Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Nemkontoordningen

 

I medfør af §§ 1-5 og §§ 12-13 i lov nr. 1203 af 27. december 2003 om offentlige betalinger m.v., som ændret ved § 1 i lov nr. 449 af 22. maj 2006, fastsættes:

Kapitel 1

Nemkontoordningen

Formål

§ 1. For at lette udbetalinger til borgere og virksomheder, der modtager betalinger, herunder lønudbetalinger, fra offentlige myndigheder, samt effektivisere betalingshåndteringen og kontoadministrationen hos de offentlige myndigheder, der forestår udbetalingerne, etableres der et fælles offentligt register med oplysninger om, til hvilken konto i et pengeinstitut de offentlige myndigheder med frigørende virkning udbetaler til.

Stk. 2. Borgere og virksomheder skal alene indberette oplysninger om pengeinstitutkonti til dette fælles offentlige register. Indberetning af kontooplysninger forudsættes primært at foregå via pengeinstitutterne eller via digital selvbetjening.

Stk. 3. Anvendelse af kontooplysningerne i det centrale register med pengeinstitutkonti indebærer, at de offentlige myndigheder i forbindelse med udbetalingsforretninger kan ophøre med at registrere beløbsmodtagernes pengeinstitutkonti i egne lokale registre.

Nemkontosystemet

§ 2. Med henblik på at tilgodese formålet med Nemkontoordningen udvikles og idriftsættes et Nemkontosystem.

Stk. 2. Økonomistyrelsen udpeger en systemansvarlig for Nemkontosystemet til varetagelse af systemets udvikling og drift.

Aktører

§ 3. Udover den systemansvarlige involverer tilslutningen til og anvendelsen af Nemkontosystemet følgende væsentlige aktører:

1) Borgere og virksomheder.

2) Offentlige myndigheder.

3) Økonomistyrelsen.

4) CPR- og CVR-myndighederne samt SKAT.

5) Pengeinstitutter.

6) Lønservicebureauer.

7) Kommercielle brugere af Nemkontosystemet.

Stk. 2. Bestemmelser for de forskellige aktører og disses relationer til Nemkontosystemet er anført i kapitel 3.

Kapitel 2

Nemkontosystemet

Definitioner

§ 4. Ved en borger forstås en fysisk person, der er tildelt et CPR-nummer, og som ikke er registreret som udrejst af Danmark.

Stk. 2. Ved en virksomhed forstås

1) en juridisk person, som er tildelt et CVR-nummer, herunder også offentlige myndigheder, som er omfattet af § 3, nr. 3-6 i lov om Det Centrale Virksomhedsregister, og virksomheder, som alene er registreret som erhvervsdrivende hos SKAT med et SE-nummer,

2) en fysisk person, der som arbejdsgiver/erhvervsdrivende eller som selvstændig erhvervsdrivende tildeles et CVR-nummer, eller

3) en juridisk person, som er optaget i Det Centrale Virksomhedsregister efter reglerne om frivillig registrering.

§ 5. Ved en Nemkonto forstås en af en borger eller virksomhed oplyst konto i et pengeinstitut, hvortil offentlige myndigheder kan foretage udbetaling af pengebeløb med frigørende virkning.

Stk. 2. Ved en specifik konto forstås en anden af en borger eller virksomhed oplyst pengeinstitutkonto, hvortil en bestemt offentlig myndighed kan udbetale en specifik ydelse med frigørende virkning.

Stk. 3. De konti, der er nævnt i stk. 1 og 2, kan være konti i et i udlandet beliggende pengeinstitut.

§ 6. Ved Nemkontosystemet forstås et samlet system, der indeholder de elementer, der fremgår af §§ 10-15.

§ 7. Ved offentlig myndighed, som skal tilsluttes og anvende Nemkontosystemet til udbetalinger, forstås i denne sammenhæng:

1) Myndigheder, der er omfattet af offentligheds- og forvaltningsloven samt domstolene.

2) Selvejende institutioner, hvis driftsbudget er optaget på bevillingslov.

3) Efter vedkommende ministers bestemmelse institutioner, foreninger, fonde m.v.,

a) hvis udgifter eller regnskabsmæssige underskud dækkes ved statstilskud eller ved bidrag, afgift eller anden indtægt i henhold til lov, eller

b) som modtager kapitalindskud, tilskud, lån, garanti eller anden støtte fra staten eller en institution m.v., som er omfattet af a), såfremt kapitalindskuddet m.v. har væsentlig betydning for modtageren.

4) Selvejende institutioner m.v., som en kommune eller amtskommune har indgået driftsoverenskomst med.

Stk. 2. Finansministeren kan efter drøftelse med Folketingets ledelse og rigsrevisor bestemme, at Folketinget og institutioner under Folketinget omfattes af bekendtgørelsen.

§ 8. Ved indberetning forstås de muligheder, der gives for henholdsvis borgere og virksomheder, de offentlige myndigheder og pengeinstitutterne til at anvise, ændre, spærre for ændringer eller slette oplysninger om pengeinstitutkonti i Nemkontosystemet, jf. bilag 1.

§ 9. Ved en komplet betaling forstås en betalingsordre, der er påført oplysning om til hvilken pengeinstitutkonto, betalingen skal anvises.

Stk. 2. Ved en ukomplet betaling forstås en betalingsordre, der ikke er påført oplysning om til hvilken pengeinstitutkonto, betalingen skal anvises .

Systemet

§ 10. Nemkontosystemet indeholder to former for registreringer af oplysninger om pengeinstitutkonti, dels et Nemkontoregister og dels registre med specifikke konti.

Stk. 2. Økonomistyrelsen fastlægger kravene til formater mv. for konti, der ønskes anvendt som Nemkonti og specifikke konti, jf. stk. 1.

§ 11. Nemkontoregistret indeholder oplysning om en pengeinstitutkonto, der af en borger eller virksomhed er anvist som Nemkonto.

Stk. 2. Registrene med specifikke konti indeholder oplysninger om en pengeinstitutkonto forskellig fra Nemkontoen tilhørende en borger eller virksomhed, hvortil en specifik ydelse fra en bestemt offentlig myndighed skal udbetales.

§ 12. Nemkontosystemets hjemmeside indeholder information til aktørerne om systemet, herunder om indberetning af Nemkonti eller specifikke konti til systemet.

§ 13. Aktiveringsfunktionen indeholder en funktionalitet, hvorved en Nemkonto, som er anvist eller ændret af en offentlig myndighed på vegne af en borger eller virksomhed, skal godkendes af vedkommende, før den kan anvendes.

§ 14. Kompletteringsfunktionen indeholder en funktionalitet, hvorved en betalingsordre fra en offentlig myndighed kompletteres, dvs. påføres oplysning fra Nemkontosystemet om til hvilken pengeinstitutkonto, det anviste beløb skal overføres.

§ 15. Supportfunktionen giver nærmere rådgivning og vejledning om, hvorledes de forskellige aktører skal forholde sig i forbindelse med indberetning af konti til registrene i Nemkontosystemet samt ved tilslutning til og drift af systemet.

§ 16. Den systemansvarlige udvikler, driver og vedligeholder Nemkontosystemet, herunder kompletterer ukomplette betalinger.

Stk. 2. Dataudveksling mellem de offentlige myndigheders systemer og Nemkontosystemet vedrørende betalingsordrer foregår i et offentligt standardformat fastsat af Økonomistyrelsen, i en kommunikationsløsning, der sikrer autenticitet, integritet, uafviselighed og fortrolighed.

Stk. 3. En kommunikationsløsning, som opfylder kravene i stk. 2, omfatter dels sikkerhedsforskrifter og -procedurer efter lov om behandling af personoplysninger og regler udstedt i medfør heraf, og dels de til enhver tid gældende sikkerhedsforskrifter og -procedurer, som følger af tilslutningsaftalen mellem den offentlige myndighed og den systemansvarlige.

Stk. 4. Dataudveksling mellem Nemkontosystemet og de betalingsafviklende pengeinstitutter skal foregå i en kommunikationsløsning, som opfylder kravene anført i stk. 2 og sikkerhedsforskrifter og -procedurer anført i stk. 3.

Stk. 5. Dataudvekslingen m.v., som anført i stk. 2 og 4, er illustreret i bilag 2. Dataudveksling og betalinger.

§ 17. Nemkontoregistret etableres i tre faser, hvis tidsmæssige udstrækning udmeldes af Økonomistyrelsen:

1) Fase 1, hvor borgere og virksomheder skal have mulighed for selv at indberette Nemkonti til registret.

2) Fase 2, hvor forslag til Nemkonto for den enkelte borger og virksomhed indhentes af den systemansvarlige dels fra offentlige myndigheders registre dels fra lønservicebureauernes registre.

3) Fase 3, hvor den systemansvarlige retter henvendelse til de borgere og virksomheder, hvis Nemkonto ikke er fundet i fase 1 og 2, med anmodning om anvisning af en Nemkonto til registret.

Stk. 2. Når oplysninger om den relevante Nemkonto foreligger, skal der i de i stk. 1, nr. 2, anførte tilfælde gives borgeren og virksomheden en meddelelse herom, som opfylder bestemmelserne i kapitel 8 i lov om behandling af personoplysninger. Samtidig skal borgeren eller virksomheden informeres om muligheden for at ændre den registrerede Nemkonto til en anden Nemkonto.

§ 18. Den løbende opdatering af Nemkonti forudsættes primært foretaget således:

1) Indberetning fra pengeinstitutterne på vegne af borgere og virksomheder, og

2) indberetning fra borgere via Nemkontosystemets hjemmeside.

Stk. 2. Offentlige myndigheder kan på vegne af borgere og virksomheder foretage løbende opdateringer af Nemkonti og specifikke konti.

Stk. 3. Den systemansvarlige foranlediger ved borgeres død eller virksomheders ophør, at disses Nemkonti og specifikke konti ikke kan anvendes efter en nærmere fastsat periode.

Stk. 4. Nemkonti og specifikke konti slettes af den systemansvarlige i Nemkontosystemet, når der til disse konti ikke er anvist pengebeløb i de seneste fem år.

§ 19. De offentlige myndigheder kan ikke ved opslag i Nemkontoregistret få oplyst en borgers eller virksomheds fulde Nemkonto, idet kontonummerets fire sidste cifre er skjult.

Stk. 2. En bestemt offentlig myndighed har dog i registret over myndighedens specifikke konti oplysning om borgeres eller virksomhedens fulde kontonummer.

Stk. 3. En given offentlig myndighed har i Nemkontosystemet kun adgang til oplysninger om myndighedens egne betalingsordrer og gennemførte betalinger.

§ 20. Den systemansvarlige skal på vegne af Økonomistyrelsen besvare begæringer om indsigt i personoplysninger, der behandles i Nemkontoregistret, jf. lov om behandling af personoplysninger.

Stk. 2. Tilsvarende skal den systemansvarlige på vegne af de offentlige myndigheder besvare begæringer om indsigt i personoplysninger, der behandles i myndighedernes registre med specifikke konti.

Stk. 3. Den systemansvarlige skal videregive indsigelser mod behandling af oplysninger i Nemkontoregistret eller registret med specifikke konti til henholdsvis Økonomistyrelsen eller den pågældende offentlige myndighed og forsyne Økonomistyrelsen eller den pågældende offentlige myndighed med de nødvendige oplysninger til brug for besvarelse af indsigelser.

Stk. 4. Den systemansvarlige skal på vegne af henholdsvis Økonomistyrelsen og den pågældende offentlige myndighed, jf. stk. 3, berigtige eller slette oplysninger, der er urigtige eller vildledende, i de nævnte registre.

Kapitel 3

Aktører

§ 21. Pligter og rettigheder for de aktører, der er omtalt i § 3, er anført i dette kapitel.

Borgere og virksomheder

§ 22. Borgere, jf. § 4, stk. 1, over 18 år skal anvise en Nemkonto til Nemkontoregistret. Det samme gælder også borgere under 18 år, der modtager betalinger fra offentlige myndigheder.

Stk. 2. For borgere over 18 år, som er under værgemål, påhviler det værgen at anvise en Nemkonto for vedkommende til Nemkontoregistret.

Stk. 3. Borgere, som er tildelt et CPR-nummer, men som er registreret som udrejst af Danmark, kan anvise en Nemkonto. Anvendelsen af sådanne Nemkonti skal være aftalt med den udbetalende offentlige myndighed, jf. § 34, stk. 1.

Stk. 4. En borger, jf. stk. 1-3, kan kun anvise én Nemkonto.

§ 23. En virksomhed skal anvise en Nemkonto til Nemkontoregistret under anvendelse af virksomhedens CVR- nr. eller i mangel heraf virksomhedens SE-nr.

Stk. 2. En virksomhed identificeret ved et CVR-nummer kan anvise selvstændige Nemkonti til underliggende P-numre eller SE-numre. Anvendelsen af Nemkonti til underliggende P-numre skal være aftalt med den udbetalende offentlige myndighed, jf. § 34, stk. 1.

§ 24. Anvisning af en Nemkonto efter § 22 og § 23 skal ske senest i forbindelse med den første udbetaling fra en offentlig myndighed.

§ 25. Borgere og virksomheder kan til enhver tid indberette en ny Nemkonto, hvortil udbetalinger fra det offentlige skal ske med virkning senest fra den femte bankdag efter anmeldelsestidspunktet.

Stk. 2. Med virkning forstås, at den nye Nemkonto anvendes ved betalingsformidling i den offentlige myndigheds pengeinstitut. Ved anmeldelsestidspunktet forstås det tidspunkt, hvor den nye Nemkonto er registreret i Nemkontoregistret.

Stk. 3. Nemkonti, der af offentlige myndigheder er anvist eller ændret på vegne af borgere eller virksomheder, registreres først i Nemkontosystemet, når de er aktiveret af vedkommende borger eller virksomhed. Uanset det i stk.1 anførte, skal udbetaling i disse tilfælde senest ske fra den femte bankdag efter aktiveringstidspunktet.

§ 26. Nemkontoregistret kan opdateres på følgende måder for så vidt angår en konto i et i Danmark beliggende pengeinstitut:

1) Ved indberetning fra en borger via hjemmesiden www.nemkonto.dk, hvor borgere med en officiel digital signatur kan anvise, ændre eller slette vedkommendes Nemkonto.

2) Ved henvendelse til det pengeinstitut, jf. § 39, hvor den fremtidige Nemkonto føres, kan borgeren eller virksomheden anmode pengeinstituttet om at anvise eller ændre vedkommendes Nemkonto.

3) Ved henvendelse til en offentlig myndighed, som borgeren eller virksomheden ansøger om eller modtager betaling fra, kan borgeren eller virksomheden anmode myndigheden om at anvise, ændre eller slette vedkommendes Nemkonto. Opdateringen skal ske under iagttagelse af passende kontrolforanstaltninger.

Stk. 2. Nemkontoregistret kan for en konto i et i udlandet beliggende pengeinstitut opdateres på følgende måder:

1) Ved indberetning fra en borger via hjemmesiden www.nemkonto.dk, hvor borgere med en officiel digital signatur kan anvise, ændre eller slette vedkommendes Nemkonto.

2) Ved henvendelse til en offentlig myndighed, som borgeren eller virksomheden ansøger om eller modtager betaling fra, kan borgeren eller virksomheden anmode myndigheden om at anvise, ændre eller slette vedkommendes Nemkonto. Opdateringen skal ske under iagttagelse af passende kontrolforanstaltninger.

Stk. 3. Beløb anvist til Nemkonti i udlandet kan være fratrukket de meromkostninger, som overførslerne er forbundet med.

§ 27. Specifikke konti kan kun registreres ved, at en borger eller virksomhed retter henvendelse til den offentlige myndighed, der forestår udbetalingen af den specifikke ydelse. Den offentlige myndighed kan indberette oplysninger om en specifik konto for vedkommende. Opdateringen skal ske under iagttagelse af passende kontrolforanstaltninger.

Stk. 2. Specifikke konti kan fastlåses af myndigheden, hvilket indebærer, at oplysninger om disse kun kan ændres eller slettes af den pågældende myndighed.

Stk. 3. Hvis en specifik konto ikke er fastlåst, kan en borger med officiel digital signatur ændre eller slette oplysningen om kontoen via hjemmesiden www.nemkonto.dk.

Stk. 4. En borger, jf. § 22, kan anvise flere specifikke konti, jf. dog stk. 1.

Stk. 5. En virksomhed m.fl., jf. § 23, kan anvise flere specifikke konti, jf. dog stk. 1.

Stk. 6. Bestemmelserne i § 26, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse for specifikke konti.

Offentlige myndigheder

§ 28. De offentlige myndigheders pligter og rettigheder kan henføres til deres pligt til at oplyse egen Nemkonto, medvirken ved indberetning af pengeinstitutkonti til Nemkontoregistret/registre med specifikke konti, tilslutning til Nemkontosystemet og anvendelsen heraf.

§ 29. I forbindelse med levering af kontooplysninger til Nemkontoregistret skal de offentlige myndigheder:

1) I etableringsfasen levere oplysninger om registrerede pengeinstitutkonti for borgere, herunder medarbejdere, og virksomheder i egne lokale registre på anmodning fra den systemansvarlige.

2) I driftsfasen afgive oplysninger om Nemkonti på anmodning fra borgere, herunder medarbejdere, og virksomheder, jf. dog § 26, stk. 1, nr. 3 og § 26, stk. 2, nr. 2.

§ 30. Den offentlige myndighed er dataansvarlig for registret med specifikke konti knyttet til den pågældende myndighed i henhold til lov om behandling af personoplysninger.

Stk. 2. Dette indebærer, at myndigheden blandt andet er ansvarlig for, at enhver registrering, anvendelse, videregivelse eller anden behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med nævnte lov.

Stk. 3. Den offentlige myndighed behandler indsigelser vedrørende myndighedens register med specifikke konti.

§ 31. Vedkommende offentlige myndighed skal på borgeres og virksomheders vegne anvise, ændre, spærre eller slette oplysninger om konti i det specifikke kontoregister, der vedrører myndighedens ydelsesarter.

Stk. 2. Vedkommende myndighed fastsætter selv, hvilke ydelser der indgår i en ydelsesart.

§ 32. Opdateringen af Nemkonti og specifikke konti skal normalt godkendes af en anden autoriseret sagsbehandler hos den offentlige myndighed end den person, der forestår opdateringen. Dog kan opdatering også ske ved iagttagelse af andre kontrolforanstaltninger, der giver samme sikkerhed for opdateringens rigtighed.

§ 33. En offentlig myndigheds tilslutning, herunder etablering af de nødvendige brugerrettigheder til Nemkontosystemet sker særskilt for hvert af myndighedens udbetalingssystemer.

Stk. 2. For udbetalingssystemer, der betjener en flerhed af offentlige myndigheder, kan tilslutningen af disse systemer ske ved systemleverandørens foranstaltning i henhold til nærmere aftale mellem den systemansvarlige for Nemkontosystemet og de berørte offentlige myndigheder.

Stk. 3. Når tilslutning i henhold til stk. 1 og stk. 2 er gennemført for alle myndighedens udbetalingssystemer, anses myndigheden for fuldt tilsluttet.

Stk. 4. Offentlige myndigheder skal være fuldt tilsluttet Nemkontosystemet senest et år efter systemets idriftsættelse. Økonomistyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra denne tidsfrist.

Stk. 5. De offentlige myndigheder er forpligtet til at foretage eventuelle systemtilpasninger af egne systemer, der er nødvendige for at kunne kommunikere med og anvende Nemkontosystemet, jf. § 16, stk. 2.

Stk. 6. De enkelte myndigheder retter selv henvendelse til den systemansvarlige om igangsættelse af tilslutningsaktiviteter. De offentlige myndigheder tilsluttes Nemkontosystemet efter en tilslutningsplan udarbejdet af den systemansvarlige for Nemkontosystemet og godkendt af Økonomistyrelsen.

§ 34. Offentlige myndigheder er forpligtet til at anvende Nemkontosystemet i forbindelse med udbetalinger til borgere og virksomheder. Anvendelsen i forbindelse med udbetaling til borgere og virksomheder med Nemkonti efter § 22, stk. 3, og § 23, stk. 2, er dog valgfri for den enkelte offentlige myndighed.

Stk. 2. Betaling af elektronisk modtaget faktura, som er påført leverandørens pengeinstitutkonto eller tilsvarende identifikation, hvor denne er indeholdt i de elektronisk overførte oplysninger til den udbetalende myndighed, skal dog ske til den af leverandøren således oplyste konto.

Stk. 3. Betalingsafvikling i henhold til stk. 2 kan foretages uden anvendelse af Nemkontosystemet ved at overføre de komplette betalingsordrer direkte til det betalingsafviklende pengeinstitut.

§ 35. Hvis en borger eller en virksomhed ikke i forbindelse med en udbetaling fra en offentlig myndighed har anvist en Nemkonto eller fået oprettet en specifik konto, skal den offentlige myndighed sikre, at borgeren eller virksomheden får anvist sit tilgodehavende på anden måde.

Stk. 2. Risikoen for forsinket betaling som følge af en tilsidesættelse af anvisningspligten bæres af borgeren eller virksomheden.

§ 36. Betaling på anden måde kan fx ske ved, at den udbetalende myndighed automatisk gennem Nemkontosystemet sikrer, at det betalingsafviklende pengeinstitut udsteder og fremsender en check til beløbsmodtageren. Betaling anses da for at have frigørende virkning for den udbetalende myndighed.

Stk. 2. Den udbetalende myndighed kan alternativt vælge selv at foretage udbetalingen, efter at have modtaget information fra Nemkontosystemet om, at betaling ikke kan gennemføres på grund af manglende kontooplysning.

Økonomistyrelsen

§ 37. Økonomistyrelsen er dataansvarlig for Nemkontoregistret i henhold til lov om behandling af personoplysninger og behandler indsigelser vedrørende Nemkontoregistret.

Stk. 2. Økonomistyrelsen afholder udgifter til den systemansvarlige i forbindelse med etablering og drift af Nemkontosystemet, herunder til komplettering af betalingsordrer og ydelse af support. Herudover afholder Økonomistyrelsen de udgifter, der er forbundet med opdateringen af Nemkonti via pengeinstitutternes systemer.

CPR-/ CVR-myndighederne m.fl.

§ 38. CPR-myndigheden stiller oplysninger fra CPR-registret til rådighed, således at Nemkontoregistret kan opdateres med ændringer i bestanden af CPR-numre.

Stk. 2. CVR-myndigheden stiller oplysninger fra CVR-registret til rådighed, således at Nemkontoregistret kan opdateres med ændringer i bestanden af CVR-numre og P-numre. Tilsvarende gælder for SKAT, som skal stille SE-oplysninger fra Erhvervssystemet til rådighed, således at Nemkontoregistret kan opdateres med ændringer i bestanden af SE-numre.

Pengeinstitutterne

§ 39. Pengeinstitutter, der har tiltrådt en sektoraftale om indberetning af Nemkonti, skal på anmodning fra borgere og virksomheder anvise eller ændre oplysninger om Nemkonti, der føres i det pågældende pengeinstitut til Nemkontoregistret.

Stk. 2. Pengeinstitutterne, som er anført i stk. 1, modtager i henhold til aftale med den systemansvarlige oplysninger om borgernes og virksomhedernes registrerede Nemkonti. Det vil således altid være muligt for et pengeinstitut at oplyse en kontohaver om hvilken konto, der i pengeinstituttet er registreret som vedkommendes Nemkonto.

§ 40. Pengeinstitutterne og disses bogføringscentraler varetager i henhold til bilaterale aftaler med den systemansvarlige de opgaver, der er forbundet med modtagelsen og behandlingen af komplette betalinger fra Nemkontosystemet.

Lønservicebureauerne

§ 41. Lønservicebureauer er forpligtet til i Nemkontoregistrets etableringsfase at afgive oplysninger om pengeinstitutkonti for borgere, som de behandler lønoplysninger for, uanset om disse oplysninger vedrører løn fra offentlige myndigheder eller private virksomheder.

Kommercielle brugere

§ 42. Nemkontosystemet kan kun anvendes til udbetalinger fra andre end de myndigheder m.v., der er omfattet af § 7, efter nærmere retningslinier udmeldt af Økonomistyrelsen.

Kapitel 4

Afsluttende bestemmelser

§ 43. Anvendelsen af Nemkontosystemet er vederlagsfri ved udbetaling til Nemkonti eller specifikke konti for de offentlige myndigheder m.v., der er omfattet af § 7.

Stk. 2. De offentlige myndigheder m.v. afholder dog selv udgifter til eventuelle systemtilpasninger i egne systemer som følge af tilslutningen til Nemkontosystemet samt en mindre tilslutningsudgift til den systemansvarlige.

§ 44. Tilslutningen til og anvendelsen af Nemkontosystemet sker efter særskilt aftale med den systemansvarlige.

§ 45. Finansministeren kan dispensere fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Kommuner og amtskommuner kan for de institutioner, de har indgået driftsoverenskomst med, dispensere fra tilslutningsbestemmelserne, jf. § 33, stk. 1.

§ 46. Bekendtgørelsen træder i kraft den 17. juli 2006.

Stk. 2. §§ 1-45 og 46, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 316 af 6. april 2005 om Nemkontoordningen ophæves.

Finansministeriet, den 5. juli 2006

Thor Pedersen

/Charlotte MünterBilag 1

Muligheder for indberetning af Nemkonti og specifikke konti

AE1078_1.JPG Size: (439 X 899)


Illustration af dataudveksling og betalingsafvikling

AE1078_2.JPG Size: (359 X 957)