Dokumentet er Historisk
Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige skattelove

(Modernisering af skatteadministrationen)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I skatteforvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 907 af 28. august 2006, som ændret bl.a. ved § 4 i lov nr. 405 af 5. maj 2006, lov nr. 1581 af 20. december 2006 og § 1 i lov nr. 345 af 18. april 2007 og senest ved § 37 i lov nr. 523 af 6. juni 2007, foretages følgende ændringer:

1. § 4, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Skatterådet kan i en sag, der forelægges for rådet til afgørelse, tillade, at der afholdes syn og skøn efter reglerne i § 47.«

2. I § 5 indsættes som stk. 4 og 5:

»Stk. 4. En klage over en årsopgørelse indgives til told- og skatteforvaltningen. Dette gælder dog ikke, hvis klageren tidligere har modtaget særskilt underretning om ansættelsen og klagen omfatter forhold heri. Kan told- og skatteforvaltningen ikke give fuldt medhold i klagen, og fastholdes klagen, videresender forvaltningen klagen til skatteankenævnet eller Landsskatteretten, jf. stk. 2, sammen med en udtalelse om sagen. § 36, stk. 2, 2.- 4. pkt., og § 42, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse på klager, der indgives efter 1. pkt., og klageinstansen træffer afgørelse i forhold til disse bestemmelser.

Stk. 5. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om klageadgangen efter stk. 4.«

3. § 11, stk. 1, nr. 3, affattes således:

»3) Skatteankenævnenes afgørelser, bortset fra afgørelser om forskudsregistrering som nævnt i § 5, stk. 1, nr. 1.«

4. § 11, stk. 1, nr. 5, affattes således:

»5) Motorankenævnenes afgørelser.«

5. Efter § 15 indsættes:

»Digital indhentelse af sagsoplysninger

§ 15 a. Skatteministeren kan fastsætte regler, hvorefter et ankenævn og Landsskatteretten kan få elektronisk adgang til oplysninger om fysiske og juridiske personer, der er registreret hos told- og skatteforvaltningen, hvis oplysningerne er nødvendige for behandlingen af en klage.«

6. § 22 affattes således:.

»§ 22. I følgende tilfælde gives bindende svar om ansættelse af indkomst- eller ejendomsværdiskat kun, i det omfang flere anmoder om svaret:

1) Ved anmodning om et bindende svar om opgørelsen af en afståelsessum eller fordelingen heraf efter afskrivningslovens § 45, stk. 1 og 2, eller ejendomsavancebeskatningslovens § 4, stk. 4 og 5, skal hver af parterne i købsaftalen anmode om svaret.

2) Ved anmodning om et bindende svar om ansættelsen af afgift af en gave skal såvel gavegiver som gavemodtager anmode om svaret.

3) Ved anmodning om et bindende svar om ansættelsen af indkomst- eller ejendomsværdiskat af en kontrolleret transaktion som beskrevet i ligningslovens § 2 eller om en transaktion mellem en hovedaktionær og det af denne beherskede selskab skal hver af parterne i transaktionen anmode om svaret. Ved afgørelsen af, om der er tale om en hovedaktionær, finder definitionen i aktieavancebeskatningslovens § 4 anvendelse.«

7. § 23 affattes således:

»§ 23. Samtidig med indgivelse af en anmodning om et bindende svar skal der betales et gebyr på 150 kr. (i 1987-niveau). Gebyret reguleres efter § 20 i personskatteloven. Gebyret betales tilbage, hvis anmodningen afvises eller tilbagekaldes.«

8. § 25, stk. 1, affattes således:

»Et bindende svar er bindende for skattemyndighederne i forhold til spørgeren eller andre som nævnt i § 21, stk. 2, ved behandlingen af det beskrevne forhold i 5 år regnet fra spørgerens modtagelse af svaret. Angår svaret afgifter, regnes de 5 år fra starten af den afgiftsperiode, hvori spørgeren modtager svaret. Det kan dog i svaret bestemmes, at svaret kun skal være bindende i en kortere periode. Begrænsningen af bindingsperioden gælder ikke, når der i et bindende svar om en disposition er taget stilling til den skattemæssige virkning af efterfølgende omstændigheder, der er endeligt fastlagt i dispositionen.«

9. I § 27, stk. 1, nr. 7, 1. pkt., og i § 32, stk. 1, nr. 1, 1. pkt., ændres »eller skatteministerens beslutning efter § 49, 2. pkt., eller en praksisændring er« til: »eller ved en praksisændring«.

10. I § 30, stk. 1, ændres »i de« til: »valg af«.

11. § 42, stk. 4 og 5, ophæves.

12. Efter § 42 indsættes:

»§ 42 a. Ved fremsendelse af en klage betales et beløb på 400 kr. (i 1987-niveau). Beløbet reguleres efter personskattelovens § 20. Der skal dog ikke betales for klage over følgende afgørelser:

1) Afgørelser, der efter landsskatteretspræsidentens bestemmelse efter § 13, stk. 3, 1. pkt., skal træffes uden medvirken af læge retsmedlemmer.

2) Afgørelser truffet af motorankenævn.

Stk. 2. Hvis beløbet ikke indbetales samtidig med klagen eller ikke indbetales inden en frist, som Landsskatteretten fastsætter, betragtes klagen som bortfaldet.

Stk. 3. Det indbetalte beløb tilbagebetales til klageren i følgende tilfælde:

1) Hvis klagen afvises af Landsskatteretten.

2) Hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen af Landsskatteretten eller ved en efterfølgende domstolsprøvelse af Landsskatterettens afgørelse.

3) Hvis en genoptagelsesanmodning imødekommes af told- og skatteforvaltningen som følge af, at hidtidig praksis er endeligt underkendt ved en dom, en landsskatteretsafgørelse eller ved en praksisændring, der er offentliggjort af Skatteministeriet.

Stk. 4. Beløbet tilbagebetales ikke i følgende tilfælde:

1) Hvis klagen indbringes for domstolene efter § 48, stk. 2.

2) Hvis klagen tilbagekaldes, medmindre tilbagekaldelsen sker i forbindelse med, at den myndighed, der har truffet den påklagede afgørelse, genoptager sagen.

§ 42 b. Landsskatteretten kan, forinden den afgør en klage af følgende typer, anmode told- og skatteforvaltningen om at udarbejde en sagsfremstilling under anvendelse af § 19, stk. 2, ligesom retten kan anmode told- og skatteforvaltningen om at sende sagsfremstillingen til udtalelse hos klager efter § 19, stk. 3, 1. pkt.:

1) Klager som nævnt i § 5, stk. 2.

2) Klager, der efter bestemmelse af landsskatteretspræsidenten efter § 13, stk. 3, 1. pkt., skal afgøres uden deltagelse af læge retsmedlemmer.

3) Klager over bindende svar, jf. § 21, stk. 1-3.«

13. § 43, stk. 1 og 2, affattes således:

»Klageren har adgang til at udtale sig ved et møde.

Stk. 2. Landsskatteretten kan anmode den myndighed, der har truffet den påklagede afgørelse, om at være repræsenteret ved mødet.«

14. I § 44, stk. 3, udgår »åbenbart«.

15. I § 46, stk. 3, ændres »§ 42, stk. 4,« til: »§ 42 a«.

16. § 47 og kapitelbetegnelsen med tilhørende overskrift før § 48 ophæves, og i stedet indsættes:

»Kapitel 17

Domstolsprøvelse m.v.

§ 47. Retsplejelovens § 343 om adgang til at kræve syn og skøn udmeldt ved de almindelige domstoles foranstaltning finder tilsvarende anvendelse, når sagen er indbragt for skatteankenævnet eller Landsskatteretten, eller når Skatterådet efter § 4, stk. 3, har tilladt, at der afholdes syn og skøn i en sag, der forelægges for rådet til afgørelse. Det gælder dog ikke i sager vedrørende efterprøvelse af passivposter efter boafgiftslovens § 13 a, sager vedrørende vurdering af fast ejendom og sager vedrørende vurdering af køretøjer efter registreringsafgiftsloven.

Stk. 2. Skatteankenævnet, Landsskatteretten eller Skatterådet kan fastsætte en frist, inden for hvilken sagens part eller parter og den myndighed, hvis afgørelse sagen vedrører, skal tage stilling til, om der begæres syn og skøn i sagen.

Stk. 3. Hvis en part begærer syn og skøn, udsætter skatteankenævnet, Landsskatteretten eller Skatterådet behandlingen af sagen, indtil klageren efter modtagelsen af skønserklæringen meddeler vedkommende myndighed, hvorvidt sagen opretholdes. I samme periode er 6-måneders-fristen efter § 48, stk. 2, suspenderet.

Stk. 4. Begæres syn og skøn udmeldt, indtræder told- og skatteforvaltningen som part i sagen.«

17. § 49, 2. pkt., ophæves.

18. § 52, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Skatteankenævnet, Landsskatteretten eller Skatterådet kan bestemme, at udgifter, der er eller vil blive afholdt til syn og skøn efter § 47 i en sag for myndigheden, skal godtgøres fuldt ud. Afgørelse af, om sådanne udgifter skal godtgøres fuldt ud, kan træffes af

1) retspræsidenten, en retsformand eller en kontorchef i Landsskatteretten eller

2) told- og skatteforvaltningen som sekretariat for Skatterådet eller skatteankenævnet.«

19. I § 54, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 42, stk. 4« til: »§ 42 a«.

20. § 63 ophæves.

§ 2

I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1126 af 24. november 2005, som ændret bl.a. ved § 5 i lov nr. 405 af 8. maj 2006 og § 3 i lov nr. 408 af 8. maj 2006, § 2 i lov nr. 1582 af 20. december 2006 og senest ved § 13 i lov nr. 335 af 7. maj 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 1 indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Uanset stk. 5 modtager selvangivelsespligtige, som er samlevende med en ægtefælle, som modtager en selvangivelse, jf. kildeskattelovens § 4, ud over et eventuelt oplysningskort alene oplysninger om indberettede tal til brug for årsopgørelsen. Årsopgørelsen dannes, når begge ægtefæller har selvangivet.«

2. § 2, stk. 1, nr. 2, affattes således:

»2) Personer, der alene er skattepligtige efter kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 3, 6 eller 8, eller stk. 2, sidstnævnte under forudsætning af, at den pågældende alene beskattes efter § 9, stk. 1, i lov om beskatning af søfolk.«

3. § 4, stk. 1, affattes således:

»Fysiske personer, herunder selvangivelsespligtige, som er samlevende med en ægtefælle, som modtager en selvangivelse, jf. kildeskattelovens § 4, skal selvangive senest den 1. juli i året efter indkomstårets udløb. Fysiske personer, der alene modtager en årsopgørelse eller en årsopgørelse sammen med et oplysningskort, jf. § 1, stk. 5, skal dog selvangive senest den 1. maj, medmindre en af følgende betingelser er opfyldt:

1) Den selvangivelsespligtige deltager i et anpartsprojekt som nævnt i personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 10 eller 12.

2) Den selvangivelsespligtige meddeler skriftligt i året efter indkomståret, men senest den 1. maj told- og skatteforvaltningen, at den pågældende det år ikke ønsker at være omfattet af ordningen i § 1, stk. 5, og dermed ønsker at anvende selvangivelsesfristen den 1. juli.«

4. § 4, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Selvangivelsespligtige, som alene modtager en årsopgørelse eller en årsopgørelse samtidig med et oplysningskort, jf. § 1, stk. 5, eller alene modtager oplysninger om indberettede tal til brug for årsopgørelsen eventuelt sammen med et oplysningskort, jf. § 1, stk. 6, kan undlade at selvangive, hvis de anvendte oplysninger i årsopgørelsen eller indberettede tal til brug for årsopgørelsen er korrekte og fyldestgørende, jf. § 1.«

5. § 5 stk. 1, nr. 1, affattes således:

»1) For fysiske personer, der kun har fået tilsendt en årsopgørelse eller en årsopgørelse sammen med et oplysningskort, og som ikke efter § 4, stk. 1, nr. 2, har fravalgt selvangivelsesfristen den 1. maj i året efter indkomståret, beregnes ikke noget skattetillæg. Tilsvarende gælder personer, som alene har fået tilsendt oplysninger om indberettede tal til brug for årsopgørelsen.«

6. I § 9 A indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Har den indberetningspligtige efter §§ 7 F, 7 G, 7 K, 8 A, 8 B, 8 E, 8 F, 8 H, 8 P, 8 Q, 8 T, 8 U, 8 V, 8 Æ, 9 B, 10, 10 A eller 10 B forsøgt indberetning, og har told- og skatteforvaltningen meddelt den indberetningspligtige, at indberetningen ønskes genindberettet som følge af fejl el.lign., skal den indberetningspligtige foretage genindberetning inden en frist, som meddeles af told- og skatteforvaltningen.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

7. § 9 A, stk. 3, som bliver stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Told- og skatteforvaltningen kan pålægge en virksomhed, der indberetter efter den frist, der er angivet i stk. 1, eller fastsat efter stk. 3, at underrette den, som de indberettede oplysninger vedrører, om det indberettede inden for en nærmere angivet frist. Tilsvarende gælder, hvis en virksomhed indberetter oplysninger vedrørende et kalenderår efter §§ 7, 7 A, 7 B, 7 C, 7 D eller 7 J til indkomstregisteret efter den frist, der er angivet for indberetninger omfattet af stk. 1 for det pågældende kalenderår, herunder ved genindberetning efter § 4, stk. 3, i lov om et indkomstregister efter denne frist.«

8. Efter § 11 F indsættes:

»§ 11 G. En virksomhed, som forestår udlejning af en skattepligtigs fritidsbolig en del af året, kan efter aftale med den skattepligtige, som ønsker beskatning af lejeindtægten efter ligningslovens § 15 O, stk. 1, til told- og skatteforvaltningen indberette de lejeindtægter, som den skattepligtige har opnået ved udlejning af fritidsboligen gennem virksomheden det foregående kalenderår. Indberetningen skal ske inden udløbet af fristen i § 9 A, stk. 1, og skal indeholde oplysninger til identifikation af den skattepligtige og virksomheden.

Stk. 2. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om indberetningen efter stk. 1, herunder vilkårene for, at en virksomhed kan få adgang til at indberette.«

9. I § 14 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt undlader at foretage genindberetning inden for den frist, som told- og skatteforvaltningen har meddelt efter § 9 A, stk. 3.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

10. § 18 affattes således:

»§ 18. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar for at undlade at foretage rettidig indberetning efter §§ 7 F, 7 G, 7 K, 8 A, 8 B, 8 E, 8 F, 8 H, 8 P, 8 Q, 8 T, 8 U, 8 V, 8 Æ, 9 B, 10, 10 A eller 10 B for overtrædelse af § 9 A, stk. 3, § 11 A, stk. 1, 6 eller 8, § 11 B, stk. 1 eller 6, § 11 C, stk. 1 eller 5, eller § 11 D, jf. § 13 A, samt for overtrædelse af § 13, § 13 B, § 13 C eller § 16 efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

§ 3

I lov nr. 403 af 8. maj 2006 om et indkomstregister, som ændret ved § 4 i lov nr. 1534 af 19. december 2007, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 1, indsættes efter 2. pkt.:

»Hvis fristen efter 1. eller 2. pkt. udløber en lørdag, søndag eller helligdag, skal indberetning ske senest den følgende hverdag.«

2. I § 4 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Har den indberetningspligtige forsøgt indberetning, og har told- og skatteforvaltningen meddelt den indberetningspligtige, at indberetningen ønskes genindberettet som følge af fejl el.lign., skal den indberetningspligtige foretage genindberetning inden en frist, som meddeles af told- og skatteforvaltningen.«

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 4-6.

3. I § 11 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Den, som forsætligt eller groft uagtsomt undlader at foretage genindberetning inden for den frist, som told- og skatteforvaltningen har meddelt efter § 4, stk. 3, straffes med bøde.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

§ 4

I kildeskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1086 af 14. november 2005, som ændret senest ved § 5 i lov nr. 1534 af 19. december 2007, foretages følgende ændring:

1. Efter § 69 indsættes:

»§ 69 A. Hvis en indeholdelsespligtig udbetaler rejse- eller befordringsgodtgørelser efter reglerne i ligningslovens § 9 A eller § 9 B og det efterfølgende konstateres, at betingelserne for skattefrihed i disse bestemmelser ikke er opfyldt, kan told- og skatteforvaltningen efter anmodning fra den indeholdelsespligtige tillade, at den indeholdelsespligtige betaler et beløb svarende til 63 pct. af de pågældende godtgørelser. Anmodningen skal være begrundet og indeholde en opgørelse af de pågældende godtgørelser, oplysninger om identiteten af modtagerne samt om størrelsen af de godtgørelser, de enkelte modtagere har modtaget.

Stk. 2. Told- og skatteforvaltningen træffer efter anmodning afgørelse om, hvorvidt udbetalte godtgørelser som nævnt i stk. 1 er skattepligtige.

Stk. 3. Betaling efter stk. 1 skal ske inden for fristen for betaling af indeholdt A-skat for den måned, der følger efter den måned, hvori tilladelsen efter stk. 1 er givet. Sker betaling ikke rettidigt, eller betales alene en del af det samlede beløb, der er givet tilladelse til betaling af, bortfalder tilladelsen.

Stk. 4. Uanset skatteforvaltningslovens § 17 kan told- og skatteforvaltningen oplyse den indeholdelsespligtige om godtgørelser som omhandlet i stk. 1 udbetalt af den pågældende indeholdelsespligtige, som told- og skatteforvaltningen anser for skattepligtige, herunder om modtagerne af sådanne godtgørelser, og om der er udsendt agterskrivelser eller årsopgørelser til modtagerne, hvori godtgørelserne er medregnet.«

§ 5

I lov om arbejdsmarkedsbidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 1018 af 10. oktober 2006, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 1235 af 24. oktober 2007 og senest ved § 2 i lov nr. 1534 af 19. december 2007, og som ændres ved det af Folketinget den 3. juni 2008 vedtagne forslag til lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag. (Skattefritagelse for reservebedsteforældre og selvvalgt uddannelse), foretages følgende ændringer:

1. I § 8 indsættes som stk. 9:

»Stk. 9. Godtgørelser, som ikke medregnes til indkomstopgørelsen efter ligningslovens § 7 Ø, medregnes ikke i bidragsgrundlaget.«

2. I § 11 indsættes som stk. 11:

»Stk. 11. Told- og skatteforvaltningen kan med virkning for fremtiden bestemme, at der ikke skal indeholdes arbejdsmarkedsbidrag, eller at indeholdelsen skal ske med en lavere procentsats end efter § 3, når det er åbenbart, at den bidragspligtige som følge af lempelse eller af anden årsag ikke skal svare arbejdsmarkedsbidrag eller kun skal svare arbejdsmarkedsbidrag med et lavere beløb. Afgørelsen kan begrænses til at angå et bestemt bidragsgrundlag eller bidragsgrundlag, som opgøres for en bestemt periode eller indtil et bestemt maksimalbeløb. Når sådan afgørelse er truffet, udarbejder told- og skatteforvaltningen en erklæring om fritagelse for at indeholde arbejdsmarkedsbidrag.«

§ 6

I lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (opkrævningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 289 af 28. april 2003, som ændret senest ved § 9 i lov nr. 1235 af 24. oktober 2007, foretages følgende ændring:

1. § 2, stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. For indeholdelsespligtige efter kildeskatteloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag, hvor det sammenlagte tilsvar i henhold til indgivne angivelser, foretagne indberetninger til indkomstregisteret eller foreløbige fastsættelser, jf. § 4, af enten arbejdsmarkedsbidrag og særlig pensionsopsparing eller A-skat i en forudgående 12-måneders-periode regnet fra og med oktober 2 år før kalenderåret til og med september i året før kalenderåret overstiger 250.000 kr. henholdsvis 1 mio. kr., forfalder indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i kalenderåret til betaling den sidste hverdag (bankdag) i den måned, som indkomsten vedrører. Forfaldstidspunktet for indeholdt A-skat m.v. som nævnt i 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse for indeholdelsespligtige med flere virksomheder, for hvilke der føres særskilt regnskab, og som har fået tildelt flere SE-numre. Dette gælder dog ikke, hvis den indeholdelsespligtiges samlede tilsvar ikke overstiger 250.000 kr. henholdsvis 1 mio. kr., jf. 1. pkt. Sidste rettidige angivelses- og betalingsdag er forfaldsdagen.«

§ 7

I lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1286 af 8. november 2007, som ændret ved § 6 i lov nr. 335 af 7. maj 2008, foretages følgende ændringer:

1. § 6, stk. 1, ophæves.

Stk. 2-6 bliver herefter stk. 1-5.

2. § 6, stk. 4, der bliver stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Oplysninger som nævnt i stk. 1 og 2 indsendes til told- og skatteforvaltningen senest 1 måned efter den dag, hvor fusionen er vedtaget i alle de fusionerende selskaber. Indsendelsen af de nævnte oplysninger er en betingelse for, at lovens regler kan finde anvendelse.«

3. I § 6, stk. 5, der bliver stk. 4, ændres »stk. 1-3« til: »stk. 1 og 2«, og ordene »dokumenter og« udgår.

4. I § 6, stk. 6, der bliver stk. 5, ændres »stk. 4 og 5« til: »stk. 3 og 4«.

5. I § 14 a, stk. 1, og § 14 g, stk. 1, ændres »§ 6, stk. 1, § 6, stk. 3-6« til: »§ 6, stk. 2-5«.

6. I § 14 d, stk. 3, ændres »§ 6, stk. 1, § 6, stk. 3-4, § 6, stk. 6« til: »§ 6, stk. 2, 3 og 5«.

7. I § 14 h, stk. 1, 1. pkt., og § 14 k, stk. 1, ændres »§ 6, stk. 1, 3, 4 og 6« til: »§ 6, stk. 2, 3 og 5«.

8. I § 15 a, stk. 1, 3. pkt., og § 15 c, stk. 1, 3. pkt., indsættes efter »tilladelsen«: »og kan foreskrive, at der specifikt udarbejdes dokumenter, der skal indsendes inden for de frister, der er nævnt i § 6, stk. 3, eller § 6, stk. 4.«

9. I § 15 b, stk. 1, 1. pkt., § 15 b, stk. 2, 1. pkt., § 15 d, stk. 2, 1. pkt., og § 15 d, stk. 3, 1. pkt., ændres »§ 6, stk. 1, 3, 4 og 6« til: »§ 6, stk. 2, 3 og 5«.

§ 8

I lov om påligning af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1061 af 24. oktober 2006, som ændret senest ved lov nr. 336 af 7. maj 2008, og som ændres ved det af Folketinget den 3. juni 2008 vedtagne forslag til lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag. (Skattefritagelse for reservebedsteforældre og selvvalgt uddannelse), foretages følgende ændring:

1. Efter § 7 Æ indsættes:

»§ 7 Ø. I tilfælde, hvor den indeholdelsespligtige efter tilladelse fra told- og skatteforvaltningen yder betaling efter kildeskattelovens § 69 A, medregnes de rejse- og befordringsgodtgørelser, der indgår i beregningen af den indeholdelsespligtiges betaling, samt den indeholdelsespligtiges betaling efter kildeskattelovens § 69 A ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst hos modtageren af godtgørelserne.

Stk. 2. Betalinger efter kildeskattelovens § 69 A kan ikke fradrages ved opgørelsen af den indeholdelsespligtiges skattepligtige indkomst.

Stk. 3. Modtagere af godtgørelser, der er skattefri efter stk. 1, kan ikke foretage befordringsfradrag for befordring, der har dannet grundlag for godtgørelserne, eller for rejseudgifter m.v. efter § 9 A, stk. 7, 1. eller 3. pkt., der er godtgjort med de pågældende godtgørelser.«

§ 9

Stk. 1. § 1, nr. 9, 10 og 17, § 2, nr. 1-5, § 5, nr. 2, og § 10 træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. § 1, nr. 1-8, 11-16 og 18-20, § 3, nr. 1, og § 7 træder i kraft den 1. juli 2008.

Stk. 3. § 2, nr. 6, 7, 9 og 10, § 3, nr. 2 og 3 og § 6 træder i kraft den 1. januar 2009.

Stk. 4. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af § 2, nr. 8, § 4, § 5, nr. 1, og § 8.

§ 10

Told- og skatteforvaltningen kan efter anmodning tilbagebetale overskydende arbejdsmarkedsbidrag, hvis det er åbenbart, at årets indeholdte eller indbetalte foreløbige arbejdsmarkedsbidrag af udenlandsk personlig indkomst vil overstige det arbejdsmarkedsbidrag, som skal betales for 2008. Der ydes ingen rente ved tilbagebetalingen.

Givet på Christiansborg Slot, den 17. juni 2008

MARGRETHE R.

/ Kristian Jensen