Dokumentet er Historisk
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om registrering af køretøjer

Herved bekendtgøres lov nr. 309 af 19. april 2006 om registrering af køretøjer med de ændringer, der følger af § 3 i lov nr. 106 af 7. februar 2007, § 3 i lov nr. 479 af 17. juni 2008, § 115 i lov nr. 1336 af 19. december 2008, § 1 i lov nr. 1338 af 19. december 2008, § 2 i lov nr. 545 af 26. maj 2010 og § 3 i lov nr. 715 af 25. juni 2010.

Den bekendtgjorte lovtekst vedrørende § 18 træder i kraft på det tidspunkt, justitsministeren fastsætter, jf. § 5, stk. 3, i lov nr. 1338 af 19. december 2008. Den bekendtgjorte lovtekst vedrørende § 18 a træder i kraft på det tidspunkt, justitsministeren fastsætter, jf. § 5 i lov nr. 715 af 25. juni 2010.

Registrering af køretøjer

§ 1. Registrering af køretøjer sker i et for hele landet fælles register for køretøjer (Køretøjsregisteret), jf. dog stk. 4.

Stk. 2. I Køretøjsregisteret registreres oplysninger om hvert enkelt køretøj og om køretøjets tilhørsforhold.

Stk. 3. Skatteministeren fastsætter regler om registrering i Køretøjsregisteret.

Stk. 4. Kongehusets, forsvarets og Beredskabsstyrelsens køretøjer skal ikke registreres i Køretøjsregisteret. Forsvarsministeren fastsætter regler om registrering af disse køretøjer.

Køretøjer, der skal registreres

§ 2. Følgende køretøjer skal registreres i Køretøjsregisteret og forsynes med nummerplader, inden køretøjet tages i brug på færdselslovens område, jf. dog stk. 3-5, og § 7, stk. 5:

1) Motorkøretøj.

2) Traktor, jf. dog § 3 og § 4.

3) Knallert. Dette gælder dog kun en lille knallert, hvis knallerten er erhvervet som fabriksny den 1. juli 2006 eller senere.

4) Påhængs- eller sættevogn til et køretøj, der skal registreres.

5) Campingvogn.

6) Andet påhængsredskab end campingvogn, der tilkobles et motorkøretøj, hvis påhængsredskabets konstruktion gør det muligt at trække det med en større hastighed end 30 km/t.

Stk. 2. Skatteministeren kan fastsætte regler om registrering af motorredskab.

Stk. 3. Skatteministeren kan fastsætte regler om, at visse typer af lille knallert ikke skal registreres.

Stk. 4. Skatteministeren kan bestemme, at et køretøj, der ganske overvejende anvendes uden for offentlige veje, ikke skal registreres. Ved registreringsfritagelsen fastsættes det område, hvor køretøjet må anvendes, og der kan fastsættes yderligere vilkår om køretøjets indretning, udstyr og benyttelse samt om pligt til syn af køretøjet.

Stk. 5. Skatteministeren kan fritage et køretøj fra registrering i Køretøjsregisteret, hvis køretøjet bruges her i landet i forbindelse med et officielt arrangement og arrangementet administreres af staten.

Traktorer, der ikke skal registreres

§ 3. En traktor, der ganske overvejende anvendes uden for vejene som træk- eller drivkraft for arbejdsredskab, skal ikke registreres i Køretøjsregisteret, hvis traktoren alene anvendes på vejene

1) til egentransport til og fra arbejdssted eller til og fra reparatør,

2) som trækkraft for arbejdsredskab til og fra arbejdssted eller til og fra reparatør for arbejdsredskaber,

3) som trækkraft for påhængsvogn, der er tom eller medfører arbejdsredskab, som er knyttet til traktorens funktion, til og fra arbejdssted eller til og fra reparatør for påhængsvogne eller

4) til prøvekørsel eller lignende tidsbegrænset kørsel efter tilladelse fra politiet.

Stk. 2. En traktor kan ud over kørsel som nævnt i stk. 1 uden registrering i Køretøjsregisteret anvendes på vejene, hvis traktoren på vejene alene anvendes til

1) vejarbejde på vejområder, der er begrænset på betryggende måde ved afspærring eller afmærkning eller

2) renholdelse, snerydning el.lign.

Traktorer, der skal godkendes

§ 4. En traktor, der tilhører ejeren eller brugeren af en landbrugs-, gartneri- eller skovbrugsejendom, kan endvidere uden almindelig registrering i Køretøjsregisteret anvendes til følgende transporter, hvis traktoren er godkendt dertil:

1) Transport af arbejdsredskaber mellem dele af en landbrugs-, gartneri- eller skovbrugsejendom, selv om traktoren ikke ved arbejdsredskabets anvendelse benyttes som træk- eller drivkraft.

2) Transport af produkter, der hidrører fra eller skal benyttes til en landbrugs-, gartneri- eller skovbrugsvirksomhed, til og fra en sådan ejendom eller mellem dele af denne. Traktoren må dog ikke anvendes til samtidig transport af produkter fra flere virksomheder, medmindre ejerne eller brugerne af disses virksomheder alle er medejere af traktoren. Benzindrevne traktorer må ikke anvendes ud over en afstand af 10 km fra den pågældende ejendom til transport til industriel brug af produkter, der hidrører fra virksomheden. Sådan transport kan dog altid ske til nærmeste jernbanestation.

Stk. 2. En traktor i sameje mellem ejere eller brugere af flere ejendomme kan ikke godkendes efter stk. 1, hvis samejet omfatter mere end to traktorer, eller hvis en af ejerne eller brugerne foruden de traktorer, der er i sameje, ejer en eller flere andre traktorer.

Stk. 3. En traktor, der er godkendt efter stk. 1 eller 2, skal registreres som godkendt i Køretøjsregisteret og forsynes med nummerplader, inden traktoren tages i brug.

Køretøjer, der er registreret i udlandet

§ 5. Skatteministeren kan fastsætte regler om benyttelse her i landet af køretøjer, der er registreret i et andet land, på Færøerne eller i Grønland.

Registreringsattest

§ 6. For et køretøj, der registreres i Køretøjregisteret, udstedes en registreringsattest i overensstemmelse med Rådets direktiv om registreringsdokumenter for motorkøretøjer.

Stk. 2. Skatteministeren kan fastsætte regler om, at en registreringsattest skal medbringes under kørslen og vises til politiet eller told- og skatteforvaltningen på forlangende.

Nummerplader m.v.

§ 7. Et køretøj, der registreres i Køretøjsregisteret, tildeles nummerplader, der udlånes af staten, jf. dog stk. 5 om brug af prøvemærker.

Stk. 2. Skatteministeren fastsætter regler om brug, udformning og placering af nummerplader.

Stk. 3. Skatteministeren kan fastsætte regler, hvorefter ejeren eller brugeren af et køretøj kan vælge en bestemt kombination af tal eller bogstaver på køretøjets nummerplader (ønskenummerplader).

Stk. 4. Skatteministeren kan fastsætte regler, hvorefter ejeren af et køretøj kan anvende historisk korrekte nummerplader.

Stk. 5. Skatteministeren fastsætter regler om brug af prøveskilte og prøvemærker til midlertidig eller lejlighedsvis kørsel.

Stk. 6. Skatteministeren kan, for at styrke håndhævelsen af skatte- eller miljølovgivningen, fastsætte regler om mærkning af køretøjer med særlige nummerplader eller mærkater.

Betaling

§ 8. For nummerplader betales:

1) 1.180 kr. for et sæt nummerplader og 590 kr. for en enkelt nummerplade, jf. dog nr. 2-4, stk. 2, og § 9. Disse priser gælder også små nummerplader til biler, historisk korrekte nummerplader, nummerplader til blokvogn, grænsenummerplader, ønskenummerplader, erstatningsnummerplader og prøveskilte.

2) 90 kr. for en nummerplade til en lille knallert.

3) 110 kr. for en tredje nummerplade, der kan anvendes ved transport af gods på et registreret køretøj, når godset dækker den bageste nummerplade.

4) 160 kr. for et sæt nummerplader, der udleveres til en registreret varebil, anmeldt til omregistrering efter § 9, stk. 1, 3. pkt., i lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v.

Stk. 2. Nummerplader udleveres uden betaling efter stk. 1 til:

1) Køretøjer tilhørende politiet.

2) Køretøj tilhørende en person med handicap, som opfylder betingelserne for at få støtte til erhvervelse af køretøjet efter lov om social service.

§ 9. Ud over de beløb, der er nævnt i § 8, betales:

1) 6.200 kr. for retten til ønskenummerplader.

2) 1.300 kr. for et sæt historisk korrekte nummerplader og 650 kr. for en af disse plader.

3) 250 kr. for tilladelse til at køre med grænsenummerplader.

§ 10. For benyttelsen af prøveskilte betales ud over det beløb, der skal betales efter § 8, stk. 1, årligt forud:

1) 1.150 kr. for et sæt prøveskilte til biler.

2) 190 kr. for et prøveskilt til motorcykler.

Stk. 2. Der betales 100 kr. pr. døgn for et sæt prøvemærker til bil eller for et prøvemærke til motorcykel.

Stk. 3. Reglerne om fritagelse for og tilbagebetaling af vægtafgift af motorkøretøjer finder tilsvarende anvendelse på betaling for prøveskilte efter stk. 1.

§ 11. For registrering af en ny ejer eller bruger af et køretøj, der sker uden afmelding af køretøjet, betales 380 kr.

Stk. 2. Der skal ikke ske betaling, hvis

1) der sker skifte af ejer eller bruger mellem ægtefæller,

2) en ægtefælle efter den anden ægtefælles død eller i tilfælde af skilsmisse eller separation overtager et køretøj, der er registreret i den anden ægtefælles navn,

3) en person overtager et køretøj, der er registreret i en samboendes navn, såfremt den fælles bopæl har bestået de sidste 5 år,

4) en person ved dødsfald overtager et køretøj, der er registreret i afdødes navn, såfremt vedkommende har haft fælles bopæl med afdøde de sidste 2 år før dødsfaldet,

5) en person ved ophævelse af fælles bopæl overtager et køretøj, der er registreret i en samboendes navn, såfremt den fælles bopæl har bestået de sidste 5 år før samlivsophævelsen,

6) køretøjet er en lille knallert,

7) et køretøj omregistreres til en person med handicap, der opfylder betingelserne for at få støtte til erhvervelse af køretøjet efter lov om social service, eller

8) der sker ejerskifte som følge af overdragelse af et køretøj i medfør af en beslutning truffet af indenrigs- og sundhedsministeren om ændring af den kommunale eller regionale inddeling eller om opløsning eller udpegelse af et forpligtende kommunalt samarbejde, og anmeldelse af ejerskifte er ledsaget af en erklæring herom.

§ 12. For registrering af overførsel af ønskenummerplader fra et køretøj til et andet betales 300 kr.

§ 13. Der betales 50 kr. for

1) udstedelse af erstatning for registreringsattest eller supplerende attest, hvis den er bortkommen eller beskadiget,

2) ombytning af registreringsattest, der er udstedt før den 5. december 2005, med ny registreringsattest i to dele eller

3) udstedelse af et yderligere eksemplar af del 1 af en registreringsattest i to dele.

§ 14. Betaling efter §§ 8-13 sker kontant, medmindre skatteministeren bestemmer andet efter stk. 3.

Stk. 2. Skatteministeren fastsætter regler om nedslag i prisen efter § 11 eller § 12, når registreringen sker over internettet og ikke foretages af en autoriseret operatør, jf. § 15.

Stk. 3. Skatteministeren kan fastsætte regler om betaling efter §§ 8-13.

Autorisation af operatører

§ 15. Told- og skatteforvaltningen kan autorisere en virksomhed til at registrere i Køretøjsregisteret og udlevere nummerplader.

Stk. 2. En virksomhed kan kun autoriseres, hvis den opfylder følgende betingelser:

1) Virksomheden skal have fast forretningssted her i landet.

2) Virksomheden skal erhvervsmæssigt handle med eller lease køretøjer af den type, der skal registreres, før de tages i brug, jf. § 2.

3) Virksomheden må ikke have gæld til staten.

4) Virksomheden må ikke være i betalingsstandsning eller under konkurs eller likvidation.

Stk. 3. En virksomhed, der er godkendt af Trafikstyrelsen til at syne eller omsyne køretøjer, kan autoriseres efter stk. 1, hvis virksomheden opfylder betingelserne i stk. 2, nr. 1, 3 og 4.

Stk. 4. En autorisation ophører, hvis virksomheden ophører med at opfylde en af betingelserne i stk. 2, jf. dog stk. 3. Told- og skatteforvaltningen kan, når særlige omstændigheder taler derfor, efter anmodning tillade, at en virksomhed, der er ophørt med at opfylde betingelserne i stk. 2, nr. 2 eller 3, ikke mister sin autorisation.

Stk. 5. Skatteministeren fastsætter vilkår for autorisation. Skatteministeren kan herunder fastsætte regler om, at manglende overholdelse af fastsatte vilkår for en autorisation medfører, at autorisationen tilbagekaldes.

Stk. 6. Skatteministeren fastsætter regler om betaling af godtgørelse til synsvirksomheder, der er autoriseret efter stk. 1, for registrering vedrørende et køretøj, der ikke handles som led i synsvirksomhedens øvrige virksomhed. Andre virksomheder end synsvirksomheder, der er autoriseret efter stk. 1, kan opkræve et gebyr for registrering vedrørende et køretøj, der ikke handles, repareres eller leases som led i den autoriseredes øvrige virksomhed.

Stk. 7. I områder af landet, hvor der i særlig grad mangler et ekspeditionssted, hvor der registreres uden gebyr, kan skatteministeren autorisere en virksomhed eller en offentlig myndighed til at registrere i Køretøjsregisteret og udlevere nummerplader. Skatteministeren kan bestemme, at der skal betales godtgørelse til den således autoriserede virksomhed eller myndighed for registrering af et køretøj.

Stk. 8. Der kan ikke ske retsforfølgning i en autoriseret virksomheds beholdning af nummerplader eller krav på godtgørelse efter stk. 6.

Stk. 9. Betaling som nævnt i § 11 og § 12 for registrering foretaget af en autoriseret virksomhed skal af den pågældende autoriserede virksomhed afregnes over for told- og skatteforvaltningen efter regler, der fastsættes af skatteministeren efter stk. 5 eller § 14, stk. 3.

§ 16. Told- og skatteforvaltningen fører kontrol med overholdelse af betingelser og vilkår for autorisationer efter § 15.

Stk. 2. Told- og skatteforvaltningen kan fra en autoriseret virksomhed indkalde de oplysninger om foretagne registreringer, regnskabsføringen i forbindelse hermed, nummerplader, arbejdstilrettelæggelse, sikkerhedsprocedurer og personaleuddannelse og lign., der er nødvendige til brug for kontrollen efter stk. 1.

Stk. 3. Told- og skatteforvaltningen har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn i lokaler, der benyttes af den autoriserede virksomhed, og til at efterse virksomhedens beholdning af nummerplader, regnskabsmateriale med bilag og andre dokumenter, der kan have betydning for kontrollen med, at betingelser og vilkår for autorisationen overholdes, uanset om disse oplysninger opbevares på papir eller elektronisk. Told- og skatteforvaltningen har efter tilsvarende regler adgang til kontrol på arbejdssteder uden for de lokaler, hvorfra virksomheden drives, samt i transportmidler, der anvendes af virksomheden. Kontrollen kan dog ikke gennemføres på en ejendom, der alene tjener til privat bolig eller fritidsbolig. Operatøren og dennes ansatte skal være told- og skatteforvaltningen behjælpelige ved eftersynet.

Stk. 4. Restanceinddrivelsesmyndigheden skal give told- og skatteforvaltningen de oplysninger, der er nødvendige til brug for kontrollen med, at autoriserede virksomheder overholder § 15, stk. 2, nr. 3 og 4.

Adgang til registrerede oplysninger

§ 17. Enhver har efter anmodning adgang til oplysninger, der er registreret i Køretøjsregisteret, om et køretøjs tekniske forhold, synsforhold og forsikringsforhold. Oplysningerne kan gives om et enkelt køretøj, om alle køretøjer eller om grupper af køretøjer. Der oplyses ikke om identiteten af et køretøjs ejer eller bruger eller om skattemæssige forhold. Told- og skatteforvaltningen afgør, om en oplysning skal udleveres. Told- og skatteforvaltningen kan kræve betaling for omkostninger ved at efterkomme en anmodning om at udlevere oplysninger.

Stk. 2. Skatteministeren kan fastsætte regler om adgang til oplysninger, der er registreret i Køretøjsregisteret.

§ 18. Oplysningerne i Køretøjsregisteret kan videregives til politiet.

Stk. 2. Skatteministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte nærmere regler om videregivelse af oplysninger efter stk. 1.

Stk. 3. Rigspolitichefen kan give den kompetente retshåndhævende myndighed i en medlemsstat i Den Europæiske Union adgang til at foretage elektronisk søgning i de oplysninger fra Køretøjsregisteret, der er videregivet til politiet, til brug for efterforskningen af en konkret straffesag eller en konkret sag om opretholdelse af den offentlige sikkerhed.

§ 18 a. Justitsministeren kan på grundlag af en overenskomst herom med en stat uden for Den Europæiske Union fastsætte, at § 18, stk. 3, finder anvendelse i forholdet mellem Danmark og denne stat.

Kontrol og inddragelse af nummerplader

§ 19. Politiet kan standse et køretøj for at kontrollere, om køretøjet er registreret i overensstemmelse med denne lov eller forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lov.

Stk. 2. Efter anmodning fra politiet skal føreren af et køretøj legitimere sig og oplyse, hvem der ejer køretøjet. Undlader føreren at efterkomme anmodningen, kan politiet inddrage køretøjets nummerplader.

Stk. 3. Politiet kan inddrage nummerpladerne på et køretøj, hvis politiet vurderer, at køretøjet bruges i strid med denne lov eller forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lov, og politiet vurderer, at der er en nærliggende risiko for, at køretøjet fortsat vil blive brugt i strid hermed.

Straf

§ 20. Med bøde straffes den, der overtræder §§ 2-4.

Stk. 2. I forskrifter, der er udstedt i medfør af loven, kan der fastsættes straf i form af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskriften.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 4. Stk. 1-3 finder med de begrænsninger, der følger af § 7 og §§ 10-10 b i straffeloven, også anvendelse på handlinger foretaget i udlandet.

Stk. 5. Stk. 4 finder tilsvarende anvendelse over for den, der uden at overtræde nogen dansk forskrift i Finland, Island, Norge eller Sverige handler i strid med de der gældende regler vedrørende køretøjers registrering og deres forsyning med nummerplader og nationalitetsmærke. Skatteministeren kan efter forhandling med justitsministeren bestemme, at 1. pkt., skal finde anvendelse med hensyn til overtrædelser begået i andre stater end de nævnte.

§ 21. Skatteministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler om, at bødeforelæg for nærmere angivne overtrædelser af §§ 2-4 eller forskrifter, der er udstedt i medfør af loven, kan gives af politiet i umiddelbar forbindelse med lovovertrædelsen. Dette gælder dog kun, hvis lovovertrædelsen kan afgøres efter faste bødesatser med en bøde på ikke over 3.000 kr. Lovovertrædelsen kan i bødeforelægget betegnes kortfattet.

Stk. 2. Told- og skatteforvaltningen kan afslutte en sag om overtrædelse af §§ 2-4 eller forskrifter, der er udstedt i medfør af loven, uden retslig forfølgning, hvis den pågældende erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter anmodning kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

Stk. 3. Reglerne i retsplejelovens § 832, stk. 2 og 3, om indholdet af anklageskrift og om bortfald af videre forfølgning finder tilsvarende anvendelse på bødeforlæg efter stk. 1 eller 2.

Klage

§ 22. Landsskatteretten afgør klager over politiets afgørelser efter denne lov.

§§ 23-25. (Ophævet).

Ikrafttræden og overgang

§ 26. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

§ 27. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland

Skatteministeriet, den 7. juni 2011

P.M.V.
Peter Loft

/ Lene Skov Henningsen