Dokumentet er Historisk
Den fulde tekst

Lov om ændring af kildeskatteloven, pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og skattekontrolloven

(Ændret afkastbeskatning af pengeinstitutordninger placeret i unoterede aktier og ved personers ophør af skattepligt, harmonisering af fristen for afregning af institutskat og individskat ved pensionsinstitutters ophør af skattepligt, mulighed for uden afgift at stoppe udbetalingen af en livsvarig alderspension m.m.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I kildeskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1403 af 7. december 2010, som ændret senest ved § 11 i lov nr. 118 af 7. februar 2012, foretages følgende ændring:

1. I § 2, stk. 1, nr. 11, indsættes som 2. pkt.:

»1. pkt. gælder ikke for udbetalinger efter pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 5.«

§ 2

I pensionsafkastbeskatningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 170 af 22. februar 2011, som ændret ved § 1 i lov nr. 1561 af 21. december 2010, § 3 i lov nr. 599 af 14. juni 2011 og § 1 i lov nr. 1378 af 28. december 2011, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 1, og § 4 a, stk. 1, indsættes efter »§ 1, stk. 1, nr. 1«: »og 4«.

2. I § 7 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Den afgivende pensionskasse m.v. kan ved en overførsel af en pensionsordning efter pensionsbeskatningslovens § 41 efter stk. 2 alene fradrage det beløb m.v., der optjenes før overførslen, og den modtagende pensionskasse m.v. kan alene fradrage det beløb m.v., der optjenes efter overførslen.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

3. I § 15, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»Renteindtægter, der er påløbet, inden skattepligt efter denne lov er indtrådt, medregnes ikke ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget efter § 3.«

4. § 15, stk. 7, affattes således:

»Stk. 7. Ved opgørelsen af gevinst og tab på aktier eller anparter, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, hvori en skattepligtig omfattet af § 1, stk. 1, har anbragt opsparing i en af de opsparingsordninger, der er nævnt i pensionsbeskatningslovens §§ 12 eller 13 eller pensionsbeskatningslovens §§ 11 A, 15 A og 15 B, jf. § 11 A, skal der til brug for lagerbeskatningen efter stk. 3 anvendes det største beløb af enten anskaffelsessummen eller selskabets indre værdi pr. aktie eller anpart ifølge senest aflagte årsregnskab pr. 15. november i indkomståret. Aktier eller anparter, der afnoteres fra handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, anses ved værdiansættelsen efter 1. pkt. for anskaffet til den sidst noterede kurs inden afnoteringen. Ved den pensionsberettigedes indtræden af skattepligt efter § 1, stk. 1, skal aktier og anparter som nævnt i 1. pkt. anses for anskaffet til den indre værdi pr. aktie eller anpart ifølge senest aflagte årsregnskab før indtræden af skattepligten. Er aktierne eller anparterne i selskabet tillagt forskellige rettigheder, skal der korrigeres herfor ved opgørelsen af selskabets indre værdi pr. aktie eller anpart efter 1. pkt., hvis de forskellige rettigheder har betydning for disses værdi. Den skattepligtige skal årligt og senest den 1. december i det enkelte indkomstår give pengeinstituttet oplysning om værdierne opgjort efter 1., 3. og 4. pkt. til brug for beskatningen efter denne lov. Giver den skattepligtige ikke pengeinstituttet oplysning om værdierne efter 1., 3. og 4. pkt. rettidigt, anvender pengeinstituttet anskaffelsessummen ved opgørelse af lagerbeskatningen efter stk. 3. Reglerne i 1. og 3.-6. pkt. finder tilsvarende anvendelse på andele af et kommanditaktieselskab, hvori en skattepligtig omfattet af § 1, stk. 1, har anbragt opsparing i en af de opsparingsordninger, der er nævnt i pensionsbeskatningslovens §§ 12 eller 13 eller pensionsbeskatningslovens §§ 11 A, 15 A og 15 B, jf. § 11 A.«

5. I § 15 indsættes som stk. 8:

»Stk. 8. Stk. 7 finder ikke anvendelse for aktier eller anparter, der har været optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, hvis der er afsagt konkursdekret mod selskabet. Stk. 7 finder endvidere ikke anvendelse for aktier eller anparter, der er optaget til, men suspenderet fra handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet. Ved opgørelsen af gevinst og tab efter stk. 3 skal aktier eller anparter efter 2. pkt. værdiansættes til den sidst noterede kurs inden suspensionen.«

6. I § 21, stk. 1, 4. pkt., udgår »for pensionsordninger omfattet af § 1, stk. 1«.

7. I § 23, stk. 1, indsættes som 7. pkt.:

»Ved den endelige opgørelse af beskatningsgrundlaget for en pensionsordning, der opgør det skattepligtige afkast efter §§ 4 eller 4 a, medregnes den del af det skattepligtige afkast, der er påløbet i indkomståret.«

8. I § 23 a, stk. 1, indsættes efter 5. pkt.:

»Ved den endelige opgørelse af beskatningsgrundlaget for en pensionsordning, der opgør det skattepligtige afkast efter §§ 4 eller 4 a, medregnes den del af det skattepligtige afkast, der er påløbet i indkomståret.«

9. I § 23 a, stk. 2, 1. pkt., ændres »§ 15, stk. 7, 1. og 2. pkt.« til: »§ 15, stk. 7, 1. og 4. pkt.«

10. I § 24 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse for skat, som skattepligtige, der er nævnt i § 1, stk. 2, indeholder for pensionsordninger efter § 1, stk. 1.«

§ 3

I lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1246 af 15. oktober 2010, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 1561 af 21. december 2010 og § 2 i lov nr. 1365 af 28. december 2011 og senest ved § 3 i lov nr. 1380 af 28. december 2011, foretages følgende ændringer:

1. I § 2 indsættes efter »i form af«: »lige store«.

2. I § 2, nr. 4, litra b, indsættes efter »mindst 10 år«: », jf. dog § 41, stk. 1, nr. 3,«.

3. I § 2, nr. 4, litra f, ændres »litra d« til: »litra e«.

4. I § 2 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Ved lige store løbende ydelser forstås, at beregningsgrundlaget ved påbegyndelsen af udbetalingen forventes at medføre lige store ydelser over hele ordningens udbetalingsperiode. Ved beregningen af ydelserne kan der dog maksimalt benyttes en rente svarende til den til Finanstilsynet senest meddelte nyplaceringsrente for obligationer og pantebreve plus 1,5 procentpoint og herfra fradraget produktet af den nævnte rente inklusive procenttillægget og skattesatsen ifølge pensionsafkastbeskatningslovens § 2, jf. dog 3. pkt. Falder den maksimale rente i udbetalingsperioden under den beregnede rente, beregnes nye ydelser senest med virkning for ydelser, der udbetales 3 måneder efter meddelelsen af den nye nyplaceringsrente. For ordninger med ret til rentebonus kan grundlagsrenten anvendes i stedet for den maksimale rente som nævnt i 2. pkt., hvis grundlagsrenten overstiger den maksimale rente. For ordninger, der er tilknyttet investeringsfonde, jf. lov om finansiel virksomhed, bilag 8, III, kan ydelserne vælges beregnet efter principperne i § 11 A, stk. 2. Sættes udbetalingen af en livsvarig alderspension delvis i bero, opgøres en ny ydelse senest ved førstkommende kalenderårs begyndelse. Sættes udbetalingen af en livsvarig alderspension helt i bero, opgøres en ny ydelse ved genoptagelsen af udbetalingerne. Genoptages ydelserne i samme kalenderår, hvor ydelserne er blevet sat i bero, kan opgørelsen af nye ydelser dog ske ved det følgende kalenderårs begyndelse.«

5. I § 15 A, stk. 3, 3. pkt., ændres »2012« til: »2013«.

6. I § 15 A, stk. 4, 8. pkt., ændres »2012« til: »2013«.

7. I § 21, stk. 1, indsættes som 2. og 3. pkt.:

»Er arbejdstagerens personlige indkomst efter eventuel forhøjelse efter 1. pkt. negativ, skal en til det negative beløb svarende andel af indbetalingerne ligeledes medregnes ved indkomstopgørelsen. Ved opgørelsen af indbetalingerne efter 2. pkt. bortses fra indbetalinger, som skal medregnes ved indkomstopgørelsen efter 1. pkt.«

8. I § 29 B, nr. 1, ændres »2. pkt.« til: »3. pkt.«

9. I § 30, stk. 1, indsættes efter 11. pkt.:

»9. pkt. finder ikke anvendelse, når udbetalingen af en livsvarig alderspension helt eller delvis sættes midlertidigt i bero.«

10. § 41, stk. 8, 4. og 5. pkt., ophæves.

11. I § 41, stk. 10, indsættes som 8. pkt.:

»Ved deloverførsel fordeles de på overførselstidspunktet resterende aftalte udbetalinger for det kalenderår, hvori overførslen er sket, forholdsmæssigt mellem den ordning, overførslen er sket fra, og den ordning, overførslen er sket til, på grundlag af den enkelte ordnings forholdsmæssige andel af værdien på overførselstidspunktet.«

§ 4

I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 819 af 27. juni 2011, som ændret senest ved § 11 i lov nr. 326 af 11. april 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 8 F, stk. 1, nr. 6, udgår »og«.

2. I § 8 F, stk. 1, nr. 7, ændres »bekendt.« til: »bekendt, og«.

3. I § 8 F, stk. 1, indsættes som nr. 8:

»8) indestående og afkast af pensionsordninger m.v. omfattet af nævnte lovs § 53 A, stk. 1 og 3.«

4. I § 8 F, stk. 3, ændres »afsnit I« til: »afsnit I eller II A«.

5. I § 11 C, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »afsnit II A«: »og anden livs- og pensionsforsikring«.

6. I § 11 C, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »dog ikke«: »pensionsordninger godkendt efter pensionsbeskatningslovens §§ 15 C eller 15 D samt«.

§ 5

I lov nr. 1378 af 28. december 2011 om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og pensionsbeskatningsloven (Beskatning af en standardiseret sats for formueforvaltningsomkostninger udmøntet ved en forhøjelse af skattesatsen for pensionsafkast, nedsættelse af loftet for indbetalinger til ratepension og ophørende alderspension m.v.) foretages følgende ændring:

1. I § 4, stk. 6, ændres »som affattet ved § 2, nr. 1, i lov nr. 412 af 29. maj 2009 som ændret ved § 12 i lov nr. 1278 af 16. december 2009« til: »som affattet ved denne lovs § 2, nr. 1«.

§ 6

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. § 2, § 3, nr. 7, og § 4, nr. 1-4, har virkning fra og med indkomståret 2013.

Stk. 3. § 3, nr. 1 og 4, har virkning for pensionsordninger med løbende udbetalinger, der påbegyndes udbetalt den 25. april 2012 eller senere. Til og med 2016 kan der ved beregning af ydelserne anvendes en rente på op til 4,6585 pct., uanset om renten beregnet efter pensionsbeskatningslovens § 2, stk. 2, måtte være lavere. For pensionsordninger, der er påbegyndt udbetalt senest den 24. april 2012, kan en anvendt beregningsrente, der overstiger 4,6585 pct., fastholdes. Ændres den anvendte beregningsrente senere, finder § 3, nr. 1 og 4, anvendelse, jf. dog 2. pkt.

Stk. 4. § 4, nr. 5 og 6, har virkning fra og med den 1. juli 2012.

Stk. 5. § 5 har virkning fra og med indkomståret 2012.

Givet på Amalienborg, den 9. maj 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Thor Möger Pedersen