Dokumentet er Historisk
Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v.1)

(Krav om gyllebarrierer m.v.)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1695 af 19. december 2006 om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v., som ændret ved bekendtgørelse nr. 1209 af 11. oktober 2007, bekendtgørelse nr. 736 af 30. juni 2008, bekendtgørelse nr. 717 af 2. juli 2009, bekendtgørelse nr. 935 af 19. juli 2010 og bekendtgørelse nr. 949 af 29. juli 2010, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 15 indsættes:

»§ 15 a. I denne bestemmelse forstås ved:

1) Alarmsystem: System, som kan registrere pludselige fald af overfladen i beholderen til opbevaring af flydende husdyrgødning og meddele dette elektronisk til driftsherren.

2) Risikoområde: Områder, hvor terrænet skråner med en gennemsnitlig hældning på mere end 6 grader fra beholderen mod vandløb eller søer med et areal større end 100 m2.

3) Terrænændring: Terrænændring, der mindst kan tilbageholde 25 m3 flydende husdyrgødning.

4) Beholderbarriere: Barriere, eventuelt i form af jordvold, der mindst kan tilbageholde den del af beholderens indhold, der er beliggende over terræn.

Stk. 2. Beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning, der er beliggende i et risikoområde eller beliggende 100 meter eller nærmere til vandløb eller sø med et areal, der er større end 100 m2, skal være udstyret med et alarmsystem.

Stk. 3. Beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning, der er beliggende i et risikoområde og nærmere end 100 meter til vandløb eller sø med et areal, der er større end 100 m2 skal have etableret en beholderbarriere.

Stk. 4. Beholdere beliggende i et risikoområde og mere end 100 meter fra vandløb eller sø med et areal, der er større end 100 m2, skal have etableret en terrænændring.

Stk. 5. Etablering af beholderbarriere, jf. stk. 3, skal opfylde betingelserne i bilag 3.

Stk. 6. Beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning etableret før den 15. februar 2011 omfattet af stk. 3, skal senest være afviklet, når beholderen er 20 år gammel. Afvikling skal dog tidligst være sket den 1. januar 2017, jf. dog stk. 7.

Stk. 7. Beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning omfattet af den 8-årige retsbeskyttelse, jf. § 40, stk. 1, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal uanset stk. 7, tidligst være afviklet ved udløbet af retsbeskyttelsesperioden, jf. dog samme lovs § 40, stk. 2.«

2. I § 37, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »§ 15, stk. 1 og stk. 3-4,«: » § 15 a,«.

3. Bilag 3 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. februar 2011, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Beholdere, der er etableret før den 15. februar 2011, skal opfylde kravene i § 15 a, stk. 2-5, som affattet ved § 1, nr. 1, i denne bekendtgørelse, senest den 1. januar 2012. I stedet for etablering af en beholderbarriere, jf. § 15 a, stk. 3, som affattet ved § 1, nr. 1, i denne bekendtgørelse, kan driftsherren indsende en plan for afvikling af beholderen til kommunalbestyrelsen. Planen skal være kommunalbestyrelsen i hænde senest den 1. oktober 2011.

Miljøministeriet, den 9. februar 2011

Karen Ellemann

/ Claus Torp


Bilag 1

»Bilag 3

Ved etablering af beholderbarriere, jf. § 15 a, stk. 3, skal følgende betingelser ved anmeldelse efter § 31 være opfyldt:

1) Barrieren skal etableres som en jordvold eller en vold af samme materialer som den beholder den opføres omkring. Farverne skal være i samme farve som beholderen eller i jordfarve.

2) Afstanden mellem beholderen og barrierens fod må maksimalt være 20 meter. Barrierens højde må maksimalt være 1 meter under beholderens højde over terræn.

3) Barrieren placeres ikke nærmere end 30 meter til naboskel.

4) Senest den 31. december året efter etablering af barrieren, skal der være etableret afskærmende beplantning omkring barrieren eller på selve barrieren, hvis denne etableres ved jordvold. Den afskærmende beplantning skal bestå af naturligt hjemmehørende løvtræarter eller buske.«

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 91/676/EØF om beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra landbruget, EF-Tidende 1991 nr. L 375, side 1, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning 1882/2003/EF af 29. september 2003, EU-Tidende 2003 nr. L 284, side 1.