Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde
Kapitel 2 Forbud mod udledning og dumpning af affald
Kapitel 3 Regulering af emissioner fra anlæg, der fremstiller titandioxid
Kapitel 4 Overvågning af emissionerne
Kapitel 5 Straffebestemmelser
Kapitel 6 Ikrafttrædelsesbestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om anlæg, hvor der fremstilles titandioxid1)

I medfør af § 7, stk. 1, nr. 1, § 7 a, stk. 1, § 35, stk. 2, og § 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, som ændret ved lov nr. 484 af 11. maj 2010, lov nr. 446 af 23. maj 2012 og lov nr. 1149 af 11. december 2012, fastsættes:

Kapitel 1

Bekendtgørelsens anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på anlæg, der fremstiller titandioxid, og på håndtering af affald, der frembringes på anlæg, der fremstiller titandioxid.

Stk. 2. Bekendtgørelsen supplerer reglerne i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

Kapitel 2

Forbud mod udledning og dumpning af affald

§ 2. Udledning og dumpning af følgende former for affald i vandløb, søer og havet er ikke tilladt:

1) Fast affald.

2) Moderlud, der opstår i filtreringsfasen efter hydrolyse af titanylsulfatopløsningen, fra anlæg, der anvender sulfatprocessen, herunder syreholdigt affald i forbindelse med denne moderlud med et samlet indhold på mere end 0,5 % fri svovlsyre og forskellige tungmetaller og med et indhold af moderlud, der er blevet fortyndet, til det indeholder 0,5 % fri svovlsyre eller mindre.

3) Affald fra anlæg, der anvender chloridprocessen, med et indhold på mere end 0,5 % fri saltsyre og forskellige tungmetaller, inklusive affald af denne art, der er blevet fortyndet, til det indeholder 0,5 % fri saltsyre eller mindre.

4) Filtrersalte, slam og flydende affald, der opstår ved behandling (koncentrering eller neutralisering) af det under litra b) og c) omhandlede affald, og som indeholder forskellige tungmetaller, men ikke neutraliserede og filtrerede eller dekanterede restprodukter, som kun indeholder spor af tungmetaller, og som inden enhver fortynding har en pH-værdi på over 5,5.

Kapitel 3

Regulering af emissioner fra anlæg, der fremstiller titandioxid

§ 3. Emissioner til vand må ikke overstige nedennævnte emissionsgrænseværdier:

1) Anlæg, som anvender sulfatprocessen (årsgennemsnit): 550 kg sulfat pr. ton produceret titandioxid.

2) Anlæg, som anvender chloridprocessen (årsgennemsnit):

a) 130 kg chlorid pr. ton produceret titandioxid, når der anvendes naturligt rutil.

b) 228 kg chlorid pr. ton produceret titandioxid, når der anvendes syntetisk rutil.

c) 330 kg chlorid pr. ton produceret titandioxid, når der anvendes slagge. For anlæg, der udleder i saltvand (fjorde, åudmundinger, kystfarvand, havvand) kan der fastsættes en emissionsgrænseværdi på 450 kg chlorid pr. ton produceret titandioxid, når der anvendes slagge.

Stk. 2. For anlæg, der anvender chloridprocessen og mere end én type malm, gælder emissionsgrænseværdierne i punkt 2 i forhold til mængden af de anvendte malmtyper.

§ 4. Emission af syreblærer fra anlæg skal forebygges.

Stk. 2. Emissioner til luft må ikke overstige nedennævnte emissionsgrænseværdier, udtrykt som koncentrationer i masse per kubikmeter efter korrektion for vanddampindhold ved det aktuelle O2-indhold (normal m3), beregnet ved en temperatur på 273,15 °K og et tryk på 101,3 kPa.

1) For støv: 50 mg/normal m3 som timegennemsnit fra større kilder og 150 mg/normal m3 som timegennemsnit fra andre kilder.

2) For gasformig svovldioxid og svovltrioxid udledt fra forbrænding og kalcinering, herunder syreblærer, beregnet som SO2-ækvivalenter:

a) 6 kg pr. ton produceret titandioxid som årsgennemsnit.

b) 500 mg/nornal m3 som timegennemsnit for anlæg til koncentration af affaldssyrer.

3) For chlor fra anlæg, som anvender chloridprocessen:

a) 5 mg/normal m3 som dagsgennemsnit.

b) 40 mg/normal m3 på noget tidspunkt.

Kapitel 4

Overvågning af emissionerne

§ 5. Der skal i miljøgodkendelsen stilles vilkår om, at emissionerne til vand overvåges af virksomheden med henblik på at kunne kontrollere overholdelsen af godkendelsesvilkårene og § 3.

Stk. 2. Der skal i miljøgodkendelsen stilles vilkår om, at emissionerne til luft overvåges med henblik på at kunne kontrollere overholdelsen af godkendelsesvilkårene og § 4. Denne overvågning skal mindst omfatte kontinuer overvågning af:

1) Gasformig svovldioxid og svovltrioxid udledt fra forbrænding og kalcinering fra anlæg til koncentration af affaldssyrer, hvor sulfatprocessen anvendes.

2) Chlor fra større kilder inden for anlæg, hvor chloridprocessen anvendes.

3) Støv fra større støvkilder.

Stk. 3. Overvågningen udføres efter CEN’s standarder, hvis de foreligger, og ellers efter ISO-standarder eller nationale eller andre internationale standarder, som sikrer, at der fremskaffes informationer af tilsvarende videnskabelig kvalitet.

Kapitel 5

Straffebestemmelser

§ 6. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder bestemmelserne i §§ 2, 3 eller 4.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er voldt skade eller fremkaldt risiko for skade på miljøet, eller opnået eller tilsigtet økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 6

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 7. januar 2013.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 832 af 15. oktober 1993 om forbud mod tilførsel og udledning af affald fra titandioxidindustrien til offentlige spildevandsanlæg, vandløb, søer eller havet ophæves.

Miljøministeriet, den 20. december 2012

Ida Auken

/ Michel Schilling

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening), EU-Tidende 2010, nr. L 334, side 17.