Dokumentet er Historisk
Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af skattekontrolloven og kildeskatteloven

(Feltlåsning for selvstændigt erhvervsdrivende)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 819 af 27. juni 2011, som ændret bl.a. ved § 10 i lov nr. 1382 af 28. december 2011, § 8 i lov nr. 118 af 7. februar 2012 og § 3 i lov nr. 557 af 18. juni 2012 og senest ved § 4 i lov nr. 593 af 18. juni 2012, foretages følgende ændring:

1. § 1 A affattes således:

»§ 1 A. Skatteministeren kan fastsætte regler om, at nærmere angivne skattepligtige ikke kan ændre oplysninger om visse indkomster og fradrag, som indberetningspligtige efter denne lov har indberettet til told- og skatteforvaltningen.

Stk. 2. I det omfang en oplysning omfattet af regler efter stk. 1 er urigtig og fører til en for lav skatteansættelse, finder §§ 13 eller 16 ikke anvendelse. Tilsvarende gælder, hvis en oplysning omfattet af regler efter stk. 1 ikke er indberettet til told- og skatteforvaltningen.

Stk. 3. Ud over de tilfælde, som er nævnt i stk. 2, finder § 16 ikke anvendelse, hvis en for lav skatteansættelse skyldes en urigtig oplysning fra en indberetningspligtig efter denne lov.«

§ 2

I kildeskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1403 af 7. december 2010, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 590 af 18. juni 2012 og senest ved § 5 i lov nr. 591 af 18. juni 2012, foretages følgende ændring:

1. § 75 affattes således:

»§ 75. På samme måde som anført i § 74 straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt

1) modtager A-indkomst eller arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst, uden at der er indeholdt A-skat eller arbejdsmarkedsbidrag,

2) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til brug for afgørelse efter § 45, stk. 1 og 3, § 48, stk. 6, § 49 B, stk. 3, § 51, § 52, stk. 5, eller § 53 eller i forbindelse med en af de i disse bestemmelser nævnte ansøgninger eller anmodninger fortier oplysninger af betydning for sagens afgørelse,

3) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til brug ved beregning af passivposter efter § 33 D eller i forbindelse med en sådan beregning fortier oplysninger af betydning for denne eller

4) undlader at afgive oplysninger om de i § 86, stk. 5 og 6, nævnte forhold eller afgiver urigtige og vildledende oplysninger om de i § 86, stk. 5 og 6, nævnte forhold.«

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2013.

Stk. 2. § 1 har virkning fra og med indkomståret 2013.

Stk. 3. Ved opgørelsen af kommunernes slutskat og kirkeskat for indkomståret 2013 efter § 16 i lov om kommunal indkomstskat korrigeres den opgjorte slutskat for den beregnede virkning af den ændring i udskrivningsgrundlaget for kommuneskat og kirkeskat for 2013, der følger af ændringerne af skattekontrollovens § 1 A, jf. lovens § 1.

Stk. 4. Den beregnede korrektion af kommunens og kirkens slutskat efter stk. 3 fastsættes af økonomi- og indenrigsministeren på grundlag af de oplysninger vedrørende indkomståret 2013, der foreligger pr. 1. maj 2015.

Givet på Amalienborg, den 18. september 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Thor Möger Pedersen