Dokumentet er Historisk
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Lovens område

Kapitel 2   Definitioner

Kapitel 3   Danmarks Forskningspolitiske Råd

Kapitel 4   Det Frie Forskningsråd

Kapitel 5   Det Strategiske Forskningsråd

Kapitel 6   (Ophævet)

Kapitel 6 a   Deltagelse i internationalt forskningssamarbejde

Kapitel 7   Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed

Kapitel 8   Forskellige bestemmelser

Kapitel 9   Ikrafttræden m.v.

Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om forskningsrådgivning m.v.

Herved bekendtgøres lov om forskningsrådgivning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1348 af 11. december 2008, med de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 729 af 25. juni 2010.

Den bekendtgjorte lovtekst gælder først fuldt ud fra den 1. januar 2011, jf. § 3, stk. 1, i lov nr. 729 af 25. juni 2010 om ændring af lov om forskningsrådgivning m.v. og lov om Danmarks Grundforskningsfond. (Styrkelse af Danmarks Forskningspolitiske Råd, nedlæggelse af Koordinationsudvalget, præcisering af formål, ansvar og opgavefordeling for forskningsråd m.v.).

Kapitel 1

Lovens område

§ 1. Til styrkelse af forskningskvaliteten, koordinering og internationalisering af dansk forskning og formidling og anvendelse af forskningsresultater nedsætter ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Danmarks Forskningspolitiske Råd, Det Frie Forskningsråd og Det Strategiske Forskningsråd.

Stk. 2. Til efterprøvelse af den videnskabelige redelighed i dansk forskning nedsætter ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed, jf. § 31.

Stk. 3. Danmarks Forskningspolitiske Råd har til hovedformål at fremme udviklingen af dansk forskning til gavn for samfundet ved at sikre ministeren for videnskab, teknologi og udvikling, Folketinget og regeringen en uafhængig og sagkyndig rådgivning om forskning på overordnet niveau. Rådet har alene en rådgivningsfunktion, jf. § 3.

Stk. 4. Det Frie Forskningsråd har både en bevillingsfunktion og en rådgivningsfunktion. Rådet har til hovedformål at støtte konkrete forskningsaktiviteter baseret på forskernes egne initiativer og give rådgivning om forskning i tilknytning hertil, jf. §§ 7 og 8.

Stk. 5. Det Strategiske Forskningsråd har både en bevillingsfunktion og en rådgivningsfunktion. Rådet har til hovedformål at støtte forskning inden for politisk prioriterede og tematisk afgrænsede forskningsområder og give rådgivning om forskning i tilknytning hertil, jf. §§ 17 og 18.

Stk. 6. Rådene og udvalget i stk. 4 og 5 skal tilsammen sikre, at alle statslige forskningsbevillinger, der ikke er basisbevillinger knyttet til bestemte institutioner eller bevillinger til forskningsbaseret myndighedsbetjening, uddeles i åben konkurrence og efter en forskningsfaglig kvalitetsvurdering.

Kapitel 2

Definitioner

§ 2. I denne lov forstås ved:

1) Anerkendte forskere: Personer, der i en årrække på videnskabeligt plan aktivt har beskæftiget sig med forskning, og som er på mindst lektor- eller seniorforskerniveau.

2) Forskningskyndige: Personer på ph.d.-niveau, som enten i en årrække på nationalt eller internationalt plan har opnået indsigt i eller erfaring med varetagelse af forskningsopgaver eller på ledelsesplan i en institution, organisation eller virksomhed har beskæftiget sig indgående med forskningsadministration, forskningsledelse, forskningsformidling eller forskningspolitik.

3) Videnskabelig uredelighed: Forfalskning, fabrikering, plagiering og andre alvorlige brud på god videnskabelig praksis, som er begået forsætligt eller groft uagtsomt ved planlægning, gennemførelse eller rapportering af forskningsmæssige resultater.

4) Rådgivning om forskning: Rådgivning, som kan vedrøre alle aspekter af forskning, herunder politiske og faglige aspekter.

Kapitel 3

Danmarks Forskningspolitiske Råd

§ 3. Danmarks Forskningspolitiske Råd har til formål at fremme udviklingen af dansk forskning til gavn for samfundet. Rådet har ansvar for at give ministeren for videnskab, teknologi og udvikling uafhængig og sagkyndig rådgivning om forskning på overordnet niveau, herunder om kommende forskningsbehov, og skal sikre, at rådgivningen inddrager relevante nationale og internationale erfaringer og tendenser.

Stk. 2. Folketinget og enhver minister kan indhente rådgivning fra rådet. Rådets rådgivning sker efter anmodning eller på rådets eget initiativ.

Stk. 3. Rådgivningen skal være baseret på dokumentation og forskningsrelevante analyser. Det Frie Forskningsråd og Det Strategiske Forskningsråd er som led heri forpligtet til at give rådgivning til rådet inden for deres områder.

Stk. 4. Rådet for Teknologi og Innovation og relevante institutioner og organisationer kan efter anmodning give rådgivning til rådet.

Stk. 5. Rådet har til opgave at styrke formidlingen af dansk forskningspolitik.

Stk. 6. Rådet fremlægger en årlig rapport om dansk forskning, der indeholder rådets vurdering af dansk forsknings generelle udvikling, kvalitet i international sammenhæng og samfundsmæssige relevans. Rådet gennemfører en høring over den årlige rapport.

§ 4. Danmarks Forskningspolitiske Råd består af en formand og otte medlemmer.

Stk. 2. Rådets formand og øvrige medlemmer skal være anerkendte forskere eller forskningskyndige, der tilsammen repræsenterer bred indsigt i forskning i både offentligt og privat regi og bred indsigt i national og international forskning. Mindst halvdelen skal være anerkendte forskere.

Stk. 3. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling udpeger formanden og de otte medlemmer i deres personlige egenskab. Formanden og de øvrige medlemmer udpeges for en periode af 3 år. Genudpegning kan ske én gang. Hvis et medlem afgår i utide, kan et nyt medlem udpeges for mindre end 3 år.

Stk. 4. Rådet udarbejder en forretningsorden, som skal godkendes af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling.

§ 5. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan fastsætte nærmere regler for Danmarks Forskningspolitiske Råds virke.

§ 6. Danmarks Forskningspolitiske Råds udtalelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 4

Det Frie Forskningsråd

Formål og ansvar

§ 7. Det Frie Forskningsråd har til formål at støtte dansk forskning baseret på forskernes egne initiativer. Rådet har ansvar for at udvikle det forskningsfaglige niveau i Danmark og skal sikre mulighederne for nybrud i forskningen i koordination med det øvrige forskningssystem.

Stk. 2. Rådet skal sikre støtte til både enkelte videnskabelige forskningsområder, til tværvidenskabelig forskning og til dansk forsknings internationale aktiviteter.

Stk. 3. Rådet skal sikre, at bevillinger tildeles efter ansøgning på baggrund af offentliggjorte kriterier, og at der tildeles bevillinger til internationalt samarbejde, jf. § 30 a. Rådet kan give bevillinger både til enkelte konkrete forskningsaktiviteter og til særlige initiativer, jf. § 11, stk. 4.

Stk. 4. Rådet kan i særlige tilfælde støtte politisk prioriterede virkemidler, hvor der er givet bevillingsmæssig hjemmel hertil.

Stk. 5. Rådet skal bidrage til at styrke formidlingen og anvendelsen af forskningsresultater.

§ 8. Det Frie Forskningsråd giver ministeren for videnskab, teknologi og udvikling rådgivning om forskning inden for alle videnskabelige forskningsområder. Folketinget og enhver minister kan indhente tilsvarende rådgivning om forskning fra rådet. Rådgivningen sker efter anmodning eller på eget initiativ.

Stk. 2. Rådet kan efter anmodning bistå offentlige institutioner med rådgivning om forskning. Rådet bistår efter anmodning Akkrediteringsinstitutionen med rådgivning om forskning.

Stk. 3. Rådet kan efter anmodning give rådgivning om forskning til private institutioner.

Stk. 4. Rådet kan yde rådgivningen nævnt i stk. 2, 1. pkt., og stk. 3 ved at anvise navne på anerkendte forskere uden for rådet, hvis den ønskede bistand angår vurdering af ansøgninger, der er indgivet til andre bevilgende institutioner.

Stk. 5. Rådet afgiver hvert år til ministeren for videnskab, teknologi og udvikling en rapport om sit virke for det foregående år og en plan for de kommende år.

Bestyrelse og faglige forskningsråd

§ 9. Det Frie Forskningsråd består af en bestyrelse og et antal faglige forskningsråd.

§ 9 a. Bestyrelsen skal sikre en virkeliggørelse af rådets formål, jf. § 7.

Stk. 2. Bestyrelsen skal sikre, at bevillinger til forskningsformål tildeles efter retningslinjer, der er bindende for alle faglige forskningsråd, herunder at den faglige bedømmelse af ansøgninger varetages under relevant inddragelse af eksterne bedømmere. Bestyrelsen udarbejder og koordinerer udformningen af retningslinjerne med Det Strategiske Forskningsråd.

Stk. 3. Bestyrelsen har ansvar for, at rådets virksomhed udøves i koordination med Det Strategiske Forskningsråd, Danmarks Grundforskningsfond, Højteknologifonden, Rådet for Teknologi og Innovation og det øvrige forskningssystem, særlig for så vidt angår aktiviteter, som retter sig mod det internationale samarbejde.

Stk. 4. Bestyrelsen er øverste ansvarlig for den rådgivning, som gives efter § 8.

§ 10. Bestyrelsen består af en formand og otte medlemmer, som alle skal være anerkendte forskere. Bestyrelsen udpeger ved sin konstituering en næstformand.

Stk. 2. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling udpeger formanden og medlemmerne i deres personlige egenskab. Udpegningen sker efter åbent opslag.

Stk. 3. Bestyrelsen udpeges for en periode på 4 år. Genudpegning kan ske for 2 år. Hvis et medlem afgår i utide, kan et nyt medlem udpeges for mindre end 4 år.

Stk. 4. Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden.

§ 11. Bestyrelsen nedsætter og navngiver efter egen vurdering op til seks faglige forskningsråd. Som ét af de faglige forskningsråd kan bestyrelsen nedsætte et tværfagligt forskningsråd, som kan bestå af medlemmer udpeget af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling efter § 14, stk. 2, til varetagelse af tværfaglige opgaver.

Stk. 2. Bestyrelsen fastlægger grænserne mellem rådene og skal i den forbindelse sikre, at rådene tilsammen dækker alle videnskabelige forskningsområder, og at opdelingen mellem rådene løbende tilpasses den forskningsfaglige udvikling.

Stk. 3. Bestyrelsen har ikke selv bevillingskompetence, men fordeler de frie forskningsbevillinger mellem de faglige forskningsråd.

Stk. 4. Bestyrelsen kan på baggrund af en vurdering af rådenes aktiviteter fordele op til en femtedel af bevillingerne til særlige initiativer, herunder tværfaglige og tværrådslige initiativer.

Stk. 5. Midler til de særlige initiativer, jf. stk. 4, fordeles af de faglige forskningsråd. Bestyrelsen kan beslutte, at et eller flere råd fordeler midlerne.

§ 12. (Ophævet)

§ 13. De faglige forskningsråd har ansvar for inden for deres område at tildele bevillinger efter § 7.

Stk. 2. En bevilling tildeles personligt til hovedansøgeren. Hovedansøgeren er ansvarlig for bevillingen.

Stk. 3. De faglige forskningsråd skal følge de retningslinjer, som udarbejdes af bestyrelsen efter § 9 a, stk. 2, 2. pkt.

Stk. 4. De faglige forskningsråd bistår efter anmodning bestyrelsen med rådgivning om forskning efter § 8.

§ 14. Samtlige medlemmer af de faglige forskningsråd skal være anerkendte forskere.

Stk. 2. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling udpeger op til 75 medlemmer til de faglige forskningsråd. Medlemmerne udpeges i deres personlige egenskab og således, at der i det enkelte råd opnås bred faglig dækning inden for rådets virke og bred erfaring både inden for dansk og international forskning.

Stk. 3. Medlemmerne af de faglige forskningsråd udpeges for en periode på 4 år. Genudpegning kan ske for 2 år. Hvis et medlem afgår i utide, kan et nyt medlem udpeges for mindre end 4 år.

Stk. 4. Det enkelte råd konstituerer sig selv og vælger af sin midte en formand.

Stk. 5. Hvert råd udarbejder en forretningsorden, som skal godkendes af bestyrelsen for Det Frie Forskningsråd.

§ 15. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan fastsætte nærmere regler for:

1) Det Frie Forskningsråds generelle tilskudsforudsætninger i forbindelse med bevillingsfunktionen.

2) Rådets regnskabsaflæggelse.

3) Rådets indkaldelse af ansøgninger og kravene hertil.

4) Rådets sagsbehandling i forbindelse med bevillingsfunktionen. Ministeren kan herunder bestemme, at der i et nærmere bestemt omfang skal inddrages eksterne eksperter ved bedømmelsen af ansøgninger.

5) Rådets tildeling af stipendier til forskere og personer under forskeruddannelse.

6) Rådets adgang til delegation inden for rådet eller til sekretariatet af bevillings- og rådgivningskompetence.

Stk. 2. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan fastsætte formkrav, herunder om elektronisk kommunikation, og tidsfrister i forbindelse med forholdene i stk. 1, nr. 3-5, herunder bestemme, at manglende overholdelse af formkrav og tidsfrister medfører, at ansøgningen kan afvises.

§ 16. Bestyrelsens og de faglige forskningsråds afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan fastsætte regler om, at klager over retlige spørgsmål i forbindelse med afgørelser truffet af de faglige forskningsråd eller af den instans, som rådet har delegeret bevillingskompetencen til, kan indbringes for ministeren.

Kapitel 5

Det Strategiske Forskningsråd

Formål og ansvar

§ 17. Det Strategiske Forskningsråd har til formål at støtte dansk forskning inden for politisk prioriterede og tematisk afgrænsede forskningsområder, herunder initiativer, der er afgrænset efter deres indhold. Rådet har ansvar for at bidrage til et øget samspil mellem offentlig og privat forskning og skal aktivt søge at synliggøre egne strategiske forskningsindsatser for relevante private aktører med henblik på at tiltrække midler fra fonde og virksomheder til samfinansierede forskningsprojekter.

Stk. 2. Rådet skal sikre støtte til navnlig tværvidenskabelig forskning og til dansk forsknings internationale aktiviteter.

Stk. 3. Rådet skal sikre, at bevillinger tildeles forskningsaktiviteter på baggrund af offentliggjorte kriterier, og at der tildeles bevillinger til internationalt samarbejde, jf. § 30 a.

Stk. 4. Rådet skal virke for forskningssamarbejdet med Færøerne og Grønland.

Stk. 5. Rådet skal bidrage til at styrke formidlingen og anvendelsen af forskningsresultater.

Stk. 6. Rådet skal af egen drift opsøge nye forskningstendenser og kan igangsætte initiativer på baggrund heraf, såfremt Folketinget afsætter bevillinger hertil. Rådet kan endvidere med hel eller delvis finansiering fra andre samarbejdspartnere igangsætte initiativer på baggrund af nye forskningstendenser eller tildele større bevillinger til aktiviteter, der vurderes at være til gavn for dansk forskning. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan i den forbindelse efter anmodning fra bestyrelsen for Det Strategiske Forskningsråd, når der er tale om samfinansierede aktiviteter, godkende undtagelser fra bestemmelserne i §§ 19-23 og § 36, stk. 1.

§ 18. Det Strategiske Forskningsråd giver ministeren for videnskab, teknologi og udvikling rådgivning om forskning inden for politisk prioriterede og tematisk afgrænsede forskningsområder. Folketinget og enhver minister kan indhente tilsvarende rådgivning om forskning fra rådet. Rådgivningen sker efter anmodning eller på eget initiativ.

Stk. 2. Rådet skal inden de enkelte ministres uddeling af statslige forskningsbevillinger, der ikke er basisbevillinger knyttet til en bestemt institution eller bevillinger til forskningsbaseret myndighedsbetjening, godkende uddelingsproceduren og foretage en forskningsfaglig vurdering af indkomne ansøgninger. På baggrund heraf uddeler de enkelte ministre midlerne blandt de ansøgere, som rådet har fundet støtteværdige.

Stk. 3. Rådet kan efter anmodning bistå offentlige institutioner med rådgivning om forskning inden for politisk prioriterede og tematisk afgrænsede forskningsområder.

Stk. 4. Rådet kan efter anmodning give rådgivning om forskning inden for politisk prioriterede og tematisk afgrænsede forskningsområder til private institutioner.

Stk. 5. Rådet afgiver hvert år til ministeren for videnskab, teknologi og udvikling en rapport om sit virke for det foregående år og en plan for de kommende år.

Bestyrelse og programkomiteer m.v.

§ 19. Det Strategiske Forskningsråd består af en bestyrelse og et meget begrænset antal programkomiteer.

§ 19 a. Bestyrelsen skal sikre en virkeliggørelse af rådets formål, jf. § 17.

Stk. 2. Bestyrelsen skal sikre, at bevillinger til politisk prioriterede og tematisk afgrænsede forskningsområder tildeles efter retningslinjer, der er bindende for alle programkomiteer m.v., herunder at den faglige bedømmelse af ansøgninger varetages under relevant inddragelse af eksterne bedømmere. Bestyrelsen udarbejder og koordinerer udformningen af retningslinjerne med Det Frie Forskningsråd.

Stk. 3. Bestyrelsen har ansvar for, at rådets virksomhed udøves i koordination med Det Frie Forskningsråd, Danmarks Grundforskningsfond, Højteknologifonden, Rådet for Teknologi og Innovation og det øvrige forskningssystem, særlig for så vidt angår aktiviteter, som retter sig mod det internationale samarbejde.

Stk. 4. Bestyrelsen er øverste ansvarlig for den rådgivning, som gives efter § 18. Bestyrelsen kan nedsætte sagsforberedende programudvalg bestående af anerkendte forskere til at bistå sig med rådgivningsfunktionen. Bestyrelsen kan endvidere efter tilladelse fra bestyrelsen for Det Frie Forskningsråd indhente samme bistand fra et eller flere af de faglige forskningsråd.

§ 20. Bestyrelsen består af en formand og otte medlemmer.

Stk. 2. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling udpeger formanden og ét medlem. De øvrige medlemmer udpeges af ministeren efter åbent opslag.

Stk. 3. Bestyrelsen skal sammensættes af anerkendte forskere og af forskningskyndige, der repræsenterer brugerinteresser. Formanden og de øvrige medlemmer skal desuden have indsigt i og erfaring med varetagelse af strategiske forskningsopgaver i dansk og i international sammenhæng.

Stk. 4. Bestyrelsen skal tilsammen repræsentere kompetencer inden for alle væsentlige forskningsfaglige interesser i både det offentlige og det private forskningssystem. Kompetencerne omfatter indsigt i:

1) Grundlæggende forskning og uddannelse.

2) Strategisk forskning, herunder sektorforskning og forskning på hospitaler.

3) Samarbejde mellem virksomheder og offentlige forskningsinstitutioner.

4) Teknologisk udvikling og innovation.

5) Internationalt forskningssamarbejde.

6) Forskeruddannelse.

7) Menneskelige ressourcer og sociale processer.

Stk. 5. Formanden og de otte medlemmer udpeges i deres personlige egenskab. Bestyrelsen udpeges for en periode på 4 år. Genudpegning kan ske for 2 år. Hvis et medlem afgår i utide, kan et nyt medlem udpeges for mindre end 4 år.

Stk. 6. Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden.

§ 21. Bestyrelsen kan efter egen vurdering i meget begrænset omfang nedsætte et antal programkomiteer med bevillingskompetence til at støtte forskning inden for politisk definerede og tematisk afgrænsede forskningsområder, jf. § 17, stk. 1.

Stk. 2. Bestyrelsen fastlægger antallet af programkomiteer og deres afgrænsning i forhold til hinanden. Bestyrelsen skal i den forbindelse sikre, at antallet holdes på det lavest mulige niveau, og at alle komiteer ophører, når deres opgave er fuldført.

Stk. 3. Bestyrelsen kan henlægge bevillingskompetence som nævnt i stk. 1 til Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland.

Stk. 4. Bestyrelsen har ikke selv bevillingskompetence, men fordeler de strategiske programmidler til programkomiteerne, Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland eller i visse tilfælde til et eller flere af de faglige forskningsråd, jf. § 9.

Stk. 5. Hvis bestyrelsen skønner, at udmøntningen af en finanslovbevilling fagligt omfatter mere end én programkomité, kan bestyrelsen beslutte, at flere programkomiteer eller Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland sammen med en eller flere programkomiteer skal behandle ansøgningerne til programmet i forening og træffe afgørelse som én myndighed (fælleskomité).

Stk. 6. Når fælleskomiteen har truffet endelig afgørelse efter stk. 5, lægger den kompetencen til at godkende faglig og budgetmæssig afrapportering i en af programkomiteerne.

§ 21 a. Programkomiteerne har ansvar for inden for deres område at tildele bevillinger efter § 17.

Stk. 2. En bevilling tildeles personligt til hovedansøgeren. Hovedansøgeren er ansvarlig for bevillingen.

Stk. 3. Programkomiteerne skal følge de retningslinjer, som udarbejdes af bestyrelsen efter § 19 a, stk. 2, 2. pkt.

Stk. 4. Hvis et eller flere af de faglige forskningsråd eller Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland er tillagt opgaver efter § 21, stk. 4, skal de retningslinjer, som udarbejdes af bestyrelsen efter § 19 a, stk. 2, 2. pkt., følges.

Stk. 5. Programkomiteerne og Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland bistår efter anmodning bestyrelsen med rådgivning om forskning efter § 18.

§ 21 b. Alle medlemmer af en programkomité skal være anerkendte forskere. Medlemmerne af en programkomité skal tilsammen have kompetence til at vurdere kvalitet, effekt og relevans af forskningsaktiviteter.

Stk. 2. Medlemmerne udpeges af bestyrelsen for Det Strategiske Forskningsråd.

§ 22. (Ophævet)

§ 23. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan fastsætte nærmere regler for:

1) Det Strategiske Forskningsråds generelle tilskudsforudsætninger i forbindelse med bevillingsfunktionen.

2) Rådets regnskabsaflæggelse.

3) Rådets indkaldelse af ansøgninger og kravene hertil.

4) Rådets sagsbehandling i forbindelse med bevillingsfunktionen. Ministeren kan herunder bestemme, at der i et nærmere bestemt omfang skal inddrages eksterne eksperter ved bedømmelsen af ansøgninger.

5) Rådets tildeling af stipendier til forskere og personer under forskeruddannelse.

6) Rådets adgang til delegation inden for rådet eller til sekretariatet af bevillings- og rådgivningskompetence.

Stk. 2. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan fastsætte formkrav, herunder om elektronisk kommunikation, og tidsfrister i forbindelse med forholdene i stk. 1, nr. 3-5, herunder bestemme, at manglende overholdelse af formkrav og tidsfrister medfører, at ansøgningen kan afvises.

§ 24. Bestyrelsens, programkomiteernes, Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønlands og de faglige forskningsråds afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan fastsætte regler om, at klager over retlige spørgsmål i forbindelse med afgørelser truffet af programkomiteerne, af Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland, af de faglige forskningsråd eller af den instans, som programkomiteen eller rådet har delegeret bevillingskompetencen til, kan indbringes for ministeren.

Kapitel 6

(Ophævet)

Kapitel 6 a

Deltagelse i internationalt forskningssamarbejde

§ 30 a. Det Frie Forskningsråd og Det Strategiske Forskningsråd kan som led i arbejdet med internationalisering af dansk forskning, jf. § 1, stk. 1, deltage i internationalt forskningssamarbejde inden for hvert råds bevillingsfunktion, hvis samarbejdet af bestyrelserne vurderes at være til gavn for dansk forskning.

Stk. 2. Bestyrelserne kan som led i arbejdet efter stk. 1 beslutte at fordele op til 20 pct. af den enkelte bevilling på de årlige finanslove til internationale fora, såfremt det ikke er i strid med bevillingsforudsætningerne, jf. dog stk. 3 og 4. Hvor et internationalt forskningssamarbejde er tematisk afgrænset, jf. § 17, stk. 1, aftaler bestyrelserne indbyrdes, hvilket af de to råd der deltager, og Det Frie Forskningsråd kan i den forbindelse deltage i internationale aktiviteter, der er snævrere afgrænset end efter § 7, stk. 1.

Stk. 3. Bestyrelserne kan kun fordele midler til internationale fora, hvis bestyrelserne har sikret sig, at bevillingerne vil blive fordelt i åben konkurrence og efter en forskningsfaglig kvalitetsvurdering, jf. § 1, stk. 6.

Stk. 4. Fordelingen af midler til internationale fora forudsætter godkendelse af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling, for så vidt angår de retlige rammer for det internationale forums fordeling af midlerne, dets generelle bevillingsforudsætninger og dets regnskabsaflæggelse.

Stk. 5. Bestyrelserne skal sikre den løbende koordination af arbejdet.

Kapitel 7

Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed

§ 31. Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed har til opgave at behandle sager vedrørende videnskabelig uredelighed, der rejses ved anmeldelse, og som har betydning for:

1) forskning udført i Danmark,

2) forskning udført af personer med ansættelse i Danmark eller

3) forskning udført med dansk offentlig støtte.

Stk. 2. For så vidt angår videnskabelige produkter udarbejdet i privat regi, kan sagen kun behandles, hvis den private virksomhed el.lign. har ønsket at være omfattet af udvalgenes kompetence eller ønsker at medvirke til sagens oplysning.

Stk. 3. Udvalgene kan behandle sager af egen drift, hvis sagerne er af samfundsmæssig interesse eller af betydning for menneskers eller dyrs sundhed, og hvor der foreligger en begrundet formodning om videnskabelig uredelighed.

Stk. 4. Hvis udvalgene konstaterer, at der i en sag foreligger videnskabelig uredelighed, kan udvalgene:

1) Orientere den indklagedes arbejdsgiver, hvis vedkommende er ansat som forsker.

2) Henstille, at det pågældende videnskabelige arbejde skal trækkes tilbage.

3) Orientere vedkommende offentlige myndighed, som fører tilsyn med området.

4) Foretage politianmeldelse, hvis der er tale om en strafbar lovovertrædelse.

5) Efter særlig anmodning fra en ansættelsesmyndighed udtale sig om graden af videnskabelig uredelighed.

Stk. 5. Formanden træffer afgørelse i retlige spørgsmål, jf. § 32, stk. 2.

Stk. 6. Udvalgene offentliggør en årlig beretning om deres virksomhed.

§ 32. Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed består af et eller flere udvalg dækkende alle videnskabelige forskningsområder.

Stk. 2. Formanden for udvalgene skal være landsdommer.

Stk. 3. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling fastsætter antallet af medlemmer. For hvert medlem skal der endvidere være en suppleant. Medlemmer og suppleanter skal alle være anerkendte forskere, der tilsammen dækker alle videnskabelige forskningsområder, jf. § 36, stk. 2.

Stk. 4. Formanden udpeges af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling efter indstilling fra domstolene. Medlemmerne og suppleanterne udpeges af ministeren i deres personlige egenskab efter høring af Det Frie Forskningsråd. Formanden, de øvrige medlemmer og suppleanterne udpeges for en periode på 4 år. Genudpegning kan ske for 2 år. Hvis et medlem eller en suppleant udtræder i utide, kan et nyt medlem eller en ny suppleant udpeges for mindre end 4 år.

Stk. 5. Udvalgene udarbejder en forretningsorden, som skal godkendes af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling.

§ 33. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan fastsætte nærmere regler for Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredeligheds virke.

§ 34. Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredeligheds afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 8

Forskellige bestemmelser

§ 35. Sekretariatsbetjeningen af Danmarks Forskningspolitiske Råd, Det Frie Forskningsråd, Det Strategiske Forskningsråd og Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed varetages af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Ministeriet skal sikre, at Danmarks Forskningspolitiske Råd sekretariatsbetjenes af en særlig enhed i ministeriet.

Stk. 2. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling fører tilsyn med bevillingsanvendelsen og legaliteten i forbindelse med Det Frie Forskningsråds og Det Strategiske Forskningsråds arbejde.

§ 36. Medlemmer af et af de af loven omfattede organer eller af Danmarks Grundforskningsfonds bestyrelse kan ikke sidde i andre af de af loven omfattede organer.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 er dog ikke til hinder for, at et medlem af et fagligt forskningsråd kan være medlem af et tværfagligt forskningsråd og en programkomité eller et programudvalg eller omvendt, jf. § 19 a, stk. 4, 2. pkt., og § 21, stk. 1. Tilsvarende gælder for medlemmer af Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed samt deres suppleanter, jf. § 32, stk. 3. Et sagsforberedende programudvalg, jf. § 19 a, stk. 4, 2. pkt., kan sammensættes helt eller delvis af medlemmer fra Det Strategiske Forskningsråds programkomiteer.

§ 37. Det Frie Forskningsråd og Det Strategiske Forskningsråd kan modtage tilskud fra anden side end staten. Ikkestatslige midler skal holdes adskilt fra statslige midler.

§ 38. Tilskudsgiver efter denne lov kan kræve tilskud tilbagebetalt, hvis tilskudsforudsætningerne ikke overholdes.

§ 39. Det Frie Forskningsråd og Det Strategiske Forskningsråd skal offentliggøre vejledende retningslinjer for deres bevillingspraksis.

§ 40. (Ophævet)

§ 40 a. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan bemyndige en under ministeriet oprettet statslig myndighed eller efter forhandling med vedkommende minister andre statslige myndigheder til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren for videnskab, teknologi og udvikling.

Stk. 2. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder om, at afgørelserne ikke skal kunne påklages.

Stk. 3. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan fastsætte regler om udøvelsen af de beføjelser, som en anden statslig myndighed efter forhandling med vedkommende minister bliver bemyndiget til at udøve efter stk. 1.

Kapitel 9

Ikrafttræden m.v.

§ 41. Loven træder i kraft den 1. januar 2004. Samtidig ophæves lov om forskningsrådgivning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 676 af 19. august 1997.

Stk. 2. Regler, der er fastsat med hjemmel i lov om forskningsrådgivning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 676 af 19. august 1997, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller erstattes af regler udstedt i medfør af denne lov.

Stk. 3. Formanden for og medlemmerne af det nuværende Danmarks Forskningsråd indtræder som formand for og medlemmer af Danmarks Forskningspolitiske Råd og fortsætter indtil udløbet af deres nuværende periode med mulighed for genudpegning, hvis genudpegning kunne ske efter de hidtidige regler.

Stk. 4. De nuværende statslige forskningsråds rettigheder og pligter overtages af henholdsvis Det Frie Forskningsråd og Det Strategiske Forskningsråd, jf. §§ 7 og 17.

Stk. 5. De nuværende statslige forskningsråd fortsætter som faglige forskningsråd efter denne lov, indtil bestyrelsen for Det Frie Forskningsråd har fastlagt grænserne mellem rådene og der er nedsat faglige forskningsråd i medfør af denne lov.

Stk. 6. Medlemmerne af de nuværende statslige forskningsråd kan genudpeges til de faglige forskningsråd, hvis de efter de hidtidige regler kunne genudpeges til det pågældende statslige forskningsråd.

Stk. 7. De nuværende programkomiteer fortsætter, indtil de har opfyldt deres af det nuværende Forskningsforum pålagte hverv. Efter nedlæggelsen af Forskningsforum refererer programkomiteerne til bestyrelsen for Det Strategiske Forskningsråd.

Stk. 8. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan i forbindelse med lovens gennemførelse fravige bestemmelserne om udpegningsperiodens længde for medlemmerne af bestyrelsen for Det Frie Forskningsråd og for Det Strategiske Forskningsråd, jf. § 10, stk. 3, og § 20, stk. 5.


Lov nr. 418 af 8. maj 2006 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juni 2006.1)


Lov nr. 295 af 27. marts 2007 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 3

Loven træder i kraft den 1. april 2007.2)


Lov nr. 552 af 17. juni 2008 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. september 2008.3)

Stk. 2. Tidspunktet for ikrafttræden af § 1, nr. 3, 33 og 34, fastsættes af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling.4)

Stk. 3-4. (Udelades).


Lov nr. 729 af 25. juni 2010 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2011.5)

Stk. 2. Formanden for og medlemmerne af Danmarks Forskningspolitiske Råd og medlemmerne af de faglige forskningsråd kan genudpeges for den periode regnet i hele kalenderår, hvor de har siddet i det pågældende råd i mindre end 6 år, og hvor de opfylder kravene til medlemskab, jf. § 4, stk. 2, 1. pkt., i lov om forskningsrådgivning m.v. som affattet ved denne lovs § 1, nr. 12, og § 14, stk. 2, i lov om forskningsrådgivning m.v. som affattet ved denne lovs § 1, nr. 25.

Stk. 3. Retningslinjer, der er udarbejdet af Koordinationsudvalget i medfør af den hidtil gældende § 25, stk. 3, i lov om forskningsrådgivning m.v., gælder, indtil nye retningslinjer er udarbejdet af bestyrelsen for Det Frie Forskningsråd i medfør af § 9 a, stk. 2, 2. pkt., i lov om forskningsrådgivning m.v. som affattet ved denne lovs § 1, nr. 19, og af bestyrelsen for Det Strategiske Forskningsråd i medfør af § 19 a, stk. 2, 2. pkt., i lov om forskningsrådgivning m.v. som affattet ved denne lovs § 1, nr. 39.

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 6. september 2010

Charlotte Sahl-Madsen

/ Charlotte Elverdam

Officielle noter

1) Lovændringen vedrører § 7, stk. 1, § 10, stk. 2, § 11, stk. 4, § 14, stk. 1, § 16, § 17, stk. 1 og 4, § 21, stk. 4 og 5, § 22, stk. 1, 1. pkt., § 24, § 28, stk. 1-4, § 30 a og § 36, stk. 2, 1. pkt.

2) Lovændringen vedrører § 8, stk. 2, 2. pkt.

3) Ikrafttrædelsesbestemmelsens stk. 1 vedrører § 1, stk. 6 og 7, § 3, stk. 6, 2. pkt., § 8, stk. 4, § 10, stk. 1, 2. pkt., § 11, stk. 4, 2. pkt., § 12, stk. 2, 2. pkt., § 14, stk. 3, § 15, stk. 1, nr. 6, § 15, stk. 2, § 16, § 17, stk. 4, § 18, stk. 2, 1. pkt., § 18, stk. 5, § 21, stk. 3-7, § 22, stk. 1, 2. pkt., § 22, stk. 2, 2. pkt., § 23, stk. 1, nr. 6, § 23, stk. 2, § 24, § 25, stk. 1, § 25, stk. 2, 1. og 3. pkt., § 25, stk. 4, overskriften til § 27, § 27, § 28, stk. 3, § 29, § 32, stk. 4, 1. pkt., § 36, stk. 2, 1. og 3. pkt., § 40 og § 40 a.

4) Ikrafttrædelsesbestemmelsens stk. 2 vedrører § 2, nr. 3, og § 31, stk. 1-3, der trådte i kraft den 1. december 2008, jf. bekendtgørelse nr. 1130 af 24. november 2008.

5) Ikrafttrædelsesbestemmelsens stk. 1 vedrører § 1, stk. 1, § 1, stk. 3, 1. pkt., § 1, stk. 4, 1. pkt. og stk. 5, 1. pkt., § 1, stk. 4, 2. pkt., og stk. 5, 2. pkt., § 1, stk. 6, § 2, § 3, stk. 1 og 2, § 3, stk. 3, 1. og 2. pkt., § 3, stk. 6, 1. pkt., § 4, stk. 2, 1. pkt., overskriften før § 7, § 7, overskriften før § 8, § 8, stk. 1-3, § 8, stk. 5, overskriften før § 9, § 9 a, § 11, stk. 1, § 11, stk. 3-5, § 12, § 13, § 14, stk. 2, § 14, stk. 3-5, § 15, stk. 1, nr. 1 og nr. 4, 1. pkt., overskriften før § 17, § 17, stk. 1-3, § 17, stk. 6, overskriften før § 18, § 18, stk. 1, 3 og 4, § 18, stk. 5, overskriften før § 19, § 19 a, § 21, stk. 4 -6, § 21 a og b, § 22, § 23, stk. 1, nr. 1 og nr. 4, 1. pkt., § 23, stk. 1, nr. 5, kapitel 6, § 30 a, stk. 1, § 30 a, stk. 3, § 35, § 36, stk. 2 og § 40.