Den fulde tekst
L 88
Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, lov om forurenet jord og forskellige andre love. (Implementering af direktivet om industrielle emissioner, digitalt tilladelses-, godkendelses- og tilsynssystem, afgitringer ved ferskvandsdambrug og regulering af anvendelse af uorganisk gødning m.v.).
Af miljøministeren (Ida Auken (SF)).
Fremsat skr 22/2 12 Tillæg A
Lovf som fremsat 22/2 12 Tillæg A
1.beh 28/2 12 FF
Betænkning 19/4 12 Tillæg B
2.beh 24/4 12 FF
3.beh 3/5 12 FF
Lovf som vedt 3/5 12 Tillæg C
Lov nr 446 af 23. maj 2012.
Ordførere: (1.beh) Henrik Høegh (V), Simon Kollerup (S), Jørn Dohrmann (DF), Lone Loklindt (RV), Lisbeth Bech Poulsen (SF), Per Clausen (EL), Mette Bock (LA), Benedikte Kiær (KF).
Ministre: (1.beh) miljøministeren (Ida Auken).
Efter 1.beh henvist til Miljøudvalget (MIU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven gennemfører direktiv 2010/75/EU om industrielle emissioner (IE-direktivet), som fastlægger en ramme for at miljøgodkende de største og mest miljøbelastende virksomheder i EU.
Loven indeholder en række bestemmelser om at forebygge og begrænse luft-, vand- og jordforurening fra større industrielle kilder. Desuden indeholder loven regler om kunstgødning, om afgitring på ferskvandsdambrug og om obligatorisk anvendelse af digitale løsninger i forbindelse med forvaltningen af miljøgodkendelser.
Afstemning:
Vedtaget
104 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, KF)
5 stemmer imod forslaget (LA)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget