Dokumentet er Historisk
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af lov om stormflod og stormfald

I medfør af § 2, stk. 2, i lov nr. 544 af 26. maj 2010 om ændring af lov om stormflod og stormfald bestemmes, at § 4, stk. 2, §§ 6-8, §§ 10-10 a, § 22, § 23, stk. 5, og § 30, i lov om stormflod og stormfald, som affattet ved § 1, nr. 9, 11, 14-16, 18-19, 24, 26 og 34, i lov nr. 544 af 26. maj 2010, træder i kraft den 1. oktober 2012.

Erhvervs- og Vækstministeriet, den 19. september 2012

Ole Sohn

/ Hanne Kristensen