Dokumentet er Historisk
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Kunstrådet og lokale musikudvalg

Kapitel 2   Støtteområder

Kapitel 2 a   Musikskoler

Kapitel 2 b   Rytmiske spillesteder

Kapitel 3   Landsdelsorkestre

   Kapitel 4 (Ophævet)

Kapitel 4 a   Regnskab og revision

Kapitel 5   Instruktion, ikrafttræden m.v.

Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om musik

Herved bekendtgøres lov om musik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1001 af 29. november 2003, med de ændringer, der følger af lov nr. 1212 af 27. december 2003, lov nr. 561 af 24. juni 2005 og lov nr. 1568 af 20. december 2006.

Kapitel 1

Kunstrådet og lokale musikudvalg

§ 1. Kunstrådet har til opgave at virke til fremme af musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet. Kunstrådet skal rådgive og bistå offentlige myndigheder og institutioner i sager angående musikforhold. Rådet har inden for rammerne af den godkendte handlingsplan den endelige administrative afgørelse med hensyn til fordeling af støtte til de formål, der er nævnt i § 3, stk. 1.

§ 2. En kommune eller flere kommuner i forening kan nedsætte lokale musikudvalg.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte udvalg skal virke til fremme af musiklivet i kommunen og skal herunder medvirke til at samordne den musikalske virksomhed i området.

Stk. 3. De nærmere regler for de lokale musikudvalgs sammensætning og virksomhed fastsættes af kommunalbestyrelserne.

Kapitel 2

Støtteområder

§ 3. Kunstrådet kan inden for en på de årlige finanslove fastsat beløbsramme yde støtte til

1) professionelle orkestres, kors og ensemblers virksomhed, bortset fra de i kapitel 3 nævnte orkestre,

2) koncertvirksomhed, herunder spillesteder, festivaler, skolekoncerter og musikdramatik,

3) musikundervisning af forsøgsmæssig karakter eller af landsdækkende eller regional interesse samt kunstnerisk arbejdende amatørkor, amatørorkestre og -ensembler og deres organisationer,

4) informations-, dokumentations-, og publikationsvirksomhed,

5) andre aktiviteter, der kan virke til fremme af musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet.

Stk. 2. Støtte efter stk. 1, der kan ydes som tilskud, garanti eller lån, skal tilgodese både ældre, nye og hidtil ukendte genrer og former for musik.

Kapitel 2 a

Musikskoler

§ 3 a. Ved en musikskole forstås en skole, der tilbyder undervisning i musik til børn og unge.

Stk. 2. Musikskolen kan desuden tilbyde musikundervisning til voksne.

Stk. 3. Musikskolen har til formål at udvikle og fremme elevernes evner og kundskaber gennem sine undervisningstilbud samt i øvrigt at virke til fremme af det lokale musikmiljø.

Stk. 4. Kulturministeren fastsætter i samråd med Kunstrådet vejledende retningslinjer for musikskoleundervisning.

§ 3 b. Musikskolerne drives som kommunale institutioner eller som selvejende institutioner med kommunalt tilskud. Kunstrådet kan dog godkende andre ordninger. Institutionernes vedtægter godkendes af Kunstrådet og af de tilskudsgivende kommuner. Kulturministeren udarbejder i samarbejde med Kunstrådet vejledende standardvedtægter for musikskoler.

Stk. 2. Kunstrådet kan i særlige tilfælde tilbagekalde en godkendelse, der er meddelt efter stk. 1.

Stk. 3. Enhver kommunalbestyrelse er forpligtet til at drive en musikskole, enten som en kommunal institution eller som selvejende institution med kommunalt tilskud.

Stk. 4. Kulturministeren kan fravige bestemmelsen i stk. 3, hvis kommunalbestyrelsen indgår en aftale om et undervisningstilbud for kommunens borgere med en nabokommune. En fravigelse af stk. 3 vil ske efter en konkret vurdering og skal være betinget af kommunens befolkningsmæssige grundlag.

Stk. 5. Kulturministeren kan i forbindelse med indgåelse af kulturaftaler med kommuner m.v. fravige bestemmelsen i stk. 3, således at flere kommuner sammen kan drive en musikskole.

§ 3 c. Staten yder delvis refusion af kommuners eller andres udgifter til lærerlønsudgifter i forbindelse med driften af musikskoler, jf. dog stk. 4.

Stk. 2. Refusionsprocenten beregnes som forholdet mellem statens på finansloven fastsatte bevilling og de samlede tilskud til lærerlønsudgifter ved musikskoler fra kommuner eller andre.

Stk. 3. Kommuner eller andre kan maksimalt få refunderet 25 pct. af udgifterne til musikskolelærerlønningerne.

Stk. 4. Det er en betingelse for at opnå refusion efter stk. 1, at musikskoleelevernes betaling for undervisningen ikke overstiger 1/3 af bruttoudgiften ved skolens drift.

Stk. 5. Staten udbetaler en foreløbig refusion i henhold til stk. 1. Den beregnes på grundlag af budgetter, der er godkendt af vedkommende kommunalbestyrelse. Refusionen udbetales ratevis forud.

Stk. 6. Endelig beregning af refusion i henhold til stk. 3 foretages på grundlag af regnskaber. Regnskaberne skal være godkendt af vedkommende kommunalbestyrelse og skal indeholde dokumentation for den samlede elevbetaling. Den endelige refusion kan dog ikke overstige den foreløbigt udbetalte refusion.

Stk. 7. For meget udbetalt refusion i et regnskabsår modregnes i refusionen for det følgende år.

Stk. 8. Kulturministeren kan i forbindelse med indgåelse af kulturaftaler med kommuner m.v. fravige bestemmelserne i stk. 1-7.

Stk. 9. Kommunen kan tilbyde børn og unge musikskoleundervisning gratis eller til nedsat betaling.

§ 3 d. Kunstrådet kan yde tilskud til musikalske grundkurser ved musikskoler.

Stk. 2. Undervisningen på statsstøttede grundkurser er gratis for eleverne.

Stk. 3. Kulturministeren kan i samråd med Kunstrådet fastsætte regler for musikalske grundkurser.

§ 3 e. Kunstrådet kan yde særlig støtte til etablering af musikskoler.

Stk. 2. Kunstrådet kan yde støtte til udlån af instrumenter eller til musikskolernes indkøb heraf.

Stk. 3. Kunstrådet kan yde støtte til efteruddannelse af musikskolelærere.

Stk. 4. Kunstrådet kan yde støtte til undervisning af forsøgsmæssig karakter og til udvikling og udgivelse af musikpædagogisk materiale.

§ 3 f. Der ansættes en musikskolekonsulent til at følge udviklingen på musikskoleområdet og til at bistå Kunstrådet i den praktiske udmøntning af musiklovens bestemmelser om musikskoler.

Kapitel 2 b

Rytmiske spillesteder

§ 3 g. Kunstrådet kan inden for en beløbsramme fastsat på finansloven yde tilskud til rytmiske spillesteder til udgifter forbundet med musikdriften.

Stk. 2. Tilskud efter stk. 1 kan ydes i form af honorarstøtte eller som tilskud til regionale spillesteder.

§ 3 h. Kunstrådet kan yde tilskud efter § 3 g til rytmiske spillesteder, der modtager et kommunalt tilskud til musikdriften.

§ 3 i. Regnskab for tilskud, der modtages efter § 3 g, godkendes af de tilskudsgivende kommuner og indsendes herefter til Kunstrådet.

Stk. 2. Kulturministeren fastsætter nærmere regler for kommunalbestyrelsens behandling af regnskaber efter stk. 1.

Kapitel 3

Landsdelsorkestre

§ 4. Aarhus Symfoniorkester, Aalborg Symfoniorkester, Odense Symfoniorkester, Sønderjyllands Symfoniorkester og Sjællands Symfoniorkester skal som landsdelsorkestre medvirke til fremme af musiklivet i landsdelen.

Stk. 2. Det er en betingelse for at opnå støtte efter § 5:

1) at det er orkestrets hovedopgave at afholde orkesterkoncerter omfattende et alsidigt repertoire af såvel ældre som nyere og nye musikalske værker, herunder nordiske og i særdeleshed danske værker, der er komponeret efter år 1900,

2) at orkestret består af fast engagerede helårsbeskæftigede musikere og har en sådan størrelse og sammensætning, at grundlaget for fremførelse af det i 1) nævnte repertoire på kunstnerisk forsvarlig måde er til stede,

3) at orkestret i et rimeligt og kunstnerisk forsvarligt omfang er til rådighed for ballet- og musikdramatiske forestillinger, herunder forestillinger med Den Jyske Opera, og for det stedlige musikkonservatorium som professionelt studieorkester,

4) at orkestret søger sine opgaver løst i samarbejde med de øvrige landsdelsorkestre og med andre musikinstitutioner,

5) at orkestrene efter behov og i rimeligt omfang afholder koncerter i og uden for landsdelen.

§ 5. Staten yder tilskud til de landsdelsorkestre, der er nævnt i § 4, med beløb, der fastsættes på de årlige finanslove.

§ 6. Landsdelsorkestrene drives som selvejende institutioner med vedtægter, som foruden af kulturministeren skal være godkendt af de kommuner, som må yde tilskud. Kulturministeren kan dog godkende andre ordninger.

Stk. 2. Ved hvert landsdelsorkester nedsættes et samarbejdsudvalg efter statens almindelige regler herom.

§ 7. Staten kan yde støtte til landsdelsorkestrenes merudgifter til opførelse af værker inden for særlige genrer samt til særlige projekter.

Stk. 2. Staten kan yde tilskud til landsdelsorkestrenes turnevirksomhed i ind- og udland.

Kapitel 4 (Ophævet)

§§ 8, 9, 10, 11 og 12. (Ophævet)

Kapitel 4 a

Regnskab og revision

§ 12 a. Kulturministeren fastsætter nærmere administrative regler for forvaltning af tilskud, garantier og lån samt for regnskabsaflæggelse og revision.

Stk. 2. Afgivne tilsagn kan bortfalde, og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt i tilfælde, hvor en tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskuddet eller ikke gennemfører den forudsatte aktivitet.

Stk. 3. Udbetalinger af tilskud kan ske forskudsmæssigt.

§§ 12 b, 12 c og 12 d. (Ophævet)

Kapitel 5

Instruktion, ikrafttræden m.v.

§ 13. Loven har virkning fra den 1. oktober 1976. (Overgangsbestemmelser udeladt).

§ 14. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kgl. anordning sættes i kraft i Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.

§ 15. Kulturministeren kan bestemme, at beføjelser, der i henhold til denne lov tilkommer Kunstrådet, udøves af ministeren.

Stk. 2. Kulturministeren kan give Kunstrådet instruktioner vedrørende udøvelsen af beføjelser, der er henlagt til Kunstrådet i henhold til denne lov.


Lov nr. 355 af 2. juni 1999 om Hovedstadens Udviklingsråd indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 13

Loven træder i kraft den 1. juli 2000 (udeladt).


Lov nr. 1104 af 29. december 1999 om regionale kulturaftaler indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 5

Loven træder i kraft den 1. januar 2000.


Lov nr. 341 af 17. maj 2000 om rytmiske spillesteder indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2001.


Lov nr. 145 af 25. marts 2002 om ændring af forskellige love som følge af sammenlægningen af de bornholmske kommuner indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.:

§ 78

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2003, jf. dog § 79, stk. 1.

Stk. 2. Regionplanen for Bornholm og kommuneplanerne for Allinge-Gudhjem, Hasle, Nexø, Rønne og Aakirkeby Kommuner opretholdes, indtil de erstattes af en region- og kommuneplan for Bornholm efter lov om planlægning som ændret ved denne lov.

§ 79

Stk. 1. § 8 træder i kraft den 1. juni 2002 og har virkning fra og med tilskudsåret 2003.

Stk. 2. Statens generelle tilskud til kommunerne efter § 10 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner nedsættes med virkning fra og med tilskudsåret 2003 med 10 mio. kr. (beregnet i 2002-pris- og lønniveau).

Stk. 3. For tilskudsåret 2003 opgøres tilskud og tilsvar for Bornholms Kommune i henhold til §§ 3, 10, 13, 17, 18 og 21 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner ud fra Bornholms Kommunes beskatningsgrundlag for 2003 uanset bestemmelserne i § 25 a i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner.

Stk. 4. For tilskudsåret 2003 defineres Bornholms Kommunes udskrivningsprocent i beregningsåret, jf. §§ 24 og 33 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner, som den gennemsnitlige kommunale udskrivningsprocent for de fem kommuner på Bornholm for 2002 afrundet til 1 decimal i henhold til reglerne i § 6 i lov om kommunal indkomstskat, tillagt den amtskommunale udskrivningsprocent for 2002. I beregningen af det kommunale beskatningsgrundlag, jf. § 24 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner, indgår for Bornholms Kommune for tilskudsåret 2003 60 pct. af den i henhold til 1. pkt. opgjorte udskrivningsprocent. I beregningen af det amtskommunale beskatningsgrundlag, jf. § 24 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner, indgår for Bornholms Kommune for tilskudsåret 2003 40 pct. af den i henhold til 1. pkt. opgjorte udskrivningsprocent.

Stk. 5. I 2002 yder indenrigs- og sundhedsministeren et tilskud på 2,5 mio. kr. til sammenlægningsudvalget for Bornholms Kommune. Tilskuddet finansieres af tilskudspuljen til særlig vanskeligt stillede kommuner i henhold til § 19 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner.


Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.:

§ 13

Loven træder i kraft den 1. juli 2003.

Stk. 2. Udpegning af medlemmer til Kunstrådets repræsentantskab samt til Kunstrådet og dets fagudvalg som beskrevet i kapitel 2 og 3 kan ske fra den 1. april 2003.

Stk. 3. Det første repræsentantskab, som udpeges, jf. § 9, stk. 1, beskikkes frem til den 31. oktober 2005. Halvdelen af medlemmerne til repræsentantskabet beskikkes frem til den 31. oktober 2007, jf. § 9, stk. 2.

Stk. 4. Det første kunstråd med tilhørende udvalg, som udpeges, jf. § 6, beskikkes frem til den 31. marts 2007.

§ 14

Loven tages op til revision i folketingsåret 2008-09.


Lov nr. 1212 af 27. december 2003 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2004.

Stk. 2. Amtsmusikudvalgene fungerer i den igangværende periode, medmindre andet bestemmes af de myndigheder, der nedsætter udvalgene.


Lov nr. 561 af 24. juni 2005 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2007. Bestemmelserne i stk. 2-4 træder dog i kraft dagen efter lovens bekendtgørelse i Lovtidende.

Stk. 2. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om regnskabsaflæggelse og tilbagebetaling af lån for institutioner, som inden lovens ikrafttræden har modtaget tilskud eller lån fra en amtskommune i medfør af

1) musiklovens § 2, for så vidt angår amtsmusikudvalg, og

2) musiklovens § 3 d, for så vidt angår musikalske grundkurser ved musikskoler.

Stk. 3. Amtsmusikudvalg, der er nedsat i medfør af musiklovens § 2, må fra dagen efter lovens bekendtgørelse i Lovtidende ikke påtage sig forpligtelser, der rækker ud over den 1. januar 2007, medmindre dette er godkendt af en kommunalbestyrelse og kommunalbestyrelsen har garanteret at overtage forpligtelserne fra denne dato.

Stk. 4. Funktionsperioden for amtsmusikudvalg, der er nedsat i medfør af musiklovens § 2, og som er beskikket pr. 1. april 2006, udløber den 31. december 2006. Amtsrådet skal drage omsorg for afbeskikkelse af medlemmer af udvalgene.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft i Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.


Lov nr. 1568 af 20. december 2006 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Kulturministeriet, den 3. januar 2008

Brian Mikkelsen

/ Jan Opstrup Poulsen