Dokumentet er Historisk
Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Formål

Kapitel 2   Nøgletal for rådgivere

Kapitel 3   Nøgletal for entreprenører

Kapitel 4   Nøgletal for bygherrer og forretningsførere

Kapitel 5   Fællesbestemmelser om ændring, beregning, offentliggørelse og dokumentation

Kapitel 6   Ikrafttræden

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4

Bilag 5

Bilag 6

Bilag 7

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om nøgletal for alment byggeri m.v.

I medfør af § 113, stk. 1, § 143, stk. 3, og § 160 i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204 af 10. december 2009, og § 25, stk. 3, og § 27 i lov om friplejeboliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 786 af 18. august 2009, fastsættes:

Kapitel 1

Formål

§ 1. Formålet med denne bekendtgørelse er at fremme kvalitet og effektivitet i byggeriet ved brug af nøgletal, jf. § 6, stk. 1, og dermed

1) give bygherrerne bedre mulighed for at udvælge de mest velegnede tilbudsgivere til løsning af en opgave,

2) give bygherrer, rådgivere og entreprenører bedre mulighed for at sammenligne sig med hinanden med hensyn til såvel byggeprocessen som produktet (den færdige bebyggelse),

3) give kommunalbestyrelsen eller regionsrådet bedre mulighed for at vælge den mest velegnede bygherre til et alment byggeprojekt samt

4) sikre større gennemsigtighed og fremme mere systematiske læringsprocesser.

Anvendelsesområde

§ 2. Bekendtgørelsen gælder for anvendelse og indsamling af nøgletal i forbindelse med etablering af

1) almene familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger i henhold til § 115 i lov om almene boliger m.v.,

2) selvejende ungdomsboliger i henhold til § 117 i lov om almene boliger m.v. og

3) friplejeboliger med offentlig støtte i henhold til § 10, stk. 1, i lov om friplejeboliger.

§ 3. Kapitel 2 om nøgletal for rådgivere gælder, hvis det samlede anslåede honorar til rådgivning ekskl. moms medfører annonceringspligt efter tilbudsloven eller udbudspligt efter udbudsdirektivet.

Stk. 2. Uanset stk. 1 skal der kun afleveres nøgletal fra tilbudsgivere for tidligere gennemførte evalueringer til brug for udvælgelse efter § 7, hvis det konkrete anslåede rådgiverhonorar overstiger 150.000 kr. ekskl. moms.

Stk. 3. Uanset stk. 1 skal der kun indsamles oplysninger fra rådgiveren til beregning af nøgletal efter §§ 8 og 9, hvis det konkrete rådgiverhonorar overstiger 150.000 kr. ekskl. moms.

§ 4. Kapitel 3 om nøgletal for entreprenører gælder, hvis byggeprojektets samlede anslåede entrepriseudgifter overstiger 5 mio. kr. ekskl. moms.

Stk. 2. Uanset stk. 1 skal der kun afleveres nøgletal fra tilbudsgivere for tidligere gennemførte evalueringer til brug for udvælgelse efter § 10, hvis den konkrete anslåede entreprisesum overstiger 1,5 mio. kr. ekskl. moms.

Stk. 3. Uanset stk. 1 skal der kun indsamles oplysninger fra entreprenøren til beregning af nøgletal efter §§ 11-13, hvis den konkrete entreprisesum overstiger 300.000 kr. ekskl. moms.

§ 5. Kapitel 4 om nøgletal for bygherrer og forretningsførere i byggefasen gælder, hvis byggeprojektets samlede anslåede entrepriseudgifter overstiger 5 mio. kr. ekskl. moms.

Stk. 2. Uanset stk. 1 skal der ikke indsamles oplysninger til beregning af nøgletal om bestillertilfredshed, jf. bilag 6, for friplejeboliger med offentlig støtte i henhold til § 10, stk. 1, i lov om friplejeboliger.

Stk. 3. Uanset stk. 1 kan kommunalbestyrelsen beslutte, at der ikke skal indsamles oplysninger til beregning af nøgletal om bestillertilfredshed, jf. bilag 6, for projekter, hvor kommunen er bygherre, og hvor bygherrefunktionen ikke er udskilt i en selvstændig forvaltningsmæssig enhed. Tilsvarende gælder for regionsrådet.

Stk. 4. Uanset stk. 1 skal der alene indsamles oplysninger til beregning af nøgletal om forventet energiforbrug, jf. bilag 6, for projekter, hvor der foretages en energimærkning efter reglerne om energimærkning ved opførelse af nye bygninger i medfør af lov om fremme af energibesparelser i bygninger.

Stk. 5. Uanset stk. 1 skal der kun indsamles oplysninger til beregning af nøgletal om vurdering af bebyggelsen, jf. bilag 6, hvis byggeprojektets samlede anslåede entrepriseudgifter overstiger 10 mio. kr. ekskl. moms.

Definitioner

§ 6. Ved nøgletal forstås i denne bekendtgørelse de oplysninger, der fremgår af bilag 1, og som er indsamlet efter §§ 8 og 9, de oplysninger, der fremgår af bilag 3, og som er indsamlet efter §§ 11-13, og de oplysninger, der fremgår af bilag 6, og som er indsamlet efter §§ 15-18.

Stk. 2. Ved rådgiver forstås den arkitektvirksomhed, rådgivende ingeniørvirksomhed eller lignende, som bygherren har indgået aftale med om udførelse af en rådgivningsopgave om projektering, byggeledelse eller fagtilsyn i tilknytning til byggeri.

Stk. 3. Ved entreprenør forstås den udførende virksomhed, som bygherren har indgået aftale med om udførelse af en entrepriseopgave i tilknytning til byggeri.

Stk. 4. Ved evaluator forstås en privat virksomhed eller anden privat juridisk person, der beregner nøgletal, og som er uafhængig af personlige eller økonomiske interesser i den virksomhed og i den sag, oplysningerne vedrører.

Stk. 5. Ved bestiller forstås kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor boligerne etableres.

Kapitel 2

Nøgletal for rådgivere

Anvendelse af nøgletal i forbindelse med udvælgelse

§ 7. Bygherren skal til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation, af tilbudsgivere til udførelse af en rådgivningsopgave forlange, at tilbudsgivere afleverer nøgletal til bygherren for tidligere gennemførte evalueringer.

Stk. 2. Nøgletal skal omfatte oplysninger vedrørende kundetilfredshed, jf. bilag 1. Nøgletal kan tilvejebringes efter bilag 1 i bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v.

Stk. 3. Bygherren skal til brug for udvælgelsen tillige forlange, at tilbudsgivere, der har fået beregnet nøgletal af en evaluator i mindst tre tidligere gennemførte evalueringer, desuden afleverer et vægtet gennemsnit for nøgletallene, samt oplysninger om det samlede antal evalueringer. Hvis tilbudsgiver deltager i et byggeprojekt, hvor tilbudsgiver skal evalueres to gange, jf. § 9, stk. 2, kan tilbudsgiver aflevere et vægtet gennemsnit for nøgletallene til brug for udvælgelsen, hvori også indgår de af nøgletallene for den konkrete rådgivningsopgave, der er beregnet efter den første evaluering, indtil alle nøgletallene er beregnet efter den anden evaluering.

Stk. 4. Ved beregning af de vægtede gennemsnit for nøgletallene, jf. bilag 1, vægtes nøgletallene med honorarerne for de evaluerede rådgivningsopgaver.

Stk. 5. Bygherren skal sikre ligebehandling af samtlige potentielle tilbudsgivere, herunder forlange at tilbudsgivere, som ikke er i besiddelse af nøgletal, skal aflevere tilsvarende oplysninger attesteret af en uvildig tredjepart.

Stk. 6. Nøgletal og øvrige oplysninger til brug for udvælgelsen må højst være tre år gamle i forhold til evalueringens gennemførelse.

Indsamling af oplysninger til beregning af nøgletal

§ 8. Bygherren skal i annonceringen efter tilbudsgivere eller i udbudsmaterialet forlange, at rådgiveren afleverer stamdata til brug for identifikation af virksomheden, oplysning om forventet startdato og forventet afslutning af de væsentlige dele af opgaven, oplysning om forventet rådgiverhonorar til bygherren samt oplysning om rådgiverens valg af evaluator så vidt muligt inden bygherrens fremsendelse af ansøgning om tilsagn til støtte til byggeprojektet (ansøgningsskema A), jf. bilag 2. For en rådgiver, der først vælges efter kommunalbestyrelsens tilsagn om støtte til byggeprojektet, skal bygherren forlange, at oplysningerne afleveres af rådgiveren til bygherren snarest muligt efter valg af rådgiver.

Stk. 2. Bygherren skal registrere oplysninger efter stk. 1, 1. pkt. samt oplysning om byggeprojektets navn, kontaktperson for bygherre til evaluator samt forventet samlet rådgiverhonorar for projektet og fremsende oplysningerne digitalt til kommunalbestyrelsen til brug for indberetning til Socialministeriets informations- og forvaltningssystem BOSSINF-STB i forbindelse med fremsendelse af ansøgning om tilsagn til støtte til byggeprojektet (ansøgningsskema A). Bygherren skal tillige registrere oplysninger som nævnt i stk. 1, 2. pkt. og fremsende oplysningerne digitalt via BOSSINF-STB til den evaluator, rådgiveren har valgt efter § 20, stk. 2, snarest muligt efter valg af rådgiver.

§ 9. Bygherren skal i forbindelse med den konkrete rådgivningsopgave aflevere oplysninger til brug for beregning af nøgletallene om kundetilfredshed, jf. bilag 2, til den evaluator, som rådgiveren har valgt efter § 20, stk. 2. Bygherren skal aflevere oplysninger på op til to forskellige tidspunkter afhængig af, hvilke faser af byggeprojektet rådgiveren deltager i. Der kan evalueres inden påbegyndelse af byggeriet, under byggeriets udførelse og efter byggeriets aflevering frem til 1-års eftersyn, dog senest i forbindelse med rådgivningsopgavens afslutning. Bygherren skal aflevere oplysningerne på et særligt digitalt spørgeskema, som fremsendes af evaluator til bygherren.

Stk. 2. Bygherren skal aflevere oplysninger, når den væsentligste del af den konkrete rådgivningsopgave skønnes afsluttet. Hvis en rådgiver deltager i byggeprojektet på tværs af de faser, der er nævnt i stk. 1, 3. pkt., skal bygherren aflevere oplysninger på de to tidspunkter i byggeprojektet, hvor væsentlige dele af den konkrete rådgivningsopgave skønnes afsluttet, dog skal der kun afleveres oplysninger én gang pr. fase.

Stk. 3. Evaluator skal registrere oplysningerne efter stk. 1. Hvis bygherren har afleveret oplysninger på to tidspunkter i byggeprojektet, og oplysningerne vedrører beregningen af det samme nøgletal, vægtes oplysningerne ligeligt, og evaluator skal registrere dette gennemsnit.

Stk. 4. Evaluator skal digitalt overføre oplysningerne som nævnt i stk. 1 til BOSSINF-STB snarest muligt.

Kapitel 3

Nøgletal for entreprenører

Anvendelse af nøgletal i forbindelse med udvælgelse

§ 10. Bygherren skal til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation, af tilbudsgivere til udførelse af en entrepriseopgave forlange, at tilbudsgivere afleverer nøgletal til bygherren for tidligere gennemførte evalueringer. Bygherren kan derudover vælge at efterspørge oplysninger brugt ved beregning af nøgletal om kundetilfredshed.

Stk. 2. Nøgletal skal omfatte oplysninger vedrørende overholdelse af tidsfrister, mangler, arbejdsulykker og kundetilfredshed, jf. bilag 3. Nøgletal kan tilvejebringes efter bilag 3 i bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v.

Stk. 3. Bygherren skal til brug for udvælgelsen tillige forlange, at tilbudsgivere, der har fået beregnet nøgletal af en evaluator i mindst tre tidligere gennemførte evalueringer, desuden afleverer et vægtet gennemsnit for nøgletallene, samt oplysninger om det samlede antal evalueringer, heraf antal evalueringer, der helt eller delvist er afbrudt på grund af uenighed om et eller flere nøgletal. Ved helt eller delvist afbrudte evalueringer skal tilbudsgiver aflevere oplysning om bygherrens navn, byggeprojektets navn og om den entreprisetype, som tilbudsgiver har haft aftale om at udføre. Ved delvist afbrudte evalueringer afleveres tillige oplysning om uenighedens genstand.

Stk. 4. Ved beregning af de vægtede gennemsnit for nøgletallene, jf. bilag 3, vægtes nøgletallene med de evaluerede entrepriseopgavers entreprisesummer.

Stk. 5. For nøgletal om manglers betydning for ibrugtagning anvendes andelen af de evaluerede entrepriseopgaver, hvor der ved afleveringen har været mangler, som har vanskeliggjort eller faktisk forhindret den forudsatte brug af væsentlige dele af byggeriet, i beregningen efter stk. 4.

Stk. 6. Bygherren skal sikre ligebehandling af samtlige potentielle tilbudsgivere, herunder forlange at tilbudsgivere, som ikke er i besiddelse af nøgletal, skal aflevere tilsvarende oplysninger attesteret af en uvildig tredjepart.

Stk. 7. Nøgletal og øvrige oplysninger til brug for udvælgelsen må højst være tre år gamle i forhold til evalueringens gennemførelse.

Indsamling af oplysninger til beregning af nøgletal

§ 11. Bygherren skal registrere oplysning om byggeprojektets navn og kontaktperson for bygherre til evaluator og fremsende oplysningerne digitalt til kommunalbestyrelsen til brug for indberetning i BOSSINF-STB i forbindelse med fremsendelse af ansøgning om tilsagn om støtte til byggeprojektet (ansøgningsskema A), jf. bilag 4.

Stk. 2. Bygherren skal i udbudsmaterialet forlange, at entreprenøren før påbegyndelse af byggeriet afleverer stamdata til brug for identifikation af virksomheden, oplysning om forventet påbegyndelses- og afleveringsdato, oplysning om forventet entreprisesum til bygherren samt oplysning om entreprenørens valg af evaluator, jf. bilag 4. For en entreprenør, der først vælges efter påbegyndelse af byggeriet, skal bygherren forlange, at oplysningerne afleveres af entreprenøren til bygherren snarest muligt efter valg af entreprenør og senest samtidig med aflevering af oplysninger som nævnt i § 12, stk. 1.

Stk. 3. Bygherren skal registrere oplysninger efter stk. 2, 1. pkt. og fremsende oplysningerne digitalt til kommunalbestyrelsen til brug for indberetning til BOSSINF-STB i forbindelse med fremsendelse af ansøgning om godkendelse af anskaffelsessummen før byggeriets påbegyndelse (ansøgningsskema B). Bygherren skal tillige registrere oplysninger som nævnt i stk. 2, 2. pkt. og fremsender oplysningerne digitalt via BOSSINF-STB til den evaluator, entreprenøren har valgt efter § 20, stk. 2, snarest muligt efter valg af entreprenør.

§ 12. Bygherren skal i udbudsmaterialet forlange, at entreprenøren i forbindelse med aflevering af den konkrete entrepriseopgave medvirker til at aflevere oplysninger til brug for beregning af nøgletal om overholdelse af tidsfrister, mangler og arbejdsulykker til bygherren, jf. bilag 4.

Stk. 2. Bygherren skal registrere oplysningerne efter stk. 1 og forelægge de registrerede oplysninger til brug for beregning af nøgletal om overholdelse af tidsfrister, mangler og arbejdsulykker for entreprenøren til udtalelse, jf. bilag 5. Hvis entreprenøren har indsigelser til de forelagte oplysninger, skal bygherren registrere dette. Bygherren og entreprenøren kan i fællesskab anmode den evaluator, som entreprenøren har valgt efter § 20, stk. 2, om at iværksætte en høring af bygherren og entreprenøren om de oplysninger, som entreprenøren har gjort indsigelse imod, med henblik på at opnå enighed mellem parterne om oplysningerne.

Stk. 3. Bygherren skal fremsende oplysninger som nævnt i stk. 1 samt § 11, stk. 1, 2. pkt., digitalt til kommunalbestyrelsen til brug for indberetning til BOSSINF-STB senest i forbindelse med fremsendelse af ansøgning om godkendelse af den endelige anskaffelsessum (ansøgningsskema C). Hvis entreprenøren har indsigelser til en eller flere af oplysningerne, og der ikke er opnået enighed gennem høringen, afbrydes evalueringen, og bygherren skal i stedet fremsende oplysning om dette. Hvis høringen ikke er afsluttet ved bygherrens fremsendelse af ansøgning om godkendelse af den endelige anskaffelsessum (ansøgningsskema C) til kommunalbestyrelsen, skal bygherren tillige fremsende oplysning om den igangværende høring.

§ 13. Bygherren skal i forbindelse med aflevering af den konkrete entrepriseopgave digitalt aflevere oplysninger til brug for beregning af nøgletal om kundetilfredshed, jf. bilag 4, til den evaluator, som entreprenøren har valgt efter § 20, stk. 2. Bygherren skal aflevere oplysningerne på et særligt digitalt spørgeskema, som fremsendes af evaluator til bygherren.

Stk. 2. Evaluator skal registrere oplysningerne som nævnt i stk. 1 og forelægge oplysningerne samt nøgletal om kundetilfredshed for den konkrete entrepriseopgave for entreprenøren til udtalelse, jf. bilag 5, snarest muligt efter entrepriseopgavens afleveringstidspunkt. Hvis entreprenøren har indsigelser til de forelagte nøgletal, skal evaluator registrere dette.

Stk. 3. Evaluator skal overføre oplysningerne som nævnt i stk. 1 digitalt til BOSSINF-STB snarest muligt efter evalueringens gennemførelse. Hvis entreprenøren har indsigelser til nøgletal om kundetilfredshed efter stk. 2, afbrydes evalueringen, og evaluator skal i stedet overføre oplysning om dette.

Kapitel 4

Nøgletal for bygherrer og forretningsførere

Nøgletal og supplerende oplysninger

§ 14. Bygherre skal for hvert byggeprojekt have beregnet nøgletal om mangler, arbejdsulykker, forventet energiforbrug, bestillertilfredshed samt vurdering af bebyggelsen, jf. bilag 6. Nøgletallene gælder tillige for en forretningsfører, herunder en almen administrationsorganisation, der varetager bygherreopgaven.

Stk. 2. Nøgletallene skal suppleres med oplysninger om, hvorvidt de evaluerede entreprenørers evalueringer er helt eller delvist afbrudt af entreprenøren på grund af uenighed om et eller flere nøgletal. Ved helt eller delvist afbrudte evalueringer suppleres tillige med oplysninger om entreprenørens navn og den entreprisetype, som entreprenøren har haft aftale om at udføre. Ved delvist afbrudte evalueringer suppleres tillige med oplysning om uenighedens genstand.

Stk. 3. Nøgletallene skal desuden suppleres med oplysninger om anskaffelsessum pr. m2.

Indsamling af oplysninger til beregning af nøgletal

§ 15. Bygherren skal registrere stamdata til identifikation af bygherren og forretningsføreren i byggefasen, oplysninger om byggeprojektets navn og kontaktperson for bygherre til evaluator samt oplysning om bygherrens valg af evaluator og fremsende oplysningerne digitalt til kommunalbestyrelsen til brug for indberetning i BOSSINF-STB i forbindelse med fremsendelse af ansøgning om tilsagn om støtte til byggeprojektet (ansøgningsskema A), jf. bilag 7.

Stk. 2. Bygherren skal registrere oplysninger til brug for beregning af nøgletal om forventet energiforbrug og fremsende oplysningerne digitalt til kommunalbestyrelsen til brug for indberetning i BOSSINF-STB senest i forbindelse med fremsendelse af ansøgning om godkendelse af den endelige anskaffelsessum (ansøgningsskema C), jf. bilag 7.

§ 16. Kommunalbestyrelsen skal digitalt indberette oplysninger til brug for beregning af nøgletal om bestillertilfredshed i BOSSINF-STB i forbindelse med kommunalbestyrelsens godkendelse af den endelige anskaffelsessum (ansøgningsskema C), jf. bilag 7.

§ 17. To sagkyndige foretager en uvildig vurdering af bebyggelsen og registrerer oplysninger til brug for beregning af nøgletal om bebyggelsen, jf. bilag 7, i en digital vurderingsrapport og fremsender oplysningerne til Byggeskadefonden i forlængelse af Byggeskadefondens 1-års eftersyn. Byggeskadefonden sørger for, at de sagkyndige har grundlæggende oplysninger om bebyggelsen, herunder rapport fra Byggeskadefondens 1-års eftersyn til brug for vurderingen.

Stk. 2. De sagkyndige udmeldes af Byggeskadefonden blandt et panel af sagkyndige, der har erfaring med opførelse eller drift af alment byggeri. Panelet af sagkyndige udpeges af Byggeskadefonden. De sagkyndige må ikke have medvirket ved opførelsen eller driften af den bebyggelse, der skal vurderes. Dette gælder for bolig- og administrationsorganisationer, virksomheder, og for ansatte heri. Det gælder endvidere for personer, der selvstændigt eller som tidligere ansatte i en anden organisation eller virksomhed har medvirket ved opførelsen eller driften.

Stk. 3. Byggeskadefonden skal indberette de registrerede oplysninger i vurderingsrapporten efter stk. 1 digitalt til BOSSINF-STB snarest muligt.

Stk. 4. Byggeskadefonden fastsætter nærmere retningslinjer for udpegning af panel af sagkyndige, udmelding af sagkyndige samt administration af ordningen m.v.

§ 18. Evaluator skal digitalt oplyse bygherre og forretningsfører i byggefasen om, at nøgletal, jf. bilag 6, er overført digitalt af evaluator til BOSSINF-STB efter § 20, stk. 5, snarest muligt efter overførelsen.

Kapitel 5

Fællesbestemmelser om ændring, beregning, offentliggørelse og dokumentation

§ 19. Der kan ske ændring af indberettede oplysninger i BOSSINF-STB efter bygherrens fremsendelse af ansøgning om godkendelse af den endelige anskaffelsessum (ansøgningsskema C) til kommunalbestyrelsen,

1) når høring iværksat af evaluator efter § 12, stk. 2, 3. pkt., er afsluttet,

2) når en retssag, voldgift eller lignende er afgjort, eller

3) når et byggeprojekt er indberettet med afsatte beløb, og oplysningerne om faktisk entreprisesum for den konkrete entrepriseopgave er usikre.

Stk. 2. Anmodning om ændring af indberetning i BOSSINF-STB, jf. stk. 1, nr. 1 og 2, fremsendes af evaluator til Socialministeriet, der indberetter oplysningerne til BOSSINF-STB, og anmodning om ændring af indberetning i BOSSINF-STB, jf. stk. 1, nr. 3, fremsendes af bygherre til Socialministeriet, der indberetter oplysningerne til BOSSINF-STB. Socialministeriet kan kræve, at der anvendes et særligt skema.

§ 20. Bygherren skal i annonceringen efter tilbudsgivere eller i udbudsmaterialet forlange, at nøgletal samt vægtet gennemsnit for de enkelte nøgletal til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation, er beregnet af en evaluator, og at tilsvarende oplysninger fra tilbudsgivere, der ikke er i besiddelse af nøgletal, er attesteret af en uvildig tredjepart.

Stk. 2. Rådgiveren og entreprenøren vælger evaluator i forbindelse med indgåelse af aftale med bygherren og giver bygherren meddelelse herom snarest muligt.

Stk. 3. Bygherren vælger evaluator i forbindelse med fremsendelse af ansøgning om tilsagn om støtte til byggeprojektet (ansøgningsskema A).

Stk. 4. Oplysninger til brug for beregning af nøgletal, der er indberettet til BOSSINF-STB, overføres digitalt af Socialministeriet til evaluator.

Stk. 5. Evaluator beregner nøgletal, vægtede gennemsnit samt oplysning om anskaffelsessum pr. m2 efter § 14, stk. 3. Nøgletal, vægtede gennemsnit samt oplysning om anskaffelsessum pr. m2 skal beregnes i faste priser i prisniveau pr. 1. januar 2004. Til grund for fastprisberegningen anvendes byggeomkostningsindekset for boliger. Beregning af nøgletal, vægtede gennemsnit samt oplysning om anskaffelsessum pr. m2 skal i øvrigt ske efter retningslinjer, der fastsættes og offentliggøres af Socialministeriet på ministeriets hjemmeside. Evaluator overfører nøgletal samt oplysning om anskaffelsessum pr. m2 digitalt til BOSSINF-STB snarest muligt.

§ 21. Nøgletal m.v. i BOSSINF-STB offentliggøres af Byggeskadefonden på fondens hjemmeside eller lignende.

§ 22. Bygherren skal på anmodning inden for 4 uger dokumentere overfor socialministeren, at bygherren har stillet krav om nøgletal eller tilsvarende oplysninger fra tilbudsgivere, der ikke er i besiddelse af nøgletal, og give oplysninger om anvendelsen af disse.

Stk. 2. Evaluator skal på anmodning inden for 4 uger dokumentere overfor socialministeren, at evaluator har indsamlet nøgletalsoplysninger og give oplysninger om beregningen af nøgletal samt vægtede gennemsnit.

Kapitel 6

Ikrafttræden

§ 23. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2010 og gælder for byggeri med tilsagn meddelt den 1. juli 2010 eller senere, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. §§ 14 -18 gælder for byggeri med tilsagn meddelt den 1. januar 2010 eller senere.

Stk. 3. § 9, stk. 4, og § 20, stk. 5, 5. pkt., gælder, når der er evalueret 100 konkrete rådgivningsopgaver efter bekendtgørelsen og tidligere bekendtgørelser om nøgletal for alment byggeri m.v., og har virkning også for allerede evaluerede rådgivningsopgaver efter bekendtgørelsen. Tilsvarende gælder § 13, stk. 3, og § 20, stk. 5, 5.pkt., når der er evalueret 100 konkrete entrepriseopgaver efter denne bekendtgørelse og tidligere bekendtgørelser om nøgletal for alment byggeri m.v. Socialministeriet giver de valgte evaluatorer meddelelse, når de nævnte antal evalueringer er opnået.

Stk. 4. Bekendtgørelse nr. 1304 af 15. december 2009 om nøgletal for alment byggeri m.v. ophæves med virkning fra den 1. juli 2010.

Socialministeriet, den 18. juni 2010

Benedikte Kiær

/ Mikael Lynnerup Kristensen


Bilag 1

Definitioner af nøgletal for rådgivere, jf. § 6, stk. 1

De nedenstående definitioner er identiske med definitionerne i bilag 1 i bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v.

Kundetilfredshed

 
Nøgletal om bygherrens tilfredshed med rådgivningsopgaven udgøres af en række spørgsmål (1-13), hvor bygherren skal angive både sin vurdering af rådgiverens præstation i forbindelse med løsningen af den pågældende delopgave og den betydning, som delopgaven tillægges. Både vurdering af præstation og betydning gives en karakter på en skala fra 1 til 5, hvor 5 angiver bedste præstation henholdsvis største betydning. Vurderer bygherren, at et spørgsmål ikke er relevant, kan bygherren i stedet angive dette. Nøgletallene udgøres herudover af spørgsmål om bygherrens samlede tilfredshed med rådgivningsopgaven (nr. 14) samt om bygherren vil benytte rådgiveren igen (nr. 15) ligeledes på en skala fra 1 til 5. Ved spørgsmål 14 og 15 angives ikke betydning.
 
Bygherrens vurdering af rådgiverens præstation og betydning af delopgaverne:
1) Evne til at opstille realistiske budgetter.
2) Evne til at opstille realistiske tidsplaner.
3) Evne til at anskueliggøre sine forslag.
4) Evne til at føre en konstruktiv dialog.
5) Bidrag til konstruktivt samarbejde mellem projektets aktører.
6) Bidrag til at opnå en tilfredsstillende æstetisk løsning.
7) Bidrag til at opnå en tilfredsstillende funktionel løsning.
8) Bidrag til at opnå et godt indeklima.
9) Bidrag til at opnå en løsning med en fornuftig driftsøkonomi.
10) Bidrag til at opnå en miljømæssig fornuftig løsning.
11) Evne til at levere den aftalte kvalitet i projektmaterialet.
12) Håndtering af processer med beboere/lejere/brugere/naboer under byggeriet.
13) Bidrag til at gennemføre en tilfredsstillende aflevering.
 
Samlet tilfredshed:
14) Angivelse af bygherrens samlede tilfredshed med rådgivningsopgaven.
 
Kundeloyalitet:
15) Angivelse af, om bygherren vil benytte rådgiveren igen ved et lignende projekt.
 
Bygherren vil endvidere kunne komme med øvrige kommentarer.


Bilag 2

Indsamling af nøgletalsoplysninger for rådgivere, jf. §§ 8 og 9

(Oplysningerne indsamles på rådgiverniveau, medmindre det er angivet, at de indsamles på projektniveau)

Nr.
Oplysning
Indsamles via BOSSINF-STB gennem samarbejde mellem bygherre og rådgiver
Indsamles ved at bygherren afleverer oplysning til evaluator
Stamdata (indberettes ved projektets tilsagn – skema A - eller snarest herefter)
1
Byggeprojektets navn
X
 
2
Særlige forhold ved projektet
X
 
3
Projektets bruttoetageareal
X
 
4
Opgavetype
X
 
5
Virksomhedstype
Angivelse af:
   
 
- Arkitekt eller ingeniør
X
 
 
- Ingeniørdiscipliner
X
 
 
- Totalrådgivning/ delt rådgivning
X
 
 
- Partnering
X
 
 
- Projekteringsledelse
X
 
 
- Byggeledelse
X
 
 
- Fagtilsyn
X
 
6
CVR-nummer
X
 
7
Evaluator
X
 
8
Kontaktperson, navn
X
 
9
Kontaktperson, telefonnummer
X
 
10
Kontaktperson, e-mailadresse
X
 
11
Kontaktperson for bygherre, navn
X
 
12
Kontaktperson for bygherre, telefonnummer
X
 
13
Kontaktperson for bygherre, e-mailadresse
X
 
Datoer og økonomi (indberettes ved projektets tilsagn – skema A - eller snarest herefter)
14
Forventet startdato
X
 
15
Forventede datoer for afslutning af de væsentligste dele af opgaven
X
 
16
Forventet påbegyndelsesdato for projektet
X
 
17
Forventet afleveringsdato for projektet
X
 
18
Forventet rådgiverhonorar
X
 
19
Forventet samlet rådgiverhonorar for projektet
X
 
20
Projektpris
X
 
Økonomi (indberettes ved projektets afslutning – skema C)
21
Faktisk samlet rådgiverhonorar for projektet
X
 
Økonomi (indberettes afhængig af, hvornår rådgiveren deltager i projektet)
22
Faktisk rådgiverhonorar
 
X
Kundetilfredshed (indberettes på op til 2 forskellige tidspunkterafhængig af, hvornår rådgiveren deltager i projektet )
Vurdering af præstation og betydning i 13 punkter
23
Evne til at opstille realistiske budgetter
 
X
24
Evne til at opstille realistiske tidsplaner
 
X
25
Evne til at anskueliggøre sine forslag
 
X
26
Evne til at føre en konstruktiv dialog
 
X
27
Bidrag til konstruktivt samarbejde mellem projektets aktører
 
X
28
Bidrag til at opnå en tilfredsstillende æstetisk løsning
 
X
29
Bidrag til at opnå en tilfredsstillende funktionel løsning
 
X
30
Bidrag til at opnå et godt indeklima
 
X
31
Bidrag til at opnå en løsning med en fornuftig driftsøkonomi
 
X
32
Bidrag til at opnå en miljømæssig fornuftig løsning
 
X
33
Evne til at levere den aftalte kvalitet i projektmaterialet
 
X
34
Håndtering af processer med beboere/lejere/brugere/naboer under byggeriet
 
X
35
Bidrag til at gennemføre en tilfredsstillende aflevering
 
X
Samlet tilfredshed
36
Angivelse af bygherrens samlede tilfredshed med rådgivningsopgaven
 
X
Kundeloyalitet
37
Angivelse af, om bygherren vil benytte rådgiveren igen ved et lignende projekt
 
X
Kommentarer
38
Bygherrens øvrige kommentarer
 
X


Bilag 3

Definitioner af nøgletal for entreprenører, jf. § 6, stk. 1

De nedenstående definitioner er identiske med definitionerne i bilag 3 i bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v.

Selve nøgletallene er markeret med *.

Overholdelse af tidsfrister

* Faktisk udførelsestid i forhold til planlagt udførelsestid korrigeret for tidsfristforlængelser.

Udførelsestiden defineres som perioden fra opstart af arbejdet på byggepladsen til den faktiske aflevering. Indgår entreprisen i en samlet afleveringsforretning, er det dog til færdiggørelsen af entreprisen.

Ved tidsfristforlængelser forstås antallet af arbejdsdage, entreprenøren har fået godkendt som tidsfristforlængelser, uanset årsagen til tidsfristforlængelsen.

Nøgletallet opgøres i procent og kan ikke antage værdier under 100 pct.

Mangler

* Antal mangler indført i afleveringsprotokollen klassificeret efter alvor.

Mangler opgøres som antallet af konkrete mangler og ikke som typer af mangler. Går samme type af mangel igen på flere bygningsdele, tælles denne type af mangel som antallet af bygningsdele, hvor manglen er konstateret. Mangler opgøres som antal mangler sat i forhold til entreprisesum opgjort pr. million kr. og klassificeres som:

1) Kosmetiske mangler: Mangler med ingen eller ubetydelig byggeteknisk betydning, dvs. helt uden eller uden nævneværdig indflydelse på bygningsdelens konstruktion eller funktion. Levetiden for denne og eventuelt tilstødende bygningsdele påvirkes ikke.

2) Mindre alvorlige mangler: Mangler med mindre byggeteknisk betydning, dvs. uden nævneværdig eller med mindre indflydelse på bygningsdelens konstruktion eller funktion. Levetiden for denne og eventuelt tilstødende bygningsdele kan blive nedsat, hvis manglen ikke udbedres.

3) Alvorlige og kritiske mangler: Mangler med nogen eller stor byggeteknisk betydning, dvs. med indflydelse på bygningsdelens konstruktion eller funktion. Levetiden for denne og eventuelt tilstødende bygningsdele bliver nedsat, hvis manglen ikke udbedres.

4) Forhold der skal undersøges nærmere.

* Økonomisk værdiansættelse af mangler.

Udbedring af mangler målt ved den skønsmæssige, økonomiske værdiansættelse af manglerne fastsat i forbindelse med aflevering sat i forhold til entreprisesummen, opgjort i procent.

* Manglers betydning for ibrugtagningen.

Nøgletallet udgøres af bygherrens svar på følgende spørgsmål:

1) Har der for entreprisen været mangler ved afleveringen, som har vanskeliggjort eller faktisk forhindret den forudsatte brug af væsentlige dele af byggeriet?

Spørgsmålet besvares med ja eller nej.

Arbejdsulykker

* Ulykkesfrekvens udtrykt som antal anmeldte arbejdsulykker sat i forhold til entreprisesummen opgjort pr. milliard kr.

Arbejdsulykker defineres som »pludselig, uventet og skadevoldende hændelse, som sker i forbindelse med arbejdet, og som medfører personskade«. Der skal medtages hændelser, som medfører uarbejdsdygtighed i 1 dag eller mere udover tilskadekomstdagen. Der medtages kun ikke-personhenførbare oplysninger om antal arbejdsulykker.

Kundetilfredshed

*Bygherrens tilfredshed med byggeprocessen

Nøgletal om bygherrens (bygherrerådgiverens) tilfredshed med entrepriseopgaven beregnes på baggrund af 8 spørgsmål, hvor bygherren skal angive både sin vurdering af præstation for den pågældende delopgave og den betydning, som delopgaven tillægges. Både ved vurdering af præstation og betydning gives en karakter på en skala fra 1 til 5, hvor 5 angiver bedste præstation henholdsvis største betydning. Vurderer bygherren, at et spørgsmål ikke er relevant, kan bygherren i stedet angive dette. Nøgletallet beregnes som et gennemsnit af bygherrens (bygherrerådgiverens) angivne vurdering med de 8 delopgaver, vægtet med den betydning som delopgaven er tillagt.

1) Entreprenørens evne til at bistå konstruktivt ved projektgennemgangen eller ved planlægning af opgaveløsningen forud for entreprisens opstart på byggepladsen.

2) Entreprenørens evne til at finde løsninger i overensstemmelse med udbudsmaterialets krav og i øvrigt imødekomme bygherrens behov og ønsker inden for de aftalte rammer.

3) Entreprenørens evne til at overholde aftalte tidsplaner og aflevere entreprisen til tiden.

4) Entreprenørens evne til at indgå i dialog om tillægsydelser og priser for disse.

5) Entreprenørens evne til at føre en konstruktiv dialog og medvirke til et godt samarbejde mellem projektets nøglepersoner.

6) Entreprenørens evne til at tage hensyn til byggepladsens omgivelser, f.eks. naboer, beboere, øvrigt personale og evt. brugere af bygningen under arbejdets udførelse.

7) Entreprenørens evne til at medvirke til at gennemføre en tilfredsstillende aflevering.

8) Entreprenørens evne til at levere information om drift og vedligeholdelse i overensstemmelse med udbudsmaterialets krav.

*Kundeloyalitet

Nøgletal om kundeloyalitet udgøres af bygherrens svar på følgende spørgsmål:

1) Angivelse af, om bygherren vil benytte virksomheden igen ved et lignende projekt?

Bygherren skal angive sin vurdering på en skala fra 1 til 5, men ved besvarelsen af dette spørgsmål angives ikke betydning. Vurderer bygherren, at spørgsmålet ikke er relevant, kan bygherren i stedet angive dette.


Bilag 4

Indsamling af nøgletalsoplysninger for entreprenører, jf. §§ 11-13

(Oplysningerne indsamles på entrepriseniveau (fag-, hoved-, total-, eller storentreprise), medmindre det er angivet, at de indsamles på projektniveau)

Nr.
Oplysning
Indsamles via BOSSINF-STB gennem samarbejde mellem bygherre og entreprenør
Indsamles ved at bygherren afleverer oplysning til evaluator
Stamdata om bygherre og projekt (indberettes ved projektets tilsagn – skema A)
1
Byggeprojektets navn
X
 
2
Kontaktperson for bygherre, navn
X
 
3
Kontaktperson for bygherre, telefonnummer
X
 
4
Kontaktperson for bygherre, e-mailadresse
X
 
Stamdata om entreprisen (indberettes ved projektets påbegyndelse – skema B)
5
Entreprisetype
X
 
6
Opgavetype
X
 
7
Virksomhedstype
X
 
8
CVR-nummer
X
 
9
Evaluator
X
 
10
Kontaktperson, navn
X
 
11
Kontaktperson, telefonnummer
X
 
12
Kontaktperson, e-mailadresse
X
 
Datoer og økonomi (indberettes ved projektets påbegyndelse – skema B)
13
Forventet påbegyndelsesdato
X
 
14
Forventet afleveringsdato1)
X
 
15
Forventet entreprisesum
X
 
Overholdelse af tidsfrister (indberettes ved entreprisens afslutning – senest med skema C)
16
Faktisk påbegyndelsesdato
X
 
17
Forventet afleveringsdato på entreprisens påbegyndelsestidspunkt1)
X
 
18
Faktisk afleveringsdato1)
X
 
19
Antallet af arbejdsdage, som entreprenøren har fået godkendt som tidsfristforlængelser, uanset årsagen til tidsfristforlængelsen
X
 
Mangler (indberettes ved entreprisens afslutning – senest med skema C)
20
Kosmetiske mangler: Mangler med ingen eller ubetydelig byggeteknisk betydning, dvs. helt uden eller uden nævneværdig indflydelse på bygningsdelens konstruktion eller funktion. Levetiden for denne og eventuelt tilstødende bygningsdele påvirkes ikke
X
 
21
Mindre alvorlige mangler: Mangler med mindre byggeteknisk betydning, dvs. uden nævneværdig eller med mindre indflydelse på bygningsdelens konstruktion eller funktion. Levetiden for denne og eventuelt tilstødende bygningsdele kan blive nedsat, hvis manglen ikke udbedres
X
 
22
Alvorlige og kritiske mangler: Mangler med nogen eller stor byggeteknisk betydning, dvs. med indflydelse på bygningsdelens konstruktion eller funktion. Levetiden for denne og eventuelt tilstødende bygningsdele bliver nedsat, hvis manglen ikke udbedres
X
 
23
Forhold, som skal undersøges nærmere
X
 
24
Økonomisk værdiansættelse af manglerne
X
 
25
Manglers betydning for ibrugtagning
X
 
Arbejdsulykker (indberettes ved entreprisens afslutning – senest med skema C)
26
Antal anmeldte arbejdsulykker
X
 
Økonomi (indberettes ved entreprisens afslutning – senest med skema C)
27
Faktisk entreprisesum
X
 
Tilfredshed med byggeprocessen (Vurdering af præstation og betydning i 8 punkter) (indberettes ved entreprisens afslutning)
28
Entreprenørens evne til at bistå konstruktivt ved projektgennemgangen eller ved planlægning af opgaveløsningen forud for entreprisens opstart på byggepladsen
 
X
29
Entreprenørens evne til at finde løsninger i overensstemmelse med udbudsmaterialets krav og i øvrigt imødekomme bygherrens behov og ønsker inden for de aftalte rammer
 
X
30
Entreprenørens evne til at overholde aftalte tidsplaner og aflevere entreprisen til tiden
 
X
31
Entreprenørens evne til at indgå i en dialog om tillægsydelser og priser for disse
 
X
32
Entreprenørens evne til at føre en konstruktiv dialog og medvirke til et godt samarbejde mellem projektets nøglepersoner
 
X
33
Entreprenørens evne til at tage hensyn til byggepladsens omgivelser, f.eks. naboer, beboere, øvrigt personale og evt. brugere af bygningen under arbejdets udførelse
 
X
34
Entreprenørens evne til at medvirke til at gennemføre en tilfredsstillende aflevering
 
X
35
Entreprenørens evne til at levere information om drift og vedligeholdelse i overensstemmelse med udbudsmaterialets krav
 
X
Kundeloyalitet (Vurdering af præstation) (Indberettes ved entreprisens afslutning)
36
Angivelse af, om bygherren vil benytte virksomheden igen ved et lignende projekt
 
X

1) Indgår entrepriseopgaven i et projekt, hvor der afholdes en samlet afleveringsforretning, indberettes henholdsvis entrepriseopgavens forventede og faktiske færdiggørelsesdato frem for den forventede og faktiske dato for den samlede afleveringsforretning.


Bilag 5

Nøgletalsoplysninger, der skal forelægges entreprenøren til udtalelse, jf. § 12, stk. 2, og § 13, stk. 2

(Oplysningerne er på entrepriseniveau (fag-, hoved-, total-, eller storentreprise))

Nr.
Oplysning
 
16
Faktisk påbegyndelsesdato
17
Forventet afleveringsdato på entreprisens påbegyndelsestidspunkt1)
18
Faktisk afleveringsdato1)
19
Antallet af arbejdsdage entreprenøren har fået godkendt som tidsfristforlængelser, uanset årsagen til tidsfristforlængelsen
20
Kosmetiske mangler: Mangler med ingen eller ubetydelig byggeteknisk betydning, dvs. helt uden eller uden nævneværdig indflydelse på bygningsdelens konstruktion eller funktion. Levetiden for denne og eventuelt tilstødende bygningsdele påvirkes ikke
21
Mindre alvorlige mangler: Mangler med mindre byggeteknisk betydning, dvs. uden nævneværdig eller med mindre indflydelse på bygningsdelens konstruktion eller funktion. Levetiden for denne og eventuelt tilstødende bygningsdele kan blive nedsat, hvis manglen ikke udbedres
22
Alvorlige og kritiske mangler: Mangler med nogen eller stor byggeteknisk betydning, dvs. med indflydelse på bygningsdelens konstruktion eller funktion. Levetiden for denne og eventuelt tilstødende bygningsdele bliver nedsat, hvis manglen ikke udbedres.
23
Forhold, som skal undersøges nærmere
24
Økonomisk værdiansættelse af manglerne
25
Manglers betydning for ibrugtagning
26
Antal anmeldte arbejdsulykker
27
Faktisk entreprisesum
28
Entreprenørens evne til at bistå konstruktivt ved projektgennemgangen eller ved planlægning af opgaveløsningen forud for entreprisens opstart på byggepladsen
29
Entreprenørens evne til at finde løsninger i overensstemmelse med udbudsmaterialets krav og i øvrigt imødekomme bygherrens behov og ønsker inden for de aftalte rammer
30
Entreprenørens evne til at overholde aftalte tidsplaner og aflevere entreprisen til tiden
31
Entreprenørens evne til at indgå i en dialog om tillægsydelser og priser for disse
32
Entreprenørens evne til at føre en konstruktiv dialog og medvirke til et godt samarbejde mellem projektets nøglepersoner
33
Entreprenørens evne til at tage hensyn til byggepladsens omgivelser, f.eks. naboer, beboere, øvrigt personale og evt. brugere af bygningen under arbejdets udførelse
34
Entreprenørens evne til at medvirke til at gennemføre en tilfredsstillende aflevering
35
Entreprenørens evne til at levere information om drift og vedligeholdelse i overensstemmelse med udbudsmaterialets krav
36
Angivelse af, om bygherren vil benytte virksomheden igen ved et lignende projekt
 
Nøgletal om bygherrens tilfredshed med byggeprocessen for den konkrete entreprise
 
Nøgletal om kundeloyalitet for den konkrete entreprise

1) Indgår entreprisen i et projekt, hvor der afholdes en samlet afleveringsforretning, indberettes henholdsvis entreprisens forventede og faktiske færdiggørelsesdato og forelægges entreprenøren


Bilag 6

Definitioner af nøgletal for bygherrer og forretningsførere i byggefasen, jf. § 6, stk. 1

Selve nøgletallene er markeret med *.

Mangler

* Udbedring af mangler målt ved den skønsmæssige, økonomiske værdiansættelse af manglerne fastsat i forbindelse med aflevering sat i forhold til entreprisesummen.

Nøgletallet for bygherren beregnes som et vægtet gennemsnit af de enkelte entreprenørers nøgletal, vægtet med entreprenørernes faktiske entreprisesummer og opgøres i pct.

Arbejdsulykker

* Ulykkesfrekvens udtrykt som antal anmeldte arbejdsulykker sat i forhold til entreprisesummen opgjort pr. milliard kr.

Arbejdsulykker defineres som »pludselig, uventet og skadevoldende hændelse, som sker i forbindelse med arbejdet, og som medfører personskade«. Der skal medtages hændelser, som medfører uarbejdsdygtighed i 1 dag eller mere udover tilskadekomstdagen. Der medtages kun ikke-personhenførbare oplysninger om antal arbejdsulykker.

Nøgletallet for bygherren beregnes som et vægtet gennemsnit af de enkelte entreprenørers nøgletal, vægtet med entreprenørernes faktiske entreprisesummer.

Forventet energiforbrug

* Forventet energiforbrug i kWh pr. m2 pr. år.

Det forventede energiforbrug i kWh pr. m2 pr. år opgøres som det beregnede energiforbrug, der indgår som en del af energimærkningen i den obligatoriske energimærkningsordning.

Bestillertilfredshed

Nøgletal om bestillers tilfredshed med bygherreopgaven udgøres af 5 spørgsmål, hvor bestiller skal angive både sin vurdering af præstation for den pågældende delopgave og den betydning, som delopgaven tillægges. Både ved vurdering af præstation og betydning gives en karakter på en skala fra 1 til 5, hvor 5 angiver bedste præstation henholdsvis største betydning. Vurderer bestilleren, at et spørgsmål ikke er relevant, kan bestilleren i stedet angive dette. Nøgletallene udgøres herudover af spørgsmål om bestillers samlede tilfredshed med bygherreopgaven (nr. 6), hvor alene vurdering angives.

Bestillers vurdering af bygherrens præstation og betydning af delopgaverne:

1) * Bygherrens evne til at opstille realistiske budgetter.

2) * Bygherrens evne til at opstille realistiske tidsplaner.

3) * Bygherrens evne til at indgå i en samarbejdsproces og dialog med bestilleren.

4) * Bygherrens evne til at inddrage brugerne/brugerønsker under projekteringen.

5) * Bygherrens håndtering af processer med beboere/lejere/brugere/naboer under projektering og udførelsen af byggearbejderne.

Samlet tilfredshed

6) * Angivelse af bestillerens samlede tilfredshed med bygherreopgaven.

Vurdering af bebyggelsen

Vurderingen af bebyggelsen udgøres af et nøgletal inden for hvert af bebyggelsens 4 hovedområder samt nøgletal om den samlede vurdering af bebyggelsen. Nøgletallet for det enkelte hovedområde beregnes på baggrund af en vurdering af et mindre antal underområder, hvor de sagkyndige skal angive deres vurdering inden for det pågældende underområde. Ved vurderingen gives en karakter på en skala fra 1 til 5. Vurderer de sagkyndige, at et underområde ikke er relevant, kan de sagkyndige i stedet angive dette. Nøgletallet for hvert af de 4 hovedområder beregnes som et gennemsnit af de sagkyndiges angivne vurdering indenfor det enkelte underområde. Nøgletal om den samlede vurdering af bebyggelsen udgøres alene af de sagkyndiges vurdering på en skala fra 1 til 5. Det kan ikke angives, at den samlede vurdering ikke er relevant.

Vurdering af bebyggelsens hovedområder

* Bebyggelse.

1) Bebyggelsen er arkitektonisk tilpasset stedet

2) Bebyggelsen er udformet med henblik på tryghed

3) Bebyggelsen er overskuelig og let at orientere sig i

4) Bebyggelsen er beskyttet mod ekstern støj

* Udearealer.

1) Udearealerne er arkitektonisk spændende

2) Udearealerne er gode rammer om ophold og udfoldelse

3) Udearealerne er veldisponerede for cykler, affald m.v.

4) Parkeringsarealer er velplacerede og veludformede

5) Udearealerne er indrettet for god tilgængelighed

6) Udearealerne er indrettet for nem vedligeholdelse

* Bygninger.

1) Bygningerne er arkitektonisk spændende

2) Bygningsudformning og materialevalg passer sammen

3) Bygningerne er udformet for god tilgængelighed

4) Fællesfaciliteter er velbeliggende og veludformede

5) Materialer er valgt for robusthed og lang holdbarhed

6) Bygningerne er udformet for nem vedligeholdelse

* Boliger.

1) Boligerne er veldisponerede og fleksible for indretning

2) Boligerne er disponeret for klimakomfort og energihensyn

3) Boligernes rum har gode møbleringsmuligheder

4) Boligerne har tilstrækkelige opbevaringsmuligheder

5) Boligerne er udformet for god tilgængelighed

6) Tekniske installationer er let tilgængelige

7) Materialer er valgt for lang holdbarhed og brugervenlighed

8) Materialer er bruger- og rengøringsvenlige

Samlet vurdering

* Samlet vurdering af bebyggelsen.

De sagkyndige vil endvidere kunne komme med øvrige kommentarer.


Bilag 7

Indsamling af nøgletalsoplysninger for bygherrer og forretningsførere i byggefasen, jf. §§ 15-18

(Oplysningerne indsamles på projektniveau, medmindre det er angivet, at de indsamles på entrepriseniveau)

   
Indsamles via BOSSINF-STB
Nr.
Oplysning
af
bygherren
af kommunen
af sagkyndige gennem Byggeskadefonden
med evaluering af entreprenører
Stamdata (indberettes ved projektets tilsagn – skema A)
1
Byggeprojektets navn
X
     
2
Bygherre
X
     
3
CVR-nummer for bygherre
X
     
4
Evaluator
X
     
5
Kontaktperson for bygherre, navn
X
     
6
Kontaktperson for bygherre, telefonnummer
X
     
7
Kontaktperson for bygherre, e-mailadresse
X
     
8
Bestiller
X
     
9
Forretningsfører i byggefasen
X
     
Økonomi og areal (indberettes ved projektets afslutning – skema C)
10
Projektets anskaffelsessum
X
     
11
Projektets bruttoetageareal
X
     
Forventet energiforbrug (indberettes ved projektets afslutning – skema C)
12
Årligt beregnet energiforbrug i kWh pr. m2
X
     
Bestillers tilfredshed med bygherren (Vurdering af præstation og betydning i 5 punkter) (indberettes i forbindelse med godkendelse af skema C)
13
Bygherrens evne til at opstille realistiske budgetter
 
X
   
14
Bygherrens evne til at opstille realistiske tidsplaner
 
X
   
15
Bygherrens evne til at indgå i en samarbejdsproces og dialog med bestilleren
 
X
   
16
Bygherrens evne til at inddrage brugerne/brugerønsker under projekteringen
 
X
   
17
Bygherrens håndtering af processer med beboere/lejere/brugere/naboer under projektering og udførelsen af byggearbejderne
 
X
   
Bestillers samlede tilfredshed (Vurdering af præstation) (indberettes i forbindelse med godkendelse af skema C)
18
Angivelse af bestillerens samlede tilfredshed med bygherreopgaven
 
X
   
Vurdering af bebyggelsen (indberettes i forlængelse af Byggeskadefondens 1-års eftersyn)
Vurdering af bebyggelse (vurdering af 4 punkter)
19
Bebyggelsen er arkitektonisk tilpasset stedet
   
X
 
20
Bebyggelsen er udformet med henblik på tryghed
   
X
 
21
Bebyggelsen er overskuelig og let at orientere sig i
   
X
 
22
Bebyggelsen er beskyttet mod ekstern støj
   
X
 
Vurdering af udearealer (vurdering af 6 punkter)
23
Udearealerne er arkitektonisk spændende
   
X
 
24
Udearealerne er gode rammer om ophold og udfoldelse
   
X
 
25
Udearealerne er veldisponerede for cykler, affald m.v.
   
X
 
26
Parkeringsarealer er velplacerede og veludformede
   
X
 
27
Udearealerne er indrettet for god tilgængelighed
   
X
 
28
Udearealerne er indrettet for nem vedligeholdelse
   
X
 
Vurdering af bygninger (vurdering af 6 punkter)
29
Bygningerne er arkitektonisk spændende
   
X
 
30
Bygningsudformning og materialevalg passer sammen
   
X
 
31
Bygningerne er udformet for god tilgængelighed
   
X
 
32
Fællesfaciliteter er velbeliggende og veludformede
   
X
 
33
Materialer er valgt for robusthed og lang holdbarhed
   
X
 
34
Bygningerne er udformet for nem vedligeholdelse
   
X
 
Vurdering af boliger (vurdering af 8 punkter)
35
Boligerne er veldisponerede og fleksible for indretning
   
X
 
36
Boligerne er disponeret for klimakomfort og energihensyn
   
X
 
37
Boligernes rum har gode møbleringsmuligheder
   
X
 
38
Boligerne har tilstrækkelige opbevaringsmuligheder
   
X
 
39
Boligerne er udformet for god tilgængelighed
   
X
 
40
Tekniske installationer er let tilgængelige
   
X
 
41
Materialer er valgt for lang holdbarhed og brugervenlighed
   
X
 
42
Materialer er bruger- og rengøringsvenlige
   
X
 
Samlet vurdering (vurdering)
43
Samlet vurdering af bebyggelsen
   
X
 
Kommentarer
44
De sagkyndiges øvrige kommentarer
   
X
 
Mangler (indberettes i forbindelse med evaluering af entreprenørerne)
45
Evaluerede entreprenørers nøgletal om økonomisk værdiansættelse af mangler
     
X
Arbejdsulykker (indberettes i forbindelse med evaluering af entreprenørerne)
46
Evaluerede entreprenørers nøgletal om arbejdsulykker
     
X
Entreprisesum (indberettes i forbindelse med evaluering af entreprenørerne)
47
Evaluerede entreprenørers faktiske entreprisesum
     
X
Afbrudte evalueringer (indberettes i forbindelse med evaluering af entreprenørerne)
48
Evaluerede entreprenørers afbrudte evalueringer
     
X