Den fulde tekst

Lov om ændring af personskatteloven og forskellige andre love

(Forårspakke 2.0 – Vækst, klima, lavere skat)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 959 af 19. september 2006, som ændret bl.a. ved § 9 i lov nr. 540 af 6. juni 2007, § 11 i lov nr. 1235 af 24. oktober 2007 og lov nr. 520 af 17. juni 2008 og senest ved § 3 i lov nr. 1343 af 19. december 2008, foretages følgende ændringer:

1. § 5 affattes således:

»§ 5. Indkomstskatten til staten opgøres som summen af

1) bundskat efter § 6,

2) topskat efter § 7,

3) sundhedsbidrag efter § 8,

4) skat af aktieindkomst efter § 8 a,

5) skat af CFC-indkomst efter § 8 b og

6) skat svarende til kommunal indkomstskat efter § 8 c.«

2. I § 6, stk. 1, og to steder i stk. 3 ændres »kapitalindkomst« til: »nettokapitalindkomst«.

3. § 6, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. For indkomstårene 2010 og 2011 udgør procenten 3,76. For indkomståret 2012 udgør procenten 4,76. For indkomståret 2013 udgør procenten 5,76. For indkomståret 2014 udgør procenten 6,76. For indkomståret 2015 udgør procenten 7,76. For indkomståret 2016 udgør procenten 8,76. For indkomståret 2017 udgør procenten 9,76. For indkomståret 2018 udgør procenten 10,76. For indkomståret 2019 og efterfølgende indkomstår udgør procenten 11,76. For personer, der ikke har pligt til at betale indkomstskat efter § 8 c eller kommunal indkomstskat efter lov om kommunal indkomstskat, udgør procenten for indkomståret 2010 og senere indkomstår 3,76.«

4. § 6 a ophæves.

5. § 7, stk. 1 og 2, ophæves, og i stedet indsættes:

»Skatten efter § 5, nr. 2, udgør 15 pct. af den personlige indkomst med tillæg af heri fradragne og ikke medregnede beløb omfattet af beløbsgrænsen i pensionsbeskatningslovens § 16, stk. 1, og med tillæg af positiv nettokapitalindkomst, der overstiger et grundbeløb på 40.000 kr. (2010-niveau), i det omfang det samlede beløb overstiger bundfradraget anført i stk. 2.

Stk. 2. For indkomståret 2010 udgør bundfradraget 389.900 kr. (2010-niveau). For indkomståret 2011 og senere indkomstår udgør bundfradraget 409.100 kr. (2010-niveau).

Stk. 3. Er en gift persons nettokapitalindkomst lavere end grundbeløbet for positiv nettokapitalindkomst i stk. 1, forhøjes den anden ægtefælles grundbeløb med forskelsbeløbet, hvis ægtefællerne er samlevende ved indkomstårets udløb. Er personens nettokapitalindkomst negativ, modregnes dette beløb i den anden ægtefælles positive nettokapitalindkomst, inden ægtefællens grundbeløb forhøjes efter 1. pkt.«

Stk. 3-10 bliver herefter stk. 4-11.

6. I § 7, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres »stk. 4-9« til: »stk. 5-10«.

7. I § 7, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »et bundfradrag på 190.000 kr.« til: »bundfradraget i stk. 2.«

8. § 7, stk. 5, 2. og 3. pkt., der bliver stk. 6, 2. og 3. pkt., affattes således:

»Til dette formål beregnes skat hos den af ægtefællerne, der har det højeste beregningsgrundlag efter stk. 5. Skatten beregnes med 15 pct. af denne ægtefælles beregningsgrundlag efter stk. 5 med tillæg af den del af ægtefællernes samlede positive nettokapitalindkomst, der overstiger det dobbelte af grundbeløbet i stk. 1.«

9. I § 7, stk. 5, der bliver stk. 6, ændres »bundfradraget på 190.000 kr.« til: »bundfradraget i stk. 2.«

10. I § 7, stk. 6, der bliver stk. 7, ændres »stk. 5« til: »stk. 6«, og to steder ændres »stk. 4« til: »stk. 5«.

11. I § 7, stk. 7, der bliver stk. 8, ændres »kapitalindkomst« til: »nettokapitalindkomst over grundbeløbet i stk. 1«.

12. I § 7, stk. 7, der bliver stk. 8, ændres »stk. 6« til: »stk. 7«.

13. I § 7, stk. 8, der bliver stk. 9, ændres to steder »kapitalindkomst« til: »nettokapitalindkomst over grundbeløbet i stk. 1«.

14. I § 7, stk. 9, der bliver stk. 10, ændres to steder »stk. 4« til: »stk. 5«.

15. § 7, stk. 10, der bliver stk. 11, affattes således:

»Stk. 11. Grundbeløb og bundfradrag i stk. 1 og 2 reguleres efter § 20.«

16. § 8, stk. 1, affattes således:

»Sundhedsbidrag efter § 5, nr. 3, beregnes af den skattepligtige indkomst med den procent, der anføres i 2.-9. pkt. For indkomstårene 2010 og 2011 udgør procenten 8,0. For indkomståret 2012 udgør procenten 7,0. For indkomståret 2013 udgør procenten 6,0. For indkomståret 2014 udgør procenten 5,0. For indkomståret 2015 udgør procenten 4,0. For indkomståret 2016 udgør procenten 3,0. For indkomståret 2017 udgør procenten 2,0. For indkomståret 2018 udgør procenten 1,0. For indkomståret 2019 og efterfølgende indkomstår udgør procenten 0.«

17. I § 8 a, stk. 1, ændres »26.400 kr.« til: »48.300 kr. (2010-niveau)« og »på 28 pct.« til: », der for indkomstårene 2010 og 2011 udgør 28 pct. og for indkomståret 2012 og efterfølgende indkomstår udgør 27 pct.«

18. § 8 a, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Skat af aktieindkomst, der overstiger et grundbeløb på 48.300 kr. (2010-niveau), beregnes med 42 pct. Skatten indgår i slutskatten, og den udbytteskat, der er indeholdt i denne del af udbyttet efter kildeskattelovens § 65, modregnes i slutskatten efter kildeskattelovens § 67.«

19. I § 8 a, stk. 5, ændres »de i stk. 2 nævnte skatteprocenter af beløb, der overstiger grundbeløbene« til: »skatteprocenten nævnt i stk. 2 af beløb, der overstiger grundbeløbet«.

20. I § 8 a, stk. 6, ændres »af dobbelte« til: »af dobbelt« og »de dobbelte« til: »det dobbelte«.

21. I § 9 udgår »6 a,«, og to steder udgår »§ 6 a og«.

22. § 10, stk. 1, affattes således:

»For her i landet fuldt skattepligtige personer udgør personfradragets grundbeløb 42.900 kr. (2010-niveau).«

23. I § 10, stk. 2, ændres »17.600 kr.« til: »32.200 kr. (2010-niveau).«

24. Efter§ 10 indsættes:

»§ 11. For den del af den skattepligtiges negative nettokapitalindkomst, der ikke overstiger et beløb på 50.000 kr., beregnes et nedslag i skatten med den procent, der anføres i stk. 2. Nedslaget modregnes i skatterne efter §§ 6, 7 og 8 og § 8 a, stk. 2, indkomstskat til kommunen og kirkeskat i den nævnte rækkefølge.

Stk. 2. For indkomståret 2012 udgør procenten 1. For indkomståret 2013 udgør procenten 2. For indkomståret 2014 udgør procenten 3. For indkomståret 2015 udgør procenten 4. For indkomståret 2016 udgør procenten 5. For indkomståret 2017 udgør procenten 6. For indkomståret 2018 udgør procenten 7. For indkomståret 2019 og efterfølgende indkomstår udgør procenten 8.

Stk. 3. For en gift person modregnes den anden ægtefælles positive nettokapitalindkomst ved opgørelsen af negativ nettokapitalindkomst efter stk. 1, hvis ægtefællerne er samlevende ved indkomstårets udløb.

Stk. 4. Hvis en gift person ikke kan udnytte nedslaget beregnet efter stk. 1 og 2, modregnes den ikke udnyttede del i den anden ægtefælles skatter, hvis ægtefællerne er samlevende ved indkomstårets udløb.«

25. I § 12, stk. 1, ændres »§ 5, nr. 7« til: »§ 5, nr. 6« og »§ 5, nr. 4« til: »§ 5, nr. 3«.

26. I § 13, stk. 1, udgår to steder », 6 a«.

27. I § 13, stk. 2, udgår »6 a,«.

28. I § 13, stk. 3 og 4, udgår to steder », 6 a«.

29. I § 19 udgår »§ 6 a og«, og »59 pct.« ændres til: »51,5 pct.«

30. § 20, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Reguleringstallet udgør 100,0 for indkomstårene 2009 og 2010.«

31. § 20, stk. 4, ophæves.

32. Efter§ 25 indsættes:

»§ 26. For indkomstårene 2012-2019 beregnes en kompensation, hvis forskelsbeløbet beregnet efter stk. 2 og 3 er negativt. Kompensationen modregnes i skatterne efter §§ 6, 7 og 8 og § 8 a, stk. 2, indkomstskat til kommunen og kirkeskat i den nævnte rækkefølge.

Stk. 2. I beregningen af forskelsbeløbet indgår følgende beløb:

1) 1,5 pct. af grundlaget for bundskatten, jf. § 6, i det omfang grundlaget overstiger et bundfradrag på 44.800 kr. (2010-niveau). For personer, som ved indkomstårets udløb ikke er fyldt 18 år og ikke har indgået ægteskab, er bundfradraget 33.600 kr. (2010-niveau).

2) 6 pct. af den personlige indkomst med tillæg af positiv nettokapitalindkomst, i det omfang grundlaget overstiger et bundfradrag på 362.800 kr. (2010-niveau).

3) 15 pct. af grundlaget for topskat, jf. § 7, stk. 1, i det omfang grundlaget overstiger et bundfradrag på 362.800 kr. (2010-niveau) fratrukket 15 pct. af grundlaget for topskat, jf. § 7, stk. 1, i det omfang grundlaget overstiger bundfradraget anført i § 7, stk. 2.

4) 1 pct. af grundlaget for aktieindkomstskat, jf. § 8 a, stk. 1 og 2.

5) 8 pct. plus procenten ved beregning af indkomstskat til kommunen og kirkeskat af fradraget beregnet efter ligningslovens § 9 J fratrukket et fradrag opgjort på samme grundlag ved anvendelse af en fradragsprocent på 4,25 og et grundbeløb på 14.200 kr. (2010-niveau).

6) Skatteværdien opgjort efter § 12 af et grundbeløb på 1.900 kr. (2010-niveau).

7) 8 pct. minus skatteprocenten for sundhedsbidraget, jf. § 8, af summen af negativ nettokapitalindkomst, der overstiger beløbsgrænsen i § 11, stk. 1, og udgifter af den art, der fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, men ikke ved opgørelsen af personlig indkomst og kapitalindkomst (ligningsmæssige fradrag).

Stk. 3. Forskelsbeløbet opgøres som summen af beløbene opgjort efter stk. 2, nr. 1-5, fratrukket beløbet opgjort efter stk. 2, nr. 6. Er beløbet negativt, sættes det til 0. Fra dette beløb trækkes beløbet opgjort efter stk. 2, nr. 7.

Stk. 4. Hvis en gift person har negativ nettokapitalindkomst, modregnes dette beløb i den anden ægtefælles positive nettokapitalindkomst, inden beløbet efter stk. 2, nr. 2, beregnes, hvis ægtefællerne er samlevende ved indkomstårets udløb.

Stk. 5. Hvis en gift persons personlige indkomst med tillæg af positiv nettokapitalindkomst er lavere end bundfradraget i stk. 2, nr. 2, forhøjes den anden ægtefælles bundfradrag med forskelsbeløbet, inden beløbet efter stk. 2, nr. 2, beregnes, hvis ægtefællerne er samlevende ved indkomstårets udløb. 1. pkt. finder ikke anvendelse for indkomstår, hvor der er valgt beskatning efter kildeskattelovens § 48 F, stk. 1-3.

Stk. 6. For ægtefæller finder § 7, stk. 5-10, anvendelse ved beregning af beløbet efter stk. 2, nr. 3, med de bundfradrag, der er anført i stk. 2, nr. 3.

Stk. 7. Hvis en gift person har positiv nettokapitalindkomst, modregnes dette beløb i den anden ægtefælles negative nettokapitalindkomst, inden beløbet efter stk. 2, nr. 7, beregnes, hvis ægtefællerne er samlevende ved indkomstårets udløb.

Stk. 8. Grundbeløb og bundfradrag i stk. 2, nr. 1, 2, 3, 5 og 6, reguleres efter § 20.«

§ 2

I lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 171 af 6. marts 2009, som ændret ved § 5 i lov nr. 392 af 25. maj 2009, foretages følgende ændring:

1. § 45 A ophæves.

§ 3

I lov om beskatning ved dødsfald (dødsboskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 908 af 28. august 2006, som ændret bl.a. ved lov nr. 348 af 18. april 2007, § 5 i lov nr. 540 af 6. juni 2007 og § 1 i lov nr. 521 af 17. juni 2008 og senest ved § 2 i lov nr. 1343 af 19. december 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 14, stk. 1, ændres »§ 16, stk. 4« til: »§ 16, stk. 3«.

2. I § 15, stk. 4 og 5, ændres to steder »§ 16, stk. 3« til: »§ 16, stk. 2«.

3. I § 16, stk. 1, nr. 1, og stk. 4, nr. 1, og i § 32, stk. 1, nr. 1, og stk. 4, nr. 1, ændres »28 pct.« til: »27 pct.«, og efter »stk. 1,« indsættes: »og«.

4. I § 16, stk. 1, nr. 2, og stk. 4, nr. 2, og i § 32, stk. 1, nr. 2, og stk. 4, nr. 2 , ændres »43 pct.« til: »42 pct.« og », og« til: ».«

5. § 16, stk. 1, nr. 3, og § 16, stk. 2, ophæves.

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 2-4.

6. § 16, stk. 4, nr. 3, der bliver § 16, stk. 3, nr. 3, og § 32, stk. 4, nr. 3, der bliver § 32, stk. 3, nr. 3, ophæves.

7. I § 16, stk. 5, der bliver § 16, stk. 4, og § 32, stk. 5, der bliver § 32, stk. 4, ændres »beløbsgrænserne« til: »beløbsgrænsen«, og »stk. 1-4« ændres til: »stk. 1-3«.

8. I § 30 a, stk. 4 og 8, ændres »§ 32, stk. 3« til: »§ 32, stk. 2«.

9. § 32, stk. 1, nr. 3, og § 32, stk. 2, ophæves.

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 2-4.

10. I § 63, stk. 2, udgår », 6 a«.

11. § 63, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Ved beregningen af skat efter personskattelovens § 5, nr. 2, i dødsåret finder personskattelovens § 7, stk. 3, anvendelse, jf. dog stk. 9.«

12. I § 63 indsættes efter stk. 4 som nye stykker:

»Stk. 5. Ved beregning af nedslag efter personskattelovens § 11 i dødsåret finder personskattelovens § 11, stk. 3 og 4, anvendelse, jf. dog stk. 9.

Stk. 6. Ved beregning af kompensation efter personskattelovens § 26 i dødsåret finder personskattelovens § 26, stk. 4, 5 og 7, anvendelse, jf. dog stk. 9.«

Stk. 5-7 bliver herefter stk. 7-9.

13. I § 63, stk. 5, der bliver stk. 7, ændres to steder »stk. 3 og 4« til: »stk. 3-6«.

14. I § 63, stk. 6, der bliver stk. 8, ændres »de« til: »det«.

15. I § 63, stk. 7, der bliver stk. 9, ændres »stk. 3-6« til: »stk. 3-8«.

16. I § 67, stk. 7, ændres »§ 16, stk. 5« til: »§ 16, stk. 4« og »§ 32, stk. 5« til: »§ 32, stk. 4«.

17. I § 69, stk. 2, ændres »§ 32, stk. 3 og 4« til: »§ 32, stk. 2 og 3«.

§ 4

I kildeskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1086 af 14. november 2005, som ændret bl.a. ved § 14 i lov nr. 404 af 8. maj 2006, § 9 i lov nr. 515 af 7. juni 2006, § 7 i lov nr. 540 af 6. juni 2007 og § 7 i lov nr. 335 af 7. maj 2008 og senest ved § 1 i lov nr. 1344 af 19. december 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 5, ændres »28 pct.« til: »27 pct.«

2. I § 48, stk. 4, og § 50, stk. 2, ændres »§§ 9-12« til: »§§ 9, 10 og 12«.

3. I § 65, stk. 1, 1. og 2. pkt., og i § 65 A, stk. 1, ændres »28 pct.« til: »27 pct.«

§ 5

I lov om kommunal indkomstskat, jf. lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006, som ændret ved § 5 i lov nr. 1577 af 20. december 2006, foretages følgende ændring:

1. I § 5, stk. 1, ændres »§§ 10-12« til: »§§ 10 og 12«.

§ 6

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 176 af 11. marts 2009, som ændret ved § 13 i lov nr. 1587 af 20. december 2006, § 13 i lov nr. 275 af 7. april 2009 og § 6 i lov nr. 392 af 25. maj 2009, foretages følgende ændring:

1. § 9 J affattes således:

»§ 9 J. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan lønmodtagere m.fl. og selvstændigt erhvervsdrivende fradrage procenten anført i stk. 2 af grundlaget for arbejdsmarkedsbidrag efter arbejdsmarkedsbidragslovens § 2, stk. 1, nr. 1 og 2, jf. dog arbejdsmarkedsbidragslovens § 3, og §§ 4 og 5 med fradrag af bidrag og præmier til pensionsordninger m.v. omfattet af § 18 i pensionsbeskatningsloven. Fradraget kan dog højst udgøre grundbeløbet anført i stk. 2. 1. og 2. pkt. finder ikke anvendelse for bidragspligtige, som efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst anses for hjemmehørende i en fremmed stat, i Grønland eller på Færøerne, og som erhverver bidragspligtig indkomst ved beskæftigelse udført i udlandet for en udenlandsk arbejdsgiver. Hvis beregningen medfører, at fradraget er negativt, sættes fradraget til 0 kr. for det pågældende indkomstår.

Stk. 2. For indkomstårene 2010 og 2011 udgør procenten 4,25 og grundbeløbet 13.600 kr. (2010-niveau). For indkomståret 2012 udgør procenten 4,4 og grundbeløbet 14.100 kr. (2010-niveau). For indkomståret 2013 udgør procenten 4,5 og grundbeløbet 14.400 kr. (2010-niveau). For indkomståret 2014 udgør procenten 4,65 og grundbeløbet 14.900 kr. (2010-niveau). For indkomståret 2015 udgør procenten 4,8 og grundbeløbet 15.400 kr. (2010-niveau). For indkomståret 2016 udgør procenten 5,0 og grundbeløbet 16.000 kr. (2010-niveau). For indkomståret 2017 udgør procenten 5,2 og grundbeløbet 16.600 kr. (2010-niveau). For indkomståret 2018 udgør procenten 5,4 og grundbeløbet 17.300 kr. (2010-niveau). For indkomståret 2019 og efterfølgende indkomstår udgør procenten 5,6 og grundbeløbet 17.900 kr. (2010-niveau). Grundbeløbene reguleres efter personskattelovens § 20.«

§ 7

I lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 272 af 3. april 2009, foretages følgende ændring:

1. I § 2, stk. 2, 2. pkt., ændres »28 pct.« til: »27 pct.«

§ 8

I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1126 af 24. november 2005, som ændret senest ved § 6 i lov nr. 98 af 10. februar 2009, foretages følgende ændring:

1. I § 5, stk. 1, nr. 2, ændres »mellemskatten efter § 6 a« til: »topskatten efter § 7«.

§ 9

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. § 1, nr. 1-23 og 25-31, § 2, § 3, nr. 10, 11 og 14, og §§ 6 og 8 har virkning fra indkomståret 2010, jf. dog stk. 6.

Stk. 3. § 1, nr. 24 og 32, § 3, nr. 12, 13 og 15, § 4, nr. 2, og § 5 har virkning fra indkomståret 2012.

Stk. 4. § 3, nr. 3, finder anvendelse på boer og mellemperioder vedrørende personer, der er afgået ved døden den 1. januar 2012 eller senere, og ved skifte af uskiftede boer, når anmodning om skifte indgives den 1. januar 2012 eller senere. § 3, nr. 1, 2, 4-8, 16 og 17, finder anvendelse på boer og mellemperioder vedrørende personer, der er afgået ved døden den 1. januar 2010 eller senere, og ved skifte af uskiftede boer, når anmodning om skifte indgives den 1. januar 2010 eller senere.

Stk. 5. § 4, nr. 1 og 3, og § 7 har virkning fra den 1. januar 2012.

Stk. 6. Hvis en skattepligtig med fremadforskudt indkomstår 2011 modtager udbytte i perioden mellem den 1. januar 2012 og indkomstårets slutning, udgør endelig skat efter personskattelovens § 8 a, stk. 1, som ændret ved denne lovs § 1, nr. 17, af denne del af aktieindkomsten 27 pct. Tilsvarende gælder afståelsessummer omfattet af ligningslovens § 16 B, stk. 1. De nævnte udbytter og afståelsessummer anses i størst muligt omfang for at udgøre den del af aktieindkomsten for indkomståret 2011, hvoraf der beregnes endelig skat.

Stk. 7. Hvis en skattepligtig med bagudforskudt indkomstår 2012 modtager udbytte i perioden mellem indkomstårets begyndelse og den 1. januar 2012, udgør endelig skat efter personskattelovens § 8 a, stk. 1, som ændret ved denne lovs § 1, nr. 17, af denne del af aktieindkomsten 28 pct. Tilsvarende gælder afståelsessummer omfattet af ligningslovens § 16 B, stk. 1. De nævnte udbytter og afståelsessummer anses i størst muligt omfang for at udgøre den del af aktieindkomsten for 2012, hvoraf der beregnes endelig skat.

Givet på Christiansborg Slot, den 12. juni 2009

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Kristian Jensen