Dokumentet er Historisk
Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug1)

(Implementering af dele af direktivet om industrielle emissioner m.v.)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1681 af 22. december 2010, bekendtgørelse nr. 291 af 6. april 2011, bekendtgørelse nr. 1344 af 21. december 2011, bekendtgørelse nr. 120 af 1. februar 2012, bekendtgørelse nr. 865 af 24. august 2012 og bekendtgørelse nr. 1036 af 5. november 2012, foretages følgende ændringer:

1. Fodnoten til bekendtgørelsens titel affattes således:

»1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet, EU-Tidende 2012, nr. L 26, side 1, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening), EU-Tidende 2010, nr. L 334, side 17, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle (fuglebeskyttelsesdirektivet), EU-Tidende 2010, nr. L 20, side 7, dele af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (habitatdirektivet), EF-Tidende 1992, nr. L 206, side 7, som ændret senest ved Rådets direktiv 2006/105/EF af 20. november 2006, EU-Tidende 2006, nr. L 363, side 368, og dele af Rådets direktiv 91/676/EØF af 12. december 1991 om beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra landbruget, EF-Tidende 1991, nr. L 375, side 1, som ændret senest ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1137/2008 af 22. oktober 2008, EU-Tidende 2008, nr. L 311, side1.«

2. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 3, stk. 2, § 7, stk. 2 og 4, § 9, stk. 4, § 17, stk. 1-3, § 18, stk. 2 og 3, § 34, stk. 1-3, § 35, § 40, stk. 3 og 4, § 41, stk. 2, 4 og 5, § 55, stk. 9 og 10, § 66, § 69 a, § 75, stk. 1, § 78 og § 111 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, jf. lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009, som ændret ved lov nr. 122 af 23. februar 2011, lov nr. 1273 af 21. december 2011 og lov nr. 446 af 23. maj 2012, § 35, stk. 2, og § 90 i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, § 38 k, stk. 4 og 5, og § 38 m, stk. 3, i lov om forurenet jord, jf. lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4. december 2009, som ændret ved lov nr. 446 af 23. maj 2012, og § 3 i lov om frikommuner, jf. lov nr. 550 af 18. juni 2012, fastsættes:«

3. Efter § 1 indsættes før kapitel 2 som nyt kapitel:

»Kapitel 1 a

Definitioner

§ 1 a. I bekendtgørelsen forstås ved:

1) Emission: Direkte eller indirekte udledning til luft, vand eller jord af stoffer, rystelser eller støj fra punktkilder eller diffuse kilder på husdyrbruget.

2) Emissionsgrænseværdi: Den emission, udtrykt ved bestemte parametre, en bestemt koncentration eller et bestemt niveau, der ikke må overskrides i løbet af en defineret kontrolperiode (tidsrum).

3) Emissionsniveauer, der er forbundet med den bedste tilgængelige teknik: De emissionsniveauer, der kan opnås under normale driftsforhold ved anvendelse af enkelte eller en kombination af de bedste tilgængelige teknikker som beskrevet i BAT-konklusioner fastsat som et gennemsnit over et givet tidsrum på nærmere angivne referencekriterier.

4) BAT-referencedokument: Et dokument, der er resultatet af den udveksling af oplysninger, der er tilrettelagt i henhold til artikel 13 og vedtaget efter artikel 75, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU om industrielle emissioner eller et dokument, der før den 1. januar 2011 er vedtaget af EU-Kommissionen i henhold til tidligere direktiver om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening. I dokumentet beskrives blandt andet den anvendte teknik, gældende emissions- og forbrugsniveauer, BAT-konklusioner, teknik under overvejelse med henblik på fastlæggelse af den bedste tilgængelige teknik, og ny teknik.

5) BAT-konklusion: Et dokument, der indeholder EU-Kommissionens afgørelse om de dele af et BAT-referencedokument, der er vedtaget efter artikel 75, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU om industrielle emissioner, og som fastsætter konklusionerne om den bedste tilgængelige teknik, beskrivelsen af teknikken, oplysninger til vurdering af dens anvendelighed, de emissionsniveauer, der er forbundet med den bedste tilgængelige teknik, den dertil knyttede overvågning, de dertil knyttede forbrugsniveauer og om nødvendigt foranstaltninger til begrænsning af skader fra forurening fra husdyrbruget.

6) BAT-standardvilkår: Den bedste tilgængelige teknik, som fastlagt i Danmark og udtrykt i de af Miljøstyrelsen udarbejdede BAT-standardvilkår, der offentliggøres på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk.

7) IE-husdyrbrug: Husdyrbrug, der har aktiviteter omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.«

4. Som overskrift til § 7 indsættes:

»Generelle principper«

5. § 7, stk. 1, affattes således:

»Kommunalbestyrelsen skal ved vurderingen af en ansøgning om tilladelse efter § 10 eller godkendelse efter §§ 11, 12 eller 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug sikre sig, at

1) ansøgeren har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, og

2) husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.«

6. § 8, stk. 1, nr. 4, affattes således:

»4) at affaldshierarkiet, jf. § 6 b i lov om miljøbeskyttelse, iagttages,«.

7. Som overskrift til § 9 indsættes:

»Det generelle beskyttelsesniveau«

8. Som overskrift til § 10 indsættes:

»Tilladelser«

9. Som overskrift til § 11 indsættes:

»Godkendelser«

10. § 11, stk. 1, nr. 3, affattes således:

»3) Den egenkontrol, som husdyrbruget skal foretage, herunder angivelse af beregninger, målinger, procedurer m.v. Der skal fastsættes krav til hyppighed, afrapportering og metode til at vurdere, om grænseværdierne er overholdt, tidspunkterne for indberetning af resultaterne af egenkontrollen til kommunalbestyrelsen, samt angivelse af, om prøveudtagning og analyse kan udføres af husdyrbruget selv eller skal udføres af et akkrediteret laboratorium. IE-husdyrbrug skal indberette informationer på grundlag af resultaterne af emissionsovervågningen mindst en gang årligt.«

11. I § 11, stk. 1, indsættes som nyt nummer:

»4) Regelmæssig vedligeholdelse og overvågning af de foranstaltninger, der træffes for at forebygge og begrænse emissionerne fra husdyrbruget.«

Nr. 4-13 bliver herefter nr. 5-14.

12. I § 11, stk. 1, indsættes som nr. 15:

»15) På IE-husdyrbrug skal anvendelse, fremstilling eller frigivelse af relevante farlige stoffer i forbindelse med IE-husdyrproduktionen begrænses med henblik på at undgå risiko for forurening af jordbund og grundvand på husdyrbruget. Ved farlige stoffer forstås stoffer og blandinger som defineret i artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger.«

13. Efter § 11 indsættes:

»Fastlæggelse af den bedste tilgængelige teknik

§ 11 a. Kommunalbestyrelsen skal ved fastlæggelsen af den bedste tilgængelige teknik i forbindelse med godkendelse eller revurdering af husdyrbrug anvende BAT-standardvilkårene og tage særligt hensyn til følgende kriterier:

1) Anvendelse af teknologi, der resulterer i mindst muligt affald.

2) Anvendelse af mindre farlige stoffer.

3) Fremme af teknikker til nyttiggørelse og genanvendelse af stoffer, der produceres og forbruges i processen, og affald, hvor det er hensigtsmæssigt.

4) Sammenlignelige processer, indretninger eller driftsmetoder, som er gennemprøvet med et tilfredsstillende resultat i industriel målestok.

5) Teknologiske fremskridt og udviklingen i den videnskabelige viden.

6) De pågældende emissioners art, virkninger og omfang.

7) Datoerne for nye eller bestående anlægs ibrugtagning.

8) Den tid, der er nødvendig for indførelse af den bedste tilgængelige teknik.

9) Forbruget og arten af råstoffer, herunder vand, der forbruges i processen, og energieffektiviteten.

10) Behovet for at forhindre eller begrænse emissionernes samlede påvirkning af miljøet til et minimum.

11) Behovet for at forhindre uheld og begrænse følgerne heraf for miljøet.

12) Informationer, som offentliggøres af offentlige internationale organisationer, herunder BAT-referencedokumenter, i det omfang disse er relevante for den pågældende type af husdyrbrug.

§ 11 b. Kommunalbestyrelsen skal anvende BAT-standardvilkårene og lægge relevante BAT-konklusioner til grund i forbindelse med godkendelse og revurdering af IE-husdyrbrug, når de relevante BAT-konklusioner er vedtaget i overensstemmelse med proceduren i artikel 75, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU om industrielle emissioner og offentliggjort af EU-Kommissionen i EU-Tidende.

Stk. 2. Miljøstyrelsen gør BAT-konklusioner for husdyrbrug, jf. bilag 6, tilgængelige på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk.

Stk. 3. Indtil en relevant BAT-konklusion er offentliggjort i EU-Tidende, skal kommunalbestyrelsen anvende Miljøstyrelsens BAT-standardvilkår og lægge konklusionerne om den bedste tilgængelige teknik i eksisterende BAT-referencedokumenter til grund ved godkendelse og revurdering af IE-husdyrbrug.

Stk. 4. Når de relevante BAT-konklusioner eller BAT-referencedokumenter ikke omhandler den anvendte bedste tilgængelige teknik, delaktiviteten, produktionsprocessen eller deres potentielle miljøpåvirkninger fastlægger kommunalbestyrelsen den bedste tilgængelige teknik for IE-husdyrbrug i overensstemmelse med § 11 a efter høring af husdyrbruget. Den bedste tilgængelige teknik skal sikre en beskyttelse af miljøet, der svarer til niveauerne i både BAT-standardvilkårene og BAT-konklusionerne eller konklusionerne i et eksisterende BAT-referencedokument.

Fastsættelse af emissionsgrænseværdier m.v.

§ 11 c. Kommunalbestyrelsen fastsætter i forbindelse med godkendelse og revurdering emissionsgrænseværdier, jf. § 11, stk. 1, nr. 2, før eller i det punkt, hvor emissionerne udledes fra husdyrbruget, og inden eventuel fortynding.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan supplere eller erstatte emissionsgrænseværdierne med tilsvarende parametre eller tekniske foranstaltninger med tilsvarende funktion og miljøbeskyttelse.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen fastsætter emissionsgrænseværdierne, de tilsvarende parametre og tekniske foranstaltninger på grundlag af den bedste tilgængelige teknik, jf. §§ 11 a og 11 b, uden at der foreskrives anvendelse af en bestemt teknik eller teknologi. Emissionsgrænseværdierne for IE-husdyrbrug skal dog som minimum overholde § 11 d-§ 11 g.

§ 11 d. For IE-husdyrbrug fastsætter kommunalbestyrelsen emissionsgrænseværdier, der sikrer, at emissionerne under normale driftsforhold ikke ligger over de emissionsniveauer, der er forbundet med den bedste tilgængelige teknik, som fastsat i BAT-konklusionerne, jf. dog §§ 11 e og 11 f. Emissionsgrænseværdierne fastsættes,

1) for samme eller kortere tidsrum og med samme referencebetingelser som i BAT-konklusionerne, eller

2) med andre værdier, tidsrum og referencebetingelser end dem, der er omhandlet i BAT-konklusionerne, hvorefter betingelserne i stk. 2 og 3 skal opfyldes.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter ved anvendelsen af stk. 1, nr. 2, vilkår om, at emissionsovervågningen sker for samme tidsrum og referencebetingelser som de emissionsniveauer, der er forbundet med den bedste tilgængelige teknik, og at husdyrbruget skal udarbejde et resumé af emissionsovervågningen mindst en gang årligt og sende det til kommunalbestyrelsen.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen vurderer mindst en gang årligt resultaterne af husdyrbrugets emissionsovervågning efter stk. 2 og kontrollerer, at emissionerne under normale driftsvilkår ikke ligger over de emissionsniveauer, der er forbundet med den bedste tilgængelige teknik i BAT-konklusionerne.

§ 11 e. For IE-husdyrbrug kan kommunalbestyrelsen undtagelsesvist fastsætte lempeligere emissionsgrænseværdier end de emissionsgrænseværdier, der fremgår af BAT-konklusionerne, når kommunalbestyrelsen vurderer, at

1) overholdelse af de emissionsniveauer, der er forbundet med den bedste tilgængelige teknik i BAT-konklusionerne, vil medføre uforholdsmæssigt store omkostninger sammenlignet med miljøfordelene på grund af anlæggets geografiske placering, de lokale miljøforhold eller anlæggets tekniske egenskaber,

2) fravigelsen ikke forårsager væsentlig forurening i strid med § 7, stk. 1, nr. 2, og

3) der opnås et højt beskyttelsesniveau af miljøet som helhed.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsens vurdering og begrundelse for anvendelsen af stk. 1 skal fremgå af godkendelsen eller afgørelsen på baggrund af revurdering.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen sender en kopi af afgørelsen til Miljøstyrelsen, når stk. 1 er anvendt.

§ 11 f. Kommunalbestyrelsen kan i en godkendelse af et IE-husdyrbrug dispensere fra overholdelse af emissionsgrænseværdierne i § 11 d, stk. 1, med henblik på afprøvning og anvendelse af ny teknik. Der kan kun meddeles dispensation en gang per husdyrbrug per ny teknik og højest i en periode på ni måneder.

Stk. 2. Ved ny teknik forstås i denne bestemmelse en ny teknik eller teknologi, der kan medføre enten et generelt højere eller mindst samme beskyttelse af miljøet og færre omkostninger end de eksisterende bedste tilgængelige teknikker, hvis den udvikles forretningsmæssigt.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen sender en kopi af dispensationen til Miljøstyrelsen.

§ 11 g. Kommunalbestyrelsen kan for IE-husdyrbrug fastsætte emissionsgrænseværdier, der er strengere end dem, der fremgår af BAT-konklusionerne, når den bedste tilgængelige teknik som fastlagt i godkendelser, påbud eller BAT-standardvilkårene er skærpet i forhold til BAT-konklusionerne.«

14. Som overskrift til § 12 indsættes:

»Oplysninger om offentlighedsproceduren«

15. Som overskrift til § 13 indsættes:

»Forholdet til VVM-proceduren«

16. Som overskrift til § 14 indsættes:

»Tidsbegrænsning«

17. Efter § 14 indsættes før kapitel 5 som nyt kapitel:

»Kapitel 4 a

Overholdelse af vilkår

§ 14 a. Den, som er ansvarlig for et IE-husdyrbrug, underretter straks kommunalbestyrelsen ved manglende overholdelse af godkendelsesvilkår, og træffer straks de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at vilkårene igen overholdes.«

18. Overskriften til kapitel 6 affattes således:

»Kapitel 6

Revurdering af godkendelser«

19. Efter § 17 indsættes:

»§ 17 a. Kommunalbestyrelsen skal tage en godkendelse af et IE-husdyrbrug op til revurdering og om nødvendigt meddele påbud eller forbud efter § 39 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, når EU-Kommissionen i EU-Tidende har offentliggjort en BAT-konklusion, der vedrører den væsentligste af husdyrbrugets aktiviteter omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Kommunalbestyrelsen skal tage godkendelsen op til revurdering uanset § 40, stk. 1, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug og § 41 a, stk. 1, i lov om miljøbeskyttelse.

Stk. 2. Revurderingen skal omfatte alle vilkår i godkendelsen.

Stk. 3. § 17, stk. 2, stk. 3, 1. pkt., og stk. 4, finder tilsvarende anvendelse ved revurdering efter stk. 1.

Stk. 4. Når § 11 e, stk. 1, er anvendt i forbindelse med godkendelse af IE-husdyrbrug, skal den fortsatte anvendelse heraf indgå i kommunalbestyrelsens revurdering.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen tilrettelægger revurderingen på en sådan måde, at husdyrbruget kan overholde de på baggrund af BAT-konklusionen ajourførte vilkår senest fire år efter offentliggørelsen af BAT-konklusionen i EU-Tidende. Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist for overholdelse af nye vilkår, der udløber senest fire år efter offentliggørelsen af BAT-konklusionen i EU-Tidende. For ændringer, som ikke følger af BAT-konklusionen, kan kommunalbestyrelsen fastsætte en anden gennemførelsesfrist. Gennemførselsfristen for ændringer, som ikke følger af BAT-konklusionen, kan ikke fravige § 40, stk. 1, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, medmindre betingelserne i § 40, stk. 2, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, er opfyldt.«

20. I § 18, stk. 1, ændres »§§ 40 og 41« til: »§ 40«.

21. I § 18, stk. 2, ændres »§ 17« til: »§§ 17 og 17 a«.

22. § 18, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Kommunalbestyrelsen foretager offentliggør digitalt afgørelser på baggrund af revurdering af IE-husdyrbrug, jf. § 22 a.«

23. Efter § 18 indsættes før kapitel 7 som nyt kapitel:

»Kapitel 6 a

Ophør

§ 18 a. Ved ophør af aktiviteter, der er omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, finder kapitel 4 b i jordforureningsloven anvendelse.

Stk. 2. Ved ophør forstås

1) når et IE-husdyrbrug har meddelt kommunalbestyrelsen, at alle aktiviteter på husdyrbruget ophører,

2) når et IE-husdyrbrug har meddelt kommunalbestyrelsen, at kapaciteten eller udnyttelsen af kapaciteten permanent nedsættes til under stipladsgrænserne i § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, eller

3) situationer omfattet af § 33, stk. 3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, når godkendelsen er bortfaldet helt eller for den del, der ligger over stipladsgrænserne i § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Stk. 3. IE-husdyrbrug skal senest fire uger efter driftsophør anmelde dette til kommunalbestyrelsen med et oplæg til vurdering efter § 38 k, stk. 1, i lov om jordforurening. Vurderingen skal indeholde en risikovurdering med hensyn til menneskers sundhed og miljøet. Viser risikovurderingen, at det ikke kan afvises, at forureningen udgør en væsentlig risiko for menneskers sundhed eller miljøet, skal vurderingen tillige indeholde et oplæg til foranstaltninger, der sikrer, at forureningen ikke udgør en sådan risiko.«

24. § 19 h, stk. 2, nr. 4, affattes således:

»4) For IE-husdyrbrug skal emussionsgrænseværdierne overholdes, jf. §§ 11 c-11 f.«

25. § 19 j, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Anmeldelsen efter stk. 1 sker for et ved anmeldelsen nærmere afgrænset dyrehold og areal. Dyreholdet må ikke flyttes til andre arealer.«

26. § 20 affattes således:

»§ 20. Kommunalbestyrelsen skal straks underrette miljøministeren, hvis en ansøgning vedrører et projekt, som vil kunne få negativ og betydelig indvirkning på mennesker eller miljø i et andet land.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen må ikke viderebehandle sagen, før miljøministeren giver tilladelse hertil. Kommunalbestyrelsen underretter i givet fald ansøgeren herom.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen sender en kopi af afgørelsen til miljøministeren.«

27. Efter § 22 indsættes:

»§ 22 a. Når kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse om godkendelse eller revurdering af et IE-husdyrbrug, offentliggør kommunalbestyrelsen afgørelsen digitalt.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen offentliggør digitalt information om de foranstaltninger, som husdyrbruget har truffet ved definitivt driftsophør, jf. § 38 m, stk. 2, i lov om jordforurening.

Stk. 3. Offentliggørelsen efter stk. 1 og 2 skal tillige indeholde oplysninger om, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunalbestyrelsen er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.«

28. Som bilag 6 indsættes bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 7. januar 2013.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen og Natur- og Miljøklagenævnet behandler sager efter de hidtil gældende regler, når ansøgningen om tilladelse eller godkendelse af husdyrbrug, undtagen IE-husdyrbrug, er modtaget af kommunalbestyrelsen før den 7. januar 2013.

Stk. 3. Sager om ansøgninger om godkendelse af IE-husdyrbrug, hvor ansøger inden den 7. januar 2013 har indsendt en fuldstændig ansøgning til kommunalbestyrelsen, behandles efter de hidtil gældende regler, hvis godkendelsen meddeles inden den 7. januar 2014 og den ansøgte etablering, udvidelse eller ændring kan være i drift senest denne dato.

Stk. 4. Natur- og Miljøklagenævnet behandler klager over afgørelser om godkendelse af IE-husdyrbrug efter de hidtil gældende regler, når ansøgningen er modtaget af kommunalbestyrelsen før den 7. januar 2013, godkendelsen er meddelt inden 7. januar 2014 og den ansøgte etablering, udvidelse eller ændring forventes at være i drift senest den 7. januar 2014.

Stk. 5. Konstaterer kommunalbestyrelsen, hvor stk. 3 og 4 er anvendt, at den godkendte etablering, udvidelse eller ændring ikke kan være i drift senest den 7. januar 2014, meddeler kommunalbestyrelsen påbud, jf. § 40, stk. 3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, der supplerer vilkårene i godkendelsen efter reglerne i denne bekendtgørelse, medmindre vilkårene allerede opfylder reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen kan tidligst den 7. januar 2014 meddele påbud på baggrund af en revurdering efter § 17 a til husdyrbrug, som er i drift den 7. januar 2013, eller som er omfattet af stk. 3.

Miljøministeriet, den 20. december 2012

Ida Auken

/ Michel Schilling


Bilag 1

»Bilag 6

BAT-konklusioner og BAT-referencedokumenter, jf. § 11 b, stk. 2

BAT-konklusioner for husdyrbrug vedtaget efter artikel 75 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU om industrielle emissioner.

     
BAT-konklusion
Nummer
Dato for offentliggørelse
     
     

BAT-referencedokumenter vedtaget i henhold til direktiv 2008/1 før den 7. januar 2013, jf. artikel 13, stk. 7, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU om industrielle emissioner.

Tværgående BAT-referencedokumenter

Emissioner fra oplagring
Energieffektivitet
Generelle overvågningsprincipper
Industrielle kølesystemer
Spildevands- og luftrensning og dertil hørende styringssystemer
Økonomiske aspekter og tværgående miljøpåvirkninger

BAT-referencedokumenter for husdyrbrug

Intensiv fjerkræ- og svineproduktion

«

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening), EU-Tidende 2010, nr. L 334, side 17.