Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 168 

 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. 

 (Politi- og domstolsreform). 

 Af justitsministeren (Lene Espersen (KF)). 

 Fremsat skr 1/3 06 Tillæg A 5760 

 Lovf som fremsat 1/3 06 Tillæg A 5137 

 1.beh 14/3 06 FF 4666 

 Betænkning 23/5 06 Tillæg B 1482 

 2.beh 30/5 06 FF 7775 

 Lovf optrykt efter 2.beh 30/5 06 

 3.beh 2/6 06 FF 8137 

 Lovf som vedt 2/6 06 Tillæg C 824 

 Tillægsbet 1/6 06 Tillæg B 1833 

 Lov nr 538 af 8. juni 2006 

 Ordførere: (1.beh) Birthe Rønn Hornbech (V), Morten Bødskov (S), Peter 

 Skaarup (DF), Tom Behnke (KF), Simon Emil Ammitzbøll (RV), Anne Baastrup 

 (SF), Jørgen Arbo-Bæhr (EL). 

 Ministre: (1.beh) justitsministeren (Lene Espersen). 

 Efter 1.beh henvist til Retsudvalget (REU). 

 Efter 2.beh henvist til Retsudvalget (REU). 

 Lovforslaget indebærer den største samlede reform af politiets og domstolenes 

 forhold i nyere tid. Det centrale mål er at styrke og udvikle politiets og 

 domstolenes evne til at varetage deres opgaver i overensstemmelse med nye 

 krav og muligheder Det er et hovedsigte at skabe de bedst mulige rammer for, 

 at politiets og domstolenes opgaver kan løses med en ensartet høj faglig 

 kvalitet overalt i landet og med en fleksibel, serviceorienteret og effektiv 

 tilrettelæggelse af arbejdet. 

 I lovforslaget foreslås væsentligt større politikredse og byretter for at 

 skabe det nødvendige ressourcemæssige grundlag for, at mere reel 

 beslutningskompetence og flere opgaver kan flyttes til det lokale niveau, 

 dvs. til politikredsene og til byretterne. 

 I lovforslaget foreslås at sammenlægge de hidtidige 54 politikredse til 12 

 nye politikredse og de hidtidige 82 byretter til 22 nye byretter. 

 Lovforslaget fik sin endelige udformning med vedtagelsen af en række 

 ændringsforslag, som bl.a. fastlagde antallet af nye byretter til 24. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 107 stemmer (V, S, DF, KF, RV og SF) mod 4 (Klaus 

 Hækkerup (S) og EL).