Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Skælskør Vildtreservat

I medfør af § 4, stk. 1, § 33, § 49, stk. 1 og 3 samt § 54, stk. 3 i lov nr. 269 af 6. maj 1993 om jagt og vildtforvaltning fastsættes:

Formål

§ 1. Bekendtgørelsen har til formål at sikre Skælskør Nor og Skælskør Fjord som yngle-, raste- og fourageringsområde for vandfugle.

Afgrænsning

§ 2. Skælskør Vildtreservat i Vestsjællands Amt omfatter Skælskør Nor, Skælskør Fjord og landarealer, som angivet på kortbilag:

 • 1) Skælskør Nor.
 • 2) Skælskør Fjord afgrænset mod vest af en ret linie fra det nordligste punkt på Tudsehage, skellet mellem matr. nr. 1 a og 2 c Gedehave, Magleby, til det vestligste punkt på kysten ved Estakaderne matr. nr. 159 c Skælskør Overdrev, Skælskør, ved udmundingen af Skælskør Fjord.
 • 3) De landarealer, der er beliggende i en afstand af indtil 50 m fra Skælskør Nor syd for en ret linie fra Skælskør Lystskovs nordgrænse (skellet mellem matr. nr. 7 a Borreby Dyrehave, Boeslunde, og matr. nr. 6 c Tranderup By, Boeslunde) på Norets vestside til udløbet af afvandingsgrøften nord for Hesselby Huse på Norets østside (skellet mellem Hesselby By, Eggeslevmagle, og Båslunde By, Eggeslevmagle).
 • 4) Øen Kidholm i Skælskør Fjord.

Stk. 2. Mod land afgrænses de i stk. 1, nr. 1 og 2 nævnte dele af søterritoriet af højeste, daglige vandstandslinie.

Jagt

§ 3. Det er forbudt at udøve jagt på eller på anden måde at ombringe, indfange eller forjage pattedyr og fugle på:

 • 1) Den del af Skælskør Nor, der er beliggende syd for den i § 2, stk. 1, nr. 3 beskrevne linie.
 • 2) Skælskør Fjord, mod vest afgrænset af en nord-syd gående linie fra Vasebro til kysten overfor.

Stk. 2. Det er forbudt at medbringe ladt skydevåben på den i stk. 1 nævnte del af vildtreservatets vandområde.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for:

 • 1) Borreby Gods's afholdelse af indtil 4 jagter på vandfugle i Skælskør Fjord.
 • 2) Jagt på vandfugle fra øen Kidholm og de af Borreby Gods ejede landarealer omkring Skælskør Fjord, herunder opsamling af skudt vildt på søterritoriet.

§ 4. På de i § 2, stk. 1, nr. 3 nævnte landarealer er det forbudt at udøve jagt på eller på anden måde at ombringe, indfange eller forjage vandfugle.

§ 5. Det er forbudt at udøve jagt på eller på anden måde at ombringe, indfange eller forjage pattedyr og fugle på:

 • 1) Den del af Skælskør Nor, der ligger nord for den i § 2, stk. 1, nr. 3 beskrevne linie.
 • 2) I Skælskør Fjord mellem den i § 3, stk. 1 beskrevne linie ved Vasebro og reservatets vestgrænse.

Stk. 2. Forbudet i stk. 1 gælder ikke jagt fra opankret pram på:

 • 1) Ænder og gæs fra 11/2 time før solopgang til kl. 1000 og på ænder i tiden fra 1/2 time før solnedgang til 11/2 time efter solnedgang.
 • 2) Andre fugle samt pattedyr i tiden fra solopgang til kl. 1000 og i tiden fra 1/2 time før solnedgang til solnedgang.

Færdsel og sejlads

§ 6. På Kidholm og i en afstand af 50 meter fra højeste, daglige vandstandslinie er færdsel og ophold forbudt i perioden fra 1. april til og med 15. juli.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for:

 • 1) Ejere og brugere samt disses husstand og personale. Det er dog forbudt at medbringe hunde.
 • 2) Sejlads i forbindelse med erhvervs- og bierhvervsfiskeri.

§ 7. Motordrevet sejlads med højere hastighed end 5 knob er forbudt.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for sejlads i sejlrenden i Skælskør Fjord.

§ 8. Brætsejlads, sejlads med jetski, vandscootere og lignende er forbudt.

Stk. 2. Forbudet i stk. 1 gælder ikke brætsejlads i perioden fra den 1. maj til og med den 15. august i den del af Skælskør Inderfjord, der, jf. kortbilaget, mod vest afgrænses af en ret nord-syd gående linie fra Slagternæse til sejlrenden og mod sydøst afgrænses af styrbords afmærkning af sejlrenden i Skælskør Fjord.

Dispensation og tilsyn

§ 9. Skov- og Naturstyrelsen kan, når særlige forhold taler derfor, dispensere fra bestemmelserne i §§ 3-8.

Stk. 2. Skov- og Naturstyrelsens afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 10. Skov- og Naturstyrelsen fører tilsyn med, at reservatbestemmelserne overholdes.

Straf og ikrafttrædelse

§ 11. Overtrædelse af bestemmelserne i §§ 3-8 eller af vilkår, der er fastsat i en dispensation i medfør af § 9, straffes med bøde, medmindre strengere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

Stk. 2. Straffen kan stige til hæfte eller fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

 • 1) voldt betydelig skade på de interesser, som lov om jagt og vildtforvaltning § 1, stk. 1 tilsigter at beskytte, eller fremkaldt fare derfor eller
 • 2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 1995.

Stk. 2. Samtidig hermed ophæves Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse af 8. november 1994 om Skælskør Nor Vildtreservat.

Miljø- og Energiministeriet, den 26. juni 1995

Svend Auken

/ Jens Bjerregaard Christensen

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Skælskør Vildtreservat

Officielle noter

Bekendtgørelse uden nummer

(Offentliggøres i Statstidende)