Dokumentet er Historisk
Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Indgåelse af rammeaftalen m.v.
Kapitel 2 Udviklingsstrategien
Kapitel 3 Styringsaftalen
Kapitel 4 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på specialundervisningsområdet

I medfør af § 47, stk. 6, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 998 af 16. august 2010, som ændret ved lov nr. 378 af 28. april 2012, og § 6 h, stk. 6, og § 7 d, stk. 2, i lov om specialundervisning for voksne, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 25. august 2011, som ændret ved lov nr. 378 af 28. april 2012, fastsættes:

Kapitel 1

Indgåelse af rammeaftalen m.v.

§ 1. Kommunalbestyrelserne i regionen og regionsrådet indgår årligt en rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af de regionale undervisningstilbud, der ligger i regionen, jf. § 47, stk. 3, i lov om folkeskolen og § 6 h, stk. 3, i lov om specialundervisning for voksne.

Stk. 2. Kommunalbestyrelserne i regionen koordinerer udarbejdelsen af rammeaftalen, jf. § 47, stk. 4, i lov om folkeskolen og § 6 h, stk. 4, i lov om specialundervisning for voksne.

Stk. 3. Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi, jf. §§ 3-5, og en styringsaftale, jf. §§ 6-8.

Stk. 4. Rammeaftalen tilpasses løbende, hvis der er behov herfor. Kommunalbestyrelserne i regionen og regionsrådet fastlægger i forbindelse med den årlige rammeaftale en procedure herfor. Der skal i den forbindelse tages særlig højde for undervisningstilbud, der følger skoleåret.

Stk. 5. Uenighed om rammeaftalen kan ikke indbringes for en højere administrativ myndighed.

§ 2. Bekendtgørelsen omfatter følgende undervisningstilbud m.v.:

1) De lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud, der drives af regionsrådet i henhold til § 20, stk. 3, i lov om folkeskolen og § 1, stk. 2, i lov om specialundervisning for voksne.

2) Undervisningstilbud for personer med tale-, høre- eller synsvanskeligheder (kommunikationscentre), der drives af regionsrådet i henhold til § 1, stk. 3, i lov om specialundervisning for voksne.

3) De lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud i Københavns Kommune, der drives af Borgerrepræsentationen i henhold til § 48 a i lov om folkeskolen og § 6 k i lov om specialundervisning for voksne. De lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud i Københavns Kommune medtages i rammeaftalen for Region Hovedstaden.

4) Rådgivning og vejledning, der ydes af de regionale undervisningstilbud og Københavns Kommunes lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud, og som ikke er knyttet til pladserne på undervisningstilbuddene.

Kapitel 2

Udviklingsstrategien

§ 3. Kommunalbestyrelserne i regionen udarbejder med bidrag fra regionsrådet en udviklingsstrategi, der danner grundlag for den kommende styringsaftale, jf. § 6. Udviklingsstrategien udarbejdes på baggrund af kommunalbestyrelsernes og regionsrådets overvejelser om behovet for pladser m.v. på de i § 2 omfattede undervisningstilbud. Følgende elementer skal indgå i udviklingsstrategien:

1) Den faglige udvikling i undervisningstilbuddenes indhold på baggrund af den behovsmæssige udvikling, der har været i de(t) foregående år.

2) Muligheder for fleksibel anvendelse af eksisterende undervisningstilbud.

3) Samlet skøn over behovet for regulering i antallet pladser eller undervisningstilbud.

Stk. 2. Efter aftale mellem kommunalbestyrelserne i regionen og regionsrådet kan udviklingsstrategien indeholde flere elementer end de i stk. 1. nævnte elementer.

Stk. 3. I forbindelse med udarbejdelse af udviklingsstrategien sørger kommunalbestyrelserne for, at de relevante brugerorganisationer bliver inddraget.

§ 4. I forbindelse med fastlæggelsen af udviklingsstrategien skal kommunalbestyrelser og regionsråd sikre indbyrdes koordinering mellem de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud i regionerne og de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud i Københavns Kommune.

§ 5. Udviklingsstrategien skal være fastlagt senest den 1. juni året før rammeaftalens ikrafttræden.

Stk. 2. Udviklingsstrategien skal offentliggøres på den enkelte kommunes og regions hjemmeside.

Kapitel 3

Styringsaftalen

§ 6. Kommunalbestyrelserne i regionen og regionsrådet indgår en styringsaftale med henblik på styring af økonomi- og kapacitetsudvikling af de i § 2 omfattede undervisningstilbud.

§ 7. Styringsaftalen skal indeholde følgende elementer:

1) Angivelse af, hvilke konkrete undervisningstilbud der er omfattet af styringsaftalen.

2) Aftaler om udviklingen i taksterne for brug af pladser på undervisningstilbuddene og for den rådgivning og vejledning, som ikke er knyttet til pladserne på undervisningstilbuddene. Inden for rammerne af denne del af aftalen fastsætter regionsrådet taksterne for brug af pladser på det enkelte undervisningstilbud og for den rådgivning og vejledning, der ikke er knyttet til pladserne på undervisningstilbuddet.

3) Aftaler om prisstrukturen for de omfattede undervisningstilbud og for den rådgivning og vejledning, der ikke er knyttet til pladserne på undervisningstilbuddene, dvs. anvendes der gennemsnitstakster eller differentierede takster baseret på brugergrupper.

4) Aftaler om frister for afregning for brug af undervisningstilbud.

5) Aftaler om oprettelse og lukning af undervisningstilbud.

6) Aftaler om principper for eventuel indregning af regionsrådets udgifter ved oprettelse og lukning af undervisningstilbud, der er omfattet af rammeaftalen. Det samme gælder Borgerrepræsentationens udgifter ved lukning af undervisningstilbud.

7) Aftaler om fastlæggelse af, i hvilket omfang en kommunalbestyrelse, der efter aftale med regionsrådet overtager et regionalt undervisningstilbud (kommunikationscenter) med specialundervisning for personer med tale-, høre- eller synsvanskeligheder, er forpligtet til at stille undervisningstilbuddet til rådighed for andre kommuner i regionen og vilkårene herfor.

Stk. 2. Kommunalbestyrelserne i regionen og regionsrådet kan som led i styringsaftalen drøfte varsler i forbindelse med lukning af pladser m.v. på undervisningstilbuddene.

Stk. 3. Efter aftale mellem kommunalbestyrelserne i regionen og regionsrådet kan styringsaftalen indeholde flere elementer end de i stk. 1 og 2 nævnte elementer.

§ 8. Styringsaftalen skal indgås senest den 15. oktober året før aftalens ikrafttræden.

Stk. 2. Som bilag til styringsaftalen vedlægges oplysninger om taksterne for det år, som styringsaftalen vedrører.

Stk. 3. Styringsaftalen skal offentliggøres på den enkelte kommunes og regions hjemmeside.

Kapitel 4

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2012.

Stk. 2. Udviklingsstrategien, jf. §§ 3-5, for 2013 skal være fastlagt senest den 15. oktober 2012. Udviklingsstrategien skal offentliggøres på den enkelte kommunes og regions hjemmeside.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 354 af 24. april 2006 om kommunalbestyrelsens årlige redegørelse til regionsrådet og rammeaftalen mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen på specialundervisningsområdet ophæves.

Ministeriet for Børn og Undervisning, den 28. april 2012

P.M.V.
E.B.
Jacob Hess

/