Dokumentet er Historisk
Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1676 af 19. december 2006 om en aktiv beskæftigelsesindsats, som er ændret ved bekendtgørelse nr. 183 af 28. februar 2007, bekendtgørelse nr. 425 af 9. maj 2007, bekendtgørelse nr. 883 af 9. juli 2007 og bekendtgørelse nr. 1158 af 4. oktober 2007, foretages følgende ændringer:

1. § 23, stk. 3, ophæves.

2. § 41, stk. 2, nr. 4, affattes således:

»4) personer, der har ret til fravær ved graviditet, barsel og adoption, i det omfang der under fravær efter bestemmelserne i barsellovens § 6, stk. 1 og 2, § 7, § 8, stk. 1-6, § 9, § 13 og § 14, stk. 1 og 2, er ret til dagpenge ved graviditet, barsel og adoption,«

3. § 41, stk. 2, nr. 5, affattes således:

»5) kontant- og starthjælpsmodtagere, der er sygemeldte på grund af livstruende lidelser, der skønnes uhelbredelige, og«

4. I § 42 a indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Stk. 1 og 2 gælder ikke for syge kontant- og starthjælpsmodtagere, der er i dokumenteret længerevarende behandling på minimum 3 måneder, der udelukker aktivering. For denne persongruppe skal indholdet i samtalen opfylde kravene i § 12 b i lov om aktiv socialpolitik.«

5. I § 52, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 1 og 2, har ret til at afholde optjent ferie, når staten i jobcenteret modtager meddelelse herom senest 14 dage før, ferien skal afholdes, og der ikke allerede i ferieperioden er fastsat møder, formidlet arbejde eller afgivet tilbud m.v., som den ledige har pligt til at deltage i. Er der mindre end 14 dage til ferien, kan jobcenteret godkende ferieafholdelsen, såfremt afholdelsen ikke modvirker beskæftigelsesindsatsen for den ledige. Der kan afholdes optjent ferie på enkelte dage, når staten i jobcenteret modtager meddelelse herom, og der de pågældende dage ikke er fastsat møder, afgivet tilbud mv. eller formidlet arbejde, som den ledige har pligt til at deltage i.«

6. § 60, stk. 1, affattes således:

»For personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, opgøres perioder med sammenlagt ledighed efter §§ 73, 104, 134 a, 150-151, 154-156, 167 og 186 efter Arbejdsdirektoratets bekendtgørelse om beskæftigelseskrav og dagpengeperiode.«

7. § 61, stk. 1, affattes således:

»For personer, der er omfattet af § 2, nr. 2 og 3, opgøres sammenhængende perioder med kontanthjælp eller starthjælp efter §§ 74, 104, 134 a, 160-162, 164-165 og 167 efter § 50, stk. 2.«

8. § 87, stk. 1 og 2, affattes således:

»Et tilbud om virksomhedspraktik kan have en varighed, der udgør op til

1) 4 uger for personer, der er omfattet af § 2, nr. 1,

2) 4 uger for personer, der er omfattet af § 2, nr. 2, dog 8 uger for personer, der er omfattet af § 159 b,

3) 13 uger for personer, der er omfattet af § 2, nr. 2, hvis personen ikke har erhvervserfaring, har langvarig ledighed eller i øvrigt har vanskeligt ved at opnå beskæftigelse med løntilskud, og

4) 13 uger for personer, der er omfattet af § 2, nr. 3-5 og 7.

Stk. 2. For personer, der er omfattet af stk. 1, nr. 2, 3 og 4, kan perioden efter en konkret vurdering forlænges op til 26 uger. Hvis personen herefter ud fra en konkret individuel vurdering har særligt behov for en længere periode, kan perioden forlænges yderligere.«

9. I § 128, stk. 7, ændres »stk. 4« til: »stk. 6«.

10. I § 158, stk. 1, indsættes efter »§ 150-156«: »og § 157 a«.

11. § 164 affattes således:

»§ 164. Personer, der er fyldt 30 år, og som er omfattet af § 2, nr. 2 og 3, har senest efter en sammenhængende periode på 9 måneder med kontanthjælp eller starthjælp fra første henvendelse om hjælp til kommunen ret og pligt til at påbegynde tilbud efter kapitel 10-12.«

12. I § 165, stk. 2, ændres: »§ 164, 1. pkt.« til: »§ 164«.

13. § 165, stk. 3, ophæves.

14. § 169, stk. 1, affattes således:

»§ 169. Med henblik på at fremme, at personer opnår eller fastholder ordinær ansættelse eller ansættelse efter lov om seniorjob, eller at personer kan drive selvstændig virksomhed, kan der ydes tilskud til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger.«

15. I § 191, stk. 1, affattes sidste punktum således:

»Løntilskud efter kapitel 12 til kommunale arbejdsgivere for personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, udbetales som tilskud, jf. bekendtgørelse om udbetaling, regnskabsaflæggelse og revision af statsligt løntilskud til kommunale og regionale arbejdsgivere vedrørende lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om servicejob.«

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2008.

Arbejdsmarkedsstyrelsen, den 26. juni 2008

Helle Rasmussen

/ Kim Svendsen-Tune