Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Cirkulære om selvforsikring i staten mv.

 

Anvendelsesområde

§ 1. Staten er selvforsikrer, hvilket indebærer, at institutioner, der er omfattet af dette cirkulære, ikke må tegne forsikring uden tilladelse efter § 9, jf. dog §§ 4-8.

§ 2. Cirkulæret omfatter:

1) staten,

2) statsinstitutioner, hvis indtægter og udgifter bestemmes på finansloven, og

3) institutioner, hvis driftsunderskud fuldt ud dækkes af statskassen.

Stk. 2. Det kan ved eller i henhold til lov eller aktstykke, herunder i forbindelse med ydelse af tilskud, være fastsat, at andre institutioner helt eller delvis skal følge reglerne i dette cirkulære.

§ 3. Bygninger mv. som institutioner, der er omfattet af dette cirkulære, ejer i fællesskab med andre, omfattes af selvforsikringsprincippet for så vidt angår den andel, der ejes af den pågældende institution.

Adgang til at tegne forsikring

§ 4. Der skal tegnes forsikringer, hvor dette kræves ifølge lovgivningen.

Stk. 2. Der skal tegnes forsikring for risici i udlandet, hvis det kræves i det pågældende land.

§ 5. Der kan tegnes forsikring for produktansvar og professionelt ansvar i forbindelse med indtægtsdækket virksomhed og bevillingstypen statsvirksomhed.

§ 6. Der kan tegnes ansvars- og kaskoforsikring for ministerbiler, jf. Finansministeriets cirkulære om statens tjenestebiler.

Stk. 2. Der kan tegnes ansvarsforsikring for tjenestebiler i forbindelse med kørsel i udlandet, jf. Finansministeriets cirkulære om statens tjenestebiler.

§ 7. Der kan i forbindelse med systemeksport på samme vilkår, som gælder for private virksomheder, tegnes forsikring hos Eksport Kredit Fonden mod de risici, der er forbundet med betalingen for deres eksport, jf. cirkulære om offentlige styrelsers deltagelse i eksportforretninger.

§ 8. Der kan ved eller i henhold til lov, herunder finanslov, ved aktstykke eller ved særskilt cirkulære være givet adgang til forsikringstegning på andre områder.

§ 9. Finansministeriet kan i øvrigt efter ansøgning fra vedkommende departement tillade, at der i konkrete tilfælde tegnes forsikring, hvis det vurderes at være økonomisk fordelagtigt for staten.

Retablering, ydelse af erstatning og regres

§ 10. Ansvar for retablering af skader mv. påhviler den pågældende institution.

§ 11. At der ikke er tegnet forsikring, har som udgangspunkt ikke betydning for institutionernes erstatningsansvar eller for institutionernes krav på erstatning fra andre. Erstatningsansvaret og størrelsen af en eventuel erstatning fastlægges i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, herunder erstatningsansvarsloven og de deri indeholdte regler om staten som selvforsikrer.

§ 12. Der bør foretages en specificeret, eventuelt uvildig, vurdering af skadens omfang i tilfælde, hvor der kan gøres krav gældende mod et forsikringsselskab eller en skadevolder.

Bevillingsmæssig behandling af selvforsikringsskader

§ 13. Reglerne om den bevillingsmæssige behandling af selvforsikringsskader er fastsat i budgetvejledningen.

Køb, salg og leje af fast ejendom og løsøre

§ 14. Afhændes ejendomme, der er omfattet af dette cirkulære, skal private købere oplyses om, at forsikring ikke er tegnet.

§ 15. Udlejes eller bortforpagtes bygninger, løsøre mv., der er omfattet af dette cirkulære, skal der i lejen eller forpagtningsafgiften inkluderes et beløb svarende til normal forsikringspræmie.

§ 16. Overtages en privat ejendom af en institution, der er omfattet af dette cirkulære, opsiges eksisterende forsikringer, jf. dog § 9.

Stk. 2. Overtages den fulde brugsret til en ejendom, og påhviler risikoen for det lejede en institution, der er omfattet af dette cirkulære, opsiges eksisterende forsikringer ligeledes, jf. dog § 9.

Stk. 3. Ved opsigelse af forsikringer skal der, hvor dette kræves, indhentes samtykke fra eventuelle private panthavere.

Tjenesterejser til udlandet

§ 17. Statsansatte mv. er under tjenesterejser mv. til udlandet, Færøerne og Grønland omfattet af Finansministeriets cirkulære om tjenesterejseforsikringen. Udgifterne i forbindelse med skader afholdes af de pågældende institutioner.

Ikrafttræden mv.

§ 18. Cirkulæret træder i kraft den 1. januar 2006.

Stk. 2. Samtidig ophæves cirkulære af 22. marts 2004 om statens selvforsikringsordning.

Finansministeriet, den 9. december 2005

Thor Pedersen

/Mogens Pedersen