Dokumentet er Historisk
Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om begrænsning af salg og anvendelse af creosot

§ 1

I bekendtgørelse nr. 665 af 4. juli 1996 om begrænsning af salg og anvendelse af creosot, som ændret ved bekendtgørelse nr. 535 af 18. juni 2003, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 30, § 45, stk. 1, § 59, stk. 4, og § 60 i lov om kemiske stoffer og produkter, jf. lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006, som ændret ved lov nr. 97 af 10. februar 2009, fastsættes:«

2. § 1, stk. 2, ophæves.

3. § 2, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Reglen i stk. 1 gælder ikke kemiske stoffer og produkter indeholdende creosot til træbeskyttelse omfattet af bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1907/2006/EF af 18. december 2006.«

4. § 3, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Reglen i stk. 1 gælder ikke træ behandlet med creosot omfattet af bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1907/2006/EF af 18. december 2006.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 14. september 2009.

Miljøministeriet, den 5. september 2009

Troels Lund Poulsen

/ Claus Torp