Den fulde tekst
L 176
Forslag til lov om ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer, lov om finansiel stabilitet og lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. (Forhøjelse af indskydergarantien og Afviklingsselskabets overtagelse af institutter uden for Det Private Beredskab m.v.).
Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen (KF)).
Fremsat skr 26/3 09 Tillæg A 6042
Lovf som fremsat 26/3 09 Tillæg A 6023
1.beh 31/3 09 FF 5017
Betænkning 16/4 09 Tillæg B 739
2.beh 21/4 09 FF 5847
Tillægsbet 23/4 09 Tillæg B 802
Lovf som vedt 30/4 09 Tillæg C 419
Tilf til tillægsbet 28/4 09 Tillæg B 809
3.beh 30/4 09 FF 6463
Lov nr 338 af 1. maj 2009
Ordførere: (1.beh) Søren Pind (V), Morten Bødskov (S), Colette L. Brix (DF), Jesper Petersen (SF), Mike Legarth (KF), Niels Helveg Petersen (RV), Frank Aaen (EL).
Ministre: (1.beh) økonomi- og erhvervsministeren.
Efter 1.beh henvist til Erhvervsudvalget (ERU).
Efter 2.beh henvist til Erhvervsudvalget (ERU).
Formålet med ændringen af lov om en garantifond for indskydere og investorer er at styrke den eksisterende beskyttelse af den enkelte opsparers indskud og derved øge tilliden til den finansielle sektor i Danmark.
Dækningsbeløbet fra Garantifonden for indskydere og investorer hæves fra 300.000 kr. til et beløb svarende til 100.000 euro. Med loven implementeres et EU-direktiv, der ændrer det gældende direktiv om indskudsgarantiordninger, for så vidt angår dækningsniveau og udbetalingsfrister.
Med loven om de to forhøjelser af dækningsbeløbet opfyldes aftalen mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance om en kreditpakke af 18. januar 2009, ligesom direktivets bestemmelse om dækningsbeløb gennemføres.
Samtidig opretholdes de gældende bestemmelser, som giver fuld dækning til visse særlige indlån. Med loven reduceres desuden Garantifondens frister for udbetaling af dækkede beløb væsentligt.
Endvidere skal lån optaget på baggrund af særligt dækkede obligationer ikke fradrages i indskud i samme pengeinstitut, inden Garantifonden yder dækning.
Med ændringerne i lov om finansiel stabilitet åbnes der mulighed for, at Afviklingsselskabet (Finansiel Stabilitet A/S) kan overtage pengeinstitutter, som ikke er medlem af Det Private Beredskab, men som har modtaget statslige midler eller statslige garantier. Ændringen gør det muligt at overdrage Roskilde Bank A/S fra Danmarks Nationalbank til Finansiel Stabilitet A/S.
Endelig indeholder loven justeringer i lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 111 stemmer.