Dokumentet er Historisk
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Anvendelsesområde

Kapitel 2   Landstal

Kapitel 3   Regionskvoter

Kapitel 4   Kommunekvoter

Kapitel 5   Opgørelsesmetoder

Kapitel 6   Visitering af flygtninge

Kapitel 7   Registrering i CPR

Kapitel 8   Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge

I medfør af § 9 og § 10, stk. 7, i lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1593 af 14. december 2007, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for boligplacering af flygtninge, jf. integrationslovens kapitel 3.

Stk. 2. Ved flygtninge forstås, jf. integrationslovens § 2, stk. 2, 1. pkt., og § 54, udlændinge med opholdstilladelse efter

1) udlændingelovens §§ 7 og 8,

2) udlændingelovens § 9 b,

3) udlændingelovens § 9 c, stk. 1, i umiddelbar forlængelse af en opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 b,

4) udlændingelovens § 9 c, når tilladelsen er meddelt en udlænding, der har indgivet ansøgning om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, eller

5) udlændingelovens § 9 e.

Stk. 3. Bekendtgørelsen gælder ikke for flygtninge, der på tidspunktet for meddelelse af opholdstilladelse som nævnt i stk. 2 havde opholdstilladelse på andet grundlag efter udlændingeloven.

Kapitel 2

Landstal

§ 2. Udlændingeservice udsender hvert år senest den 1. april meddelelse om det antal flygtninge, som påregnes boligplaceret i det kommende år (landstallet).

Stk. 2. Landstallet fastsættes på grundlag af Udlændingeservices skøn over antallet af asylansøgere og udviklingen i sagsbehandlingen, herunder anerkendelsesgraden.

Stk. 3. Meddelelsen om landstallet udsendes til kommunerne i hver region.

Stk. 4. Til brug for indgåelse af aftaler om henholdsvis regionskvoter og kommunekvoter, jf. § 3, stk. 1, og § 7, stk. 1, udsendes sammen med landstallet de i § 11 nævnte opgørelser. Efter anmodning fra en kommunalbestyrelse eller kommunerne i en region udsender Udlændingeservice endvidere tilgængelige oplysninger, der kan have betydning for indgåelse af aftaler om henholdsvis regionskvoter og kommunekvoter.

Stk. 5. Et landstal kan ændres af Udlændingeservice, hvis forholdene gør det nødvendigt, jf. integrationslovens § 6, 2. pkt. Et landstal skal ændres, hvis antallet af flygtninge, der skal boligplaceres i det pågældende år, skønnes at ville ændre sig med mere end 50 pct. i forhold til det af Udlændingeservice til enhver tid fastsatte landstal, jf. integrationslovens § 6, 3. pkt.

Stk. 6. Udlændingeservice udsender det ændrede landstal til kommunerne i hver region.

Kapitel 3

Regionskvoter

§ 3. Kommunerne i hver region skal søge at aftale, i hvilke regioner det antal flygtninge, der er fastsat i landstallet, jf. § 2, stk. 1, skal boligplaceres i det kommende år (aftalte regions­kvoter). Aftalen skal meddeles Udlændingeservice inden den 1. maj det år, landstallet udmeldes, jf. integrationslovens § 7, stk. 1.

Stk. 2. Ændres landstallet for det indeværende kalenderår, jf. § 2, stk. 5, skal kommunerne i hver region søge at indgå en ny aftale om regionskvoter. Aftalen skal meddeles Udlændingeservice inden for en af Udlændingeservice fastsat frist på normalt ikke mindre end 6 uger fra datoen for ændringen af landstallet, jf. integrationslovens § 7, stk. 2.

§ 4. En aftale om regionskvoter skal fastlægge det antal flygtninge, som skal boligplaceres inden for de enkelte regioner i det kommende år.

Stk. 2. Summen af de aftalte regionskvoter skal svare til landstallet for det pågældende år.

Stk. 3. Aftalen kan indeholde bestemmelser om, hvordan fordelingen af flygtninge skal ske, såfremt der sker ændringer i det forventede antal flygtninge inden for den i § 2, stk. 5, 2. pkt., nævnte ramme.

Stk. 4. Aftalen skal udfærdiges skriftligt og underskrives på vegne af kommunerne i hver region.

Stk. 5. Opfylder aftalen ikke de krav, der er nævnt i stk. 1 og 2, eller er der tvivl om aftalens indhold, som ikke umiddelbart kan afklares, fastsættes regionskvoterne af Udlændingeservice efter reglerne i § 5.

§ 5. Har kommunerne i hver region ikke givet meddelelse om indgåelse af en aftale om regionskvoter til Udlændingeservice inden den 1. maj, jf. § 3, stk. 1, fastsætter Udlændingeservice inden den 15. maj regionskvoterne for det kommende år (fastsatte regionskvoter), jf. integrationslovens § 7, stk. 3.

Stk. 2. Regionskvoterne fastsættes som summen af fordelingstallene for de enkelte kommuner i den pågældende region, jf. stk. 6, jf. dog stk. 7.

Stk. 3. Ved beregningen af fordelingstallene beregnes først kommunernes fordelingsandele. Fordelingsandelen for den enkelte kommune opgøres som kommunens procentvise andel af den samlede befolkning fratrukket forskellen mellem kommunens procentvise andel af det samlede antal indvandrere og flygtninge og kommunens procentvise andel af den samlede befolkning, jf. § 11, stk. 1-3.

Stk. 4. På grundlag af fordelingsandelen, jf. stk. 3, opgøres det beregnede fordelingstal for den enkelte kommune. Det beregnede fordelingstal opgøres ved at gange fordelingsandelen med summen af landstallet for det pågældende år, jf. § 2, stk. 1, og det samlede antal familiesammenførte udlændinge, der i kalenderåret forud for udmelding af landstallet er førstegangsindrejst i landet, jf. § 11, stk. 5 og 6.

Stk. 5. På grundlag af det beregnede fordelingstal, jf. stk. 4, opgøres det foreløbige fordelingstal for den enkelte kommune. Det foreløbige fordelingstal opgøres som det beregnede fordelingstal fratrukket det antal familiesammenførte udlændinge, der i kalenderåret forud for udmelding af landstallet, jf. § 2, stk. 1, er førstegangsindrejst i landet i den pågældende kommune, jf. § 11, stk. 5 og 6.

Stk. 6. Er det foreløbige fordelingstal for den enkelte kommune, jf. stk. 5, negativt, fastsættes fordelingstallet for den pågældende kommune til nul. Ved beregningen af fordelingstallet for de kommuner, der har et positivt foreløbigt fordelingstal, opgøres forskellen mellem summen af de positive foreløbige fordelingstal og landstallet for det pågældende år, jf. § 2, stk. 1. Denne forskel fordeles mellem de kommuner, der har et positivt foreløbigt fordelingstal, på grundlag af den enkelte kommunes forholdsmæssige andel af summen af de positive foreløbige fordelingstal. Den fordelte forskel fratrækkes det foreløbige fordelingstal for den enkelte kommune, der har et positivt foreløbigt fordelingstal.

Stk. 7. Udlændingeservice kan ved kvotefastsættelsen fravige summen af fordelingstallene for de enkelte kommuner i den pågældende region, jf. stk. 6, under hensyn til særlige integrationsmæssige forhold i de enkelte regioner.

Stk. 8. Ændres antallet af flygtninge inden for den i § 2, stk. 5, 2. pkt., nævnte ramme, foretager Udlændingeservice en forholdsmæssig ændring af regionskvoterne, medmindre der ved indgåelse af en aftale om regionskvoterne er taget højde for sådanne ændringer, jf. § 4, stk. 3.

Stk. 9. Ændres landstallet for det indeværende kalenderår, og har kommunerne i hver region ikke givet meddelelse om en aftale efter § 3, stk. 2, fastsætter Udlændingeservice inden 30 dage efter udløbet af fristen i § 3, stk. 2, det antal flygtninge, som påregnes boligplaceret inden for de enkelte regioner i det pågældende år, jf. integrationslovens § 7, stk. 4.

§ 6. De fastsatte regionskvoter efter § 5, stk. 1 eller 9, kan ændres af Udlændingeservice, hvis ændrede forhold gør det nødvendigt, jf. integrationslovens § 7, stk. 5.

Kapitel 4

Kommunekvoter

§ 7. Kommunalbestyrelserne inden for en region skal søge at aftale, i hvilke kommuner det antal flygtninge, der er aftalt eller fastsat i regionskvoterne, jf. § 3, stk. 1, og § 5, stk. 1, skal boligplaceres i det kommende år (aftalte kommunekvoter). Aftalen skal meddeles Udlændingeservice inden den 10. september det år, landstallet udmeldes, jf. integrationslovens § 8, stk. 1.

Stk. 2. Ændres de aftalte eller fastsatte regionskvoter for det indeværende kalenderår, jf. § 5, stk. 9, eller § 6, skal kommunalbestyrelserne i hver region søge at indgå en ny aftale om kommunekvoter. Aftalen skal meddeles Udlændingeservice inden for en af Udlændingeservice fastsat frist på normalt ikke mindre end 6 uger fra datoen for ændringen af regionskvoten, jf. integrationslovens § 8, stk. 2.

§ 8. En aftale om kommunekvoter skal indeholde oplysninger om det antal flygtninge, som skal boligplaceres i hver kommune inden for en region i det kommende år.

Stk. 2. Summen af de aftalte kommunekvoter inden for en region skal svare til regionskvoten for det pågældende år.

Stk. 3. Aftalen kan indeholde oplysninger om, hvordan fordelingen af flygtninge skal ske, såfremt der sker ændringer i det forventede antal flygtninge inden for den i § 2, stk. 5, 2. pkt., nævnte ramme.

Stk. 4. Aftalen skal udfærdiges skriftligt og underskrives på vegne af kommunalbestyrelserne inden for den pågældende region.

Stk. 5. Opfylder aftalen ikke de krav, der er nævnt i stk. 1 og 2, eller er der tvivl om aftalens indhold, som ikke umiddelbart kan afklares, fastsættes kommunekvoterne for den pågældende region af Udlændingeservice efter reglerne i § 9, stk. 2-6.

§ 9. Har kommunalbestyrelserne inden for en region ikke givet meddelelse om indgåelse af en aftale om kommunekvoter til Udlændingeservice inden den 10. september, jf. § 7, stk. 1, fastsætter Udlændingeservice inden den 30. september kommunekvoterne for det kommende år (fastsatte kommunekvoter), jf. integrationslovens § 8, stk. 3.

Stk. 2. Ved beregningen af kommunekvoterne beregnes først kommunernes kvoteandele. Kvoteandelen for den enkelte kommune opgøres som kommunens procentvise andel af den samlede befolkning fratrukket forskellen mellem kommunens procentvise andel af det samlede antal indvandrere og flygtninge og kommunens procentvise andel af den samlede befolkning, jf. § 11, stk. 1-3.

Stk. 3. På grundlag af kvoteandelen, jf. stk. 2, opgøres den beregnede kommunekvote for den enkelte kommune. Den beregnede kommunekvote opgøres ved at gange kvoteandelen med summen af landstallet for det pågældende år, jf. § 2, stk. 1, og det samlede antal familiesammenførte udlændinge, der i kalenderåret forud for udmelding af landstallet er førstegangsindrejst i landet, jf. § 11, stk. 5 og 6.

Stk. 4. På grundlag af den beregnede kommunekvote, jf. stk. 3, opgøres den foreløbige kommunekvote for den enkelte kommune. Den foreløbige kommunekvote opgøres som den beregnede kommunekvote fratrukket det antal familiesammenførte udlændinge, der i kalenderåret forud for udmelding af landstallet, jf. § 2, stk. 1, er førstegangsindrejst i landet i den pågældende kommune, jf. § 11, stk. 5 og 6.

Stk. 5. Er den foreløbige kommunekvote for den enkelte kommune, jf. stk. 4, negativ, fastsættes kommunekvoten for den pågældende kommune til nul. Ved beregningen af kommunekvoten for de kommuner, der har en positiv foreløbig kommunekvote, opgøres forskellen mellem summen af de positive foreløbige kommunekvoter i regionen og regionskvoten, jf. §§ 3-6. Denne forskel fordeles mellem de kommuner i regionen, der har en positiv foreløbig kommunekvote, på grundlag af den enkelte kommunes forholdsmæssige andel af summen af de positive foreløbige kommunekvoter i regionen. Den fordelte forskel fratrækkes den foreløbige kommunekvote for den enkelte kommune, der har et positivt foreløbigt fordelingstal.

Stk. 6. Udlændingeservice kan ved kvotefastsættelsen fravige kommunekvoterne, jf. stk. 5, under hensyn til særlige integrationsmæssige forhold i de enkelte kommuner.

Stk. 7. Ændres antallet af flygtninge inden for den i § 2, stk. 5, 2. pkt., nævnte ramme, foretager Udlændingeservice en forholdsmæssig ændring af kommunekvoterne, medmindre der ved indgåelse af en aftale om kommunekvoterne er taget højde for sådanne ændringer, jf. § 8, stk. 3.

Stk. 8. Ændres de aftalte eller fastsatte regionskvoter for det indeværende kalenderår, og har kommunalbestyrelserne inden for en region ikke givet meddelelse om en aftale efter § 7, stk. 2, fastsætter Udlændingeservice inden 30 dage efter udløbet af fristen i § 7, stk. 2, det antal flygtninge, som påregnes boligplaceret inden for de enkelte kommuner i det pågældende år, jf. integrationslovens § 8, stk. 4.

§ 10. De fastsatte kommunekvoter efter § 9, stk. 1 eller 8, kan ændres af Udlændingeservice, hvis ændrede forhold gør det nødvendigt, jf. integrationslovens § 8, stk. 5.

Kapitel 5

Opgørelsesmetoder

§ 11. Befolkningen, jf. § 5, stk. 3, og § 9, stk. 2, opgøres på grundlag af en af Danmarks Statistik foretaget opgørelse over befolkningen i de enkelte kommuner pr. 1. januar i kalenderåret for udmelding af landstallet, jf. § 2, stk. 1.

Stk. 2. Antallet af indvandrere og flygtninge, jf. § 5, stk. 3, og § 9, stk. 2, opgøres på grundlag af en af Danmarks Statistik foretaget opgørelse over antallet af udenlandske statsborgere i de enkelte kommuner pr. 1. januar i kalenderåret for udmelding af landstallet, jf. § 2, stk. 1, med undtagelse af udlændinge, der er statsborgere i et andet nordisk land, eller er statsborgere i et land, der er tilsluttet Den Europæiske Union eller er omfattet af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Stk. 3. Ved opgørelserne efter stk. 1 og 2 medtages de personer, der henregnes til folketallet i den enkelte kommune.

Stk. 4. Såfremt Udlændingeservice efterfølgende ændrer et landstal, jf. § 2, stk. 5, anvendes de senest tilgængelige opgørelser fra Danmarks Statistik, jf. dog stk. 7.

Stk. 5. Antallet af familiesammenførte udlændinge, jf. § 5, stk. 4 og 5, og § 9, stk. 3 og 4, opgøres som antallet af udenlandske statsborgere, der som følge af en familiemæssig tilknytning er meddelt opholdstilladelse i medfør af udlændingelovens § 9 eller § 9 c, stk. 1, og som i kalenderåret forud for udmelding af landstallet, jf. § 2, stk. 1, er førstegangsindrejst i landet, med undtagelse af udlændinge, der er statsborgere i et andet nordisk land, eller er statsborgere i et land, der er tilsluttet Den Europæiske Union eller er omfattet af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, jf. dog stk. 7.

Stk. 6. På grundlag af oplysninger fra Det Centrale Personregister (CPR) over antallet af udenlandske statsborgere, der er registreret som førstegangsindrejst i landet i kalenderåret forud for udmelding af landstallet, jf. § 2, stk. 1, udarbejder Udlændingeservice en opgørelse over antallet af familiesammenførte udlændinge, jf. stk. 5.

Stk. 7. Såfremt Udlændingeservice efterfølgende ændrer landstallet for indeværende år, jf. § 2, stk. 5, anvendes de samme opgørelser, som Udlændingeservice anvendte ved seneste udmelding af landstallet.

Kapitel 6

Visitering af flygtninge

§ 12. Samtidig med meddelelse af opholdstilladelse til en flygtning træffer Udlændingeservice afgørelse om, i hvilken kommune den pågældende skal tage bopæl (visitering), jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Udlændingeservice kan for mindreårige uledsagede asylansøgere træffe afgørelse om visitering efter tidspunktet for meddelelse af opholdstilladelse til de pågældende, når dette er påkrævet for at inddrage de pågældende i afgørelsen om visitering. Afgørelsen om visitering skal i sådanne tilfælde træffes senest 2 uger efter meddelelsen af opholdstilladelse, jf. integrationslovens § 10, stk. 2.

Stk. 3. Hvis en afgørelse om opholdstilladelse er meddelt af ministeren for flygtninge, indvandrere og integration eller Flygtningenævnet, træffer Udlændingeservice afgørelse om visitering i forbindelse med fastsættelse af vilkår for opholdstilladelsen.

Stk. 4. For udlændinge, der er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens § 8, kan Udlændingeservice ændre afgørelsen om visitering i forbindelse med den pågældendes indrejse i Danmark, såfremt forholdene tilsiger det.

Stk. 5. Udlændingeservice giver samtidig med meddelelse af opholdstilladelse den pågældende kommune meddelelse om visiteringen.

§ 13. En flygtning skal visiteres til en kommune, som efter de aftalte eller fastsatte kommunekvoter skal modtage og boligplacere flygtninge.

Stk. 2. Hvis en flygtning har en særlig tilknytning til en kommune som følge af, at den pågældende inden meddelelse af opholdstilladelse har været anbragt på en institution eller i familiepleje i kommunen eller har nærtstående familiemedlemmer, der er bosat i kommunen, eller der foreligger andre ganske særlige forhold, kan en flygtning visiteres til en kommune, som efter de aftalte eller fastsatte kommunekvoter ikke skal modtage og boligplacere flygtninge, eller til en kommune, som efter sin kvote ikke skal modtage yderligere flygtninge.

§ 14. Udlændingeservice skal ved afgørelser om visitering navnlig lægge vægt på den pågældende flygtnings

1) sproglige og kulturelle baggrund, herunder muligheden for at etablere et netværk med andre udlændinge med en tilsvarende sproglig og kulturel baggrund,

2) uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer og behov,

3) familiemæssige eller anden tilknytning til personer, der bor i Danmark,

4) eventuelle særlige behov, herunder behov for speciel behandling og

5) særlige ønsker.

Stk. 2. Udlændingeservice skal endvidere ved afgørelser om visitering lægge vægt på den enkelte kommunes og omkringliggende kommuners

1) beliggenhed og størrelse,

2) arbejdsmarkeds- og uddannelsesforhold,

3) befolkningssammensætning og

4) behandlings- og institutionstilbud.

§ 15. Udlændingeservices afgørelser om visitering kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. inte­gra­tions­lovens § 53, stk. 1.

Kapitel 7

Registrering i CPR

§ 16. En flygtning, der visiteres til en kommune i medfør af § 12, skal af den ansvarlige kommunalbestyrelse registreres i Det Centrale Personregister (CPR) som tilflyttet landet i denne kommune, jf. integrationslovens § 10, stk. 3. Dette gælder, uanset om flygtningen i en tidsbegrænset periode midlertidigt tager ophold i en anden kommune som led i aktivering. Registrering foretages med virkning senest fra den dato, hvor ansvaret for flygtningen overgår til kommunalbestyrelsen, jf. integrationslovens § 4.

Stk. 2. For flygtninge, der er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens § 8, foretages registreringen i CPR af den kommune, hvortil den pågældende flygtning er visiteret, i forbindelse med flygtningens indrejse i Danmark.

Stk. 3. Foretager den ansvarlige kommunalbestyrelse ikke registrering af en flygtning efter stk. 1, registrerer Udlændingeservice i Det Centrale Personregister (CPR) flygtningen som tilflyttet landet i den pågældende kommune.

Stk. 4. Registrering i medfør af stk. 1 eller 3 finder sted, uanset om flygtningen tager bopæl eller ophold i kommunen fra den i stk. 1 nævnte dato, jf. integrationslovens § 10, stk. 6.

§ 17. Registrering i medfør af § 16, stk. 1 eller 3, af en flygtning, som tager bopæl eller ophold i kommunen, foretages på den pågældende adresse.

Stk. 2. Hvis flygtningen ikke har taget bopæl eller ophold i kommunen foretages registrering i medfør af § 16, stk. 1 eller 3, på en særlig vejkode i den pågældende kommune. Så snart en flygtning, der er registreret på den særlige vejkode, har taget bopæl eller ophold i kommunen, overfører kommunalbestyrelsen flygtningen fra den særlige vejkode til den pågældende adresse.

Stk. 3. Registreringen i CPR skal i øvrigt indeholde de oplysninger, som efter lovgivningen skal registreres i CPR ved tilflytning fra udlandet.

Kapitel 8

Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.

§ 18. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. februar 2008.

§ 19. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 914 af 12. november 2003 om boligplacering af flygtninge.

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, den 18. januar 2008

Birthe Rønn Hornbech

/ Dorte Lohmann Kjærgaard