstatningen, der svarer til et erhvervsevnetab på over 60 pct. Sker pensionering på grund af den anerkendte militærinvaliditet, inden pågældende har fået ret til den højeste pension, der kan opnås i stillingen, nedsættes erstatningen kun, når pensionen og erstatningen overstiger den højeste pension. Fradraget udgør det overskydende beløb, dog ikke ud over det beløb, der kan fradrages efter 1.-2. pkt.

Stk. 2. Tillægget efter § 6 berøres ikke af bestemmelserne i stk. 1.

§ 8. Erstatningen bortfalder med udgangen af den måned, hvor invaliden afgår ved døden.

Stk. 2. Dør en invalid, der får erstatning, udbetales der uanset dødsårsagen det tredobbelte af den afdødes sidste månedlige erstatning med tillæg til enken.

§ 9. Hvis døden er en følge af invaliditeten, får de efterladte eller andre private personer, der har bekostet begravelsen, et beløb på indtil 5.585 kr. I andre tilfælde kan der efter ansøgning tillægges den, der har bekostet begravelsen, et tilsvarende beløb, hvis de nødvendige udgifter ikke kan betales af afdødes bo.

§ 10. Gennem kommunalbestyrelsen i Sønderborg Kommune modtager invaliden den nødvendige hjælp til behandling af den anerkendte militærinvaliditet, selv om erhvervsevnetabet er mindre end 10 pct.

§ 11. Erstatning for tab af forsørger ydes til:

 • 1) enker efter personer, der er dræbt eller dødeligt såret under krigstjenesten, og
 • 2) enker efter krigsinvalider, hvis død skyldes en lidelse, der er pådraget ved militærtjeneste under krigsforhold. Ægteskabet skal være indgået, før manden fyldte 60 år, og må ikke være indgået på hans dødsleje.

Stk. 2. Erstatningen udgør årligt 26.395 kr.

Stk. 3. Til enker efter tidligere værnepligtige officerer ydes et tillæg til erstatningen på 30 pct.

Stk. 4. Ansøgning om erstatning efter stk. 1 skal fremsættes senest et år efter invalidens død.

Stk. 5. Hvis enken dør eller indgår nyt ægteskab, bortfalder erstatningen ved udgangen af den måned, hvor døden er indtrådt eller ægteskabet er indgået.

Kapitel 3

Fælles bestemmelser

§ 12. Kommunalbestyrelsen i Sønderborg Kommune fastsætter og udbetaler ydelser m.m. efter denne lov til militære invalider og deres efterladte i de sønderjyske landsdele.

§ 13. Staten afholder kommunalbestyrelsens udgifter til ydelser efter denne lov og til administration af loven.

§ 14. Alle erstatninger udbetales månedlig forud med 1/12 af årsbeløbet og med lige store månedlige beløb.

Stk. 2. Erstatningen inddrages, hvis modtageren uden særlig tilladelse opholder sig i udlandet. Kommunalbestyrelsen i Sønderborg kan meddele en sådan tilladelse.

§ 15. Krav på erstatning kan kun gøres til genstand for udlæg eller anden form for retsforfølgning i anledning af statens krav om tilbagebetaling af erstatning, der er oppebåret uretmæssigt.

§ 16. Såfremt en person mod bedre vidende uberettiget har oppebåret erstatning efter denne lov eller har undladt at give kommunalbestyrelsen i Sønderborg Kommune meddelelse om forandringer i forhold, der medfører bortfald af erstatningen, kan kommunalbestyrelsen træffe nærmere bestemmelse om, at beløb, der er oppebåret uberettiget, tilbagebetales af den pågældende eller af dødsboet.

§ 17. De beløb, der kommer til udbetaling efter §§ 4, 5, 6, 9 og 11, reguleres en gang årligt den 1. juli med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

Kapitel 4

Ikrafttrædelse

§ 18. Loven træder i kraft den 1. januar 1991. Samtidig ophæves lov om forsørgelse af militære invalider og sådannes efterladte i de sønderjyske landsdele, jf. lovbekendtgørelse nr. 917 af 16.

december 1986.

Givet på Amalienborg, den 30. november 1990

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Aase Olesen

Officielle noter

Ingen