Dokumentet er Historisk
Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 41)

(Revurdering af tilladelser efter BAT-konklusioner)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, som senest ændret ved bekendtgørelse nr. 1222 af 14. december 2012, foretages følgende ændringer:

1. Fodnoten til bekendtgørelsens titel affattes således:

»1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 91/271/EØF af 21. maj 1991 om rensning af byspildevand, EF-Tidende 1991, nr. L 135, side 40, Rådets direktiv 80/68/EØF af 17. december 1979 om beskyttelse af grundvandet mod forurening forårsaget af visse farlige stoffer, EF-Tidende 1980, nr. L 20, side 43, Kommissionens direktiv 98/15/EF af 27. februar 1998 om ændring af Rådets direktiv 91/271/EØF for så vidt angår visse af kravene i direktivets bilag I, EF-Tidende 1998, nr. L 67, side 29, Rådets direktiv 2006/118/EF af 12. december 2006 om beskyttelse af grundvandet mod forurening og forringelse, EF-Tidende 2006, nr. L 372, side 19, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/7/EF om forvaltning af badevandskvalitet og om ophævelse af direktiv 76/160/EØF, EU-tidende 2006, nr. L 64, side 37 og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner, EU-Tidende 2010, nr. L 334, side 17.«

2. Efter § 53 indsættes:

»§ 53 a. Tilladelsesmyndigheden skal revurdere tilladelser givet i medfør af miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, når EU-Kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-Tidende, der vedrører virksomhedens hovedaktivitet. Krav om revurdering gælder udelukkende for virksomheder med en hovedaktivitet, som er omfattet af den offentliggjorte BAT-konklusion.

Stk. 2. Tilladelsesmyndigheden tilrettelægger revurderingen på en sådan måde, at ændringer på virksomheden som følge af ajourførte vilkår kan gennemføres senest fire år efter offentliggørelsen af BAT-konklusionen i EU-Tidende, jf. stk. 5.

Stk. 3. Revurderingen skal omfatte de vilkår i tilladelsen, som er omfattet af BAT-konklusionen.

Stk. 4. På baggrund af revurderingen træffer tilladelsesmyndigheden afgørelse om, enten at vilkårene skal ændres, eller at revurderingen ikke medfører ændringer i virksomhedens tilladelse.

Stk. 5. Tilladelsesmyndigheden skal fastsætte en frist for gennemførelsen af ændringer på virksomheden som følge af ajourførte vilkår. Fristen skal fastsættes så den udløber senest fire år efter offentliggørelsen af BAT-konklusionen i EU-Tidende. For ændringer, som ikke følger af BAT-konklusionen, kan tilladelsesmyndigheden fastsætte en anden gennemførelsesfrist.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 9. januar 2013.

Miljøministeriet, den 20. december 2012

Ida Auken

/ Thorbjørn Fangel

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner, EU-Tidende 2010, nr. L 334, side 17.