Søgeresultat


Søgningen fandt 44 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 654 af 30/06/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om social service og lov om en børne- og ungeydelse (Obligatoriske sprogprøver i udsatte boligområder og styrket forældreansvar gennem mulighed for standsning af børnecheck m.v.)
BEK nr 230 af 18/03/2020 - Gældende
Bekendtgørelse om overenskomst mellem en kommunalbestyrelse og en institution for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder erhvervsuddannelse, om varetagelse af undervisning i grundskolen i dele af undervisningstiden
BEK nr 204 af 13/03/2020 - Gældende
Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen
BEK nr 1128 af 14/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om folkeskolens prøver
(Prøvebekendtgørelsen)
BEK nr 1063 af 24/10/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen
BEK nr 918 af 03/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om projektopgaven i folkeskolens 9. klasse
BEK nr 696 af 04/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om obligatoriske sprogprøver i grundskolen
BEK nr 544 af 06/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om folkeskolens prøveterminer og prøvedatoer i skoleårene 2019/2020 og 2020/2021
BEK nr 525 af 01/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om måling af elevers trivsel i folkeskolen
BEK nr 1260 af 12/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om folkeskolens prøveterminer og prøvedatoer i skoleåret 2018/2019
BEK nr 1071 af 23/08/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om fastsættelse af periode for gennemførelse i skoleåret 2018 – 2019 af måling af elevernes trivsel i folkeskolen
BEK nr 186 af 05/03/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om formål, kompetencemål, færdigheds- og vidensområder og opmærksomhedspunkter i børnehaveklassen (Fælles Mål)
BEK nr 185 af 05/03/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om formål, kompetencemål, færdigheds- og vidensområder og opmærksomhedspunkter for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål)
BEK nr 128 af 26/02/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om gennemførelse i skoleåret 2017-18 af måling af elevernes trivsel i folkeskolen
BEK nr 1074 af 14/09/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen
BEK nr 742 af 14/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om obligatoriske test i folkeskolen
BEK nr 1053 af 29/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog
BEK nr 439 af 13/04/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om obligatorisk selvvalgt opgave i folkeskolens 10. klasse
BEK nr 1251 af 27/11/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om overenskomst mellem en kommunalbestyrelse og en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, om varetagelse af 10. klasseundervisning samt om 10.-klasseforløbene eud10 og kombineret 10. klasse med 1. del af erhvervsuddannelsernes grundforløb
(10. klassebekendtgørelsen)
BEK nr 999 af 15/09/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen
BEK nr 998 af 15/09/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om forretningsorden for Klagenævnet for Specialundervisning
BEK nr 1000 af 15/09/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om hvilken kommune udgiften til folkeskolens undervisning m.v. endeligt påhviler
BEK nr 760 af 24/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om rammeaftaler og udgifter ved de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud m.v.
BEK nr 704 af 23/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om krav til digitale elevplaner i folkeskolen
BEK nr 703 af 23/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om tilsynet med folkeskolens elever i skoletiden
BEK nr 702 af 23/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand efter folkeskoleloven i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder
BEK nr 700 af 23/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om proceduren ved nedlæggelse af en folkeskole
BEK nr 699 af 23/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om krav til indholdet af mål- og indholdsbeskrivelser for folkeskolens skolefritidsordninger
BEK nr 697 af 23/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen
BEK nr 695 af 23/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om elevråd i folkeskolen
BEK nr 694 af 20/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om sygeundervisning af elever i folkeskolen og frie grundskoler
BEK nr 693 af 20/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand
BEK nr 691 af 20/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om procedureregler ved en elevs fritagelse for kristendomskundskab i folkeskolen
BEK nr 689 af 20/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om folkeskolens modersmålsundervisning
BEK nr 688 af 20/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen
BEK nr 687 af 20/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om folkeskolens pædagogiske læringscentre
BEK nr 686 af 20/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i tegnsprog
BEK nr 262 af 20/03/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse
CIR nr 184 af 22/12/1989 - Gældende
Cirkulære om ændret procedure ved afskedigelse af tjenestemænd m.fl. i folkeskolen på grund af sygdom
VEJ nr 11056 af 24/11/2015 - Gældende
Vejledning om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand
VEJ nr 11840 af 01/03/2001 - Gældende
Vejledning om tilskud m.v. til specialundervisning, tosprogede elever og svært handicappede på frie grundskoler
VEJ nr 12 af 23/02/1999 - Gældende
Vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen.
VEJ nr 111 af 02/07/1980 - Gældende
Vejledning om udfærdigelse af eleverklæringer i folkeskolen (* 1) (Til alle amtsråd, kommunalbestyrelser, skolekommissioner, skolenævn, lærerråd, ledere af kommunale folkeskoler, statsøvelsesskoler, friskoler, private grundskoler, grundskolekursus samt skoledirektionen i København)
SKR nr 10365 af 15/12/2016 - Gældende
Skrivelse om tilrettelæggelse af hjælp og støtte efter serviceloven og folkeskolelovgivningen til børn med handicap og deres familier