Dokumentet er Historisk
Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af fiskeriloven

(Fiskerilicens til visse uddannelsesinstitutioner)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I fiskeriloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 978 af 26. september 2008, som ændret bl.a. ved lov nr. 388 af 2. maj 2012 og senest ved § 6 i lov nr. 446 af 23. maj 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 11, stk. 1, nr. 3, ændres »og« til: »,«.

2. I § 11, stk. 1, nr. 4, ændres »§ 39, stk. 1.« til: »§ 39, stk. 1, og«.

3. I § 11, stk. 1, indsættes som nr. 5:

»5) selvejende uddannelsesinstitutioner, der uddanner erhvervsfiskere, og som er godkendt af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri i medfør af § 16 a.«

4. Overskriften før § 16 affattes således:

»Erhvervsfiskerselskaber og visse selvejende uddannelsesinstitutioner«.

5. Efter § 16 indsættes:

»§ 16 a. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan godkende selvejende uddannelsesinstitutioner, der uddanner erhvervsfiskere efter lov om maritime uddannelser, som berettiget til at drive erhvervsmæssigt fiskeri.

Stk. 2. Uddannelsesinstitutioner godkendt efter stk. 1 må udelukkende udøve selvstændigt erhvervsmæssigt fiskeri som del i praktikperioden og med mindst én elev om bord.«

6. § 39, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»Fiskerilicens kan endvidere udstedes til selskaber, der er godkendt i medfør af § 16, stk. 1 og 2, og til selvejende uddannelsesinstitutioner, som er godkendt i medfør af § 16 a.«

§ 2

Loven træder i kraft den 15. december 2012.

Givet på Amalienborg, den 11. december 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Mette Gjerskov