Dokumentet er Historisk
Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af registreringsafgiftsloven

(Udenlandske firmabiler og leasede biler)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 631 af 25. juni 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 2, ændres »§ 3 a, stk. 7« til: »§ 3 a, stk. 9«.

2. I § 1, stk. 3, 3. pkt., ændres »§ 3 a, stk. 3 eller 7« til: »§ 3 a, stk. 3 og 4, eller § 3 a, stk. 9«.

3. § 1, stk. 3, 4. pkt., affattes således:

»Henføres motorkøretøjet efter reparation eller ombygning under reglerne i § 3 a, stk. 3 og 4, eller § 3 a, stk. 9, og § 3 c, stk. 1, betales afgift efter reglerne i § 3 a, stk. 3 og 4, og § 3 c, stk. 2.«

4. §§ 3 a og 3 b affattes således:

»§ 3 a. Told- og skatteforvaltningen afgør efter ansøgning, om et motorkøretøj omfattet af § 1, stk. 4, skal afgiftsberigtiges efter denne lov, jf. § 1, stk. 5.

Stk. 2. Ansøger skal til brug for told- og skatteforvaltningens afgørelse efter stk. 1 afgive en erklæring om, at motorkøretøjet er omfattet af § 1, stk. 4, samt hvor og i hvilket omfang køretøjet skal anvendes inden for en 12-måneders-periode, jf. § 1, stk. 5.

Stk. 3. Told- og skatteforvaltningen kan efter ansøgning tillade, at afgiften af registreringspligtige motorkøretøjer, der er afgiftspligtige, jf. § 1, stk. 5, kan betales kvartalsvis forud. Afgiften udgør

1) for køretøjer, der er mellem 0 og 3 måneder gamle regnet fra første registrerings- eller ibrugtagningstidspunkt, uanset om det er i Danmark eller udlandet, 2 pct. af den beregnede registreringsafgift pr. påbegyndt måned efter første registrerings- eller ibrugtagningstidspunkt i de første 3 måneder,

2) for køretøjer, der ved registreringspligtens indtræden er ældre end 3 måneder regnet fra første registrerings- eller ibrugtagningstidspunkt, uanset om det er i Danmark eller udlandet, 1 pct. af den beregnede registreringsafgift pr. påbegyndt måned i de efterfølgende 33 måneder og

3) for køretøjer, der ved registreringspligtens indtræden er ældre end 36 måneder regnet fra første registrerings- eller ibrugtagningstidspunkt, uanset om det er i Danmark eller udlandet, 1/2 pct. af den beregnede registreringsafgift pr. påbegyndt måned i de efterfølgende måneder.

Stk. 4. Ved betaling tillægges endvidere en forrentning af den del af den beregnede registreringsafgift, der resterer efter betaling. Forrentningen sker med den på tidspunktet for afgiftsberegningen seneste offentliggjorte officielle udlånsrente, som Nationalbanken har fastsat henholdsvis pr. den 1. januar og den 1. juli det pågældende år med et tillæg af 2,3 procentpoint p.a. Ved betaling første gang betales desuden et depositum svarende til første kvartals afgift, rente og tillæg til dækning af eventuelle restancer vedrørende registreringsforholdet.

Stk. 5. For betaling af afgift, rente og tillæg efter stk. 3 og 4 hæfter den, der stiller køretøjet til rådighed for den herboende arbejdstager.

Stk. 6. Pligten til betaling efter stk. 3 og 4 ophører ved udgangen af den måned, hvori registreringspligten i Danmark ophører, eller hvor motorkøretøjet udgår af ordningen, jf. § 1, stk. 3. Ophører registreringspligten, eller udgår motorkøretøjet af ordningen, jf. § 1, stk. 3, tilbagebetaler told- og skatteforvaltningen depositummet samt for meget betalt afgift, rente og tillæg for perioden. Told- og skatteforvaltningen tilbagebetaler endvidere depositummet, når den samlede afgift er betalt eller der sker afgiftsberigtigelse efter stk. 8.

Stk. 7. På det tidspunkt, hvor køretøjet udgår af ordningen, jf. § 1, stk. 3, fastsætter told- og skatteforvaltningen efter ansøgning køretøjets aktuelle afgiftspligtige værdi efter § 10. Hvis den betalte afgift efter stk. 3 overstiger den beregnede afgift efter 1. pkt., tilbagebetales differencen. Hvis den betalte afgift efter stk. 3 er mindre end den beregnede afgift efter 1. pkt., opkræves differencen.

Stk. 8. Overgår et motorkøretøj, der hidtil har været afgiftsfrit, jf. § 1, stk. 4, til en person eller virksomhed, der ikke er omfattet af § 1, stk. 4, ved salg eller anden overdragelse, forfalder resten af afgiften, medmindre afgiften af motorkøretøjet i stedet berigtiges efter § 4.

Stk. 9. Bestemmelserne i stk. 1-8 finder tilsvarende anvendelse på motorkøretøjer, som er registreret med udenlandske nummerplader.

Stk. 10. Efter ansøgning fritages for afgift motorkøretøjer, der er indregistreret som hyrevogne i udlandet, når køretøjet af en herboende udelukkende anvendes til erhvervsmæssig personbefordring her i landet.

Stk. 11. Skatteministeren kan fastsætte regler om meddelelse og fremvisning af tilladelse og om betaling af de i stk. 1-10 nævnte afgifter og tillæg.

Stk. 12. Tillægget til den senest offentliggjorte udlånsrente, jf. stk. 4, reguleres hvert 5. år, første gang den 1. januar 2014. Tillægget reguleres således, at det svarer til en gennemsnitlig difference mellem Nationalbankens udlånsrente og pengeinstitutternes rente ved udlån til ikkefinansielle virksomheder.

Stk. 13. Skatteministeren bekendtgør hvert 5. år, hvilken regulering der skal finde sted efter stk. 12.

§ 3 b. Told- og skatteforvaltningen kan efter ansøgning meddele tilladelse til, at afgiften af registreringspligtige leasingkøretøjer, der registreres med henblik på tidsbegrænset anvendelse her i landet, betales efter stk. 2 og 3, når motorkøretøjet tilhører en virksomhed eller et fast driftssted, der er beliggende her i landet eller i udlandet, og når køretøjet i en tidsbegrænset periode i henhold til en skriftlig aftale leases til en fysisk eller juridisk person, der er bosiddende her i landet. Kontrakten skal indeholde nøjagtige oplysninger om den aftalte leasingperiode. Ansøgning skal indgives af enten leasingvirksomheden eller den person, som leaser køretøjet.

Stk. 2. Der betales afgift af køretøjer, der skal registreres efter færdselsloven. Registreringspligten og derved afgiftspligten indtræder den dato, hvor køretøjet tages i anvendelse her i landet af en herboende. Afgiften opkræves for hele den kontraktfastsatte leasingperiodes varighed. Afgiften udgør

1) for køretøjer, der er mellem 0 og 3 måneder gamle regnet fra første registrerings- eller ibrugtagningstidspunkt, uanset om det er i Danmark eller udlandet, 2 pct. af den beregnede registreringsafgift pr. påbegyndt måned efter første registrerings- eller ibrugtagningstidspunkt i de første 3 måneder,

2) for køretøjer, der ved registreringspligtens indtræden er ældre end 3 måneder regnet fra første registrerings- eller ibrugtagningstidspunkt, uanset om det er i Danmark eller udlandet, 1 pct. af den beregnede registreringsafgift pr. påbegyndt måned i de efterfølgende 33 måneder og

3) for køretøjer, der ved registreringspligtens indtræden er ældre end 36 måneder regnet fra første registrerings- eller ibrugtagningstidspunkt, uanset om det er i Danmark eller udlandet, 1/2 pct. af den beregnede registreringsafgift pr. påbegyndt måned i de efterfølgende måneder.

Stk. 3. Ved betaling tillægges endvidere en forrentning af den del af den beregnede registreringsafgift, der resterer efter betaling. Forrentningen sker med den på tidspunktet for afgiftsberegningen senest offentliggjorte officielle udlånsrente, som Nationalbanken har fastsat henholdsvis pr. den 1. januar og den 1. juli det pågældende år med et tillæg af 2,3 procentpoint p.a.

Stk. 4. For betaling af afgiften, rente og tillæg efter stk. 2 og 3 hæfter leasingvirksomheden.

Stk. 5. Forlænges den i stk. 1 kontraktaftalte leasingperiode, kan told- og skatteforvaltningen tillade, at afgiften for den tidsbegrænsede periode betales efter stk. 2 og 3, hvis ansøgning herom indgives, senest 14 dage inden den gældende kontrakt udløber. Der skal på ansøgningstidspunktet foreligge en skriftlig aftale mellem den herboende bruger og leasingvirksomheden. Aftalen skal indeholde oplysninger om den præcise tidsperiode, som kontrakten forlænges med.

Stk. 6. Hvis leasingkontrakten afbrydes eller køretøjet udgår af ordningen, jf. § 1, stk. 3, 5. og 6. pkt., skal leasingvirksomheden eller leasingtager meddele det til told- og skatteforvaltningen, og køretøjets nummerplader skal afleveres. Told- og skatteforvaltningen tilbagebetaler den afgift og rente og det tillæg, der eventuelt er betalt for meget for leasingperioden.

Stk. 7. På det tidspunkt, hvor leasingkontrakten afbrydes, eller hvor køretøjet udgår af ordningen, jf. § 1, stk. 3, 5. og 6. pkt., fastsætter told- og skatteforvaltningen efter ansøgning køretøjets aktuelle afgiftspligtige værdi efter § 10. Hvis den betalte afgift efter stk. 2 overstiger den beregnede afgift efter 1. pkt., tilbagebetales differencen. Hvis den betalte afgift efter stk. 2 er mindre end den beregnede afgift efter 1. pkt., opkræves differencen.

Stk. 8. Hvis køretøjets nummerplader ved leasingkontraktens udløb ikke afleveres rettidigt, skal køretøjets nummerplader efter anmodning fra told- og skatteforvaltningen snarest inddrages ved politiets foranstaltning. I tilfælde heraf skal der efterfølgende betales afgift, rente og tillæg for den periode, der forløber fra leasingkontraktens udløb til køretøjets nummerplader indleveres eller fjernes. Afgift, rente og tillæg opkræves pr. påbegyndt måned, som fristen overskrides med, jf. stk. 2 og 3. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 9. Der skal udfærdiges en skriftlig leasingkontrakt for leasingkøretøjer, der skal afgiftsberigtiges efter stk. 2 og 3. Kontrakten skal omhandle køretøjet i den skikkelse, hvori det skal leases, og indeholde nærmere oplysninger til identifikation af køretøjet, navn og adresse på leasingvirksomheden og leasingtager samt leasingbeløbet. Kontrakten skal indeholde oplysninger om, hvorvidt der er aftalt en køberet og købepligt, samt betingelserne herfor. Leasingkontrakten skal indeholde en præcis angivelse af leasingperioden. Samtlige brugere skal fremgå af leasingkontrakten. Kontrakten skal være bilagt specifikation af bilens beskaffenhed og udstyr.

Stk. 10. Overgår et motorkøretøj til varig anvendelse her i landet ved salg eller anden overdragelse, forfalder resten af afgiften, medmindre afgiften af køretøjet i stedet berigtiges efter reglerne i §§ 4, 5, 5 a eller 6.

Stk. 11. Tillægget til den senest offentliggjorte udlånsrente, jf. stk. 3, reguleres hvert 5. år, første gang den 1. januar 2014. Tillægget reguleres således, at det svarer til en gennemsnitlig difference mellem Nationalbankens udlånsrente og pengeinstitutternes rente ved udlån til ikkefinansielle virksomheder.

Stk. 12. Skatteministeren bekendtgør hvert 5. år, hvilken regulering der skal finde sted efter stk. 11.«

5. § 3 c, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Afgiften, der beregnes efter § 3 a, stk. 3, 2. pkt., betales kvartalsvis forud. § 3 a, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse. Ved betaling første gang betales desuden et depositum svarende til første kvartals afgift, rente og tillæg til dækning af eventuelle restancer vedrørende registreringsforholdet.«

6. I § 20, stk. 1, ændres »§ 3 a, stk. 4« til: »§ 3 a, stk. 5«.

7. I § 25, stk. 1, ændres »§ 3 a, stk. 1, 3 eller 7« til: »§ 3 a, stk. 1, 3, 4 eller 9«.

8. I § 27, stk. 1, nr. 3, ændres »§ 3 a, stk. 1, 3 og 8« til: »§ 3 a, stk. 1, 3, 4 og 10«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. For køretøjer, der efter den 1. juni 2003 er afgiftsberigtiget efter de hidtil gældende regler i registreringsafgiftslovens § 3 b, kan der efter ansøgning foretages omberegning af registreringsafgiften efter registreringsafgiftslovens § 3 b, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 4. Hvis omberegningen viser, at den tidligere betalte afgift overstiger afgiften beregnet efter registreringsafgiftslovens § 3 b, stk. 7, 1. og 2. pkt., som affattet ved denne lovs § 1, nr. 4, tilbagebetales differencen. Ansøgning om omberegning skal være modtaget hos told- og skatteforvaltningen inden den 1. juni 2009.

Givet på Amalienborg, den 19. december 2008

MARGRETHE R.

/ Kristian Jensen