Dokumentet er Historisk
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om pas til danske statsborgere m.v.

Herved bekendtgøres lov om pas til danske statsborgere m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 586 af 1. september 1986, med de ændringer, der følger af § 6 i lov nr. 386 af 20. maj 1992, § 6 i lov nr. 288 af 12. maj 1999, § 2 i lov nr. 1103 af 29. december 1999, § 12 i lov nr. 433 af 31. maj 2000, § 2 i lov nr. 387 af 28. maj 2003, § 2 i lov nr. 551 af 24. juni 2005, § 2 i lov nr. 557 af 24. juni 2005, § 2 i lov nr. 1565 af 20. december 2006 og § 8 i lov nr. 1587 af 20. december 2006.

Den bekendtgjorte lovtekst vedrørende § 4 a, stk. 1 og 3, gælder først fra den 1. juli 2009, jf. § 19, stk. 1, i lov nr. 1587 af 20. december 2006 (Ændringer som følge af gradvis forhøjelse af efterløns- og folkepensionsalderen m.v.), der gengives i bekendtgørelsens slutning.

§ 1. Ved kongelig anordning kan det bestemmes, hvorvidt danske statsborgere ved ankomst til eller udrejse fra landet skal være forsynet med pas eller anden rejselegitimation.

Stk. 2. Justitsministeren fastsætter de nærmere regler for udstedelse af pas til danske statsborgere.

Stk. 3. Justitsministeren kan henlægge opgaver i forbindelse med ansøgning om pas til kommunalbestyrelserne.

Stk. 4. Justitsministeren kan fastsætte nærmere bestemmelser om omfanget af de opgaver, som i medfør af stk. 3 kan henlægges til kommunalbestyrelserne.

Stk. 5. Justitsministeren kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet af kommunalbestyrelsen i henhold til bemyndigelse efter stk. 3, samt afgørelser, der er truffet af politiet i henhold til § 2, stk. 1, og regler udstedt i medfør af § 1, stk. 2, herunder at afgørelserne ikke skal kunne indbringes for ministeren.

§ 2. Politiet kan nægte udstedelse af pas til en dansk statsborger eller inddrage et allerede udstedt pas i følgende tilfælde:

1) når der er rejst sigtelse mod den pågældende for et strafbart forhold, som kan antages at medføre frihedsstraf, og der på grund af sagens beskaffenhed eller den sigtedes forhold er føje til at antage, at han vil unddrage sig ansvaret ved udrejse af landet eller forbliven i udlandet,

2) når den pågældende er idømt frihedsstraf, som ikke er afsonet, eller er pålagt bødestraf eller konfiskation, som ikke er erlagt, eller for hvilken sikkerhed ikke foreligger, og der på grund af sagens beskaffenhed eller den sigtedes forhold er føje til at antage, at han vil unddrage sig ansvaret ved udrejse af landet eller forbliven i udlandet,

3) når den pågældendes udrejse ville stride imod bestemmelser i lovgivningen, der har til formål at sikre en persons tilstedeværelse her i landet, indtil han har opfyldt ham påhvilende forpligtelser over for det offentlige eller over for private.

Stk. 2. Spørgsmålet om ophævelse af en af politiet i medfør af stk. 1 truffet bestemmelse kan af den, hvem pas er nægtet, eller hvis pas er inddraget, kræves forelagt retten til afgørelse. Politiet skal uden unødigt ophold indbringe begæringen for retten, der ved kendelse snarest muligt afgør, om politiets bestemmelse skal opretholdes eller ophæves. Opholder vedkommende sig i udlandet, skal politiet, inden passet inddrages, søge rettens godkendelse af den trufne bestemmelse.

Stk. 3. I de i stk. 1, nr. 1, omhandlede tilfælde indbringes begæringen for den ret, af hvilken beslutning om fængsling i medfør af retsplejelovens § 7811)ville være at træffe, i de i stk. 1, nr. 2, omhandlede tilfælde for den underret,2)som har afsagt dom i straffesagen i første instans, eller ved hvilken sagen ville være blevet behandlet, hvis den var pådømt ved underret.3)I de i stk. 1, nr. 3, omhandlede tilfælde indbringes begæringen for den i retsplejelovens § 698 nævnte ret. I øvrigt finder ved sagens behandling reglerne i retsplejelovens 4. bog anvendelse med de fornødne lempelser.

§ 2 a. Et barn under 15 år med selvstændigt pas eller selvstændig særlig rejselegitimation kan af den eller dem, der har forældremyndigheden over barnet, kræves slettet af andre personers pas.

Stk. 2. Afgørelse efter stk. 1 træffes af politiet. Politiet kan midlertidigt inddrage et pas med henblik på sletning af et heri indskrevet barn, jf. stk. 1. Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 3. Politiets afgørelse efter stk. 2 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 3. Der kan af justitsministeren udfærdiges nærmere bestemmelser om, at hoteller, sommerhoteller, gæstgiverier, pensionater, herberger, vandrehjem el.lign. skal føre en autoriseret protokol over overnattende gæster med angivelse af disses navn, stilling og bopæl. Protokollen skal til enhver tid være til gennemsyn for politiet og skal opbevares mindst 2 år efter, at den er udskrevet.

Stk. 2. Pligten til at føre protokollen påhviler værten. Vedkommende gæst er pligtig at afgive de i stk. 1 nævnte oplysninger.

§ 4. Enhver er - i det omfang, justitsministeren bestemmer det, og efter nærmere af ham fastsatte regler - pligtig til ved indrejse til og udrejse af landet at melde sig til paskontrollen og forevise sit pas eller anden rejselegitimation.

Stk. 2. Skibsførere og førere af luftfartøjer er pligtige at efterkomme de forskrifter, som justitsministeren måtte give til paskontrollens gennemførelse.

§ 4 a. For udstedelse af pas til personer, der er fyldt 18 år, men ikke har nået folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, betales 600 kr.4)

Stk. 2. For udstedelse af fællespas betales 600 kr.

Stk. 3. For udstedelse af pas til personer, der har nået folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, betales 350 kr.5)

Stk. 4. For udstedelse af pas til personer, der er under 18 år, betales 115 kr.

Stk. 5. Stk. 1-4 gælder også ved ombytning af pas, udste­delse af ekstra pas og udstedelse af nyt pas i gyldighedsperioden. Dog udstedes nyt pas uden betaling, hvis et pas på grund af forhold, der må tilregnes den pasudstedende myndighed, lider af væsentlige mangler.

§ 5. Overtrædelse af denne lov eller de i medfør af samme givne bestemmelser straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder.

Stk. 2. Med samme straf anses den, som

1) ved bevidst urigtige oplysninger eller svigagtig fortielse overfor de pasudstedende myndigheder uretmæssigt skaffer sig pas eller anden rejselegitimation eller bevirker, at et for ham udfærdiget pas eller anden rejselegitimation ikke kommer til at lyde på hans virkelige navn og fødselsdato,

2) i ulovlig hensigt skaffer sig flere på hans eget navn lydende pas eller rejselegitimationer,

3) i ulovlig hensigt forvansker eller fjerner dele af et pas eller anden rejselegitimation eller deri indeholdte påtegninger,

4) indrejser til eller udrejser af landet uden om paskontrollen.

§ 6. Sager angående overtrædelser af denne lov behandles som politisager.6)

Stk. 2. De i retsplejelovens kapitel 68 (beslaglæggelse), kapitel 69 (ransagning), kapitel 71 (anholdelse) og kapitel 72 (fængsling)7)omhandlede retsmidler finder anvendelse ved overtrædelse af denne lov i samme omfang som i sager, som det efter de almindelige regler i retsplejeloven tilkommer statsadvokaten at forfølge.

Stk. 3. Bøder, der vedtages eller idømmes i medfør af denne lov, tilfalder statskassen.

§ 7. Efter justitsministerens bestemmelse kan oplysninger, der afkræves i anledning af andragender vedrørende de af denne lov omfattede forhold, kræves afgivet på tro og love.

§ 8. Denne lov gælder også for Grønland, dog for så vidt angår §§ 5-7 med de begrænsninger og ændringer, der følger af de særlige for Grønland gældende love. Loven træder i kraft den 1. januar 1953. Samtidig ophæves § 56 i sportelreglement for Færøerne af 30. marts 1836 og plakat af 15. maj 1839 indeholdende nærmere bestemmelser om forbud mod udstedelse af rejsepas.


Lov nr. 386 af 20. maj 1992 om ændring af visse love inden for Justitsministeriets område (Betalingsbestemmelser)8)indeholder følgende bestemmelse:

§ 13

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Stk. 2. § 2, §§ 4-7 og § 9 kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.9)


Lov nr. 288 af 12. maj 1999 om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond og forskellige andre love (Konsekvensændringer som følge af nedsættelsen af folkepensionsalderen fra 67 til 65 år)10)indeholder følgende bestemmelse:

§ 18

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. § 611)kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Stk. 3. (Udelades)


Lov nr. 1103 af 29. december 1999 om ændring af retsafgiftsloven og pasloven (Forhøjelse af afgiften for borgerlige domssager og af betalingen for udstedelse af pas til voksne)⁠12)indeholder følgende bestemmelse:

§ 4

§ 213)gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.


Lov nr. 433 af 31. maj 2000 om ændring af forskellige lovbestemmelser i forbindelse med gennemførelsen af en lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Ændringer som følge af straffuldbyrdelsesloven, afskaffelse af hæftestraffen og prøveløsladelse af livstidsdømte m.v.)14)indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 30

Loven træder i kraft den 1. juli 2001.

§ 31

Stk. 1. Hvis der efter lovens ikrafttræden skal idømmes straf for en tidligere begået overtrædelse af de i §§ 1-29 nævnte love, for hvilken hæfte indtil 30 dage ville være forskyldt, idømmes fængsel med samme antal dage som hæfte.

Stk. 2. Ville højere straf af hæfte end nævnt i stk. 1 være forskyldt, kan en lavere straf af fængsel idømmes, dog ikke mindre end 30 dage eller mere end 4 måneder.

§ 32

(Udelades)

§ 33

Stk. 1. Ved fastsættelse af forvandlingsstraf for bøde vedrørende en lovovertrædelse, der er begået før lovens ikrafttræden, finder § 31 tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Loven har ikke virkning for hæftestraf eller forvandlingsstraf af hæfte, som er idømt eller fastsat før lovens ikrafttræden.

§ 34

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne eller Grønland.

Stk. 2. §§ 1, 3, 5-8, 10, 12,15)14, 15, 17, 18 og 27 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger.


Lov nr. 387 af 28. maj 2003 om ændring af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser), lov om pas til danske statsborgere m.v., udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning (Retshjælpsordning i børnebortførelsessager m.v.)16)indeholder følgende bestemmelse:

§ 6

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Stk. 2. Loven eller dele heraf kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.


Lov nr. 557 af 24. juni 2005 om ændring af færdselsloven og pasloven (Knallerter, køre- og hviletid og nedsættelse af gebyret for børnepas m.v.)17)indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 3

Stk. 1-4. (Udelades)

Stk. 5. § 218)træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra den 1. oktober 2004.

§ 4

Lovens § 2 gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.19)


Lov nr. 1587 af 20. december 2006 om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love (Ændringer som følge af gradvis forhøjelse af efterløns- og folkepensionsalderen m.v.)20)indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 19

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2009, jf. dog stk. 2-7.

Stk. 2-7. (Udelades)

Justitsministeriet, den 8. september 2008

Lene Espersen

/ Anette Arnsted

Officielle noter

1) Ved lov nr. 243 af 8. juni 1978 om ændring af retsplejeloven m.v. (Efterforskning i straffesager, anholdelse og varetægtsfængsling, erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning, herunder for frakendelse eller inddragelse af førerretten m.v.) er den dagældende bestemmelse i retsplejelovens § 781 ophævet. Nu fastlægges værnetinget af retsplejelovens § 694 i sager under efterforskning. Hovedforhandlingens værneting fastlægges efter reglerne i retsplejelovens kapitel 63.

2) Ved lov nr. 260 af 8. juni 1979 om ændring af retsplejeloven m.v. (Behandling af borgerlige sager m.v.) er ordet ”underret” overalt i retsplejeloven ændret til ”byret”.

3) Se note 2.

4) Den angivne ordlyd af § 4 a, stk. 1, træder i kraft den 1. juli 2009, jf. § 19, stk. 1, i lov nr. 1587 af 20. december 2006 om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love (Ændringer som følge af gradvis forhøjelse af efterløns- og folkepensionsalderen m.v.). Bestemmelsen har indtil da følgende ordlyd: »For udstedelse af pas til personer, der er fyldt 18 år, men ikke fyldt 65 år, for personer født før den 1. juli 1939 dog 67 år, betales 600 kr.«

5) Den angivne ordlyd af § 4 a, stk. 3, træder i kraft den 1. juli 2009, jf. § 19, stk. 1, i lov nr. 1587 af 20. december 2006 om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love (Ændringer som følge af gradvis forhøjelse af efterløns- og folkepensionsalderen m.v.). Bestemmelsen har indtil da følgende ordlyd: »For udstedelse af pas til personer, der er over 65 år, for personer født før den 1. juli 1939 dog 67 år, betales 350 kr.«

6) Ved lov nr. 385 af 20. maj 1992 om ændring af retsplejeloven, straffeloven, færdselsloven og udlændingeloven (Anklagemyndighedens struktur) er den dagældende sondring mellem politisager og statsadvokatsager ophævet. Retsplejelovens regler om procesmåden ved domstolsbehandling er samtidig ændret. Reglerne herom fremgår af retsplejelovens 4. bog.

7) Nu retsplejelovens kapitel 69, 70, 73 og 74.

8) Lovændringen vedrører § 1, stk. 3, og § 4 a.

9) Ved anordning nr. 753 af 20. august 1994 er ændringslovens § 6, som vedrører paslovens §§ 1 og 4 a, sat i kraft for Grønland. Ved anordning nr. 324 af 26. april 1996 er ændringslovens § 6 endvidere sat i kraft for Færøerne.

10) Lovændringen vedrører § 4 a, stk. 1 og 3.

11) Ændringslovens § 6 vedrører § 4 a, stk. 1 og 3.

12) Lovændringen vedrører § 4 a.

13) Ændringslovens § 2 vedrører paslovens § 4 a.

14) Lovændringen vedrører § 5, stk. 1.

15) Ændringslovens § 12 vedrører paslovens § 5, stk. 1.

16) Lovændringen vedrører § 2 a.

17) Lovændringen vedrører § 4 a, stk. 4.

18) Ændringslovens § 2 vedrører paslovens § 4 a, stk. 4.

19) Ved anordning nr. 1390 af 12. december 2007 er ændringslovens § 2, som vedrører paslovens § 4 a, sat i kraft for Grønland. Ved anordning nr. 1391 af 12. december 2007 er ændringslovens § 2 endvidere sat i kraft for Færøerne.

20) Lovændringen vedrører § 4 a, stk. 1 og 3.