Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til tinglysnings-systemet og om tinglysningsmåden

§ 1

I bekendtgørelse nr. 763 af 20. juli 2009 om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden foretages følgende ændringer:

1. I § 37, stk. 1, ændres »stk. 2« til: »stk. 3«.

2. I § 37 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. november 2010 for så vidt angår bilbogen, jf. dog stk. 3.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

3. I bilag 1 ændres »Bygning på lejet grund (felt A skal udfyldes)« til: »Bygning på lejet grund (felt B skal udfyldes)«.

4. I bilag 2 ændres »Udstede og anmelde fordringer indeholdende ejendomsforbehold« til: »Udstede og anmelde ejendomsforbehold«, »Overdrage fordringer indeholdende ejendomsforbehold« ændres til: »Overdrage ejendomsforbehold«, og »Kvittere og aflyse fordringer indeholdende ejendomsforbehold« ændres til: »Kvittere og aflyse ejendomsforbehold«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. november 2010.

Justitsministeriet, den 14. oktober 2010

Lars Barfoed

/ Joachim Kromann