Den fulde tekst
L 49
Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, lov om værdipapirhandel m.v., møntloven og forskellige andre love. (Kompetencekrav for finansielle rådgivere, risikomærkning af lån, aflønningspolitik, oplysningsforpligtelse for udstedere af værdipapirer, offentliggørelse, administrative bødeforelæg, clearing og afvikling af betalinger, indløsning af mønter m.v.).
Af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen (KF)).
Fremsat skr 9/11 10 Tillæg A
Lovf som fremsat 9/11 10 Tillæg A
1.beh 23/11 10 FF
Betænkning 9/12 10 Tillæg B
2.beh 14/12 10 FF
Lovf optrykt efter 2.beh 14/12 10 Tillæg H
3.beh 16/12 10 FF
Lovf som vedt 16/12 10 Tillæg C
Lov nr 1556 af 21. december 2010.
Ordførere: (1.beh) Torsten Schack Pedersen (V), Jens Christian Lund (S), Colette L. Brix (DF), Hanne Agersnap (SF), Daniel Rugholm (KF), Morten Østergaard (RV).
Ministre: (1.beh) .
Efter 1.beh henvist til Erhvervsudvalget (ERU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven gennemfører en række initiativer som opfølgning på den finansielle krise. Initiativerne vedrører aflønning, øget gennemsigtighed, rådgivning, styrket tilsyn og skærpede sanktionsmuligheder. Finanstilsynet får bl.a. hjemmel til at udstede administrative bødeforelæg i nærmere angivne sager.
Ved ændringsforslag fra økonomi- og erhvervsministeren udgik en foreslået ophævelse af stemmeretsbegrænsninger for spare- og andelskasser. Desuden samles udstedelsen af regler om visse aflønninger hos Finanstilsynet. Der blev indsat en bestemmelse om, at finansielle virksomheder i årsrapporten skal offentliggøre det samlede vederlag for hvert enkelt medlem af bestyrelsen og direktionen, og de foreslåede regler i hvidvaskloven om registrering af almennyttige organisationer udgik.
Afstemning:
Vedtaget
111 stemmer for forslaget (V, S, DF, SF, KF, RV, EL, LA, UFG)
0 stemmer imod forslaget
0 stemmer hverken for eller imod forslaget