Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om udarbejdelse af fortegnelse over menighedsrådsmedlemmer

I medfør af § 24 i lov om valg til menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 145 af 24. februar 2012 og § 12, stk. 3, i lov om menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012, fastsættes følgende:

Frist for indberetning af de opstillede kandidater og indtastning af oplysninger om de opstillede kandidater

§ 1. Valgbestyrelsens formand indberetter den eller de gyldige kandidatlister. Vælges elektronisk indberetning skal indtastningen af kandidaternes personnummer i det af Ministeriet for Ligestilling og Kirke anviste system være afsluttet senest 25. dagen før valgdagen. Såfremt der er indleveret flere kandidatlister i en menighedsrådskreds, skal der ske registrering af det listenummer, kandidaten opstiller på. Vælges indberetning i papirform skal en kopi af den eller de gyldige kandidatlister være stiftsadministrationen i hænde senest 26. dagen før valgdagen.

Stk. 2. Stiftsadministrationens indtastning skal ske for hver menighedsrådskreds. Såfremt der er indleveret flere kandidatlister i en menighedsrådskreds, skal der ske registrering af det listenummer, kandidaten opstiller på. Indtastningen skal være afsluttet senest på 25. dagen før valgdagen.

Stk. 3. Valgbestyrelsen kan overlade indtastningen af stedfortræderlisten til stiftsadministrationen.

Indberetning og indtastning af de valgte medlemmer til menighedsrådet

§ 2. Valgbestyrelsens formand sender udskrift af beslutningsprotokollen om valgets resultat til stiftsadministrationen. Beslutningsprotokollen skal være stiftsadministrationen i hænde senest to dage efter valgdagen.

Stk. 2. Stiftsadministrationen varetager indtastningen i det af Ministeriet for Ligestilling og Kirke anviste system af hvem, der er valgt som medlemmer af menighedsrådet. Indtastningen skal være afsluttet senest ugedagen efter valgdagen.

§ 3. Stiftsadministrationen sender en udskrift fra det af Ministeriet for Ligestilling og Kirke anviste system over de valgte medlemmer af menighedsrådet til det først valgte medlem af det nyvalgte menighedsråd. Udskriften skal være det først valgte medlem i hænde senest torsdag i ugen efter valgdagen.

Menighedsrådets konstituering

§ 4. Det først valgte medlem medbringer den af stiftsadministrationen udsendte udskrift fra det af Ministeriet for Ligestilling og Kirke anviste system til menighedsrådets konstituerende møde. Menighedsrådets nyvalgte formand skal senest den 1. tirsdag efter funktionsperiodens start sende meddelelse til provstiudvalget og stiftsadministrationen om valg af formand, næstformand, kasserer, kirkeværge, kontaktperson og tegningsberettiget. Den nyvalgte formand sørger endvidere for, at det samtidigt indberettes, hvem menighedsrådet har valgt som formand for valgbestyrelsen.

§ 5. Stiftsadministrationen indtaster oplysningerne om menighedsrådenes konstituering i det af Ministeriet for Ligestilling og Kirke anviste system. Indtastningen skal være afsluttet ved udgangen af december måned i valgåret.

§ 6. Såfremt der i funktionsperioden sker ændring i menighedsrådets sammensætning, skal formanden for menighedsrådet indberette dette til stiftsadministrationen. Indberetningen skal altid indeholde oplysninger om de pågældende menighedsrådsmedlemmers personnumre.

Stk. 2. Stiftsadministrationen sørger for den fornødne ajourføring af det af Ministeriet for Ligestilling og Kirke anviste system på baggrund af menighedsrådets indberetning.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2012.

Stk. 2. Samtidig bortfalder bekendtgørelse nr. 357 af 5. maj 2008 om udarbejdelse af fortegnelse over menighedsrådsmedlemmer.

Ministeriet for Ligestilling og Kirke, den 25. april 2012

Manu Sareen

/ Liselotte Hartman Schöbel