Dokumentet er Historisk
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af reglerne om videokommunikation

I medfør af § 106, stk. 3, i lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Politi- og domstolsreform) og § 3, stk. 2, i lov nr. 493 af 12. juni 2009 om ændring af retsplejeloven og udlændingeloven (videokommunikation ved fristforlængelser og justering af dommernormering) fastsættes:

§ 1. Retsplejelovens § 149, stk. 7, § 174, stk. 2 og 3, § 192, § 831, stk. 8, og § 854 som affattet ved § 1, nr. 61, 64, 68 og 132, i lov nr. 538 af 8. juni 2006 træder i kraft den 1. november 2009.

Stk. 2. Retsplejelovens § 353, stk. 6, § 365, stk. 4 og 5, § 378, stk. 3, § 386 a, § 398, stk. 2, 3. pkt., og § 506 som affattet ved § 1, nr. 86, 87, 92, 97, 101 og 107, i lov nr. 538 af 8. juni 2006 finder anvendelse på telekommunikation med billede fra den 1. november 2009.

§ 2. Retsplejelovens § 748, stk. 8-10, som affattet ved § 1, nr. 130, i lov nr. 538 af 8. juni 2006 ophæves den 1. november 2009, jf. § 1, nr. 3, i lov nr. 493 af 12. juni 2009.

Stk. 2. Retsplejelovens §§ 748 a og 748 b som affattet ved § 1, nr. 4, i lov nr. 493 af 12. juni 2009 træder i kraft den 1. november 2009.

Stk. 3. Retsplejelovens § 848, stk. 1, 2. pkt., § 916, stk. 1, 2. pkt., § 917, stk. 2, 3. pkt., § 937, stk. 1, 3. pkt., og § 972, stk. 2, 2. pkt., som affattet ved § 1, nr. 5, i lov nr. 493 af 12. juni 2009 træder i kraft den 1. november 2009.

Justitsministeriet, den 25. september 2009

Brian Mikkelsen

/ Lars Hjortnæs