Dokumentet er Historisk
Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om produktionsskoler

(Ændring af optagelseskriterier og skoleydelse)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 887 af 5. juli 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, udgår », eller har afbrudt en ungdomsuddannelse«.

2. § 17, stk. 2, 1. og 2. pkt., affattes således:

»Skoleydelsen udgør 616 kr. pr. uge for deltagere under 18 år, 795 kr. pr. uge for hjemmeboende deltagere over 18 år og 1.475 kr. pr. uge for udeboende deltagere over 18 år. De angivne beløb er fastsat i 2010-niveau og reguleres fra og med 2011 en gang årligt den 1. januar med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket en tilpasningsprocent for det pågældende finansår, jf. § 3, stk. 1, i lov om en satsreguleringsprocent.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2011, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Den hidtil gældende bestemmelse i § 1, stk. 1, i lov om produktionsskoler finder anvendelse for unge, som Ungdommens Uddannelsesvejledning efter § 1, stk. 6, i lov om produktionsskoler inden den 1. januar 2011 har vurderet omfattet af produktionsskolernes målgruppe.

Givet på Marselisborg Slot, den 22. december 2010

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Tina Nedergaard