Dokumentet er Historisk
Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet1)

(Fordeling af omkostninger ved delt anvendelse af elektroniske kommunikationsnet og mere effektiv håndhævelse af telereguleringen)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, jf. lovbekendtgørelse nr. 780 af 28. juni 2007, som ændret ved lov nr. 325 af 30. april 2008 og § 4 i lov nr. 479 af 17. juni 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 51 f, stk. 6, ændres »stk. 10« til: »stk. 12«.

2. I § 51 f indsættes efter stk. 6 som nyt stykke:

»Stk. 7 . I tilfælde af flere tjenesters samtidige anvendelse af elektroniske kommunikationsnet skal der ved fastsættelsen af prisen for et samtrafikprodukt foretages en ligelig fordeling af omkostningerne mellem tjenesterne.«

Stk. 7-9 bliver herefter stk. 8-10.

3. I § 51 f, stk. 7, der bliver stk. 8, ændres »den i stk. 5, nr. 1, nævnte prisfastsættelsesmetode« til: »de prisfastsættelsesmetoder, der er nævnt i stk. 5, nr. 1 og 4,«.

4. I § 51 f indsættes efter stk. 9, der bliver stk. 10, som nyt stykke:

»Stk. 11. Hvis en udbyder ikke fremlægger tilstrækkelig dokumentation efter § 107, stk. 1, til fastsættelse af priserne, kan IT- og Telestyrelsen træffe afgørelse på det foreliggende grundlag. Hvis der senere på baggrund af fremlagt tilstrækkelig dokumentation kan være grundlag for efterregulering, finder § 78, stk. 2 og 3, tilsvarende anvendelse.«

Stk. 10 og 11 bliver herefter stk. 12 og 13.

5. § 64 affattes således:

»§ 64. Udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, der får oplysninger fra en anden udbyder før, under eller efter forhandlinger om aftaler om adgang eller samtrafik, må udelukkende anvende disse oplysninger til det formål, hvortil de er givet, og til enhver tid behandle de oplysninger, der er fremsendt eller opbevares, fortroligt. De modtagne oplysninger må ikke videregives til andre, som herved kan opnå en konkurrencemæssig fordel, og navnlig ikke til andre afdelinger, datterselskaber eller partnere.«

6. I § 65, stk. 4, indsættes som 2. pkt.:

»Hvis der senere på baggrund af fremlagt tilstrækkelig dokumentation kan være grundlag for efterregulering, finder § 78, stk. 2 og 3, tilsvarende anvendelse.«

7. I § 78 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Hvis en udbyder ikke har fremlagt tilstrækkelig dokumentation og det derfor har været nødvendigt at træffe en foreløbig afgørelse, skal der ved den endelige afgørelse alene ske efterregulering af priserne, jf. stk. 2, hvis efterreguleringen er til gunst for tredjemand.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

8. I § 78, stk. 3, der bliver stk. 4, indsættes efter »Stk. 2«: »og 3«.

9. I § 101, stk. 1, nr. 7, ændres »§ 78, stk. 4« til: »§ 78, stk. 5«.

10. § 112, stk. 1, affattes således:

»Med bøde straffes

1) den, der overtræder § 13, stk. 1, § 15, stk. 3, § 15, stk. 4, § 15 c, § 34, stk. 3-6, § 64 eller § 86 a, stk. 2, 3 og 5,

2) den, der ikke efterlever en forpligtelse pålagt i medfør af § 51, stk. 1 eller 2, jf. § 51, stk. 3, nr. 2, 3 eller 6,

3) den udbyder af elektroniske kommunika­tionsnet eller -tjenester eller forsyningspligtydelser, der afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til IT- og Telestyrelsen, Telebrugernævnet, Teleklagenævnet, Service 900-Nævnet, Radio- og tv-nævnet eller fortier forhold af betydning for den pågældende sag,

4) den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder § 91, eller

5) den forsyningspligtudbyder, der under særlige omstændigheder ikke overholder de regler, vilkår og forpligtelser, som er nævnt i § 22, stk. 1.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2009.

Stk. 2. Lovens § 1, nr. 4 og 6-9, finder anvendelse på sager, der afsluttes efter lovens ikrafttræden.

Givet på Marselisborg Slot, den 27. december 2008

MARGRETHE R.

/ Helge Sander

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/19/EF af 7. marts 2002 om adgang til og samtrafik mellem elektroniske kommunikationsnet og tilhørende faciliteter (adgangsdirektivet) (EF-Tidende 2002 nr. L 108, s. 7).