Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vedtægter for Vandsektorens Teknologiudviklingsfond Fondens status, navn og hjemsted

§ 1. Vandsektorens Teknologiudviklingsfond (herefter benævnt fonden) er et uafhængigt organ inden for den statslige forvaltning, der er oprettet af miljøministeren i henhold til lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold.

§ 2. Fondens hjemsted er Skanderborg kommune.

Fondens formål

§ 3. Fondens formål er at yde støtte til projekter, der kan forbedre vandsektorens effektivitet og kvalitet.

Stk. 2. Fonden skal herudover indsamle, formidle og udvikle viden og erfaringer om emner, der falder inden for fondens formål, såvel nationalt som internationalt. Fonden kan i forbindelse hermed drive ikke-kommerciel indtægtsdækket virksomhed.

Bestyrelsen

§ 4. Fonden ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer udpeget af miljøministeren efter indstilling fra henholdsvis Dansk Vand- og Spildevandsforening (herefter DANVA), Foreningen af Vandværker i Danmark (herefter FVD) og Dansk Miljøteknologi.

Stk. 2. Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en formand.

Stk. 3. Bestyrelsen udpeges for en periode på 4 år. Genudpegning kan ske én gang. Såfremt et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen inden udløbet af perioden, indstiller den, der har indstillet det udtrædende medlem, snarest et nyt medlem.

Stk. 4. Bestyrelsesmedlemmerne modtager honorar af fonden for bestyrelseshvervet. Bestyrelseshonoraret skal godkendes af miljøministeren. Bestyrelsesmedlemmernes rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet afholdes af fonden efter reglerne om godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser i staten.

Bestyrelsens opgaver

§ 5. Bestyrelsen varetager ledelsen af fonden med ansvar for fondens samlede aktivitet.

Stk. 2. Bestyrelsen skal fastlægge fondens strategi, træffe beslutning vedrørende ansøgninger om støtte og i øvrigt iværksætte initiativer inden for fondens formål.

Stk. 3. Bestyrelsen skal sikre en forsvarlig og effektiv behandling af ansøgninger og en koordinering af fondens aktiviteter med andre forsknings- og udviklingsprogrammer samt relevante netværk og aktiviteter. Bestyrelsen skal føre tilsyn med sekretariatet og fondens virksomhed i øvrigt.

Stk. 4. Bestyrelsen kan bemyndige formanden og sekretariatet eller et af bestyrelsen nedsat udvalg til at træffe beslutninger på bestyrelsens vegne i et nærmere bestemt omfang.

Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer for forvaltningen af fondens midler, herunder bestemmelser om forholdet mellem reserver og udestående forpligtelser, herunder støttetilsagn.

Stk. 6. Bestyrelsen er ansvarlig for, at fonden som en del af den statslige forvaltning drives i overensstemmelse med de almindelige regler for offentlig forvaltning, herunder offentlighedsloven.

Stk. 7. Bestyrelsen aflægger årligt beretning til miljøministeren.

Bestyrelsens beslutninger

§ 6. Bestyrelsen træffer beslutning ved afholdelse af møde. Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, dog mindst fire gange årligt. Formanden skal indkalde til møde, når dette forlanges af et bestyrelsesmedlem. Formanden skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes.

Stk. 2. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde om nødvendigt træffe beslutning ved afholdelse af telefonmøde, på skriftligt grundlag, ved anvendelse af e-mail eller på lignende måde.

Stk. 3. Bestyrelsens beslutninger optages i et referat, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening tilført referatet.

§ 7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Alle beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.

Stk. 2. Forvaltningslovens regler om inhabilitet anvendes på bestyrelsens beslutninger.

Stk. 3. Bestyrelsen skal ved en forretningsorden fastsætte nærmere retningslinjer for bestyrelsens funktion, herunder for nedsættelse af eventuelle udvalg udover fondsudvalget. Forretningsordenen skal forelægges miljøministeren til godkendelse.

Fondsudvalget

§ 8. Fondsudvalget består af 7 medlemmer, der udpeges af bestyrelsen således:

5 medlemmer udpeges efter indstilling fra DANVA og FVD i forening,

1 medlem udpeges efter indstilling fra Dansk Miljøteknologi, og

1 medlem udpeges efter indstilling fra Det Strategiske Forskningsråd.

Stk. 2. Fondsudvalgets medlemmer udpeges på baggrund af deres personlige og faglige kvalifikationer samt deres kendskab til vandsektoren.

Stk. 3. Fondsudvalgets medlemmer udpeges for en periode på 2 år. Genvalg kan finde sted, dog kan et medlem af fondsudvalget højst genudpeges 2 gange.

Stk. 4. Fondsudvalgets medlemmer modtager ikke honorar for deltagelse i udvalget. Fondsudvalgets medlemmer kan dog efter forudgående godkendelse i bestyrelsen få refunderet udgifter til rejser og ophold i forbindelse med fondens aktiviteter efter reglerne om godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser i staten.

Stk. 5. Fondsudvalget vælger blandt sine medlemmer en formand. Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om fondsudvalgets arbejde.

§ 9. Fondsudvalget har til opgave at bistå bestyrelsen ved at fremkomme med indstillinger til bestyrelsens beslutninger vedrørende ansøgninger om støtte og indstillinger om projektevaluering. Endvidere skal fondsudvalget rådgive bestyrelsen om fondens strategi, alternative finansieringskilder og mulige initiativer inden for fondens formål.

Stk. 2. Fondsudvalget bistås af sekretariatet.

Stk. 3. Fondsudvalget har ikke selvstændig beslutningskompetence.

Rådgivende panel

§ 10. Bestyrelsen kan udpege et rådgivende panel bestående af op til 20 medlemmer.

Stk. 2. Panelet skal repræsentere hele vandsektoren. Medlemmerne udpeges på baggrund af deres personlige og faglige kvalifikationer samt deres kendskab til vandsektoren.

Stk. 3. Panelets medlemmer udpeges for en periode på 2 år. Genudpegning kan finde sted.

Stk. 4. Panelets medlemmer modtager ikke honorar for deltagelse i panelet. Medlemmerne kan dog efter forudgående godkendelse i bestyrelsen få refunderet udgifter til rejser og ophold i forbindelse med fondens aktiviteter efter reglerne om godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser i staten. Bestyrelsen kan dog beslutte at udbetale et medlem af panelet honorar for udførelse af en bestemt opgave, som vedkommende udfører efter aftale med bestyrelsen.

Stk. 5. Det rådgivende panel vælger blandt sine medlemmer en formand. Bestyrelsen fastsætter panelets forretningsorden.

§ 11. Det rådgivende panel bistår bestyrelsen med rådgivning og inspiration til fastlæggelse af fondens strategi og prioriteter.

Stk. 2. Det rådgivende panel udøver sin virksomhed primært gennem netværkssamarbejde, men kan dog blive indkaldt til seminar på initiativ af bestyrelsen. Det rådgivende panel har ikke selvstændig beslutningskompetence.

Sekretariat

§ 12. Bestyrelsen etablerer et selvstændigt sekretariat til at bistå bestyrelsen og fondsudvalget.

Stk. 2. Sekretariatet ledes af en sekretariatschef, der er undergivet bestyrelsens tilsyn og instruktion.

Stk. 3. Fonden afholder udgifterne til sekretariatet.

§ 13. Sekretariatet har til opgave at varetage fondens daglige drift, herunder at udarbejde oplæg og indstillinger til bestyrelsen og fondsudvalget vedrørende ansøgninger om støtte og iværksættelse af initiativer inden for fondens formål. Endvidere bistår sekretariatet bestyrelsen med at gennemføre seminarer med fondsudvalget og det rådgivende panel med henblik på koordination og inspiration med branchen samt klarlæggelse af »state of the art«.

Stk. 2. Sekretariatet har ikke selvstændig beslutningskompetence.

Stk. 3. Sekretariatet kan efter aftale med bestyrelsen antage sagkyndig bistand til brug for udarbejdelse af oplæg og indstillinger til bestyrelsen.

Tildeling af støtte

§ 14. Fonden kan give tilsagn om støtte til projekter efter ansøgning eller afholdelse af udbud.

Stk. 2. Vandsektorens Teknologiudviklingsfond skal administreres i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 800/2008 af 6. august 2008 om visse former for støttes forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87 og 88 (Generel gruppefritagelsesforordning)1) eller Kommissionens Forordning (EF) Nr. 1998/2006 af 15. december 2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte.

Stk. 3. Fondens udbud af projekter mv. skal ske efter gældende regler for udbud af offentlige kontrakter.

§ 15. Tildeling af støtte kan ske i form af tilskud, garantier og lån.

Stk. 2. Fonden kan yde støtte til, at der udvikles teknologier, metoder, ledelsesformer, ledelsessystemer og viden, der kan forbedre vandsektorens effektivitet og kvalitet i bred forstand, således at den danske vandsektors høje kvalitet kan fastholdes og udvikles til gavn for forbrugerne i form af bedre vandkvalitet, større forsyningssikkerhed og større effektivitet, herunder også energieffektivitet.

Stk. 3. Fondens fokus skal ved ydelse af støtte være på områder, som kan medføre konkrete forbedringer for vandsektorens forsyninger og de tilsluttede forbrugere (husholdninger, virksomheder, institutioner m.v.) vedrørende kvalitet, forsyningssikkerhed, miljø og effektivitet, herunder også energieffektivitet.

Stk. 4. Fonden skal bidrage til en bedre kobling mellem forskningsverdenen, forsyningerne og industrien med henblik på at skabe synergi og innovation inden for vandsektoren. Fonden skal i udviklingskæden fra forskning til færdigt produkt finansiere aktiviteter, som ligger mellem egentlig forskning og decideret produktudvikling. Fonden kan i den forbindelse bl.a. støtte projekter, der drives af et vandselskab. Markedsrettede aktiviteter (markedsanalyser, eksportstøtte m.v.) ligger uden for fondens støtteområde.

Stk. 5. Støtte kan gives til demonstrationsprojekter til test af teknologier, metoder m.v., pilotprojekter til afprøvning af konkrete løsninger, dataindsamling, der er en forudsætning for udvikling eller evaluering af projekter, vidensformidling og etablering af partnerskaber mellem forsyninger, virksomheder og forskning.

Stk. 6. De støttede projekter skal som udgangspunkt kunne afsluttes og formidles inden for 3 år fra projektets start. Fonden kan dog efter ansøgning støtte projekter, der går udover denne periode, såfremt der foreligger særlig begrundelse herfor.

Fondens kapital

§ 16. Fonden har ingen grundkapital ved stiftelsen. Fondens kapital tilvejebringes ved frivillige indbetalinger fra vandselskaberne. I de første 3 år fra fondens oprettelse indbetaler miljøministeren årligt et beløb svarende til de indbetalinger, der er modtaget fra vandselskaberne. Miljøministerens indbetaling kan dog ikke overstige kr. 10 mio. årligt. Såfremt fonden stiftes i 2010 med henblik på gennemførelse af opstartsaktiviteter, skal sådanne aktiviteter finansieres på anden vis end ved frivillige indbetalinger fra vandselskaberne, således at beregningsgrundlaget for statens bidrag fortsat er frivillige indbetalinger fra vandselskaberne i de første tre år fra den 1. januar 2011.

Stk. 2. Fondens kapital kan anvendes til uddeling og i øvrigt til opfyldelse af fondens formål. I den forbindelse skal bestyrelsen tage behørigt hensyn til fondens forpligtelser ved at foretage de nødvendige hensættelser.

Stk. 3. Fonden er berettiget til at modtage yderligere tilskud fra enhver i form af arv, gaver m.v. Fonden skal forinden modtagelsen af tilskud sikre sig overblik over eventuelle medfølgende udgifter eller særlige tilknyttede vilkår, der pålægger fonden forpligtelser.

Stk. 4. Fonden har mulighed for at søge om tilskud eller medfinansiering af drifts- og udviklingsopgaver fra andre private eller offentlige fonde eller EU-finansiering.

Stk. 5. Fonden er omfattet af Budgetvejledningens regler.

Tegningsregel

§ 17. Fonden tegnes af formanden for bestyrelsen i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

Stk. 2. Dog kan aftale om køb, salg, pantsætning eller leje af fast ejendom kun indgås med miljøministerens godkendelse.

Regnskab og revision

§ 18. Fondens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. Fonden aflægger regnskab efter de for staten gældende regler.

Stk. 3. Rigsrevisor reviderer fondens regnskaber i henhold til lov om revision af statens regnskaber m.m.

Stk. 4. Miljøministeren og Rigsrevisor kan til enhver tid afkræve fonden enhver oplysning, som miljøministeren eller Rigsrevisor anser for fornøden, og har i øvrigt til hver en tid adgang til at gøre sig bekendt med fondens regnskaber og virksomhed i øvrigt.

§ 19. Fonden indsender en gang om året fondens budget og årsregnskab til miljøministeren.

Vedtægtsændringer og opløsning

§ 20. Beslutning om ændring af vedtægterne træffes af miljøministeren.

Stk. 2. I tilfælde af fondens opløsning træffer bestyrelsen efter godkendelse af miljøministeren beslutning om anvendelse af en eventuel overskydende formue til formål som nævnt i § 3, stk. 1.

Ikrafttrædelse

§ 21. Vedtægterne træder i kraft med virkning fra 11. november 2011.

Stk. 2. Skrivelse nr. 9692 af 12/10/2010 ophæves.

Miljøministeriet, den 10. november 2011

Ida Auken

Officielle noter

1) EU-tidende 2008 nr. L-214 side 3, 9.8.2008 samt EU-tidende 2006 nr. L379 side 5, 28.12.2006.