Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om Tidens Bestemmelse (* 1)

    VI Christian den Niende, af Guds Naade Konge til Danmark, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, Gøre vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov:


     § 1

For alle Dele af Landet med Undtagelse af Færøerne skal Tiden herefter bestemmes lige med Middelsoltiden for den 15de Længdegrad Øst for Greenwich.

     § 2

Denne Lov træder i Kraft den 1ste Januar 1894.

Hvorefter alle vedkommende sig have at rette.

Givet paa Amalienborg, den 29de Marts 1893.

Under Vor Kongelige Haand og Segl.

Christian R.

(L. S.)

Goos.

Officielle noter

(* 1) Udfærdiget gennem Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet, Se Rigsdagstidenden for 1892-93: Landst. Tid. Sp. 755-56, 801-6, 894, 979-80; Folket. Tid. Sp. 4558-59, 4607, 4693-94; Till. A. Sp. 3187-90; Till. C. Sp. 169-70, 467-68.