Dokumentet er Historisk
Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Introduktionskurser til ungdomsuddannelser

Kapitel 2   Brobygning til ungdomsuddannelser for elever i 9. og 10. klasse

Kapitel 3   Brobygning for unge, der ikke går i 9. eller 10. klasse

Kapitel 4   Koordination af udbuddet af introduktionskurser og brobygning

Kapitel 5   Ikrafttræden

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om brobygning og introduktionskurser til ungdomsuddannelserne

I medfør af § 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 671 af 21. juni 2010, fastsættes:

Kapitel 1

Introduktionskurser til ungdomsuddannelser

§ 1. Introduktionskurser er undervisnings- og vejledningsforløb på institutioner, der udbyder ungdomsuddannelse. Introduktionskurser kan tilbydes elever i 8. klasse og har til hensigt at medvirke til, at eleverne er forberedt på uddannelsesvalget efter 9. og 10. klasse.

Stk. 2. For elever i folkeskolen bestemmer kommunen, i hvilken udstrækning eleverne skal deltage i introduktionskurser. For elever i frie grundskoler (friskoler og private grundskoler) og efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler bestemmer skolen, i hvilken udstrækning eleverne skal deltage i introduktionskurser.

Stk. 3. Elever, der gennemfører introduktionskurser, skal introduceres til flere ungdomsuddannelsesmuligheder, der er relevante for den enkelte. Der kan etableres introduktionskursus af uddannelsesinstitutioner, der udbyder en eller flere af følgende ungdomsuddannelser:

1) Erhvervsuddannelserne (grundforløbet i en fællesindgang),

2) uddannelsen til højere teknisk eksamen (htx),

3) uddannelsen til højere handelseksamen (hhx),

4) uddannelsen til studentereksamen (stx) og

5) uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf).

Stk. 4. Introduktionskurserne strækker sig over højst 5 skoledage, der kan afvikles samlet eller spredt hen over skoleåret. I tilknytning til særlige undervisningsforløb på 8. klassetrin, jf. folkeskolelovens § 9, stk. 4, og § 33, stk. 4 og 5, eller tilsvarende forløb i frie grundskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, jf. folkeskolelovens § 33, stk. 2, kan introduktionskurserne dog forlænges og udgøre op til i alt 4 uger, jf. § 9.

§ 2. For elever, der vejledes af Ungdommens Uddannelsesvejledning, sørger elevens skole i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning for, at der sker såvel forberedelse til som efterbehandling af introduktionsforløbet i forbindelse med undervisningen på skolen.

Stk. 2. For elever, der ikke vejledes af Ungdommens Uddannelsesvejledning, sørger elevens skole for, at der sker såvel forberedelse til som efterbehandling af introduktionsforløbet i forbindelse med undervisningen på skolen.

Kapitel 2

Brobygning til ungdomsuddannelser for elever i 9. og 10. klasse

§ 3. Brobygning er et undervisnings- og vejledningsforløb på en institution, der udbyder ungdomsuddannelse.

Stk. 2. Der kan brobygges til:

1) Erhvervsuddannelserne (grundforløbet i en fællesindgang),

2) uddannelsen til højere teknisk eksamen (htx),

3) uddannelsen til højere handelseksamen (hhx),

4) uddannelsen til studentereksamen (stx) og

5) uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf).

Stk. 3. Brobygning udbydes af og gennemføres på de institutioner, der udbyder de i stk. 2 nævnte uddannelser. Brobygningen skal i indhold og form afspejle undervisningen i hver af de uddannelser, der indgår i brobygningen, give eleven mulighed for at opleve miljøet i uddannelsen og gøre eleven bekendt med uddannelsens praktiske og teoretiske elementer samt for erhvervsuddannelser et eller flere erhverv, som uddannelsen retter sig mod.

§ 4. For elever, der vejledes af Ungdommens Uddannelsesvejledning, foretager elevens skole i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning en grundig for- og efterbehandling af brobygningsforløbet for den enkelte elev, således at brobygningen bliver tilrettelagt ud fra den enkelte elevs behov og forudsætninger, og således at eleven får det bedste grundlag for at træffe beslutning om valg og påbegyndelse af en ungdomsuddannelse. For elever, der ikke vejledes af Ungdommens Uddannelsesvejledning, foretager skolen en tilsvarende for- og efterbehandling.

Stk. 2. For- og efterbehandlingen kan omfatte, at dele af de i § 3, stk. 2, nævnte uddannelser ud fra den enkelte elevs behov og forudsætninger kan indgå i en erhvervsgrunduddannelse (egu) efter de regler, der gælder herom.

9. klasse

§ 5. Elever i folkeskolen, som i 9. klasse er uafklarede om uddannelsesvalget efter 9. klasse, skal tilbydes brobygning til ungdomsuddannelserne i 2-10 dage, hvis skolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning vurderer, at det vil gavne elevens mulighed for fortsat uddannelse. Brobygning kan under tilsvarende omstændigheder tilbydes elever i 9. klasse på frie grundskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler.

Stk. 2. I tilknytning til særlige undervisningsforløb på 9. klassetrin, jf. folkeskolelovens § 9, stk. 4, og § 33, stk. 4 og 5, eller tilsvarende forløb i frie grundskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, jf. folkeskolelovens § 33, stk. 2, kan brobygning forlænges og udgøre op til i alt 4 uger, jf. § 9.

10. klasse

§ 6. Elever i 10. klasse skal deltage i brobygning eller kombinationer af brobygning og ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv, jf. dog § 7, stk. 3.

Stk. 2. Praktik er korte, ulønnede forløb på en arbejdsplads. Praktikken skal give eleven mulighed for afklaring i forhold til bestemte uddannelses- og erhvervsønsker.

Stk. 3. Brobygnings- og praktikforløb er en integreret del af 10. klasse og skal tilrettelægges i tilknytning til undervisningen, så forløbet fremstår sammenhængende for den enkelte elev.

§ 7. Den obligatoriske brobygning eller kombination af brobygning og ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv, jf. § 6, udgør 1 uge svarende til 21 timer og tilbydes i forløb på op til 5 dages varighed, herunder i forløb af 3 og 2 dages varighed. Brobygningen skal omfatte mindst en erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasial uddannelse.

Stk. 2. Den obligatoriske brobygning skal være afviklet inden den 1. marts i skoleåret.

Stk. 3. For elever, der undervises efter bestemmelserne om muligheden for fastsættelse af særlige time- eller læseplaner i bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, kan kravet om obligatorisk brobygning fraviges, såfremt særlige forhold taler herfor. Fravigelsen kræver accept fra forældremyndighedens indehaver, hvis eleven er undergivet forældremyndighed.

§ 8. Elever i folkeskolens 10. klasse skal ud over den obligatoriske brobygning eller kombination af brobygning og ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv tilbydes at deltage i frivillig brobygning til gymnasial og erhvervsrettet ungdomsuddannelse eller i kombinationer af brobygning til erhvervsrettet ungdomsuddannelse og ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv, jf. § 6, stk. 2, i op til 5 uger, dog højst 4 uger i 10. klasse-forløb på 20 uger eller mindre. Brobygning til de gymnasiale uddannelser kan højst udgøre 1 uge i alt.

Stk. 2. Frie grundskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, der udbyder 10. klasse, kan ud over den obligatoriske brobygning eller kombination af brobygning og ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv inden for rammerne i stk. 1 tilbyde deres elever i 10. klasse frivillig brobygning til gymnasial og erhvervsrettet ungdomsuddannelse eller kombinationer af brobygning til erhvervsrettet ungdomsuddannelse og ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv.

Stk. 3. Brobygning tilrettelægges, så den så vidt muligt udløser merit, når den unge påbegynder et uddannelsesforløb på en ungdomsuddannelse, der har været brobygget til.

Introduktionskurser og brobygning i tilknytning til særlige undervisningsforløb i 8. og 9. klasse

§ 9. Forlængede introduktionskurser til ungdomsuddannelser og forlænget brobygning i tilknytning til særlige undervisningsforløb, jf. § 1, stk. 4, 2. pkt., og § 5, stk. 2, kan højst udgøre i alt 4 uger pr. år. I forløbene kan efter den enkelte elevs behov indgå korte, ulønnede praktikophold på en arbejdsplads med henblik på afklaring i forhold til bestemte uddannelses- og erhvervsønsker.

Stk. 2. Ungdommens Uddannelsesvejledning inddrages ved tilrettelæggelse af de i stk. 1 nævnte forløb, herunder i at finde egnede praktikpladser samt at koordinere introduktionskurser eller brobygning til ungdomsuddannelse.

Stk. 3. Brobygning efter stk. 1 skal normalt være afviklet inden den 1. marts i skoleåret.

Stk. 4. I øvrigt gælder §§ 1–4.

Kapitel 3

Brobygning for unge, der ikke går i 9. eller 10. klasse

§ 10. Der kan for unge, der har afsluttet 9. klasse og ikke går i 10. klasse, etableres brobygning til erhvervsuddannelser efter stk. 2, 3 eller 4, når den unge har behov for afklaring i forhold til valg af fællesindgang til erhvervsuddannelse. Brobygningen kan vare i alt 6 uger. Hvis den unges behov af særlige grunde taler for det, kan den unge deltage i brobygning til en fællesindgang, som den unge tidligere har gennemført brobygning til. Brobygningen skal afsluttes senest ved udgangen af den måned, hvor den unge fylder 19 år. § 3, stk. 3, og § 4 gælder tilsvarende.

Stk. 2. I tilknytning til uddannelsestilbud, kurser m.v. af mindst tre måneders varighed, som udbydes af de frie grundskoler, efterskoler, ungdomshøjskoler, håndarbejdsskoler og husholdningsskoler, som modtager statstilskud, samt kommunale ungdomsskoler, kan brobygning tilrettelægges af Ungdommens Uddannelsesvejledning eller af skolen i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Stk. 3. I tilknytning til særlige forløb for unge under 18 år efter § 2 a, stk. 5, i lov om vejledning om uddannelse og erhverv og om pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. kan Ungdommens Uddannelsesvejledning tilrettelægge brobygning til to fællesindgange til erhvervsuddannelser.

Stk. 4. Som led i vejledningen af 18-årige kan Ungdommens Uddannelsesvejledning tilbyde unge brobygning til to fællesindgange til erhvervsuddannelser.

Kapitel 4

Koordination af udbuddet af introduktionskurser og brobygning

§ 11. Ungdommens Uddannelsesvejledning formidler og koordinerer udsendelse af elever i introduktions- og brobygningsforløb i det geografiske område, som vejledningsenheden omfatter.

Stk. 2. Såfremt der kan opnås enighed herom mellem flere enheder af Ungdommens Uddannelsesvejledning, kan formidlingen og koordinationen, jf. stk. 1, udvides til at omfatte det geografiske område, som vejledningsenhederne tilsammen omfatter.

§ 12. Ungdommens Uddannelsesvejledning tager initiativ til, at Ungdommens Uddannelsesvejledning og de skoler og institutioner, som afleverer eller modtager elever i forbindelse med introduktionskurser og brobygning i det geografiske område, som vejledningsenheden omfatter, mødes efter behov for at drøfte og koordinere det lokale udbud af introduktions- og brobygningsforløb. På møderne aftales forløbenes gang, herunder deres tidsmæssige placering, procedurer ved tilmelding, optagelse, elevfravær, tidsfrister, evaluering af den samlede proces samt andre forhold, der bidrager til introduktions- og brobygningsforløbenes gennemførelse, herunder anvendelse af elektroniske værktøjer til fordeling af elever mellem uddannelserne.

Stk. 2. Såfremt der ikke kan opnås enighed om, hvorvidt udbuddet af introduktions- og brobygningsforløb imødekommer et konstateret behov herfor, underretter Ungdommens Uddannelsesvejledning kommunalbestyrelsen herom. Hvis kommunalbestyrelsen ikke kan tilvejebringe den nødvendige enighed mellem parterne, underretter kommunalbestyrelsen Undervisningsministeriet herom bilagt udtalelser fra den eller de berørte institutioner, der udbyder ungdomsuddannelse. Undervisningsministeriet træffer afgørelse om, hvorvidt en institution skal øge sit udbud af introduktions- og brobygningstilbud.

Kapitel 5

Ikrafttræden

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2010.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 196 af 26. marts 2008 om brobygning og introduktionskurser til ungdomsuddannelserne.

Undervisningsministeriet, den 7. juli 2010

P.M.V.
E.B.
Steffen Jensen

/ Merete Friberg