Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om sejlads på Limfjorden mellem Egholm og Kattegat


I medfør af § 5, stk. 4, og § 6, stk. 3, i lov om skibsfartens

betryggelse, jf. lovbekendtgørelse nr.587 af 29. september 1988, og

efter bemyndigelse i bekendtgørelse nr. 570 af 26. september 1988

fastsættes efter samråd med Forsvarsministeriet herved følgende

regler for sejlads på Limfjorden mellem Egholm og østenden af den

gravede rende over Hals Barre:

§ 1. For det omhandlede farvand, der er at anse som et snævert løb, gælder bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 430 af 24. august 1976 om særlige regler for sejlads m.m. i visse danske farvande, som ændret ved bekendtgørelse nr. 324 af 7. juli 1980 og nr. 38 af 26. januar 1983, med følgende ændringer og tilføjelser:

  • 1) Bestemmelsen i § 8a om indgående skibes pligt til at vente gælder kun i den gravede rende over Hals Barre.
  • 2) Udkastning af last, affald, olie m.v. er forbudt.
  • 3) Ankring nord for Egense Hage er forbudt i et område, der begrænses af linier 500 m på hver side af en linie gennem Hals og Egense færgelejer. Færger, der mellem Hals og Egense færgelejer eller mellem Aalborg og Egholm færgeleje sejler på tværs af løbets længderetning, skal afpasse deres sejlads således, at de ikke bringer sig i en situation, hvor der er fare for sammenstød med et skib, der sejler i løbets længderetning. Opstår der alligevel fare for sammenstød, gælder reglerne for styring og sejlads i de internationale søvejsregler.
  • 4) Opankring ud for kajanlæg inden for Aalborg havneområde må kun finde sted efter indhentet tilladelse fra havnevæsenet over VHF, kanal 16, eller på telefon 98 12 27 77. Opankring ud for kajanlæg beliggende uden for Aalborg havneområde skal ske således, at opankrede skibe ikke er i vejen for trafikken til og fra disse anlæg. Passage af kajanlæg skal, når der ligger skibe ved anlæggene, ske med forsigtighed og langsom fart.
  • 5) Skibe, der ligger ved kajanlæg uden for Aalborg havneområde, skal om natten have dæksbelysningen tændt.
  • 6) Opankring samt slæbning af anker er forbudt i et 200 m bredt område langs med og på hver side af Limfjordstunnelen. For skibe, der under anløb af tunnelbassinet i Aalborg Havn har behov for anvendelse af anker, indskrænkes forbudsområdet SV for tunellen dog til 100 m.

§ 2. Overtrædelse af denne bekendtgørelse straffes med bøde.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 1992.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 100 af 17. marts 1977 om sejlads på Limfjorden mellem Egholm og Kattegat, ophæves.

Søfartsstyrelsen, den 18. december 1991

Kate Galle

/ I. Winkel Smith

Officielle noter

Ingen