Dokumentet er Historisk
Senere ændringer til forskriften
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Voerså-Stensnæs Vildtreservat

 

I medfør af § 33 og § 49, stk. 1 og 3, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 114 af 28. januar 1997, fastsættes:

Formål

§ 1. Bekendtgørelsen har til formål at sikre søterritoriet og landarealer ved Voerså og Stensnæs som raste- og fourageringsområde for vandfugle.

Afgrænsning

§ 2. Voerså-Stensnæs Vildtreservat i Nordjyllands Amt omfatter, som angivet på kortbilag:

  1. Landarealer ved Voerså og Stensnæs:

Matr.nr. 2b, 3c, 4a, 6f, 6h, 6i, 6o, 6p, 7b, 7e, 8e, 9f, 11c, 15c, 17g, 18s, 19b, 20a, 21c, 21f, 25ae, 25b, 26a, 27m, 27n, 28o, 32g, 34f, 35e, 36f, 37a, 38d, 60e, Lyngså By, Albæk og 3n, 4c, 5b, 5d, 5m, 6o, 7k, 8q, 9d, 9i, 10k, 10l, 11e, 12b, del af 14a, 14b, 14c, 15a, del af 15b, 16a, 17f, Nr. Voerså By, Albæk.

2) Søterritoriet ved Voerså og Stensnæs afgrænset:

a) Mod nord af en ret linie fra det nordøstligste hjørne af matr.nr. 15c Del af Lyngså By, Albæk til postion 57°13,63´ N. 10°33,71´E (WGS-84).

b) Mod øst og sydøst af rette linier fra ovennævnte position til position 57°12,98´ N. 10°33,08´E (WGS-84) og herfra videre til det østligste punkt på nordmolen ved Voerså Havn.

c) Mod sydvest af en linie følgende nordsiden af molen mod land til skellet mellem matr.nr. 15a og 15m, Del af Nr. Voerså By, Albæk.

Stk. 2. Mod land afgrænses den i stk. 1, nr. 2, nævnte del af søterritoriet af højeste, daglige vandstandslinie.

Jagt

§ 3. Det er forbudt at udøve jagt på eller på anden måde at ombringe, indfange eller forjage vandfugle på de i § 2, stk. 1, nr. 1 nævnte landarealer i september.

Stk. 2. Jagt på vandfugle er forbudt uden for tidsrummet fra 1 time før solnedgang til 1½ time efter solnedgang.

§ 4. Det er forbudt at udøve jagt på eller på anden måde at ombringe, indfange eller forjage pattedyr og fugle på den i § 2, stk.1, nr. 2 nævnte del af søterritoriet.

Stk. 2. Udlægning af lokkefugle på søterritoriet er forbudt.

Stk. 3. Færdsel med ladt skydevåben på søterritoriet er forbudt.

Færdsel

§ 5. Sejlads med motordrevet fartøj med højere hastighed end 5 knob er forbudt på den del af søterritoriet, der er er beliggende inden for en afstand af 500 meter fra højeste, daglige vandstandslinie.

Stk. 2. Brætsejlads er forbudt.

Dispensation og tilsyn

§ 6. Skov- og Naturstyrelsen kan, når særlige forhold taler derfor, dispensere fra bestemmelserne i §§ 3, 4 og 5.

Stk. 2. Skov- og Naturstyrelsens afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 3. Uanset bestemmelserne i § 5 kan Farvandsvæsenet eller andre (f.eks. havne) udføre arbejder i forbindelse med redningsopgaver og den for sejladsen nødvendige afmærkning mv.

§ 7. Skov- og Naturstyrelsen fører tilsyn med, at reservatbestemmelserne overholdes.

Straf og ikrafttrædelse

§ 8. Efter § 54, stk. 1, nr. 5 og nr. 7, i lov om jagt og vildtforvaltning straffes overtrædelse af bestemmelserne i §§ 3-5 eller tilsidesættelse af vilkår, der er fastsat i en dispensation i medfør af § 6 med bøde, medmindre strengere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2001.

Miljø- og Energiministeriet, den 25. juni 2001

Svend Auken

/Ole Christiansen


Bilag 1

AL709_1.GIF Size: (610 X 862)