Den fulde tekst
L 128
Forslag til lov om Grønlands Selvstyre.
Af statsministeren (Anders Fogh Rasmussen (V)).
Fremsat skr 5/2 09 Tillæg A 4186
Lovf som fremsat 5/2 09 Tillæg A 4091
1.beh 13/3 09 FF 4395
Betænkning 7/5 09 Tillæg B 964
2.beh 12/5 09 FF 7155
3.beh 19/5 09 FF 7689
Lovf som vedt 19/5 09 Tillæg C 518
Lov nr 473 af 12. juni 2009
Beh sammen: L 128, L 129 og L 131
Ordførere: (1.beh) Henrik Høegh (V), Mogens Jensen (S), Søren Espersen (DF), Kristen Touborg (SF), Per Ørum Jørgensen (KF), Niels Helveg Petersen (RV), Line Barfod (EL), Lars-Emil Johansen (SIU), Juliane Henningsen (IA).
Ministre: (1.beh) statsministeren (Anders Fogh Rasmussen).
Efter 1.beh henvist til Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold(UGF).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Med loven etableres Grønlands Selvstyre inden for rammerne af grundloven. Et kommende grønlandsk selvstyre vil herefter kunne beslutte at overtage en række sagsområder, som hidtil har været administreret af staten, og der fastlægges med loven samtidig en ny ordning for de økonomiske relationer mellem staten og selvstyret. Den ny ordning indebærer, at statens tilskud til Grønland fastfryses på det nuværende niveau (3,4 mia. kr. årligt), at selvstyret finansierer sagområder, der overtages, og at indtægter fra råstofaktiviteter i Grønland tilfalder selvstyret. Såfremt selvstyret får indtægter fra råstofaktiviteter, reduceres statens tilskud med et beløb, der svarer til halvdelen af disse indtægter - bortset fra de første 75 mio. kr. årligt, der tilfalder selvstyret. Får selvstyret i ét år så store indtægter, at statens tilskud reduceres til nul bortfalder dette helt for fremtiden.
Lovforslaget byggede på det udkast, som indgik i grønlandsk-dansk selvstyrekommissions betænkning fra april 2008. Lovforslaget havde inden fremsættelsen været forhandlet mellem regeringen og Grønlands landsstyre, og Grønlands Landsting havde på baggrund af en vejledende folkeafstemning indstillet, at lovforslaget fremsattes. Loven trådte i kraft den 21. juni 2009, og samtidig ophæves den eksisterende hjemmestyrelov fra 1979 og fuldmagtsloven om Grønlands indgåelse af folkeretlige aftaler fra 2005.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 99 stemmer (V, S, SF, KF, RV, EL, LA, IA, SIU, TF og Pia Christmas-Møller (UFG)) mod 18 (DF).