Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære til Politidirektøren i København og samtlige Politimestre om Meddelelse af Tilladelse til Velgørenhedsforestillinger.


Ved Meddelelse af Tilladelser til Forestillinger, Forevisninger m. m., hvortil Politiets Tilladelse udkræves, og som ønskes afholdt til Fordel for velgørende Formaal skal følgende Regler iagttages:

Tilladelse bør ikke meddeles Enkeltpersoner, men kun Foreninger eller Komiteer, og Tilladelse bør kun meddeles, naar vedkommende Bestyrelses eller Komites Sammensætning skønnes at yde fornøden Garanti for, at Misbrug ikke vil finde Sted, ligesom der skal forelægges et Overslag over de forventede Indtægter og Udgifter ved den paagældende Forestilling.

Tilladelse bør kun i Undtagelsestilfælde gives til Forestillinger, hvis Udbytte agtes anvendt til Fremme af Enkeltpersoners private Formaal.

Tilladelse til Forestillinger til Fordel for samme Formaal bør som Regel ikke meddeles mere end een Gang i Løbet af et Aar.

Enhver Tilladelse bør betinges af, at der ikke ydes Arrangørerne Vederlag under nogen Form.

Der bør gives Arrangørerne Paalæg om inden 14 Dage efter Forestillingens Afholdelse til Politimesteren, i København Politidirektøren, at indsende Regnskab, indeholdende specificerede og dokumenterede Oplysninger saavel over Udgifterne til Arrangementet som over Anvendelsen af Overskudet. Eventuelt bør det tillige fastsættes, at der om Overskudets Anvendelse skal gives Underretning til vedkommende sociale Udvalg. Ved Gennemgangen af Regnskabet maa Politiet - foruden at paase, at Overskudet er anvendt til det tilladte Formaal - have sin Opmærksomhed henvendt paa, at Administrationsudgifter og andre Omkostninger holdes inden for rimelige Grænser.

Tilladelse til Velgørenhedsforestillinger kan ogsaa meddeles Dilettanter, medens saadanne ikke ellers kan opnaa Tilladelse til at give offentlige, dramatiske Forestillinger. Opmærksomheden skal i denne Forbindelse henledes paa, at disse Tilladelser iøvrigt kun vil kunne meddeles, naar de optrædende er hjemmehørende i eller paa anden Maade har Tilknytning til den paagældende Egn, hvor Forestillingen gives, saaledes at der navnlig ikke maa meddeles saadan Tilladelse til omrejsende Selskaber eller Trupper, selv om de betegnes som Dilettanter, jfr. Justitsministeriets Cirkulære Nr. 28. af 3. Marts 1930.

Justitsministeriet, den 21. April 1947.

A. L. H. Elmquist.

Boas.

Officielle noter

Ingen