Dokumentet er Historisk
Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven)1)

(Ændret beregning af registreringsafgift ved nedvejning eller ombygning af varebil til personbil)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 631 af 25. juni 2008, som ændret bl.a. ved § 3 i lov nr. 1337 af 19. december 2008 og § 4 i lov nr. 1338 af 19. december 2008 og senest ved § 2 i lov nr. 1386 af 21. december 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 1 a, stk. 1, indsættes efter »skal afgiftsberigtiges på ny«: »efter reglerne for brugte køretøjer i § 4 eller § 5«.

2. I § 1 a, stk. 2, 1. pkt., ændres », modregnes ved opgørelsen af den nye registreringsafgift, jf. § 7 b, stk. 2« til: »opgjort efter reglerne for brugte køretøjer i § 4 eller § 5 på grundlag af køretøjets afgiftspligtige værdi før nedvejningen, modregnes ved opgørelsen af den nye registreringsafgift«.

3. I § 1 a, stk. 2, indsættes som 3. pkt.:

»Ved nedvejning til 3 t eller mindre af en varebil, der er afgiftsberigtiget efter § 5, stk. 2, 2. pkt., kan der højst modregnes med 56.800 kr.«

4. I § 4, stk. 1, ændres »Afgiften beregnes for nye køretøjer og køretøjer, der har mistet deres identitet« til: »Afgiften beregnes for nye køretøjer og for genopbyggede køretøjer, der skal afgiftsberigtiges efter § 7«.

5. I § 5, stk. 1, ændres »For nye biler og for biler, der har mistet deres identitet« til: »For nye biler og for genopbyggede biler, der skal afgiftsberigtiges efter § 7«.

6. I § 5, stk. 8, ændres »Beløbene i stk. 1, 2, 4, 5 og 7« til: »Beløbene i stk. 1, 2, 4, 5, 7 og 12«.

7. § 5, stk. 12, 2. og 3. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»For biler, der er omfattet af stk. 1, nedsættes afgiften efter reglerne for brugte varebiler i stk. 8 med 50 pct. af den del af bilens afgiftspligtige værdi før ændringen, der overstiger 16.900 kr. (2010-niveau). For biler, der er omfattet af stk. 2, nedsættes afgiften efter reglerne for brugte varebiler i stk. 8 med 30 pct. af den del af bilens afgiftspligtige værdi før ændringen, der overstiger 34.100 kr. Dog kan nedslaget højst udgøre 56.800 kr., reguleret efter stk. 8, for biler omfattet af stk. 2, 2. pkt.«

8. I § 5, stk. 13, ændres »Beløbet i stk. 1« til: »Beløbet i stk. 1 og 12«.

9. I § 7 b, stk. 2, nr. 3, indsættes som 2. pkt.:

»Dog godtgøres afgiften af en varebil, der er afgiftsberigtiget med 95 pct., på grundlag af en afgiftssats på 95 pct.«

10. I § 29 a, stk. 2, ændres », modregnes ved opgørelsen af den nye registreringsafgift, jf. § 7 b, stk. 2, nr. 3« til: »opgjort efter reglerne for brugte køretøjer i § 5 på grundlag af køretøjets afgiftspligtige værdi før nedvejningen, modregnes ved opgørelsen af den nye registreringsafgift«.

11. § 29 b, 2. pkt., affattes således:

»Afgiften nedsættes dog efter reglerne for brugte varebiler i § 5 med 95 pct., respektive 50 pct., af den del af varebilens afgiftspligtige værdi før ombygningen, der overstiger 16.900 kr. (2010-niveau). Beløbet reguleres efter personskattelovens § 20.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Loven har virkning for køretøjer, der anmeldes til registrering i Centralregisteret for Motorkøretøjer den 23. marts 2010 eller senere. Varebiler, der i 2010, men inden den 23. marts 2010, er anmeldt til told- og skatteforvaltningen til berigtigelse af registreringsafgift med 95 pct. efter § 29 eller § 29 a i registreringsafgiftsloven, kan frem til udgangen af juni måned 2010 anmeldes til told- og skatteforvaltningen til omregistrering fra varebil til personbil efter den hidtidige affattelse af registreringsafgiftsloven.

Givet på Amalienborg, den 11. juni 2010

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Troels Lund Poulsen

Officielle noter

1) Loven har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) som ændret ved direktiv 98/48/EF.