Dokumentet er Historisk
Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Finansielle Råd

I medfør af § 345, stk. 11, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, som ændret ved lov nr. 1287 af 19. december 2012, og efter godkendelse af erhvervs- og vækstministeren, fastsættes:

§ 1. Det Finansielle Råd nedsættes af erhvervs- og vækstministeren i henhold til § 345, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed.

Kompetence

§ 2. Det Finansielle Råd

1) træffer afgørelser i sager af principiel karakter og i sager, bortset fra sager i henhold til § 86, stk. 2, i lov om værdipapirhandel m.v., der har videregående betydelige følger for finansielle virksomheder, finansielle holdingvirksomheder og aktørerne på værdipapirmarkedet,

2) træffer afgørelser i sager om påbud efter § 347 b, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed,

3) træffer beslutning om at overgive sager omfattet af nr. 1 til politimæssig efterforskning,

4) bistår Finanstilsynet med dets informationsvirksomhed og rådgiver Finanstilsynet i forbindelse med dets udstedelse af regler, og

5) træffer afgørelser i sager af principiel karakter om overholdelse af artikel 37-42 i Kommissionens forordning nr. 1031/2010 af 12. november 2010 (CO2-auktioneringsforordningen), Kommissionens forordning nr. 2012/236 af 14. marts 2012 (shortsellingforordningen) samt Europa-Parlamentet og Rådets forordning nr. 2012/648 af 4. juli 2012 (EMIR-forordningen), bortset fra artikel 17.

§ 3. Det Finansielle Råd og Finanstilsynet udgør tilsammen én myndighed.

Stk. 2. Rådet kan til enhver tid forlange alle nødvendige oplysninger fra Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen.

Stk. 3. Finanstilsynet eller Erhvervsstyrelsen udfører de af rådet trufne tilsynsreaktioner.

Stk. 4. Rådet kan delegere sin kompetence efter § 345, stk. 2, nr. 1 og 3, i lov om finansiel virksomhed til Finanstilsynet.

Stk. 5. Rådet kan delegere sin kompetence efter § 84 i lov om værdipapirhandel m.v. til Finanstilsynet eller Erhvervsstyrelsen inden for deres respektive ressortområder.

§ 4. Formanden eller næstformanden kan uden at forelægge de konkrete sager for rådet afgøre sager, som er af uopsættelig karakter, fordi øjemedet ellers ville forspildes.

Stk. 2. Finanstilsynet kan endvidere uden at forelægge de konkrete sager for rådet afgøre sager, som er af uopsættelig karakter, fordi øjemedet ellers ville forspildes. Finanstilsynet drøfter så vidt muligt sagen med rådets formand eller næstformand forud for tilsynets afgørelse.

Stk. 3. Notat om afgørelser truffet efter stk. 1 og 2 gøres tilgængeligt for rådets medlemmer på Det Finansielle Råds Extranet snarest muligt. På førstkommende rådsmøde afgiver formanden eller Finanstilsynet beretning om sådanne afgørelser.

§ 5. Finanstilsynet fører de med rådets og tilsynets virksomhed forbundne forhandlinger med offentlige myndigheder, organisationer, virksomheder under tilsyn og privatpersoner. Det samme gælder samarbejde med internationale organisationer eller andre landes myndigheder.

Stk. 2. Erhvervsstyrelsen fører tilsvarende forhandlinger samt deltager i tilsvarende samarbejder indenfor regnskabskontrolområdet, for den kategori af virksomheder, som er omfattet af Erhvervsstyrelsens kontrol. Det samme gælder samarbejde med internationale organisationer eller andre landes myndigheder, dog således, at det er Finanstilsynet, som er det danske medlem af ESMA. Erhvervsstyrelsen kan deltage i ESMA’s arbejde i den udstrækning, ESMA tillader, at andre myndigheder m.v. end det nationale medlem deltager.

§ 6. Finanstilsynet kontrollerer, om regler for finansiel information i årsrapporter og delårsrapporter for udstedere af værdipapirer, der er optaget til handel på et reguleret marked, er overholdt, jf. § 83, stk. 2 og 3, og § 83 b i lov om værdipapirhandel m.v.

Stk. 2. Kontrollen efter stk. 1 følger de overordnede retningslinjer, som er fastsat i § 83 b i lov om værdipapirhandel m.v.

Stk. 3. Ved behandling af sager, der vedrører ikke-finansielle virksomheder, omfattet af årsregnskabsloven, som har udstedt værdipapirer, der er optaget til handel på et reguleret marked, træder Erhvervsstyrelsen i Finanstilsynets sted.

Stk. 4. Ved afgørelser af væsentlig eller principiel betydning efter stk. 1 og 3, forelægges sagen for rådet. Udvælgelse af de virksomheder, hvis finansielle information skal kontrolleres, gennemførelsen af kontrollen, samt reaktioner i forhold til fejl og mangler, der ikke er væsentlige eller af principiel betydning, udføres normalt af sekretariatet uden forelæggelse for rådet.

Underudvalg

§ 7. Det Finansielle Råd kan blandt sine medlemmer nedsætte underudvalg til forberedelse af sager, der kræver særlig sagkundskab.

Stk. 2. Det Finansielle Råds sekretariat bistår ved underudvalgets forberedelse af sager til behandling i rådet.

Partshøring

§ 8. I sager, hvor der skal foretages partshøring efter forvaltningsloven, udarbejder Finanstilsynet eller Erhvervsstyrelsen et begrundet udkast til afgørelse, inden sagen forelægges for rådet.

Stk. 2. Udkastet til rådets afgørelse skal indeholde en indstilling vedrørende offentliggørelse, herunder om der findes at være oplysninger, der skal undtages fra offentliggørelse, jf. § 17. Såfremt det indstilles, at afgørelsen skal offentliggøres, vedlægges et udkast til afgørelsen, som den påtænkes offentliggjort. Såfremt der sker partshøring efter stk. 1, har virksomheden mulighed for i sit høringssvar at angive, hvilke oplysninger der efter virksomhedens opfattelse eventuelt bør fjernes fra udkastet til afgørelsen, inden den offentliggøres.

Stk. 3. Hvis høringssvaret bringer nye oplysninger frem, der medfører ændringer i Finanstilsynets eller Erhvervsstyrelsens udkast til afgørelse, vil ændringerne blive indarbejdet i det endelige udkast til afgørelse, som forelægges rådet. Det endelige udkast, som forelægges rådet, sendes til parten, jf. § 355 i lov om finansiel virksomhed og § 84 b, i lov om værdipapirhandel m.v. senest 14 dage før sagens forelæggelse for rådet. I sager af særligt hastende karakter skal det endelige udkast til afgørelse sendes snarest muligt til parten.

Stk. 4. Retten til partshøring kan indskrænkes eller bortfalde, hvis parten anmoder om en hurtig afgørelse og giver helt eller delvist afkald på partshøring. Retten til partshøring, retten til at modtage endeligt udkast til afgørelse samt retten til foretræde i de i § 2, nr. 3, nævnte sager bortfalder, såfremt der foreligger efterforskningsmæssige hensyn, der taler imod.

Rådets møder

§ 9. Rådets formand eller næstformand leder rådets møder efter indbyrdes aftale. Ved formandens forfald fungerer næstformanden som formand.

Stk. 2. Ved et medlems forfald, herunder i eventuelle underudvalg, deltager suppleanten på medlemmets vegne.

Stk. 3. Et medlem, der er forhindret i at deltage i et møde, skal give rådets sekretær meddelelse herom hurtigst muligt. Sekretariatet sørger for at indkalde suppleant og bistår, om nødvendigt, suppleanten med adgang til materialet. Formanden for rådet beslutter i samråd med sekretariatet, hvilken af suppleanterne, udpeget for det medlem, der indstilles efter § 345, stk.1, nr. 6, i lov om finansiel virksomhed, der i givet fald skal deltage i mødet.

Stk. 4. Finanstilsynet eller Erhvervsstyrelsen forelægger sager for rådet.

Stk. 5. Rådet afholder møde på de af rådet vedtagne mødedage, og i øvrigt så ofte formanden finder anledning hertil, eller når fem medlemmer eller Finanstilsynet fremsætter ønske om afholdelse af møde til behandling af nærmere angivne spørgsmål. Rådets enkelte medlemmer kan begære en sag gjort til genstand for behandling i rådet.

Stk. 6. Medlemmer indkaldes til rådets møder med mindst 7 dages varsel, medmindre formanden eller Finanstilsynet bestemmer andet.

Stk. 7. Med mødeindkaldelsen skal følge en dagsorden, der indeholder en angivelse af de sager, der kommer til behandling. Materialet gøres tilgængeligt på Det Finansielle Råds Extranet.

§ 10. De særligt sagkyndige kan efter formandens beslutning deltage i rådets møder uden stemmeret. Anmodning herom fremsættes til rådets formand af det medlem, som den særligt sagkyndige er udpeget for.

Stk. 2. Der kan højst deltage 2 særligt sagkyndige for hvert medlem ved behandling af de enkelte sager på rådsmøderne.

Stk. 3. Sekretariatet sender det nødvendige materiale til de særligt sagkyndige. De særligt sagkyndige må kun modtage materiale til brug for behandlingen af den sag, som de skal deltage i.

§ 11. Ved rådets behandling af sager om redelig forretningsskik og god praksis samt prisoplysning, jf. § 345, stk. 7, i lov om finansiel virksomhed, samt sager om god værdipapirhandelsskik indkaldes Forbrugerombudsmanden til at deltage i det pågældende dagsordenspunkt. Forbrugerombudsmanden udpeger en fast suppleant, der ved Forbrugerombudsmandens forfald så vidt muligt deltager på dennes vegne og har samme beføjelser som Forbrugerombudsmanden.

Stk. 2. Forbrugerombudsmanden har i sager om redelig forretningsskik, god praksis, prisoplysning samt sager om god værdipapirhandelsskik samme beføjelser som rådets medlemmer.

Stk. 3. Finanstilsynet sender det nødvendige materiale til Forbrugerombudsmanden. Forbrugerombudsmanden må kun modtage materiale til brug for behandlingen af den sag, som Forbrugerombudsmanden skal deltage i.

§ 12. Finanstilsynets direktion, eller hvem blandt Finanstilsynets ansatte denne bemyndiger dertil, og rådets sekretær deltager i rådets møder.

Stk. 2. På rådets møder, hvor der behandles sager omfattet af rådets kontrol efter § 6, jf. § 83, stk. 2 og 3, og § 83 b, i lov om værdipapirhandel m.v., deltager endvidere ved behandlingen af disse sager Erhvervsstyrelsens direktion, eller hvem blandt Erhvervsstyrelsens ansatte denne bemyndiger dertil.

Stk. 3. På rådets møder afgiver Finanstilsynets direktion beretning om Finanstilsynets tilsyn med virksomheder under skærpet tilsyn.

Foretræde for rådet

§ 13. I de i § 2, nr. 1-3, og § 6, stk. 4, 1. pkt., nævnte sager, har parten ret til foretræde for rådet og til at fremkomme med et kort mundtligt indlæg, inden rådet træffer afgørelse. Varigheden af det mundtlige indlæg er begrænset til 10 minutter, medmindre formanden undtagelsesvis tillader indlæg af længere varighed. Formanden kan bestemme, at retten til foretræde bortfalder i sager af særlig hastende karakter. Desuden bortfalder retten til foretræde, såfremt der foreligger efterforskningsmæssige hensyn, der taler imod.

Stk. 2. Det mundtlige indlæg er et supplement til det skriftlige materiale i sagen. Den, der vil afgive et indlæg, skal senest 4 dage inden mødet skriftligt meddele sekretariatet, hvilke faktiske og retlige omstændigheder der i indlægget vil blive fremlagt for rådet.

Stk. 3. Formanden kan afskære indlæg, der vedrører forhold, som er uden betydning for sagens afgørelse. Formanden kan give tilladelse til, at der kan stilles uddybende spørgsmål til den, som har foretræde.

Stk. 4. Hvis den, der har ønsket foretræde, bliver forhindret i at møde eller ikke overholder tidspunktet for foretræde, fortabes retten til foretræde. I disse tilfælde afgør rådet sagen på det foreliggende grundlag.

Stk. 5. Den, der har ønsket foretræde, har alene ret til at være til stede under foretrædet og ved besvarelsen af eventuelle spørgsmål.

Stemmeregler

§ 14. Rådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne deltager under behandlingen af en sag.

Stk. 2. Rådet træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal blandt de deltagende medlemmer. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 3. Er et medlem forhindret i at deltage fysisk ved et møde i rådet, kan vedkommende undtagelsesvis med formandens tilladelse deltage ved telekommunikation.

§ 15. Sekretariatet sørger for, at der føres en protokol, der indeholder et referat af rådets beslutninger samt nye væsentlige synspunkter, der måtte være fremkommet under rådets forhandlinger. Forbrugerombudsmanden eller et medlem, der ikke er enig i en beslutning, har ret til at få sin mening indført i referatet.

Stk. 2. Rådets sekretær udarbejder snarest muligt efter mødet et referat heraf og sender det efter formandens godkendelse til medlemmerne. Medlemmerne skal fremsende deres eventuelle indsigelser skriftligt til sekretæren inden 7 dage efter referatets modtagelse.

Stk. 3. Ved hvert møde skal samtlige tilstedeværende medlemmer underskrive referatet af seneste møde.

Stk. 4. De særligt sagkyndige og Forbrugerombudsmanden får kun tilsendt referatet af de dagsordenspunkter, de har deltaget i behandlingen af.

Inhabilitet

§ 16. Et medlem af Det Finansielle Råd må ikke deltage i behandlingen af en sag, såfremt medlemmet er inhabilt efter forvaltningsloven.

Stk. 2. Et medlem, der bliver bekendt med, at der foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes habilitet, skal snarest underrette rådet herom.

Stk. 3. I tvivlstilfælde afgør rådet uden deltagelse af det pågældende medlem, om vedkommende er inhabil.

Stk. 4. Spørgsmål om inhabilitet skal indgå som fast punkt på rådets dagsorden.

Stk. 5. Stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse på suppleanter, Forbrugerombudsmanden og de særligt sagkyndige.

Offentlighed

§ 17. Det Finansielle Råds møder er ikke offentlige.

Stk. 2. Der skal ske offentliggørelse med navns nævnelse af rådets sager, der indeholder tilsynsreaktioner, der er rettet mod virksomheder, jf. § 2, nr. 1, 3 og 5. Herudover kan der ske offentliggørelse med navns nævnelse i de sager, der er nævnt i § 84 d i lov om værdipapirhandel m.v.

Stk. 3. Offentliggørelse efter stk. 2 kan dog ikke ske, hvis det vil medføre uforholdsmæssig stor skade for virksomheden, eller hvis efterforskningsmæssige hensyn taler imod offentliggørelse. Offentliggørelsen må ikke indeholde fortrolige oplysninger om kundeforhold eller oplysninger omfattet af § 12, stk. 1, i lov om offentlighed i forvaltningen, eller fortrolige oplysninger, der hidrører fra andre landes myndigheder, medmindre de pågældende myndigheder har givet deres udtrykkelige tilladelse hertil.

Stk. 4. Offentliggørelse af rådets sager, der indeholder tilsynsreaktioner, der vedrører Arbejdsmarkedets Tillægspension, Lønmodtagernes Dyrtidsfond og Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring kan ligeledes ikke ske, hvis samfundsmæssige hensyn taler imod.

Stk. 5. Samtidig med selve tilsynsreaktionen træffer rådet beslutning om offentliggørelse, herunder om offentliggørelse skal undlades, jf. stk. 3 og 4, eller om der skal ske anonymisering af til-synsreaktionen.

Stk. 6. I tilfælde, hvor offentliggørelse er undladt i henhold til stk. 3 eller 4, og hvor de hensyn, der har nødvendiggjort undladelsen, ikke længere er gældende, skal der straks ske offentliggørelse. Denne pligt til efterfølgende offentliggørelse gælder i en periode op til 2 år.

Stk. 7. Offentliggørelse efter stk. 2 sker, når parten er orienteret og så vidt muligt dagen efter, at afgørelsen er truffet. Hvis en virksomhed efter børsreglerne skal offentliggøre en meddelelse til markedet, skal offentliggørelsen af rådets tilsynsreaktion afvente virksomhedens meddelelse. Rådets sager, der indeholder tilsynsreaktioner offentliggøres på Finanstilsynets hjemmeside.

Stk. 8. Stk. 2-7 gælder tilsvarende for rådets beslutninger om at overgive sager til politimæssig efterforskning.

Tavshedspligt

§ 18. Det Finansielle Råds medlemmer, suppleanter, de særligt sagkyndige og Forbrugerombudsmanden er underlagt tavshedspligt i henhold til § 354 i lov om finansiel virksomhed og § 84 a i lov om værdipapirhandel m.v.

Stk. 2. Et medlem kan drøfte sager omfattet af §§ 2 og 6 med sin suppleant og videregive materiale i tilknytning hertil til sin suppleant. I det omfang de særligt sagkyndige har modtaget materiale, jf. § 10, stk. 3, kan et medlem drøfte dette med de særligt sagkyndige. Formanden og Finanstilsynets direktør kan i forening i særlige tilfælde træffe beslutning om, at rådets materiale alene kan drøftes af rådets medlemmer.

Stk. 3. En virksomhed, som afgiver oplysninger om forretnings- eller driftshemmeligheder til Finanstilsynet, kan over for rådets formand fremsætte begæring om, at oplysningerne ikke tilgår det samlede råd. Formanden afgør herefter under hensyn til forholdenes beskaffenhed, i hvilket omfang og under hvilken form oplysningerne bør gives.

Stk. 4. Formanden kan bestemme, at skriftligt materiale først omdeles på mødet og tilbageleveres ved mødets slutning.

Stk. 5. Offentliggørelse af en afgørelse indebærer ikke, at dokumenterne i sagen undtages fra Finanstilsynets eller Erhvervsstyrelsens tavshedspligt, jf. § 354 i lov om finansiel virksomhed og § 84 a i lov om værdipapirhandel m.v.

Ikrafttræden

§ 19. Bekendtgørelsen træder i kraft den 12. april 2013 og har virkning fra den 4. marts 2013.

Stk. 2. Samtidigt ophæves bekendtgørelse nr. 1380 af 10. december 2010 om forretningsorden for Det Finansielle Virksomhedsråd og bekendtgørelse nr. 1653 af 16. december 2010 om forretningsorden for Fondsrådet.

Det Finansielle Råd, den 4. april 2013

Torsten Iversen

/ Ulrik Nødgaard