Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4

Bilag 5

Bilag 6

Bilag 7

Bilag 8

Bilag 9

Bilag 10

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fredningsbælter ved en del af Sjællands vandløb

I medfør af §§ 30 og 31, § 32, stk. 1, og § 130, stk. 2, og 4, i lov om fiskeri og fiskeopdræt, jf. lovbekendtgørelse nr. 372 af 26. april 2006, som senest ændret ved lov nr. 317 af 31. marts 2007 og efter bemyndigelse fastsættes:

§ 1. Fiskeri må ikke udøves inden for de i §§ 3-14 fastsatte fredningsbælter.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved »bundmedefiskeri«: Fiskeri med lette håndredskaber bestående af en line med et forfang med maksimalt 3 kroge og et synk. Der må anvendes agn.

Stk. 2. De i §§ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 13 anførte numre angiver det pågældende vandløbs vandløbsnummer efter Danmarks Fiskeriundersøgelsers udsætningsplaner.

§ 3. Ved følgende vandløbs udløb er der fastsat helårlige fredningsbælter, der omfatter vandområdet i havet inden for en afstand af 500 m fra udløbet ved almindeligt dagligt højvande:

Højbro Å
02-01
Esrum Å
02-04
Nivå
02-11
Skensved Å
05-05
Vedskølle Å/Sortbækken
05-10
Tryggevælde Å
05-11
Vivede Mølleå
05-18
Fakse Å
05-19
Herredsbæk
05-21
Krobæk
05-22
Rødlersbæk
05-23
Even Å
05-24
Tubæk Å
05-25
Langerøds Bæk
05-29
Mern Å
05-31
Lollikebæk
07-04
Stensby Møllebæk
07-05
Saltø Å
06-21
Tude Å
06-05
Halleby Å, Flaskens udløb
04-19
Sukkerkanalen
04-19
Bregninge Å
04-11
Lejes Rende/Hellig Rende
03-17
Langvad Å
03-15
Maglemose Å
03-11
Hove Å
03-10
Værebro Å
03-09

§ 4. Ved følgende vandløbs udløb er der fastsat helårlige fredningsbælter, der omfatter vandområdet i havet inden for en afstand af 500 m fra udløbet ved almindeligt dagligt højvande:

Søborg Kanal (Gilleleje-Havn)
02-03
Kikhanerende (Vedbæk-Havn)
02-13
Køge Å (Køge Havn)
05-08
Sillebro Å (Marbæk Havn)
03-07

Stk. 2. Uanset stk. 1 er det i de nævnte fredningsbælter, som omfatter havneanlæg, tilladt at drive bundmedefiskeri, hvis det i øvrigt ifølge anden lovgivning ikke er forbudt.

§ 5. I perioden fra den 16. september til og med den 15. marts er der ved følgende vandløbs udløb fastsat et fredningsbælte, der omfatter vandområdet i havet inden for en afstand af 500 m, for Rønnebæk dog kun inden for en afstand af 50 m, fra udløbet ved almindeligt dagligt højvande:

Orebjerg Rende
02-02
Pandehave Å
02-05
Stenshave Bæk
05-30
Keldemose Bæk
07-02
Langebæk Møllebæk
07-03
Bakkebølle Bæk
07-06
Vintersbølle Bæk
07-07
Rønnebæk
06-24

§ 6. I perioden fra den 16. september til og med den 30. april er der af hensyn til aborre ved følgende vandløbs udløb fastsat et fredningsbælte, der omfatter vandområdet i havet inden for en afstand af 500 m fra udløbet ved almindeligt dagligt højvande:

Fuglebæk
06-30

§ 7. Ved udløbet af Græse Å (vandløbsnr. 03-06) og Havelse Å (vandløbsnr. 03-05) er der fastsat et fælles helårligt fredningsbælte, der omfatter vandområdet i havet øst for en linje fra Myrbjerg pynten til Topsøe pynten, jf. bilag 1.

§ 8. Ved udløbet af Fladsåen (vandløbsnr. 06-25) er der fastsat et helårligt udvidet fredningsbælte, der omfatter vandområdet Fladstrand, som afgrænses således:

1) Mod nord af broen, der forbinder Sjælland med Gavnø, og

2) mod syd i Karlsgab, og

3) et område i Krageholms Strøm fra det smalleste sted i Karlsgab og 800 m ud, jf. bilag 2.

Stk. 2. I tilknytning til det i stk. 1 nævnte vandområde er der fastsat et helårligt fredningsbælte, som mod nord er afgrænset af en lige linje 100° vinkelret fra kysten ved den gamle skibsbro ved Gavnø Hoved (55°11´45” N - 11°43´53” Ø) til kysten på Sjælland og mod syd af broen, der forbinder Sjælland med Gavnø, jf. bilag 2.

§ 9. Ved udløbet af Suså/Næstved Havnekanal (vandløbsnr. 06-22) er der fastsat et helårligt fredningsbælte, der omfatter det trekantede vandområde inden for rette linjer mellem indsejlingen til Pouls Vig Havn, nordspidsen af Gavnø og kanten af golfbanen ved Stenbæksholm, jf. bilag 3.

§ 10. I Næstved Havn er der fastsat et helårligt fredningsbælte, der omfatter vandområdet, regnet fra Suså’s udløb i Vendebassinet og 300 m mod syd, jf. bilag 4.

Stk. 2. Uanset stk. 1, er det i fredningsbæltet i Næstved Havn tilladt at drive bundmedefiskeri.

§ 11. I Skælskør Havn, i kanalen mellem fjorden og overnoret samt i en del af overnoret er der fastsat et helårligt fredningsbælte, afgrænset mod fjorden af en ret linje fra det vestligste punkt på fiskerihavnens sydvestmole over kanalen til det østligste punkt på vestmolen ved Skælskør Lystbådehavn, jf. bilag 5.

Stk. 2. I overnoret er der fastsat et helårligt fredningsbælte afgrænset af kystlinjen og regnet fra en cirkel på 300 m fra midt på rækværket på broen over kanalen, jf. bilag 5.

Stk. 3. Uanset stk. 1 og stk. 2, er det i de nævnte fredningsbælter tilladt at drive bundmedefiskeri.

§ 12. I Korsør Havn er der fastsat et helårligt fredningsbælte, afgrænset mod vest af yderværkerne (Nordre mole og Flådestationens vestlige mole), og mod øst afgrænset af Halskovbroen, jf. bilag 6.

Stk. 2. I Korsør Nor er der fastsat et helårligt fredningsbælte, afgrænset mod vest af Halskovbroen og mod øst afgrænset af en linje vinkelret på sydkajens flugtlinje og i en afstand af 700 m fra Halskovbroens syd-østlige landfæste, jf. bilag 6.

Stk. 3. Uanset stk. 1 og stk. 2, er det i de nævnte fredningsbælter tilladt at drive bundmedefiskeri.

§ 13. Ved udløbet af Nedre Halleby Å (vandløbsnr. 04-19) i Flasken til Flaskens udløb i Jammerlandbugt er der fastsat et helårligt fredningsbælte langs den nordlige bred og 30 m ud fra denne, jf. bilag 7.

§ 14. I perioden fra den 16. september til og med den 15. marts er der i Kalundborg Fjord fastsat et halvårligt fredningsbælte, der omfatter vandområdet inden for en afstand af 500 m fra Asnæsværkets kølevandsudløb, jf. bilag 8.

§ 15. I hele Kattinge Vig vest for en linje regnet fra en ret linje fra Askehoveds sydspids på Bognæs til nordligste landkending nord for Bistrup Parselgård, jf. bilag 9,

1) må der ikke udøves fiskeri med nedgarn, og

2) der må ikke udøves dørge- og trollingfiskeri.

§ 16. Ud over de i bekendtgørelse nr. 18 af 13. januar 1998 om regulering af fiskeriet i Isefjorden, Tempelkrogen, Holbæk Fjord og Tuse Å nævnte fredningsbælter, findes der ingen øvrige fredningsbælter ved Sjællands vandløb.

§ 17. Med bøde straffes den, der overtræder eller forsøger at overtræde §§ 1 og 15.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 18. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2008.

Stk. 2. Følgende bekendtgørelser ophæves:

1) bekendtgørelse nr. 467 af 14. september 1981 om et udvidet fredningsbælte ved Fladsåens udløb,

2) bekendtgørelse nr. 210 af 1. maj 1985 om forbud mod fiskeri ved Korsør Havn og i Korsør Nor,

3) bekendtgørelse nr. 227 af 30. april 1986 om fredning af et vandområde ved Asnæsværkets kølevandsudløb og

4) bekendtgørelse nr. 915 af 22. december 1989 om fredningsbælterne i Roskilde Fjord.

Stk. 3. Vedtægt af 4. januar 1983 for fiskeriet i Skælskør Fjord og Overnor ophæves.

Fiskeridirektoratet, den 12. december 2007

Esben Egede Rasmussen

/ Lene Jensen Scheel-Bech


Bilag 1

Græse Å og Havelse Å

AH2620_1.png Size: (481 X 458)


Bilag 2

Fladstrand

AH2620_2.png Size: (473 X 470)


Bilag 3

Suså/Næstved Havnekanal

AH2620_3.png Size: (468 X 376)


Bilag 4

Næstved Havn

AH2620_4.png Size: (461 X 391)


Bilag 5

Skælskør Havn

AH2620_5.png Size: (460 X 387)


Bilag 6

Korsør Havn

AH2620_6.png Size: (468 X 362)


Bilag 7

Flasken

AH2620_7.png Size: (461 X 391)


Bilag 8

Asnæsværkets kølevandsudløb

AH2620_8.png Size: (462 X 403)


Bilag 9

Kattinge Vig

AH2620_9.png Size: (461 X 386)


Bilag 10

Ved vandløbenes udløb fastsættes et fredningsbælte på kysten afgrænset af en cirkelbue med centrum i å-udløbets midte og med en radius på 500 m. Centrum af cirkelbuen er angivet som en position i WGS 84.

Vandløb
Vand-løbsnr
Position (målt i WGS 84 Datum)
Højbro Å
Esrum Å
Nivå
Skensved Å
Vedskølle Å/Sortbækken
Tryggevælde Å
Vivede Mølleå
Fakse Å
Herredsbæk
Krobæk
Rødlersbæk
Even Å
Tubæk Å
Langerøds Bæk
Stenshave Bæk
Mern Å
Lollikebæk
Stensby Møllebæk
Bakkebølle Bæk
Saltø Å
Tude Å
Halleby Å, Flaskens udløb
Sukkerkanalen
Bregninge Å
Lejes Rende/Hellig Rende
Langvad Å
Maglemose Å
Havelse Å
Græse Å
Hove Å
Værebro Å
Sillebro Å (Marbæk Havn)
Søborg Kanal (Gilleleje Havn)
Kikhanerende (Vedbæk Havn)
Køge Å (Køge Havn)
Orebjerg Rende
Pandehave Å
Keldemose Bæk
Langebæk Møllebæk
Vintersbølle Bæk
Rønnebæk
Fuglebæk
02-01
02-04
02-11
05-05
05-10
05-11
05-18
05-19
05-21
05-22
05-23
05-24
05-25
05-29
05-30
05-31
07-04
07-05
07-06
06-21
06-05
04-19
04-19
04-11
03-17
03-15
03-11
03-05
03-05
03-10
03-09
03-07
02-03
02-13
05-08
02-02
02-05
07-02
07-03
07-07
06-24
06-30
56°05´926” N - 12°09´587” Ø
56°06´185” N - 12°22´804” Ø
55°55´178” N - 12°31´362” Ø
55°30´518” N - 12°12´541” Ø
55°25´538” N - 12°12´690” Ø
55°25´593” N - 12°13´275” Ø
55°14´117” N - 12°14´090” Ø
55°12´532” N - 12°09´080” Ø
55°10´326” N - 12°03´169” Ø
55°09´902” N - 12°01´720” Ø
55°09´783” N - 12°01´512” Ø
55°08´744” N - 12°00´452” Ø
55°07´300” N - 12°02´912” Ø
55°04´533” N - 12°06´950” Ø
55°04´106” N - 12°06´958” Ø
55°02´335” N - 12°08´385” Ø
54°58´066” N - 12°04´087” Ø
54°57´815” N - 12°01´248” Ø
54°98´100” N - 11°97´164” Ø
55°12´349” N - 11°40´129” Ø
55°23´486” N - 11°12´786” Ø
55°32´265” N - 11°08´575” Ø
55°33´527” N - 11°09´526” Ø
55°43´926” N - 11°12´687” Ø
55°38´959” N - 11°55´793” Ø
55°40´050” N - 12°00´664” Ø
55°42´561” N - 12°06´821” Ø
55°52´747” N - 12°03´910” Ø
55°51´604” N - 12°03´824” Ø
55°43´291” N - 12°06´664” Ø
55°46´851” N - 12°05´372” Ø
55°49´695” N - 12°03´772” Ø
56°07´584” N - 12°18´506” Ø
55°50´810” N - 12°34´329” Ø
55°27´160” N - 12°11´099” Ø
56°06´402” N - 12°10´648” Ø
56°05´972” N - 12°23´090” Ø
54°59´530” N - 12°06´776” Ø
54°59´102” N - 12°06´111” Ø
54°59´631” N - 11°57´397” Ø
55°12´148” N - 11°44´988” Ø
56°04´154” N - 11°48´653” Ø