Dokumentet er Historisk
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om Kort- og Matrikelstyrelsen og forskellige andre love

(Fri anvendelse af visse data, varetagelse af søopmåling og ændring af styrelsens navn)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om Kort- og Matrikelstyrelsen, jf. lovbekendtgørelse nr. 131 af 28. januar 2010, foretages følgende ændringer:

1. Lovens titel affattes således:

»Lov om Geodatastyrelsen«.

2. Overalt i loven ændres »Kort- og Matrikelstyrelsen« til: »Geodatastyrelsen«, og »Kort- og Matrikelstyrelens« til: »Geodatastyrelsens«.

3. I § 2, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »samt«: »opmåling og«.

4. I § 2 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Geodatastyrelsen kan efter forhandling med andre myndigheder opbevare og distribuere deres data.«

5. Efter § 4 indsættes:

»§ 4 a. Søopmåling i de danske farvande, herunder farvandene omkring Færøerne og Grønland, må alene foretages med Geodatastyrelsens tilladelse. Efter at opmålingen er afsluttet, skal kopi af alle opmålingsdata afleveres til Geodatastyrelsen.

Stk. 2. Afgørelser efter stk. 1 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Stk. 3. Miljøministeren kan fastsætte regler om ansøgningens udformning og om vilkår, der knytter sig til tilladelsen. Miljøministeren kan tillige fastsætte regler om afleveringen af opmålingsdata.«

6. Efter § 5 indsættes:

»§ 5 a. Miljøministeren beslutter, hvilke af Geodatastyrelsens data der kan anvendes frit af andre offentlige myndigheder, virksomheder og borgere. Geodatastyrelsen gør disse data tilgængelige.

Stk. 2. Kommuner, der er i besiddelse af data, der er etableret i samarbejde mellem kommunerne og Geodatastyrelsen, og som miljøministeren har truffet beslutning om efter stk. 1, kan stille disse data frit til rådighed på tilsvarende måde.«

7. Efter § 7 indsættes:

»§ 7 a. Med bøde straffes den, som overtræder § 4 a, stk. 1, 1. pkt.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

§ 2

I lov om udstykning og anden registrering i matriklen, jf. lovbekendtgørelse nr. 494 af 12. juni 2003, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 12 af 11. januar 2010, foretages følgende ændring:

1. Overalt i loven ændres »Kort- og Matrikelstyrelsen« til: »Geodatastyrelsen«.

§ 3

I lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 400 af 3. maj 2012, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »Kort- og Matrikelstyrelsen« til: »Geodatastyrelsen«.

2. I § 1, stk. 2, nr. 4, ændres »Kort- og Matrikelstyrelsens« til: »Geodatastyrelsens«.

§ 4

I lov om landbrugsejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 616 af 1. juni 2010, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »Kort- og Matrikelstyrelsen« til: »Geodatastyrelsen«.

2. I § 2, stk. 1, ændres »Kort- og Matrikelstyrelsens« til: »Geodatastyrelsens«.

§ 5

I lov om opførelse af arbejderboliger på landet, jf. lovbekendtgørelse nr. 344 af 16. maj 1997, som ændret senest ved § 42 i lov nr. 1336 af 19. december 2008, foretages følgende ændring:

1. Overalt i loven ændres »Kort- og Matrikelstyrelsen« til: »Geodatastyrelsen«.

§ 6

Loven træder i kraft den 1. januar 2013.

§ 7

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Stk. 2. Loven kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Marselisborg Slot, den 23. december 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Ida Auken