Den fulde tekst
L 11
Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel stabilitet og forskellige andre love. (Registrering af kreditvurderingsbureauer, godkendelsesordning for udenlandske clearingcentraler, overførsel af tilsyn fra Finanstilsynet til Konkurrencestyrelsen, sekretariatsbistand for Garantifonden for Indskydere og Investorer m.v.).
Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen (KF)).
Fremsat skr 7/10 09 Tillæg A
Lovf som fremsat 7/10 09 Tillæg A
1.beh 3/11 09 FF
Betænkning 24/11 09 Tillæg B
2.beh 8/12 09 FF
3.beh 10/12 09 FF
Lovf som vedt 10/12 09 Tillæg C
Lovf optrykt efter 2.beh 8/12 09 H
Lov nr 1273 af 16. december 2009.
Ordførere: (1.beh) Jacob Jensen (V), Jens Christian Lund (S), Colette L. Brix (DF), Karsten Hønge (SF), Mike Legarth (KF), Morten Østergaard (RV), Frank Aaen (EL).
Ministre: (1.beh) økonomi- og erhvervsministeren.
Efter 1.beh henvist til Erhvervsudvalget (ERU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslaget fremsattes bl.a. med henblik på at øge konkurrencen på værdipapirhandelsområdet og for at sikre, at Danmark levede op til sine forpligtelser i EU-forordningen om kreditvurderingsbureauer. Loven skal loven sikre Finanstilsynet de nødvendige tilsynsbeføjelser i relation til revisionsudvalg.
Loven giver bedre mulighed for at anvende clearingydelser leveret fra udlandet og gør Finanstilsynets reaktionsmuligheder mere smidige i tilfælde af en firmapensionskasses insolvens. Endvidere bliver udenlandske kreditinstitutters filialer, der opererer i Danmark, underlagt den samme pligt som danske kreditinstitutter til at offentliggøre oplysninger om Finanstilsynets vurdering af instituttet.
Ved ændringsforslag fremsat af økonomi- og erhvervsministeren ændredes minimumskapitalkravet for forsikringsselskaber, der udøver genforsikringsvirksomhed, til 3,2 mio. euro og minimumskapitalkravet for captivegenforsikringsselskaber til 1,1 mio. euro. Desuden blev ikrafttrædelsen af visse dele af loven udskudt.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 110 stemmer (V, S, DF, SF, KF, RV og LA) mod 2 (EL).